Wydział kształtowania środowiska I rolnictwa zutPobieranie 75.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar75.88 Kb.

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA ZUT


TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH
rok akademicki 2013/2014

KIERUNEK

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

STUDIA

stacjonarne pierwszego stopnia

Lp.

TEMAT PRACY INŻYNIERSKIEJ

Opiekun pracy

KATEDRA EKOLOGII, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

1

Opracowanie informacyjno-przestrzennej bazy danych zabytkowych parków podworskich i popałacowych w powiecie myśliborskim

dr inż. Elżbieta Dusza

2

Opracowanie informacyjno-przestrzennej bazy stanu zachowania zabytkowych parków podworskich i popałacowych w powiecie drawskim

dr inż. Elżbieta Dusza

3

Stworzenie systemu informacji przestrzennej o zabytkowych parkach podworskich i popałacowych w powiecie wałeckim

dr inż. Elżbieta Dusza

4

Opracowanie map krajobrazu rolniczego, łąkowego i leśnego dla powiatu drawskiego

dr hab. Renata Gamrat

5

Opracowanie map krajobrazu rolniczego, łąkowego i leśnego dla powiatu wałeckiego

dr hab. Renata Gamrat

6

Przestrzenne zróżnicowanie dostępności ośrodków edukacji ekologicznej na obszarach aglomeracji miejskich i terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego

dr hab. Renata Gamrat

7

Analiza zalesień gruntów w wybranej gminie

dr hab. inż. Joanna Podlasińska

8

Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej w wybranej gminie

dr Michał Kupiec

9

Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej w wybranej gminie

dr Michał Kupiec

10

Waloryzacja atrakcyjności turystycznej wybranej gminy

dr Michał Kupiec

11

Waloryzacja atrakcyjności turystycznej wybranej gminy

dr Michał Kupiec

12

Opracowanie mapy potencjalnych lokalizacji siłowni wiatrowych na obszarze wybranej gminy z uwzględnieniem lokalnych przesłanek prawno-środowiskowych

dr inż. Andrzej Łysko

13

Opracowanie mapy potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych na obszarze wybranej gminy z uwzględnieniem lokalnych przesłanek prawno-środowiskowych

dr inż. Andrzej Łysko

14

Koncepcja lokalizacji ulicznych lamp fotowoltaicznych na terenie wybranego osiedla w Szczecinie

dr inż. Andrzej Łysko

15

Koncepcja rozbudowy systemu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. ekoportów w Szczecinie z uwzględnieniem przestrzennych uwarunkowań demograficznych

dr inż. Andrzej Łysko

16

Kartowanie korytarzy ekologicznych dla zwierząt na podstawie analizy przestrzennego rozmieszczenia biotopów i barier antropogenicznych w wybranej gminie

dr inż. Andrzej Łysko

KATEDRA METEOROLOGII I KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELENI

1

Przemiany struktury użytkowania ziemi w wybranej gminie

dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

2

Źródła i zasoby energii odnawialnej w wybranym regionie Polski

dr inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz

3

Analiza rozplanowania terenów zieleni w wybranym mieście pod względem dostępności dla mieszkańców

dr hab. Grzegorz Nowak

KATEDRA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU

1

Koncepcja zagospodarowania terenu wybranego osiedla mieszkaniowego w Szczecinie

dr inż. arch. M. Czałczyńska-Podolska

2

Waloryzacja i sposób ochrony krajobrazu na potrzeby planowania przestrzennego na przykładzie wybranego obszaru

dr inż. arch. M. Czałczyńska-Podolska

3

Waloryzacja stanu istniejącego bulwarów nadodrzańskich w Szczecinie i koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu

dr inż. arch. M. Czałczyńska-Podolska

4

Waloryzacja stanu istniejącego bulwarów nadodrzańskich w Szczecinie i koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu

dr inż. arch. E. Sochacka-Sutkowska

5

Analiza funkcjonalno-przestrzenna przestrzeni publicznej centrum miasta oraz wytyczne dla jej rewitalizacji i przekształceń

dr inż. arch. E. Sochacka-Sutkowska

6

Rewitalizacja dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie i koncepcja zagospodarowania fragmentu jej obszaru

dr inż. arch. E. Sochacka-Sutkowska

7

Określenie wartości społeczno-kulturowej zespołu historycznej zabudowy

dr inż. arch. Aleksandra Pilarczyk

8

Historia rozwoju urbanistycznego wybranej dzielnicy lub osiedla miejskiego i ocena ich potencjału rozwoju

dr inż. arch. Aleksandra Pilarczyk

KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOCHEMII

1

Ocena wpływu na środowisko wybranego przedsięwzięcia

prof. dr hab. Barbara Marska

2

Prognoza wpływu na środowisko do wybranego planu zagospodarowania przestrzennego

prof. dr hab. Barbara Marska

3

Prognoza wpływu na środowisko do strategii rozwoju gminy

prof. dr hab. Barbara Marska

KATEDRA FIZYKI I AGROFIZYKI

1

Opracowanie systemu informacji przestrzennej w wybranym mieście (nowy projekt, ew. projekt zmian)

prof. dr hab. Elżbieta Skórska

2

Koncepcja zmian infrastruktury rowerowej w lewobrzeżnej części Szczecina

prof. dr hab. Elżbieta Skórska

3

Koncepcja zmian infrastruktury rowerowej w prawobrzeżnej części Szczecina

prof. dr hab. Elżbieta Skórska

4

Koncepcja systemu roweru publicznego w wybranym mieście

prof. hab. dr hab. Elżbieta Skórska

KATEDRA GLEBOZNAWSTWA, ŁĄKARSTWA I CHEMII ŚRODOWISKA

1

Problemy ekologiczne związane z eksploatacją surowców skalnych na wybranym przykładzie

dr inż. Marek Podlasiński

2

Przemiany struktury użytkowania gruntów w gminie

dr inż. Marek Podlasiński

3

Analiza zalesień gruntów na przykładzie wybranej gminy

dr inż. Marek Podlasiński

4

Grunty marginalne i możliwości ich zagospodarowania na przykładzie wybranej gminy

dr inż. Marek Podlasiński

5

Waloryzacja środowiska naturalnego na potrzeby rekreacji/ rolnictwa/leśnictwa na przykładzie wybranego obszaru/ gminy

dr inż. Marek Podlasiński

6

Uwarunkowania przyrodnicze planowania przestrzennego na podstawie wybranego obszaru/gminy

dr inż. Marek Podlasiński

7

Możliwości zalesień w wybranej gminie na podstawie dokumentacji kartograficznej i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dr hab. inż. Justyna Chudecka

8

Koncepcja zagospodarowania gruntów marginalnych w obrębie wybranej gminy

dr hab. inż. Justyna Chudecka

9

Propozycja zagospodarowania wybranego nieużytku na podstawie analizy jego warunków przyrodniczych

dr hab. inż. Justyna Chudecka

10

Koncepcja funkcjonalnego podziału przestrzeni wybranej gminy z uwzględnieniem gruntów ornych i użytków zielonych

prof. dr hab. Henryk Czyż

11

Wpływ waloryzacji użytków rolnych ze szczególnym uwzględnieniem użytków zielonych na funkcjonalny podział przestrzeni wybranej gminy

dr hab. Teodor Kitczak, prof. ndzw.

12

Zmiany powierzchniowe i strukturalne użytków zielonych w ostatnim 20-leciu w wybranej gminie

dr hab. Teodor Kitczak, prof. ndzw.

13

Ocena gospodarki wodno-ściekowej w wybranej gminie

dr hab. Tadeusz Durkowski, prof. ndzw.

14

Ocena stanu infrastruktury wodnej w wybranej zlewni (rzeki)

dr hab. Tadeusz Durkowski, prof. ndzw.

15

Zagospodarowanie przestrzenne gminy a ochrona przeciwpowodziowa

dr hab. Tadeusz Durkowski, prof. ndzw.

16

Charakterystyka składowisk odpadów komunalnych i ocena ich oddziaływania na stan środowiska

dr hab. Edward Meller, prof. ndzw.

ZAKŁAD BOTANIKI I OCHRONY PRZYRODY

1

Gospodarka przestrzenna a uwarunkowania przyrodnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów Obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

dr Sylwia Jurzyk - Nordlow

2

Gospodarka przestrzenna a uwarunkowania przyrodnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo Obszaru Natura 2000 Wzgórza Bukowe

dr Sylwia Jurzyk - Nordlow

3

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego wybranej gminy a Plan Ochrony Ińskiego Parku Krajobrazowego

dr Sylwia Jurzyk - Nordlow

4

Uwarunkowania przyrodnicze gospodarki przestrzennej w turystycznej Gminie Ustronie Morskie

dr Sylwia Jurzyk - Nordlow

5

Uwarunkowania przyrodnicze gospodarki przestrzennej w uzdrowiskowej gminie-mieście Świnoujście

dr Sylwia Jurzyk - Nordlow

6

Gospodarka przestrzenna a uwarunkowania przyrodnicze w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiatów Obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

dr Sylwia Jurzyk - Nordlow

7

Możliwości wykorzystania form ochrony przyrody wybranego obszaru dla rozwoju turystyki i rekreacji

dr hab. Lesław Wołejko, prof. ndzw.

8

Koncepcja modyfikacji układu przestrzennego dla poprawy łączności ekologicznej obszarów chronionych

dr hab. Lesław Wołejko, prof. ndzw.

9

Ocena wpływu form ochrony przyrody na ograniczenie możliwości inwestycyjnych w wybranej gminie

dr hab. Lesław Wołejko, prof. ndzw.

KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW AGROTECHNICZNYCH

1

Wpływ przemian gospodarczych na koncepcję rozwoju ciągów komunikacyjnych w wybranym powiecie lub gminie

dr inż. Paweł Sędłak

2

Opracowanie koncepcji usytuowania ścieżek rowerowych (szlaku turystycznego) dla wybranej gminy lub powiatu

dr inż. Paweł Sędłak

Spoza Wydziału

1

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla małego zespołu mieszkaniowego z inwentaryzacją urbanistyczną

dr inż. arch. Adam Zwoliński,
WBiA

2

Projekt przekształceń urbanistycznych fragmentu miasta / dzielnicy w oparciu o obowiązujący MPZP

dr inż. arch. Adam Zwoliński,
WBiA

3

Projekt zagospodarowania terenu wybranego fragmentu miasta / dzielnicy

dr inż. arch. Adam Zwoliński,
WBiA

4

Studium projektowe ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym Zdroje w Szczecinie

dr inż. J. Hołowaty, WBiA

5

Studium projektowe połączenia pieszo-rowerowego ulicy Eskadrowej z wałem przeciwpowodziowym Zdroje w Szczecinie

dr inż. J. Hołowaty, WBiA

6

Studium lokalizacji ścieżki rowerowej na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie

dr inż. J. Hołowaty, WBiA

7

Koncepcja gospodarowania terenami w strefie konfliktu interesów na przykładzie centrum Wąwelnicy

dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz,
WBiA

8

Gospodarowanie terenami o walorach rekreacyjnych w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego na przykładzie rejonu Szczecin Rumieńce - Ostoja

dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz,
WBiA

9

Koncepcja gospodarowania terenami rekreacyjnymi w rejonie jeziora Głębokiego w Szczecinie

dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz,
WBiA


Pobieranie 75.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna