Wydział kompetencje Osoba odpowiedzialnaPobieranie 149.04 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar149.04 Kb.
Przewodnik po kompetencjach wydziałów oraz pracowników WOW NFZWydział - kompetencje

Osoba odpowiedzialna

Wydział Kontroli Realizacji


Umów ze Świadczeniodawcami
 • Kontrola realizacji umów przez świadczeniodawców, według planu kontroli zatwierdzonego przez dyrektora oraz na podstawie zgłoszonych skarg

 • Weryfikacja wykonania świadczenia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

 • Raz na kwartał podsumowanie wyników kontroli – dla dyrektora
 • Kontrola umów w zakresie opieki ambulatoryjnej

 • Kontrola umów związanych ze środkami pomocniczymi środkami ortopedycznymi

Jan Berger

 • Kontrola umów w zakresie szpitali

Mariusz Ganske

 • Kontrola umów w zakresie świadczeń stomatologicznych

Dorota Gronowska

 • Kontrola umów od strony organizacyjno-prawnej

Justyna Sentzel


Wydział Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych

 • Analizowanie danych zlokalizowanych w systemie informatycznym, w tym w systemie SIKCh

 • Przechowywanie oryginałów obowiązujących umów

 • Udostępnianie umów (oryginałów lub kopii)

 • Analiza umów pod kątem korzyści z potencjalnych zmian ( z wyjątkiem zmian finansowych, ilościowych)

 • Prowadzenie sprawozdawczości z działań WOW NFZ

 • Działania analityczne - analizy jakościowe i ilościowe

 • Aneksowanie obowiązujących umów

 • Rejestracja i rozpatrywanie wniosków zmian zapisów umów

Wydział Gospodarki Lekami

 • Przyjmowanie i merytoryczne zatwierdzanie zbiorczych zestawień recept z aptek

 • Kontrola wystawiania i realizacji recept

 • Podpisywanie umów z lekarzami na wystawianie recept na leki refundowane

 • Współpraca z samorządami zawodowymi - izbą lekarską i aptekarską

 • Analizy merytoryczne recept refundowanych

 • Dystrybucja recept różowych (na środki odurzające)

 • Prowadzenie systemu recept numerowanych
 • Kontrola recept, współpraca z aptekami

Małgorzata Grabowska

 • Przygotowanie umów lekarskich, formularzy na recepty różowe

Irena Zaborowska, Anna Wiśniewska

 • Rozpatrywanie wniosków indywidualnych o refundację terapii lekowych i import docelowy leków

 • Merytoryczna kontrola recept

Hanna Philips, Teresa SzamotulskaWydział Administracji
 • Obsługa centrali telefonicznej


Justyna Wieczorek

 • Ewidencja materiałowa środków trwałych i prowadzenie kart ewidencyjnych

 • Przeprowadzanie inwentaryzacji

 • Dokumentacja prawna związana z nieruchomościami

 • Naliczanie podatków od nieruchomości

Dorota Ilmer

 • Prowadzenie kancelarii
Katarzyna Zięta, Magdalena Tabaka, Małgorzata Sternal-Pałat

 • Prowadzenie archiwum

Małgorzata Sternal-Pałat

 • Przygotowywanie projektów planów finansowych (w zakresie administracji)

 • Przyjmowanie zamówień, zaopatrzenie

 • Przyjmowanie zgłoszeń o usterkach, nadawanie biegu tym sprawom

 • Rozliczenia telefonów stacjonarnych

 • Zabezpieczenie materiałów biurowych (zakupy na zlecenie innych komórek Oddziału)

 • Zabezpieczenie telefonów (zakup aparatów, podłączanie linii, konserwacja)

Stella Karoń-

Wojnowska
 • Dysponowanie środkami transportu


 • Rozliczanie kierowców

 • Dysponowanie środkami finansowymi dyrektora

 • Rozliczanie telefonów komórkowych

 • Realizacja zaleceń BHP, konserwacja dźwigów itp.

 • Gospodarka odpadami

Piotr Katin

 • Zamówienia publiczne, prowadzenie procesu przygotowawczego, prowadzenie kursów BHP

Milena Boczek

 • Kierowcy

Piotr Antoniewski,

Piotr Dromirecki,

Przemysław Schneider, Andrzej Pecelerowicz


 • Prace konserwacyjne

Adam Zakrzewski
Wydział Spraw Pracowniczych i Szkoleń
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników


 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy, wypowiedzenia, świadectwa pracy)

 • Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS-u dokumentacji emerytalno-rentowej

 • Współpraca z ZUS-em, ustalanie kapitału początkowego, przygotowywanie materiałów i dokumentów

 • Przygotowywanie odpraw

 • Kierowanie pracowników na badania profilaktyczne

Janina Jędrzejczak


 • Sprawy związane z wynagrodzeniami i innymi należnościami z tytułu stosunku pracy (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny)

 • Prowadzenie kartoteki zasiłkowej

 • Odprowadzanie składek na ZUS
 • Przygotowanie PIT-ów

Katarzyna Sieracka

 • Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia i wyrejestrowywanie

 • Sprawy urlopowe

 • Obliczanie zasiłków chorobowych

 • Umowy - zlecenia

 • Prowadzenie kartotek: pracowniczych i ewidencji absencji

 • Współpraca z osobami przygotowującymi listy wynagrodzeń

Longina Siekierska


 • Sprawy związane z przygotowaniem i prowadzeniem list obecności

 • Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych

 • Wystawianie i rejestr delegacji

 • Ewidencja czasu pracy

 • Wystawianie i rejestr legitymacji ubezpieczeniowych i potwierdzanie ich ważności

 • Sprawy socjalne pracowników

Barbara Chwirot-Wodniczak
Zespół Radców Prawnych

 • Obsługa prawna oddziału, w tym:

 • Opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych

 • Informowanie dyrektora o uchybieniach w działalności komórek organizacyjnych w zakresie stosowania prawa oraz o ich skutkach; sporządzanie opinii prawnych

 • Uczestnictwo w rokowaniach zmierzających do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego

 • Opiniowanie umów zawieranych przez Oddział

 • Opracowywanie pism procesowych

 • Prowadzenie spraw spornych (także w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami orzekającymi); nadzór prawny nad egzekucją należności oddziałuGrażyna Ladrowska, Hanna Olejnik,

Anna Szawelska, Waldemar KołaczkiewiczWydział Księgowości
 • Rozliczenia związane z kosztami administracyjnymi Oddziału

Teresa Mleczak, Barbara Kopeć, Elżbieta Woźniak
 • Obsługa kasy


Joanna Daroszewska

 • Egzekucja należności, prowadzenie spraw zajęć komorniczych, realizowanie zaleceń pokontrolnych

Katarzyna Konieczna

 • Rozliczanie umów ze świadczeniodawcami byłej kasy branżowej

 • Rozliczanie wydatków, związanych z indywidualnymi decyzjami dyrektora

Anna Zaleśna

 • Rozliczanie umów z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej

Bogumiła Woźniak, Lucyna Rusinek

 • Rozliczenia aptek

Krystyna Cieciura,

Bożena Drobias – Kotkowska,

Irena Trybuś

 • Rozliczenia umów z zakresu pomocy doraźnej oraz szpitali

Anna Marciniak

 • Rozliczenia umów z zakresu rehabilitacji, procedur wysokospecjalistycznych, sanatoriów

Hanna Ostrowicka

 • Informacje dotyczące rozliczeń ze świadczeniodawcami

Halina Wojtkowiak

 • Rozliczenia kontraktów pielęgniarskich

Agnieszka Janczak,

Marta Pietrzak-Kwapińska

 • Rozliczenia kontraktów lekarza rodzinnego

Barbara Przybyłka

 • Rozliczenia umów z zakresu higieny szkolnej

Lilia Kubala

 • Kontrola formalno-rachunkowa

Agnieszka Janczak, Marta Pietrzak-Kwapińska

 • Kontrola w zakresie kontraktów stomatologicznych

Renata Marecka

Mirosław Szafrański

 • Kontrola w zakresie kontraktów: położnej, pielęgniarki i profilaktyki

Halina Nagel


Wydział ds. Spraw Mundurowych
 • Planowanie i kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

Małgorzata Grześkowiak, Elżbieta Walczak

 • Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, sprawy ubezpieczonych

Małgorzata Florkowska

 • Monitorowanie świadczeń medycznych

 • kontraktowanie, współpraca z placówkami resortowymi (MON MSWiA)

Ewa Niewęgłowska

 • Rozliczanie spływających rachunków (MSWiA, MON)

Jadwiga Urbańska Małgorzata Jaskuła

 • Kontrola realizacji umów ze świadczeniodawcami

Janina Pawelkiewicz


 • Prowadzenie działu sanatoryjnego

Alicja HampelWydział Organizacyjno-Prawny

 • Obsługa pod względem prawnym POZ

Monika Radomska

 • Obsługa pod względem prawnym uzdrowisk, cesji, umów na wystawianie recept, odwołań od decyzji indywidualnych

Elżbieta Jęczmionka- Kopińska

 • Obsługa pod względem prawnym lecznictwa zamkniętego

Rafał Węgrzynek

 • Obsługa pod względem prawnym specjalistyki

Jakub Jurasz

 • Obsługa pod względem prawnym stomatologii

Paweł Szymczak


Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
 • Ocena ryzyka w realizacji celów WOW NFZ

 • Kontrola wewnętrzna wszystkich sfer działalności NFZ pod względem gospodarności i efektywności.

 • Obiektywna ocena bieżącej sytuacji

 • Ocena ryzyka potencjalnych planów i zadań

 • Perspektywiczne ujęcie działań Funduszu, analizowanie i wychwytywanie niepokojących sygnałów

 • Przewidywanie ewentualnych ujemnych skutków działań

 • Przyjmowanie sygnałów i wniosków od pracowników

Edward JakoniukBiuro Dyrektora

 • Organizacja pracy dyrektora Oddziału

 • Odpowiadanie na pisma kierowane do dyrektora Oddziału (o ile nie są dekretowane do wydziałów merytorycznych)

 • Rozpatrywanie wniosków o patronat i sponsorowanie imprez i przedsięwzięć zewnętrznych

 • Kontakty z mediami

 • Przygotowywanie codziennego przeglądu prasy

 • Redagowanie treści na strony internetowe: zewnętrzną i wewnętrzną oraz inne, zlecone przez dyrektora Oddziału • Opieka nad zewnętrzną stroną internetową

 • Umieszczanie treści na zewnętrznej stronie internetowej

 • Redagowanie pism, listów gratulacyjnych

 • Organizacja i obsługa imprez

 • Prezentacje mulimedialne

Magdalena Rozumek


 • Obsługa Rady Społecznej przy WOW NFZ

 • Redagowanie pism

 • Umieszczanie treści na zewnętrznej stronie internetowej

 • Organizacja i obsługa imprez

 • Prezentacje mulimedialne

Katarzyna Jakubowska

 • Aktualizacja stron internetowych

 • Redagowanie komunikatów prasowych

 • Zbieranie informacji dla dziennikarzy

 • Umieszczanie treści na stronie internetowej wewnętrznej

 • Redagowanie internetowego przeglądu prasy

Agnieszka Olbrot


 • Prowadzenie sekretariatu Dyrektora WOW NFZ

Edyta Sypień,

Agnieszka Zakrzewska


 • Prowadzenie sekretariatu Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Anna Łukaszewska


 • Powielanie dokumentów, nagrywanie płyt CD na potrzeby oddziału, (mała poligrafia)

Jacek Wolczyński

Rzecznik Praw Pacjenta

 • Przyjmowanie skarg pacjentów dotyczących praw pacjenta w działalności świadczeniodawców w ramach realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i podejmowanie działań interwencyjnych

 • Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez pacjentów do Oddziału

 • Pomoc dla ubezpieczonych i wskazywanie trybu interwencyjnego w przypadku naruszenia praw pacjenta

 • Podejmowanie działań interwencyjnych u świadczeniodawców związanych z realizacją praw pacjenta na obszarze działania oddziału wojewódzkiegoWydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Planowania i Zarządzania Środkami Finansowymi
 • Sporządzanie projektu planu finansowego, dokonywanie w nim zmian (korekt)

 • Przygotowanie propozycji przeznaczenia ewentualnej nadwyżki przychodów nad kosztami Oddziału Funduszu

 • Przygotowywanie wyciągów z planu finansowego

 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego

 • Systematyczne monitorowanie wydatków na świadczenia zdrowotne

 • Systematyczne monitorowanie kształtowania się kosztów działalności Oddziału

 • Opracowywanie bieżących analiz dotyczących wykonania przychodów i kosztów.

 • Zbieranie materiałów statystycznych i informacyjnych oraz opracowywanie analiz ekonomiczno – finansowych dla potrzeb Dyrekcji, Rady Społecznej Oddziału oraz Centrali Funduszu.


Monika Derak

Jan Lizik
 • Bieżące monitorowanie i identyfikowanie możliwości lokowania środków finansowych, okresowa analiza rynku bankowego

 • Miesięczne monitorowanie spływu składek na ubezpieczenie zdrowotne, rozliczanie spływu składek w stosunku do rocznego planu finansowego Oddziału

 • Analizowanie efektywności środków pozostających w dyspozycji Oddziału

 • Prowadzenie rejestru i całościowej obsługi dokumentacyjnej w zakresie gospodarowania środkami finansowymi Oddziału.

 • Współpraca z bankami, które zawarły umowę o współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

 • Opracowywanie danych i ustalanie sposobu ich gromadzenia i udostępniania do materiałów informacyjnych dla Dyrekcji i Rady Społecznej Oddziału Funduszu oraz innych jednostek organizacyjnych i innych organów zgodnie z Ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ

Magdalena Przewoźna

Małgorzata Jurasz

Dział Rozliczeń i Sprawozdawczości
 • Sporządzanie dla Centrali NFZ ustalonej sprawozdawczości finansowej

 • Sporządzanie informacji i zestawień finansowych umożliwiających finansową kontrolę wykonania umów ze świadczeniodawcami

 • Przygotowywanie informacji na temat wartości zakontraktowanych świadczeń oraz rzeczywistej i rachunkowej ich realizacji na potrzeby Centrali NFZ, Dyrekcji i Rady Społecznej Oddziału oraz jednostek i instytucji zewnętrznych

 • Przygotowywanie zestawień i informacji finansowej niezbędnych do sporządzenia planu finansowego WOW NFZ.

 • Sporządzanie analiz finansowych, w szczególności obrazujących sytuację ekonomiczną WOW NFZ wynikającą z kontraktowania i realizacji świadczeń zdrowotnych.

 • Współudział w określaniu kierunków rozwoju systemu informatycznego (systemu sprawozdawczości) i wykorzystania gromadzonych danych


Jolanta Kwaśniewska

Danuta Kossowska

Anna Skrzypczak

Karina Zinkow

Jarosław Woźniak
 • Ustalanie źródeł, gromadzenie i administrowanie zbiorem danych dla celów sprawozdawczych, pozyskanych z baz i systemu informatycznego WOW NFZ oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa

 • Integracja możliwości funkcjonalnych aplikacji analitycznych z istniejącym systemem informatycznym WOW NFZ

Jarosław Woźniak
 • Nadzorowanie elektronicznej strony rozliczeń umów pod względem poprawności wczytywanych danych oraz funkcjonowania systemów KS-SIKCH i KS-SWD w tym zakresie

 • Wyszukiwanie nieprawidłowości w elektronicznej wersji raportów statystycznych przekazywanych przez Świadczeniodawców oraz funkcjonowania systemów KS-SIKCH i KS-SWD w tym zakresie

 • Tworzenie oprogramowania wspomagającego pracę Wydziału.

 • Udzielanie pracownikom Wydziału pomocy w posługiwaniu się aplikacjami niezbędnymi do realizacji zadań Wydziału

 • Integracja możliwości funkcjonalnych aplikacji analitycznych z istniejącym systemem informatycznym WOW NFZ

Katarzyna Springer
 • Obsługa świadczeniodawców

 • przyjmowanie i wczytywanie elektronicznych raportów statystyczno-medycznych oraz załączników finansowych przekazywanych w formie pisemnej

 • przyjmowanie rachunków wraz z dokumentacją dodatkową - forma pisemna

 • kontrola kompletności przyjętych dokumentów oraz merytoryczna kontrola zgodności rachunków i dokumentów rozliczeniowych z zapisami umów oraz formy pisemnej i elektronicznej

 • udzielanie świadczeniodawcom niezbędnych wyjaśnień z zakresu rozliczanych umów

 • przekazywanie Wydziałowi Księgowości zatwierdzonych pod względem merytorycznym rachunków.

 • Ilościowa i wartościowa ewidencja świadczonych usług miesięcznie i narastająco

 • Tworzenie baz danych i ich bieżąca aktualizacja

Beata Wiśniewska

Agnieszka Bednarek

Mirosława Turkowska

Aneta Fedko

Małgorzata Muchowiecka

Danuta Maćkowiak
 • Sprawowanie nadzoru nad rozliczeniami oraz sprawami personalno-administracyjnymi pracowników zajmujących się rozliczeniami z zakresu lecznictwa zamkniętego

Beata Wiśniewska
 • Prowadzenie rozliczeń umów z zakresu lecznictwa zamkniętego

Beata Wiśniewska

Agnieszka Bednarek

Mirosława Turkowska

 • Powadzenie rozliczeń umów z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i profilaktyki

Aneta Fedko
 • Prowadzenie rozliczeń umów z zakresu środków pomocniczych i ortopedycznych

Małgorzata Muchowiecka
 • Prowadzenie rozliczeń umów z zakresu rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej

Danuta Maćkowiak
 • Opracowywanie źródłowych dokumentów rozliczeniowych ze świadczeniodawcami w zakresie:

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 • rehabilitacji ambulatoryjnej

 • procedur wysokospecjalistycznych

 • procedur kardiologicznych

 • diagnostyki wysokospecjalistycznej

 • programu profilaktyki próchnicy

 • programu profilaktyki medycyny sportu.

 • Bieżąca współpraca ze świadczeniodawcami i innymi Wydziałami WOW NFZ

 • Współpraca z Wydziałem Informatyki i Łączności w zakresie ustalania parametrów weryfikacji raportów medycznych w. zakresie umów


Dorota Wendland

Hanna Michalak - Waliszewska
 • Opracowywanie źródłowych dokumentów rozliczeniowych ze Świadczeniodawcami w zakresie:

 • lecznictwa szpitalnego

 • niedokrwienia mięśnia sercowego

 • programu profilaktyki próchnicy

 • programu profilaktyki medycyny sportu

 • Bieżąca współpraca ze Świadczeniodawcami i innymi wydziałami WOW NFZ

 • Współpraca z Wydziałem Informatyki i Łączności w zakresie ustalania parametrów weryfikacji raportów medycznych ww. zakresie umów

Wiesława Musielak
 • Obsługa świadczeniodawców:

 • przyjmowanie i wczytywanie raportów statystyczno-medycznych przekazywanych w formie elektronicznej,

 • przyjmowanie rachunków wraz z dokumentacją dodatkową - forma pisemna

 • kontrola kompletności przyjętych dokumentów oraz merytoryczna kontrola zgodności rachunków i dokumentów rozliczeniowych z zapisami umów oraz formy pisemnej i elektronicznej

 • udzielanie świadczeniodawcom niezbędnych wyjaśnień z zakresu rozliczanych umów

 • przekazywanie Wydziałowi Księgowości zatwierdzonych pod względem merytorycznym rachunków

 • Prowadzenie ewidencji i gromadzenie dokumentacji

 • tworzenie niezbędnych zbiorów informacyjnych

 • gromadzenie dokumentacji pisemnej odrębnie dla każdego świadczeniodawcy wg rodzajów umów oraz dla każdego rodzaju umów w układzie miesięcznym

 • sporządzanie zbiorczych zestawień i opracowań oraz przygotowywanie materiałów i informacji dla potrzeb innych Wydziałów WOW

 • przygotowywanie propozycji pism i nadzór nad prowadzeniem korespondencji

Witold Owczarzak

Magdalena Szymkowiak

Halina Lembicz

Agnieszka Grochowicz

Joanna Pawlik

Grażyna Sawicka

Sylwia Matuszak

Magdalena Łodziewska

Eliza Czyż
 • Sprawowanie nadzoru nad rozliczeniami oraz sprawami personalno-administracyjnymi pracowników zajmujących się rozliczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i specjalistyki ambulatoryjnej

Witold Owczarzak

 • Prowadzenie rozliczeń umów w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej
Witold Owczarzak

Magdalena Szymkowiak

Halina Lembicz

Agnieszka Grochowicz
 • Prowadzenie rozliczeń umów z zakresu stomatologii

Joanna Pawlik

Grażyna Sawicka


 • Prowadzenie rozliczeń umów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Sylwia Matuszak

Magdalena Łodziewska

Eliza CzyżWydział Świadczeń Zdrowotnych
 • Przygotowanie projektu wojewódzkiego planu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych i przekazanie go do centrali

 • Wnioskowanie o zmianę Krajowego Planu Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w zakresie dotyczącym oddziału

 • Opiniowanie wojewódzkich planów zdrowotnych (pod kątem zabezpieczenia dostępności do świadczeń i ciągłości ich udzielania) i propozycji ich zmianDział Planowania
 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań, zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie bazy umów, przygotowywanie aneksów do umów niosących skutki finansowe

 • Opiniowanie wniosków ubezpieczonych na dofinansowanie/sfinansowanie zakupów/terapii

 • Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski świadczeniodawców o sfinansowanie/refundację indywidualnych procedur/terapii
Renata Orłowska,

Tomasz Nowak,

Anna Wiśniewska,

Beata Kabacińska, Agnieszka Burwiel

Dział kontraktowania w zakresie:
 • Podstawowej opieki zdrowotnej

Karol Chojnacki

 • Stomatologii

Hanna Ożyńska,

Elżbieta Grunt-Metelska

 • Specjalistyki ambulatoryjnej

Małgorzata Machulska

 • Świadczeń współfinansowanych i odrębnie kontraktowanych

Zofia Rolirad-Pstrąg

 • Szpitali

Zofia Rolirad-Pstrąg, Magda Milewska,

Zofia Borowska

 • Zaopatrzenia ortopedycznego

Mariola Flieger-Maćkowiak

 • Rehabilitacji

Violetta Markowska

 • Potwierdzanie prawa ubezpieczonych do świadczeń uzdrowiskowych, przydzielanie skierowań uzdrowiskowych

Marta Nowak

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Jolanta Pawelska,

Jolanta Dolna, Marcin Komorowski, Anna Sójka, Katarzyna Kaczorowska, Barbara Górniak-Wiecheć, Radosław Wenc,

Robert BadońWydział Analiz Ekonomiczno - Medycznych
 • Przygotowywanie analiz ekonomiczno - medycznych na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Ekonomiczno-Finansowego, Wydziału Monitorowania Świadczeń oraz Wydziału Świadczeń Zdrowotnych, w tym: rocznych planów wydatków na świadczenia zdrowotne, analiz sprawozdawczości finansowej z realizacji zakontraktowanych usług (ilościowo i wartościowo) oraz z realizacji planu finansowego w zakresie świadczeń zdrowotnych

 • Monitorowanie wydatków na świadczenia zdrowotne

 • Sporządzanie corocznej prognozy wydatków na świadczenia zdrowotne

 • Analizowanie przyczyn wzrostu wydatków na świadczenia zdrowotne

 • Przygotowanie danych i opracowanie (z Wydziałem Świadczeń Zdrowotnych) projektu Wojewódzkiego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz monitorowanie i nadzorowanie jego realizacji

 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i Urzędem Wojewódzkim

 • Przygotowywanie (z Wydziałem Informatyki i Łączności) danych o migracji i liczbie ubezpieczonych leczonych w ramach Oddziału

 • Przygotowywanie na potrzeby Wydziału Spraw Ubezpieczonych informacji o dostępie do świadczeń zdrowotnych 

 • Przygotowywanie Dyrektorowi Oddziału oraz zastępcom materiałów na konferencje • Analiza świadczeń z zakresu specjalistyki – globalnie

Violetta Gierczyk-Skrodzka

 • Analiza świadczeń z zakresu specjalistyki w rozbiciu na świadczeniodawców

Violetta Matecka

 • Analiza świadczeń z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego oraz w środki pomocnicze i rehabilitacji (porady, zabiegi)

Monika Zysnarska

 • Analiza świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Alma Karoń

 • Analiza świadczeń z zakresu szpitalnictwa, procedur, wysokospecjalistycznych, diagnostyki, programu kardiologicznego i programów ministerialnych

Michał Warzynkiewicz

 • Analiza świadczeń z zakresu opieki długoterminowej oraz stomatologii

Marzena KasprzakWydział Informatyki

 • Zabezpieczenie środowiska informatycznego WOW NFZ

 • Współpraca z delegaturami, koordynacja jednostek

 • Zabezpieczenie przechowywanych i przesyłanych danych

 • Szkolenie pracowników z użytkowania aplikacji wykorzystywanych w WOW NFZ
 • Administrator systemu KS-SIKCh

 • Techniczna pomoc dla świadczeniodawców przy obsłudze programu KS-SWD i użytkowników systemu KS-SIKCh

 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii sprzętu i sieci komputerowej

Jerzy Rewers


 • Pomoc techniczna, kwestie Internetu, poczty e-mail, połączeń sieciowych, kont, praw użytkowników oraz strony sprzętowej

 • Kontrola systemu pod katem obecności wirusów komputerowych i legalności oprogramowania

 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii sprzętu i sieci komputerowej

 • Administrator systemu KS-SIKCh

 • Techniczna pomoc dla świadczeniodawców przy obsłudze programu KS-SWD i użytkowników systemu KS-SIKCh

Maciej Błochowiak

 • Pomoc techniczna, kwestie Internetu, poczty e-mail, połączeń sieciowych, kont, praw użytkowników oraz strony sprzętowej

 • Kontrola systemu pod katem obecności wirusów komputerowych

 • Kontrola komputerów pod względem legalności oprogramowania;

 • Współpraca ze świadczeniodawcami pobierającymi pliki ze strony www lub z konta internetowego (raporty zwrotne, umowy)

 • Nadzór nad sprawnością urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS)

 • Kontrola i konserwacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowej WOW NFZ

 • Kontrola dostępu pracowników do sieci Internet

 • Przyjmowanie zgłoszeń awarii sprzętu i sieci komputerowej

Waldemar Puk, Krzysztof Tomaszewski

 • Współpraca od strony technicznej z działem sanatoriów i Wydziałem Spraw Mundurowych

 • Udzielanie pomocy pracownikom przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z przetwarzaniem danych

 • Administrator Systemu KS-SIKCH

 • Techniczna pomoc dla świadczeniodawców przy obsłudze programu KS-SWD i użytkowników systemu KS-SIKCh

 • Administrowanie stronami WWW (zewnętrzną i wewnętrzną), szkolenie i pomoc techniczna przy uzupełnianiu treści obu serwisów.

Katarzyna Kozicka


 • Obsługa pod względem technicznym: gospodarki lekami, recept, lecznictwa zamkniętego, stomatologii (program Business Object)

 • Administrator Systemu KS-SIKCH, SEWID, Systemu Numerowanych Recept Lekarskich

 • Techniczna pomoc dla świadczeniodawców przy obsłudze programu KS-SWD

 • Techniczna pomoc dla świadczeniodawców przy obsłudze Systemu Rozliczeń Lecznictwa Stacjonarnego oraz programu KS-SWD

 • Udzielanie pomocy pracownikom przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z przetwarzaniem danych

 • Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu KS-SIKCh

Paweł Pałys


 • Pomoc Techniczna - ZUS, KRUS, POZ, FK, Business Object;

 • Techniczna pomoc dla użytkowników systemu KS-SIKCh, wykonujących raporty, zestawienia, sprawozdania

 • Administrator Środowiska Raportowego Business Objects, Systemu KS-SIKCH, SEWID, Systemu Numerowanych Recept Lekarskich

 • Techniczna pomoc dla świadczeniodawców przy obsłudze Systemu Rozliczeń Lecznictwa Stacjonarnego oraz programu KS-SWD

 • Nadawanie uprawnień użytkownikom systemu KS-SIKCh

Tomasz Batura


 • Obsługa pod względem technicznym specjalistyki, szpitali, stomatologii

 • Administrator Systemu KS-SIKCH, SEWID, Systemu Rozliczeń Lecznictwa Stacjonarnego

 • Współpraca z Wydziałem Spraw Ubezpieczonych w kwestii środków zaopatrzenia ortopedycznego

 • Koordynowanie prac związanych z przebudową Informatora

 • Techniczna pomoc dla świadczeniodawców przy obsłudze Systemu Rozliczeń Lecznictwa Stacjonarnego oraz programu KS-SWD

 • Techniczna pomoc dla użytkowników systemu KS-SIKCh

Grzegorz Malinowski


 • Obsługa zamówień publicznych pod względem tworzenia specyfikacji technicznej dla sprzętu informatycznego

 • Współpraca z dostawcami mediów

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z gwarancjami

 • Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych od użytkowników sprzętu i sieci komputerowej

 • Prowadzenie ewidencji (dokumentacji) zasobów sprzętowych i sieciowych WOW NFZ, nadzór nad dokumentacją techniczną, użytkową (instrukcje obsługi), gwarancyjną i licencyjną oraz nad nośnikami z wersjami instalacyjnymi oprogramowania

 • Prowadzenie magazynu części technicznych (narzędzia, niezbędne materiały i części zamienne)

 • Zapewnienie sprawnej eksploatacji, wdrażanie, konserwacja i utrzymanie systemu komputerowego WOW NFZ

Edward Przybylski
Wydział Spraw Ubezpieczonych
CENTRALNY WYKAZ UBEZPIECZONYCH


 • Prowadzenie ewidencji pacjentów / ubezpieczonych – CWU

 • Prowadzenie ewidencji tzw. obniżonych składek

Krystian Krawczyński

STATUS UBEZPIECZONEGO


 • Informowanie, czy dana osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia i co należy załatwić, by tak było

 • Indywidualne, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne: udzielanie informacji i zawieranie umów

 • Potwierdzanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych

 • Wydawanie dokumentów, potwierdzających ubezpieczenie, honorowanych za granicą

 • Potwierdzanie uprawnień obywateli UE do świadczeń na terenie Polski (ważne po wstąpieniu Polski do UE)

 • Weryfikacja danych o ubezpieczeniu zarówno na prośbę ubezpieczonego, jak i świadczeniodawców

 • Wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniuPrzemysław Pytel
Beata Mazur
Iwona Radecka

Magdalena Bąk
DOSTĘP DO ŚWIADCZEŃ

 • Wydawanie kart zaopatrzenia pacjenta (w środki ortopedyczne i pomocnicze)

 • Informowanie o możliwościach uzyskania sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych w ramach ubezpieczeniaIwona Radecka

Beata Mazur
 • Sprawy cito i pomoc w znalezieniu bieżącej możliwości uzyskania świadczenia kierować należy do Rzecznika Praw Pacjenta

(Rzecznik Praw Pacjenta)

INFORMACJA


 • Redakcja i dystrybucja materiałów informacyjnych dla ubezpieczonych

 • Obsługa infolinii dla pacjentów (9488)

Beata Mazur

Wszyscy - zespół

 • Prowadzenie tzw. list oczekujących (list pacjentów zapisanych w kolejce do: specjalisty, do szpitala, na badania itp.), wprowadzanie do bazy list przekazanych przez świadczeniodawców

Magdalena Bąk,

Przemysław Pytel

INDYWIDUALNE SKARGI I WNIOSKI


 • Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków ubezpieczonych

 • Pomoc ubezpieczonym w uzyskaniu dostępu do tzw. wysokiej diagnostyki np. tomografia komputerowa, rezonans medyczny itp. – wnioski pisemne

 • Odwołania od decyzji
Jacek Piszczek

Magdalena BąkOpracowano: Biuro Dyrektora WOW NFZ,

Agnieszka Olbrot, Katarzyna Jakubowska
Uwagi i zmiany prosimy zgłaszać do Biura Dyrektora
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna