Wydział Nauk Medycznych Katedra Patomorfologii 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18Pobieranie 29.49 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar29.49 Kb.
K

ierunek: PATOLOGIAJednostka dydaktyczna prowadząca zajęcia: Wydział Nauk Medycznych
Katedra Patomorfologii
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18, ,
e-mail: kinga.korczewska@uwm.edu.pl


Nazwa przedmiotu

Patomorfologia

Rok studiów

II

Semestr

III

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu

Prof. dr hab. n. med. Marian Sulik

Osoba(y) prowadząca(e) przedmiot

Prof. dr hab. n. med. Marian Sulik

Dr n. med. Zygmunt Kozielec

Dr n. med. Grażyna Poniatowska-Broniek

Lek. Magdalena Misiukiewicz-Poć

Mgr Klaudia MaruszakGrupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany

Przedmiot może być realizowany w ramach następujących grup:

grupa treści kierunkowych,


Typ przedmiotu


Przedmiot

obowiązkowy do zaliczenia semestru III

obowiązkowy do ukończenia całego toku studiów,


Przedmioty wprowadzające

wraz z wymaganiami wstępnymi


Wymagania wstępne – anatomia prawidłowa, histologia;


Liczba godzin dydaktycznych

wykłady – 10

seminaria – 10

ćwiczenia – 20
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi

4 ECTS

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu


Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

 • ocenianie ciągle np. oceny cząstkowe z ćwiczeń i seminariów,

 • kolokwia ustne lub pisemne (otwarte lub testowe),

 • zaliczenie semestralne pisemne, testowe
Opis przedmiotu

Założenia wynikowe i cele przedmiotuPatologia ogólna:
Poznanie i zrozumienie materialnych podstaw chorób leczonych na oddziałach szpitalnych i w klinikach,
Poznanie i umiejętność interpretacji obrazów makroskopowych (w czasie dydaktycznych sekcji zwłok),
Poznanie i umiejętność interpretacji obrazów mikroskopowych,
Kształcenie pozytywnych postaw i zachowań zgodnych z etyką lekarską,Wykaz literatury podstawowej dostępnej dla studenta


Stachura J., Domagała W.: PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie, I i II Tom;
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008
Wykaz literatury uzupełniającej

Domagała W., Chosia M., Urasińska E.: Podstawy Patologii

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010
Kumar V., Cotran R.S., Robbins S.: Robbins Patologia, wyd. I polskie pod red. Olszewski W.T., Urban&Partner, Wrocław 2005Wykaz literatury
w języku obcymKumar V, Abbas A.K., Fausto N., Mitchell R.: Robbins basic pathology. Saunders 2007
Stevens A, Lowe JS, Young B: Wheater’s Basic Histopathology. A colour atlas & text. Churchill Livingstone 2002
Goljan E.F.: Rapid Review Pathology, 2ed, Mosby 2007

Treści kształcenia poszczególnych zajęć:Tematyka:


Liczba godzin:

Wykłady:

Treść programowa wykładów zgodna z zagadnieniami tematycznymi do zrealizowania w semestrze III poszerzona o zagadnienia z literatury uzupełniającej


10

Seminaria:

Treść programowa seminariów zgodnie z bieżącymi tematami ćwiczeń poszerzona o zagadnienia z literatury uzupełniającej


10

Cwiczenia:


ZAGADNIENIA TEMATYCZNE DO ZREALIZOWANIA W SEMESTRZE III


 1. Wprowadzenie do patomorfologii

 2. Uszkodzenie i śmierć komórki

 3. Procesy adaptacyjne i zwyrodnieniowe

 4. Zaburzenia w krążeniu

 5. Zapalenia, regeneracja i naprawa tkanek

 6. Choroby zakaźne i pasożytnicze

 7. Choroby o podłożu genetycznym

 8. Immunopatologia

 9. Nowotwory

 10. Choroby dzieci
20
Ogólna liczba godzin

40


Pobieranie 29.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna