Wydział Finansów i BudżetuPobieranie 0.63 Mb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Podkarpacki Urząd Wojewódzki

w Rzeszowie

Wydział Finansów i Budżetu


Nr F.III.0932 /114 /05

P r o t o k ó ł
Kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Krośnie

ul. Bieszczadzka 1 ,kod. 38 – 400 , Województwo Podkarpackie zwanym w dalszej części protokołu „ Powiatem „. Kontrolę przeprowadził pracownik Oddziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura w Krośnie :

- mgr Piotr Rajchel - Starszy Specjalista ,

Podstawą do przeprowadzenia kontroli było upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr F.IV.0939/145/05 z dnia 19.08.2005 roku podpisane z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu

Panią mgr Wiesławę Toczyńką - Kuchę .

Kontrolę przeprowadzono w okresie : 22 ; 23;24 ; 25 ; 26 ; 29 ; 30 ; 31 .08. 2005 roku oraz 01 ; 02 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 09 ; 12; 13 ; 15 ; 16.09.2005 roku .

I. Ustalenia wstępne .
1.Starostą Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie jest Pan mgr Zbigniew Braja zatrudniony na zasadach wyboru na podstawie uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr I /3/03 z dnia 28.11.2003 roku .

2.Skarbnikiem Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie jest Pani mgr Krystyna Kasza powołana uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr II/09/98 z dnia 08.12.1998 roku .W toku kontroli wyjaśnień udzielali :

- Pan mgr Zbigniew Braja - Starosta Powiatu Krośnieńskiego

- Pani mgr Krystyna Kasza - Skarbnik Powiatu Krośnieńskiego

- Pani mgr Michalina Szafran - Główny Księgowy Starostwa

Powiatowego w Krośnie

- Pani Danuta Zdeb - Pracownik Wydziału Finansowego


Starostwa Powiatowego w Krośnie


- Pani mgr Jadwiga Frączek Adamik - Pracownik Starostwa Powiatowego

w Krośnie

- Pani Alicja Kołacz - Pracownik Starostwa Powiatowego

w Krośnie

- Pani mgr inż. Barbara Rozembajgier - Pracownik Wydziału Geodezji i

Gospodarki Nieruchomościami


Starostwa Powiatowego w Krośnie

oraz pozostali pracownicy Starostwa Powiatowego w Krośnie odpowiedzialni za powierzone im zadania do wykonania .Podstawa prawna kontroli : art. 15 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie / Dz. U. z 2001 roku Nr 80 , poz. 872 z późn. zm./ oraz § 17 i 18 zarządzenia nr 71 /01 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 maja 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie / z późniejszymi zmianami / .
Temat kontroli : „ prawidłowość i terminowość pobierania dochodów , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - za I półrocze 2005 rok „.
Przyjęta metoda kontroli - reprezentacyjna .

4. Powiat Krośnieński działa na mocy niżej podanych aktów :

- Statutu określonego na mocy uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr 4/23/99 z dnia 24.04.2003 roku ,
- Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie wprowadzonego uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr X/66/03 z dnia 29.09.2003 roku .
Regulamin kontroli wewnętrznej i zewnętrznej wprowadzono uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 252/2002 z dnia 13 marca 2002 roku ze zmianą podaną uchwałą Nr 319/2002 z dnia 30.08.2002 roku , gdzie zmieniono treść zapisów § 16 ust. 1 pkt. 1 .

Kontrolę podzielono jako wykonywaną wewnętrznie i zewnętrznie . Celem kontroli jest :

- zapewnienie Zarządowi Powiatu i informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką Powiatu i podejmowania prawidłowych decyzji ,
- ocena stopnia wykonywania zadań , prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków ,

- doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych ,


- ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości , ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości .

W regulaminie podano proces przygotowania i przeprowadzenia kontroli , obowiązki kontrolującego i kontrolowanych , mechanizmy sposobu postępowania z ustaleniami kontroli i przebieg czynności kontrolnych .

W procesie kontroli są brane postanowienia zawarte w Komunikacie Nr 1 Ministra Finansów z dnia 30.01.2003 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w jednostkach finansów publicznych oraz wytycznych .

Zarządzeniem Nr 10 z dnia 30.05.2005 roku Starosty Krośnieńskiego wprowadzono obowiązujący regulamin kontroli wewnętrznej

5. Obsługę bankową Powiatu pełni Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Krośnie .

6. Księgowość syntetyczną i analityczną prowadzono w okresie I półrocza 2005 roku przy zastosowaniu księgowego Qwant wersja 18.0 wyprodukowanego przez QNT Systemy Informatyczne .

7. Kontrole w Starostwie Powiatowym w Krośnie przeprowadziły :

a/ Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie spisując protokół kontroli z dnia

06.04.2000 roku oraz kontrola była przeprowadzana kontrola Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Rzeszowie w zakresie gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego ,
b/ Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie spisując protokół kontroli z dnia 10.02.2000

roku ,

c/ Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie spisując protokół kontroli Nr rej. 1 D

/082/K051/99 z dnia 6.10.1999 roku ,


d/ Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Finansów i Budżetu Delegatury

w Krośnie spisując protokóły kontroli :

- nr F.III.0932/123/04 z dnia 28.09.2004 roku ,

- nr F.III.0932/74/05 z dnia 30.03.2005 roku .

Tematem kontroli była „ prawidłowość i terminowość pobierania dochodów , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - za okres 2002 i 2003 roku oraz 2004 roku . Ustalenia zawarte w protokołach wykonywano w granicach i możliwościach prawnych .
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Wydział Nadzoru Geodezyjnego i

Nieruchomości przeprowadzana kontrole zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa czego dowodem jest protokół kontroli z dnia 28.12.2001 roku .

Wypełniając postanowienia art. 28 a i b w związku z art. 127 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. TJ Nr 15 , poz. 148 z późn. zm. / oraz ustalenia zawarte w Regulaminie Kontroli wprowadzonym Uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 252/2002 z dnia 13.03.2002 roku Starostwo Powiatowe w Krośnie i Zarządzenia Nr 10 Starosty Krośnieńskiego z dnia 30.05.2005 roku przeprowadziło kontrole między innymi w niżej podanych jednostkach :

2004 rok - Muzeum Historyczne Pałac w Dukli ; Liceum Ogólnokształcące w Rymanowie ; Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu ; Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie .

I półrocze 2005 - z miesiącem sierpniem 2005 roku zatrudniono pracownika do realizacji kontroli , który wykonał kontrolę Państwowego Domu Dziecka

Realizowano planowane i doraźne kontrole wewnętrzne przeprowadzane w ramach struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego dotyczące jego Wydziałów i komórek organizacyjnych .
8. Plan niniejszej kontroli obejmował niżej podane zagadnienia :

1. Harmonogramu dochodów i wydatków ustalony na rok 2005 .

2. Planowania budżetowego z uwzględnieniem dokonanych zmian za okres I półrocza

2005 roku .

3. Sprawozdawczości budżetowej za okres I półrocza 2005 roku .

4. Prawidłowości i terminowości pobierania dochodów , które podlegają przekazaniu

do budżetu państwa .

5. Wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za okres I półrocza 2005

roku .

6.Ustaleń dodatkowych , w tym opisu przebiegu kontroli .

7. Ustaleń końcowych .

Podstawowe przepisy prawne do niniejszej kontroli :

- ustawa z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. TJ z 2001 roku Nr 142 , poz. 1592 z późn. z m./

- ustawa z dnia 05.06.1998 roku o administracji rządowej w województwie / Dz. U.TJ z 2001 roku Nr 80 , poz. 872 z późn. zm . /

- ustawa z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. TJ z 2003 roku Nr 15 , poz. 148 z późn. zm ./

- ustawa o dochodach JST / Dz. U. z 2003 roku Nr 203 , poz. 1966 / ,

- ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004 roku Nr 19 , poz. 177 / ,

- ustawa z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U.TJ z 2004 roku Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm ./ ,

- ustawa z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości / Dz. U. TJ z 2002 roku Nr 76 , poz. 694

z późn. zm ./ ,

- ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny / Dz.U. z 1964 roku Nr 16 , poz. 93 z późn. zm ./

- ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego / Dz. U. z 1964 roku Nr 43 , poz. 296 z poźn. zm . /

- ustawa z dnia 17.06.1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Dz. U,. TJ z 2002 roku Nr 110 , poz. 968 z późn. zm ./ ,

- ustawa z dnia 14.06.1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego / Dz. U. TJ z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm./ ,

- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej / Dz. U. z 2001 roku Nr 24 , poz. 279 z późn. zm ./ ,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.10.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa / Dz. U. z 2001 roku Nr 133 , poz. 1480 / ,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.11.2000 roku w sprawie szczegółowych zasad , trybu i terminów opracowywania planów zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami oraz przekazywania JST dotacji celowych na realizację tych zadań / Dz. U. z 2000 roku Nr 100 , poz. 1077 z późn. zm. z 2002 roku Nr 12 , poz. 113 /,

- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz. U. z 2004 roku Nr 209 , poz. 2132 z późn. zm ./ ,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.01.2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych , zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu / Dz. U. z 2005 roku Nr 23 , poz. 190 / ,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa , zakresu informacji dotyczących wykonywania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa / Dz. U. z 2004 roku Nr 285 , poz. 2855 z późn. zm./ ,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 roku w sprawie szczegółowych

zasad rachunkowości i planów kont budżetu państwa , budżetów JST oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych / Dz. U. z 2001 roku Nr 153 , poz. 1752 / ,

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Dz. U. z 2001 roku Nr 137 , poz. 1541 / ,

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.01.2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2001 roku Nr 6 , poz. 54 z późn. zm. / ,

Od dnia 01 lipca 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych / Dz. U. z 2005 roku Nr 14 , poz. 114 /.II. Szczegółowe ustalenia kontroli .


1. Harmonogram dochodów i wydatków ustalony na rok 2005 .

W okresie I półrocza 2005 roku nie sporządzano harmonogramu dochodów i wydatków w związku z postanowieniami art. 29 ustawy o finansach publicznych / Dz. U. z 1998 Nr 155 , poz. 1014 z późn. zm. / .2.Planowanie budżetowe w roku 2005 z uwzględnieniem dokonanych zmian.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie pismem z dnia 22.10.2004 roku znak:

F.I.3010/24/04 przekazał wstępne kwoty dotacji i dochodów Skarbu Państwa wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2005 rok .

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 2 z dnia 17.01.2005 roku / pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak ; F.I.3011-1/2/05 z dnia 18 stycznia 2005 roku / ustalił planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST , oraz planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego .

Powyższe kwoty wynikały z układu wykonawczego na 2005 rok i przedstawiały się następująco :

w zł


Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Dotacje

Dochody

010


01005


01008

2110
2350Rolnictwo i łowiectwo

Prace geodezyjno – urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa
Melioracje Wodne

18.000,00


500,00


700

70005

2110

2350


Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


15.000,00


285.000,00710

71013

71015


2110
2110

2350


Działalność usługowa

Nadzór budowlany


Prace geodezyjne i kartograficzne

/ nie inwestycyjne/


Nadzór budowlany


50.000,00


220.600,00

800,00


750

75011


2110Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie235.939,00


851

85156


2110
2110Ochrona zdrowia

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków


Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

/ dzieci , uczniów, słuchaczy /1.161.200,00


40.491,00

852

85202


85203


2130*
2110


Opieka społeczna

Domy Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia


2.920.500,00
410.400,00
R a z e m :

5.072.130,00

286.300,00

* w tym : DPS ul. Długa , Iwonicz - 1.375.800,00 zł

DPS ul. Floriańska , Iwonicz - 1.544.700,00 zł

Powyższe kwoty wprowadzono do realizacji w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok na mocy uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXIII/184/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku .

Układ wykonawczy do realizacji budżetu Powiatu wprowadzono na mocy uchwały Zarządu Powiatu Nr 233/05 z dnia 18 stycznia 2005 roku , ze zmianą wprowadzoną uchwałą Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 238/05 z dnia 07 lutego 2005 roku .

Zmiany planowanych kwot dotacji wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego w niżej podany sposób :
Decyzja Wojewody Podkarpackiego

Zmniejszenie

Zwiększenie

Numer i data pisma

Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego wprowadzająca zmiany

1

2

3

4

Nr 17 z dnia 15.03.2005 roku
Dz. 852

rozdz. 85202

§ 2130

7.548,00 zł

- dotyczy DPS ul. Długa w Iwoniczu

1.348,00 zł

- dotyczy DPS ul. Floriańska w Iwoniczu


Pismo PUW w Rzeszowie Nr F.VI.3011-1/17/05 z dnia 16.03.2005 roku

Uchwała Nr 250/05 z dnia 22 marca 2005 roku
Nr 39 z dnia 19.05.2005 roku
Dz. 852

rozdz. 85202

§ 2130
11.898,00 zł


w tym :

- 8.352,00 zł DPS ul. Długa Iwonicz z tytułu wyrównania dotacji wynikającej z układu wykonawczego

- 3.546,00 zł DPS ul. Floriańska , Iwonicz / w związku ze zmniejszeniem z tytułu ruchu mieszkańców w I kwartale

- 5.730,00 zł oraz zwiększeniem z tytułu wyrównania dotacji wynikającej z układu wykonawczegoPismo PUW w Rzeszowie znak F.VI.3011-1/38/05 z dnia 21.05.2005 roku

Uchwała Nr 266/05 z dnia 06 czerwca 2005 roku

Nr 55 z dnia 08.07.2005 roku
Dz. 700

Rozdz. 70005

§ 2110


3.808,00 zł

- wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne krajowe , wojewódzkie , powiatowe stosowanie do postanowień art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz. U. Nr 133 , poz. 872 z późn. zm./ , które z dniem 01.01.1999 roku stały się z mocy prawa własnością właściwych JST

1.500,00 zł

- pokrycie kosztów sądowych związanych z nabyciem przez Skarb Państwa z tytułu własności do nieruchomości położonej w miejscowości Iwonicz- Zdrój , zajętej pod drogę gminną


Pismo PUW w Rzeszowie znak ; F.VI.3011/1/34/04 z dnia 14.06.2004 roku


Uchwała Nr 170/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku

W powyższej tabeli wykazane dane wskazują na nanoszenie zmian planu do realizacji w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na podstawie określonych decyzji Wojewody Podkarpackiego .
1. Do kontroli przeprowadzonej systemem reprezentacyjnym wybrano plany finansowe jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego zatwierdzone do realizacji przez Kierowników jednostek oraz Głównych Księgowych w niżej podany sposób :

- plan finansowy wydatków na 2005 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami , który zatwierdzili Starosta Pan mgr Zbigniew Braja i Główny Księgowy Starostwa Pani mgr Michalina Szafran ,

- plan dochodów w Dz. 010 rozdz. 01008 § 0690 na kwotę 500,00 zł , który zatwierdzili Starosta Pan mgr Zbigniew Braja i Główny Księgowy Starostwa Pani mgr Michalina Szafran ,

- plan dochodów w Dz. 700 rozdz. 70005 , który zatwierdzili do realizacji Starosta Powiatu Pana mgr Zbigniewa Braja i Główny Księgowy Pani mgr Michalina Szafran . Poniżej przedstawiono jego wyszczególnienie :

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

700


Gospodarka mieszkaniowa

285.000,00
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

254.186,000750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3.542,000760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1.528,000770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

25.744,00

- plan wydatków na 2005 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na kwotę 220.600,00 zł oraz plan dochodów na kwotę 800,00 zł w Dz. 710 rozdz. 71015 , który zatwierdzili do realizacji Kierownik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Pani mgr inż. Alicję Buczek oraz Księgowa Pani Alicja Bryś .

Starostwo Powiatowe w Krośnie przy piśmie znak : F.I.3021/3/2005 z dnia 15.02.2005 roku przekazało zatwierdzone do realizacji plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST przez Kierowników jednostek organizacyjnych i Głównych Księgowych wypełniając postanowienia § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.11.2000 roku w sprawie szczegółowych zasad , trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań / Dz. U. z 2000 roku Nr 100 , poz. 1077 z późn. zm./ .
W powyższym piśmie podano następujący zakres sporządzonych planów :

- dochodów w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ,

- wydatków w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ,

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ,


- jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej .

2. Podległe jednostki organizacyjne Powiatu Krośnieńskiego informowano o dokonanych zmianach w planach finansowych między innymi w pismach Zarząd Powiatu Krośnieńskiego :

- znak : F.I.3012/4/2005 z dnia 10.02.2005 roku dotyczącego zmiany układu wykonawczego Starostwa Powiatowego w Krośnie ,
- znak : F.I.3052/18/05 z dnia 10.02.2005 roku dotyczącego ustalenia planu dotacji dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu na kwotę 1.544.700,00 zł .
3. Sprawozdawczość budżetowa .
Powiat Krośnieński sporządził następujące sprawozdania finansowe na dzień 30 czerwca 2005 roku :

- Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych JST ustawami ,

- Rb – 27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych JST ustawami.

Zapisy sprawozdań jednostkowych z podległych jednostek Powiatu oraz prowadzonej przez Starostwo Krośnieńskie ewidencji księgowej stanowiły podstawę do zapisów w sprawozdaniu Rb 50 z wykorzystania dotacji i sprawozdania Rb – 27 ZZ

o dochodach związanych z realizacją zadań zleconych przekazanych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie .

Powyżej podane sprawozdania podpisali :

- Starosta Powiatu Krośnieńskiego Pan mgr Zbigniew Braja .

- Skarbnik Powiatu Krośnieńskiego Pani mgr Krystyna Kasza .4. Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa .


I półrocze 2005 roku

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zawiadomił Starostę Powiatu Krośnieńskiego o wysokościach planowanych wstępnych kwot dochodów Skarbu Państwa przy piśmie znak : F.I 3010/24/04 z dnia 22.10.2004 roku .

Wojewoda Podkarpacki decyzją Nr 2 z dnia 17.01.2005 roku / pismo Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak ; F.VI.3011-1/2/05 z dnia 18.01.2005 roku / ustalił następujące kwoty dochodów Skarbu Państwa na rok 2005 :

- w Dz. 010 rozdz. 01008 § 2350 - 500,00 zł

- w Dz. 700 rozdz. 70005 § 2350 - 285.000,00 zł

- w Dz. 710 rozdz. 71015 § 2350 - 800,00 zł.............................................................................

Razem : 286.300,00 zł

Do budżetu Powiatu Krośnieńskiego powyższe kwoty wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXIII/184/04 z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Układ wykonawczy do realizacji budżetu wprowadzono na mocy uchwały Zarządu Powiatu Krośnieńskiego Nr 233/05 z dnia 07 lutego 2005 roku .

Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za I półrocze 2005 oparte na zapisach sprawozdania Rb 27 ZZ wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco :


w zł

Klasyfikacja

Budżetowa

Plan

Należności

Dochody Wykonane

Ogółem należne JST

Dochody

Przekazane

Dz. 010

Rozdz. 01008

§ 0690500,00


203,69


0,000,00


0,00

Dział 700
Rozdz. 70005
§ 0470

§ 0750


§ 0760

§ 0770


§ 0910

§ 0920


254.186,00

3.542,00

1.528,00

25.744,00

0,00

0,00


449.443,21

4.022,64


2.037,50

15.408,50

8.634,72

0,00


354.417,64

3.396,52


2.037,50

15.408,50

899,05

0,00


88.604,41

849,13


101,88

3.852,12


44,95

0,00


252.109,42

1.221,56


1.935,62

11.556,38

307,59

7,27


Razem :

285.000,00

479.546,57

376.159,21

93.452,49

267.137,84

Dz. 710

Rozdz. 71015

§ 0570

§ 0580


600,00


200,00-

8,80


0,00

8,80


0,44


8,36


Razem :

800,00

8,80

8,80

0,44

16,72

Dz. 852

Rozdz. 85203


§ 0970

0,00

5.932,00

5.333,00


266,65

4.587,25


OGÓŁEM :

286.300,00

485.691,06

381.501,01

93.719,58

271.741,81

Ustalony na rok 2005 plan dochodów ogółem w wysokości 286.300,00 zł został wykonany w wysokości na dzień 30.06.20045 roku w kwocie 381.501,01 zł tj. w 133,2 % .

Najwyższe kwoty dochodów Skarbu Państwa występowały w Dz. 700 rozdz. 70005 gdzie wykonanie wyniosło kwotę 376.159,21 zł co przy zakładanym planie w wysokości 285.000,00 zł stanowi 131,9 % .


Struktura dochodów związanych z realizacją z zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych JST ustawami przedstawiała się następująco :

1/ w Dziale 010 rozdz. 01008 § 0690 - „ wpływy z różnych opłat „ planowane dochody wyniosły kwotę 500,00 zł , natomiast wykonanie według stanu na dzień 30.06.2005 roku wyniosło kwotę 0,00 zł . Kwota należności / saldo początkowe plus przypisy minus odpisy wyniosła kwotę 203,69 zł .

Dochody przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 0,00 zł . Dochody pochodziły z tytułu opłat melioracyjnych ustalonych decyzjami na roczne raty wpłat .2/ w Dz. 700 rozdz. 70005 dochody Skarbu Państwa przy zakładanym planie w wysokości 285.000,00 zł wykonano ogółem w wysokości 376.159,21 zł

tj. w 131,9 % , a w tym dochody należne JST wyniosły kwotę 93.452,49 zł , co stanowi 24,8 % kwoty wykonania .


Dochody odprowadzone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły ogółem kwotę 267.137,84 zł , co stanowiło 71,0 % kwoty wykonania .

Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawiało się następująco :


- § 0470 „ wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości „ zaplanowane na kwotę 254.186,00 zł wykonano w wysokości 354.417,64 zł co stanowi 139,4 % . Należności wyniosły kwotę 449.443,21 zł .

Dochody należne JST wyniosły kwotę 88.604,41 zł tj. stanowiły 25 % kwoty wykonania w wysokości 354.417,64 zł .


Dochody przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 252.109,42 zł ,

- § 0750 „ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze „ - zaplanowane na kwotę 3.542,00 zł wykonano w wysokości 3.396,52 zł tj. w 95,8 % .

Należności wyniosły kwotę 4.022,64 zł . Dochody należne JST wyniosły kwotę 849,13 zł tj. 25 % . Dochody przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 1.221,56 zł ,
- § 0760 „ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności „ - zaplanowane dochody w wysokości 1.528,00 zł wykonano w kwocie 2.037,50 zł tj. w 133,3 % . Należności wyniosły kwotę 2.037,50 zł. Dochody należne JST wyniosły kwotę 101,88 zł tj. 4,9 % . Dochody przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 1.935,62 zł ,

- § 0770 „ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości „ - zaplanowane dochody w wysokości 25.744,00 zł wykonano w wysokości 15.408,50 zł tj. w 59,8 % . Należności wyniosły kwotę 15.408,50 zł . Dochody należne JST wyniosły kwotę 3.852,12 zł co stanowi 25 % kwoty wykonania w wysokości 15.408,50 zł . Dochody przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 11.556,38 zł ,

- § 0910 „ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat „ nieplanowane dochody wykonano w wysokości 899,05 zł . Należności wyniosły kwotę 8.634,72 zł . Dochody należne JST wyniosły kwotę 44,95 zł tj. stanowiły 4,9 % kwoty wykonania wysokości 899,05 zł . Dochody przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 307,59 zł ,
- § 0920 „ pozostałe odsetki „ - w nieplanowanych dochodach nie wystąpiło ich wykonanie , natomiast dochody przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 7,27 zł .
W pisemnej informacji na temat gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa za I półrocze 2005 roku złożonej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie przedstawiono następujące wykonanie dochodów Skarbu Państwa w Dz. 700 rozdz. 70005 :
- opłaty z tytułu zarządu nieruchomościami skarbu państwa - 5.028,32 zł

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 260.784,90 zł

Skarbu Państwa

- opłaty z tytułu użytkowania - 0

- opłaty z tytułu najmu - 281,23 zł

- opłaty z tytułu dzierżawy - 2.266,16 zł

- sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - 11.556,38 zł

- inne / odsetki plus odszkodowanie na rzecz - 854,10 zł

Skarbu Państwa

- inne sprawy - przekształcenia prawa użytkowania - 1.935,62 zł

wieczystego w prawo własności

........................................................................ Razem : 282.706,71 zł

Dochody do dalszego przekazania w trakcie realizacji budżetu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wystąpiły według stanu na dzień 30.06.2005 roku w kwocie 15.568,87 zł / 282.706,71 zł minus 267.137,84 zł /

Skarbnik Powiatu Krośnieńskiego Pani mgr Krystyna Kasza ustnie poinformowała , że powyższe zapisy przedkładane przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami są weryfikowane z zapisami ewidencji prowadzonej w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Krośnie , a więc zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2000 roku w sprawie zasad i terminów sprawozdawczości budżetowej JST / Dz. U. z 2000 roku Nr 16 , poz. 209 z późn. zm ./ oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej / Dz. U. z 2001 roku Nr 24 , poz. 279 z późn. zm ./3/ w Dz. 710 rozdz. 71015 zaplanowane dochody w § 0570 „ grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności „ wysokości 600,00 zł wyniosły kwotę 8,80 zł co stanowi 1,3 % . Dochody JST wyniosły kwotę 0,44 zł co stanowi 5,0 % kwoty wykonania . Dochody odprowadzone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wyniosły kwotę 8,36 zł .

Zaplanowane dochody w § 0580 w wysokości 200,00 zł według stanu na dzień 30.06.2005 roku wykonano w wysokości 0,00 zł


4/ w Dz. 852 rozdz. 85203 nieplanowane dochody w § 0970 „ wpływy z różnych dochodów „ wykonano w kwocie 5.333,00 zł , przy kwocie należności 5.932,00 zł Dochody JST wyniosły kwotę 266,65 zł co stanowiło 4,9 % kwoty wykonania . Ewidencję analityczną prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w zakresie opłat uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w Rymanowie i w Potoku za pobyt i świadczone usługi .
Dalsze ustalenia kontroli :
1/ Dokonano zgodności zapisów pomiędzy sprawozdaniem Rb 27 ZZ złożonym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz sprawozdaniem jednostkowym Rb 27 ZZ złożonym z jednostki organizacyjnej do Starostwa Powiatowego w Krośnie w niżej podany sposób :


Klasyfikacja budżetowa

Sprawozdanie Rb 27 ZZ jednostkowe

Sprawozdanie Rb 27 ZZ zbiorcze

Różnice

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Dz. 710

Rozdz. 71015

§ 0570

§ 0580600,00

200,00

8,80

0,00600,00

200,00

8,80

0,000,00

0,00


Razem :

800,00

8,80

800,00

8,80

0,00

Powyższe kwoty wykazane w sprawozdaniu jednostkowym Rb 27 ZZ z wykonania dochodów są zgodne z kwotami wykazanym w sprawozdaniu zbiorczym Rb 27 ZZ

W sprawozdaniu zbiorczym Rb 27 ZZ z wykonania dochodów przekazanym do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przedstawiono dodatkowo sumę § 2350 równą kwocie przekazania 16,72 zł , która jest to wynikiem dodania do kwoty 8,36 zł kwoty 8,36 zł z roku 2004 z bilansu otwarcia na 2005 rok .

1/ Przekazywanie dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych JST do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przedstawiało się następująco :


w zł

Wyszczególnienie

Konto

Przelew do PUW w Rzeszowie

z dnia

Kwota


Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470

224

   1. roku

21.01.2005 roku

16.02.2005 roku

16.02.2005 roku

23.02.2005 roku

14.03.2005 roku

23.03.2005 roku

14.04.2005 roku

15.04.2005 roku

25.04.2005 roku

13.05.2005 roku   1. roku

961,63

1.807,30

829,56

8,84


114,50

1.675,05

4.855,10

227.812,84

7.713,11

699,77


2.289,57

1.169,87


15.06.2005 roku

27.06.2005 roku516,60

1.655,68
Razem :

252.109,42

Dz. 700 rozdz. 70005

§ 0750224

16.02.2005 roku

23.02.2005 roku

14.03.2005 roku

14.04.2005 roku

15.04.2005 roku

13.05.2005 roku124,56

156,67


201,51

694,41


16,02

28,39Razem :

1.221,56

Dz. 700 rozdz. 70005

§ 0760


224


16.02.2005 roku

23.03.2005 roku1.728,79

206,83Razem :1.935,62


Dz. 700 rozdz. 70005

§ 077022416.02.2005 roku

23.02.2005 roku

25.04.2005 roku


4.554,00

6.688,50

313,88


Razem :11.556,38


Dz. 700 rozdz. 70005

§ 0910
224


17.01.2005 roku

21.01.2005 roku

23.02.2005 roku

14.03.2005 roku

23.03.2005 roku

14.04.2005 roku

15.04.2005 roku

25.04.2005 roku

13.05.2005 roku

24.05.2005 roku

15.06.2005 roku

27.06.2005 roku8,50

50,80


0,88

136,90


35,15

5,70


0,50

3,83


3,90

2,89


5,00

53,54Razem :307,59

Dz. 700 rozdz. 70005

§ 0920224

05.01.2005 roku

7,27

Razem :
7,27

Ogółem :

Dz. 700 rozdz. 70005
267.137,84

Dz. 710 rozdz. 71015

§ 0570


224


14.03.2005 roku


8,36


Razem :8,36
Dz. 852 rozdz. 852

§ 0970


224

   1. roku

04.03.2005 roku

22.03.2005 roku   1. roku

06.04.2005 roku

07.04.2005 roku

25.04.2005 roku


   1. roku

24.05.2005 roku

   1. roku

28.06.2005 roku

816,00

150,00


90,00

469,00


412,00

384,00


1.000,00

272,55


185,00

453,70


355,00

Razem :

4.587,25

Pobrane dochody Skarbu Państwa przekazywano na ogół w terminach określonych na dzień 15 i 25 danego miesiąca zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.11.2000 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami oraz przekazywania JST dotacji celowych na realizację tych zadań / Dz. U. z 2000 roku Nr 100 , poz. 1077 z późn. zm / .

Incydentalne przekroczenia ustalonych terminów o 2 do 3 dni wynikają z występowania dni wolnych od pracy oraz operacji prowadzonych przez banki .
W Dz. 852 rozdz. 85203 § 0970 otrzymane dochody w dniach :

- 02.02.2005 roku na kwotę 20,00 zł

- 08.02.2005 roku na kwotę 50,00 zł

- 10.02.2005 roku na kwotę 46,00 zł

- 11.02.2005 roku na kwotę 264,00 zł

- 15.02.2005 roku na kwotę 270,00 zł

- 18.02.2005 roku na kwotę 166,00 zł

......................................................

Razem : 816,00 zł

- przekazano jednym przelewem z dnia 24.02.2005 roku ogółem na kwotę 816,00 zł .

Omawiana sytuacja zaistniała incydentalnie i nie powtórzyła się w dalszym trwaniu półrocza 2005 roku .
Poniższa tabela ilustruje przekazywanie dochodów należnych Jednostce Samorządu Terytorialnego w niżej podanych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej :

A/ Dz. 700 rozdz. 70005 w złWyszczególnienie

konto

Przelew do Starostwa Powiatowego

Z dnia

Kwota

Dz. 700 rozdz. 70005

130

17.01.2005 roku

320,5421.01.2005 roku

602,4315.02.2005 roku

1.836,0423.02.2005 roku

2.319,8814.03.2005 roku

638,8323.03.2005 roku

1.722,1014.04.2005 roku

76.169,3914.04.2005 roku

2.576,3825.04.2005 roku

338,08


13.05.2005 roku

772,8523.05.2005 roku

390,1013.06.2005 roku

172,4623.06.2005 roku

554,71

Razem :88.413,79

W sprawozdaniu Rb 27 ZZ z wykonania planu dochodów podano kwotę dochodów należnych JST w wysokości 93.452,49 zł , która w wyniku odjęcia kwoty 88.413,79 zł stanowi kwotę 5.038,70 zł nie przekazaną według stanu na dzień 30.06.2005 roku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie .

B/ Dz. 852 rozdz. 85203

w zł


Okres objęty wpłatą

Kwota wpłacona na konto PCPR w Krośnie

Konto

Naliczenie 5 % wpłaconych kwot

Daty dokonania przelewów na rachunek Starostwa Powiatowego z PCPR w Krośnie

I – III 2005 roku

2.157,00

130

107,85

Przeksięgowanie dokonanych wpłat

IV 2005 roku

1.669,00

130

83,45

05.05.2005 roku

V.2005 roku

726,00

130

36,30

06.06.2005 roku

VI 2005 roku

781,00

130

39,05

06.07.2005 roku

Razem :

5.333,00

266,65

Do dnia 30.06.2005 roku na konto Starostwa Powiatowego w Krośnie przekazano kwotę 4.869,40 zł , z kwoty wykonania w wysokości 5.333,00 zł .


Pobrane dochody należne JST były na ogół przekazywane terminowo na rachunek Starostwa Powiatowego w Krośnie w terminach oznaczonych § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.11.2000 roku w sprawie szczegółowych zasad , trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami oraz przekazywania JST dotacji celowych na realizację tych zadań / Dz. U. z 2000 roku Nr 100 , poz. 1077 z późn. zm./ .
Drobne od 1 do 4 dni nieterminowe wpłaty wystąpiły w Dz. 700 rozdz. 70005 i były skutkiem występowania dni wolnych od pracy i trwaniem operacji bankowych .

W przypadku Dz. 852 rozdz. 85203 wpłaty były realizowane , jedynie czasokresu za miesiące I - III 2005 roku dokonano jednej wpłaty w wysokości 107,85 zł .


Realizacja potrącania kwot z pobranych dochodów Skarbu Państwa na dochody własne JST była realizowana na podstawie :

a/ art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. TJ z 2004 roku Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm./ w świetle których na dochody JST potrąca się 25 % od wpływów uzyskanych ze sprzedaży , opłat z tytułu trwałego zarządu , użytkowania wieczystego , czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa ,

b/ art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 13.11.2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. z 2003 roku Nr 203 , poz. 1966 / w świetle których dochodami własnymi JST jest 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej .
  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna