Wydział prawa I administracji metryczka przedmiotuPobieranie 45.06 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar45.06 Kb.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Metryczka przedmiotuKod ECTS


Współczesna recepcja prawa rzymskiego

ECTS: 3

Today’s Roman Law’s reception
TREŚCI WYKŁADÓW

Przedmiot specjalizacyjny ma na celu zapoznanie studenta z zagadnieniem recepcji prawa rzymskiego na obszarze systemów prawa państw europejskich (a także, w wąskim zakresie, niektórych państw obu Ameryk, Afryki i Azji). W ramach wykładów przedstawiona zostanie historia recepcji prawa rzymskiego, począwszy od wprowadzenia praw zawartych w kodyfikacji Justyniańskiej na terenie Italii w VI w n.e., poprzez działalność szkoły bolońskiej, rozwój ius commune, usus modernus pandectarum, a skończywszy na roli prawa rzymskiego w powstaniu wielkich kodyfikacji prawa cywilnego (Kodeks Napoleoński, BGB, ABGB).


TREŚCI ĆWICZEŃ

W ramach ćwiczeń omówione zostanie znaczenie i rola prawa rzymskiego w procesie kształtowania się europejskiej kultury prawnej. Przeanalizowane zostaną także wybrane instytucje prawa rzymskiego w kontekście recepcji ( w wybranych systemach prawa).


ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU JAKO EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza
Podstawowym celem nauczania jest zapoznanie studenta z rozszerzoną wiedzą dot. wpływu prawa rzymskiego na proces formowania się europejskiej kultury prawnej od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych. Student poznaje metody stosowane przy aplikacji rozwiązań wypracowanych przez rzymską jurysprudencję i rzymskiego ustawodawcę do systemów prawnych nowożytnej Europy.

W efekcie student nabywa wiedzę o historii europejskiej kultury prawnej w kontekście recepcji prawa rzymskiego (stopień i zakres recepcji prawa rzymskiego: jego instytucji i podstawowych wartości) , umie objaśnić, jakimi drogami dokonywała się recepcja tego prawa, a także odróżnić realny spadek po prawie rzymskim we współczesnych instytucjach prawa od tzw „mitu prawa rzymskiego”.

Student powinien także posiąść wiedzę o rzymskich podstawach tzw. Wielkich Kodyfikacji (Kodeks Napoleona, BGB, ABGB).

Umiejętności
Korzystając z wiedzy nabytej na wykładach oraz w ramach ćwiczeń student rozwija umiejętność rozumowania w zakresie komparatystyki historyczno-prawnej. Potrafi wskazać różnice, podobieństwa i analogie pomiędzy fundamentalnymi (dla europejskiej kultury prawnej) wartościami prawa rzymskiego i współczesnego oraz uzasadnić twierdzenie o rzymskich korzeniach współczesnego prawa obowiązującego na obszarze euro-atlantyckim.

Kompetencje/Postawy


Dzięki nabytej wiedzy student powinien umieć ocenić stopień wpływu prawa rzymskiego na kształtowanie się prawa współczesnego, powiązać wartości prawa rzymskiego z brzmieniem prawa (także dzięki znajomości rzymskich paremii prawniczych) oraz wyodrębnić ‘element rzymski’ w prawie nowożytnym.
LITERATURA PODSTAWOWA

  1. Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003;

  2.  Łacińskie paremie w europejskiej kulturze prawnej i orzecznictwie sądów polskich, pod red W. Wołodkiewicza, J. Krzynówka, Warszawa 2001;

  3. Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. W Wołodkiewicza, Warszawa 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA  1. Dyjakowska M, Crimen laese maiestatis jako przykład wpływów prawa rzymskiego na prawo karne Polski przedrozbiorowej. Stan badań [w:] Współczesna romanistyka prawnicza Polsce, pod red A. Dębiński, M. Wójcik., Lublin 2004;

  2. Marzec Ł, Prawo rzymskie- składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów, Zeszyty Prawnicze UKSW 2.2. (2002);

  3. Sitek B., Skargi popularne w Portugalii. Współczesne zastosowanie prawa rzymskiego [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, pod. Red A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004;

  4. Sobczyk M. Prawo rzymskie przed sądami Wspólnot Europejskich, Studia Prawnoustrojowe UWM, zeszyt 7, Olsztyn 2007;

  5. J. Sondel, Prawo rzymskie w procesie sprawców porwania Stanisława Augusta [w]: Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, pod red. Marka Kuryłowicza, Lublin 2001.Przedmiot:


WSPÓŁCZESNA RECEPCJA PRAWA RZYMSKEIGO
Status przedmiotu:
SPECJALIZACYJNY DO WYBORU
Kod ECTS:
Kierunek: PRAWO
Studia: stacjonarne
Poziom studiów: I stopnia
rok/semestr: 5/1
Rodzaj zajęć:


wykłady i ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze/tygodniu:

wykłady: 15/2
ćwiczenia: 15/2
Metody dydaktyczne:

wykłady: wykład informacyjny, prelekcja, prezentacja multimedialna

ćwiczenia:, dyskusja dydaktyczna: burza mózgów,
Forma/warunki zaliczenia:
Zaliczenie
Ilość punktów ECTS: 3

Język wykładowy: polski


Przedmioty wprowadzające: prawo rzymskie

Wymagania wstępne:


Student powinien legitymować się podstawową wiedzą z przedmiotu ‘Prawo rzymskie” oraz fundamentalną wiedzą z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych.
Przedmiot realizuje:


Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego, WPiA

ul. Warszawska 98

10-726 Olsztyn,
tel.: 0 89 524 64 76,
fax: 0 89 524 64 76

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:


dr Adam Świętoń
e-mail: adam.swieton@uwm.edu.pl
Uwagi dodatkowe:


BrakSzczegółowa tematyka zajęć dydaktycznych

Kod ECTS


Współczesna recepcja prawa rzymskiego

ECTS: 3

Today’s Roman Law’s reception
WYKŁADY

Lp.

Treści

Ilość godzin

1

Kodyfikacja Justyniańska i jej znaczenie dla cesarstwa rzymskiego na przełomie antyku i średniowiecza. „Barbarzyńskie” prawo rzymskie- omówienie pierwszych prób recepcji podejmowanych jeszcze u schyłku okresu antycznego. Losy kodyfikacji w Cesarstwie Bizantyńskim. wpływ prawa rzymskiego na formowanie się prawa w krajach wschodniej Europy ( Ruś, Bałkany). Elementy prawa rzymskiego w Europie wschodniej i na Bałkanach w czasach nowożytnych. Hexabiblos jako przykład aplikacji prawa rzymskiego w Grecji. Losy prawa rzymskiego na zachodzie Europy: Przełomowy wiek XI. Odkrycie Littera Florentina przyczynkiem do renesansu prawa rzymskiego . Szkoła glosatorów i szkoła komentatorów. Rozwój systemu ius commune. Rola prawa rzymskiego w nauczaniu uniwersyteckim w średniowiecznej Europie. Corpus Iuris civilis, Tradycja stosowania prawa rzymskiego w krajach romańskich. Rola kościoła rzymskokatolickiego w recypowaniu prawa rzymskiego.

2

2

Recepcja prawa rzymskiego w dobie Renesansu. Ostateczne ukształtowanie ius commune. Krytyka „pierwszego renesansu” prawa rzymskiego- tzw. humanizm prawniczy. Recepcja prawa rzymskiego w Niemczech. Rola Sądu Kameralnego Rzeszy w umocnieniu pozycji prawa rzymskiego w Europie. Usus modernus pandectarum. Rekonstrukcje ustawy XII Tablic

2

3

Recepcja prawa rzymskiego w epoce wielkich kodyfikacji. Landrecht pruski, ABGB, Code Civil, BGB. Niemiecka szkoła historyczna (Savigny) i szkoła pandektystyczna. Wpływ wielkich Kodyfikacji na kształtowanie się nowoczesnego prawa cywilnego.

2

4

Pozaeuropejska recepcja prawa rzymskiego –wybrane aspekty. Prawo rzymsko-holenderskie w Południowej Afryce. Edykt pretorski de nautiis, cauponibus et stabulariis jako przykład współczesnego zastosowania prawa rzymskiego Casus Luizjany. „Czarny Kodeks” i aplikacja reguł prawa rzymskiego dot. Niewolników. Prawo rzymskie w krajach Islamu.

2

5

Recepcja prawa rzymskiego na Dalekim Wschodzie. Casus Japonii (wpływy francuskie i niemieckie). Prawo rzymskie w Chinach. Prawo rzymskie a common law.

2

6

Prawo rzymskie a kodeksy niewolnicze czasów nowożytnych (na przykładzie Le Code Noir Ludwika XIV)

2

7

Recepcja i nauczanie prawa rzymskiego w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych.


2

8

Prawo rzymskie a systemy totalitarne XX w.

1Szczegółowa tematyka zajęć dydaktycznych

Kod ECTS


Współczesna recepcja prawa rzymskiego

ECTS: 3

Today’s Roman Law’s reception
ĆWICZENIA

Lp.

Treści

Ilość godzin

1

Prawo rzymskie jako fundament współczesnej europejskiej kultury prawnej na przykładzie wybranych premii, reguł i instytucji.

2

2

Reguły i definicje w prawie rzymskim- i ich recepcja do współczesnych rozwiązań (wybrane zagadnienia)

2

3

Prawo rzymskie w orzecznictwie sądów polskich i polskiej praktyce prawnej-wybrane zagadnienia

2

4

Prawo rzymskie w orzecznictwie sądów polskich i polskiej praktyce prawnej -wybrane zagadnienia

2

5

Vim vi repellere licet- obrona konieczna w świetle rzymskiej jurysprudencji i współczesne rozwiązania prawne.

2

6

Bona fides w prawie rzymskim i pojęcie dobrej wiary we współczesnej teorii i praktyce.,

2

7

Siła wyższa w prawie rzymskim-aspekty komparatystyczne.

2

8

Podsumowanie.

1


Kod ECTS: AAABB-CD-E/F AAA – Kod dziedziny w systemie ECTS, BB – numer kierunku, C – 1 studia inżynierskie i licencjackie; 2 studia magisterskie; 3 - studia doktoranckie, D – numer specjalności, E – status przedmiotu, F – kolejny numer przedmiotu w podzbiorze.


Pobieranie 45.06 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna