Wydział Rolnictwa i BiologiiPobieranie 49.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar49.93 Kb.


Warszawa, dn. 22.03.2013
Wydział Rolnictwa i Biologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, budynek 37

Tel. 22 5932669; fax 22 5932669
Dot. spr. nr: 10/Projekt/WRiB/SGGW/2013:

Ogłoszenie

Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności dla projektu „Mieszkam na terenie chronionym - prawa i obowiązki” wg następującego opisu przedmiotu zamówienia:
Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup licencji do 100 zdjęć dotyczących zasobów przyrodniczych obszarów chronionych objętych realizacją projektu „Mieszkam na terenie chronionym – prawa i obowiązki”.Zakres zamówienia

Zamawiający zakupi 100 niewyłącznych licencji do zdjęć przyrodniczych typu royalty-free, dopuszczających nieograniczoną liczbę użytkowań każdego ze zdjęć zamieszczonych w materiałach projektu i Internecie w okresie od dostarczenia zdjęć przez Wykonawcę do 31.03.2014 w ramach jednorazowej opłaty. Zdjęcia będą wykorzystywanie niekomercyjnie w związku z działalnością informacyjno-promocyjną realizowaną w ramach projektu przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Sposób rozpowszechnienia zdjęć obejmuje m.in. druk, zapis elektroniczny, ekspozycję w mediach oraz poprzez wystawienie (outdoor, indoor).Tematyka zdjęć dotyczy:

W odniesieniu do działań przewidzianych w projekcie, w ramach częściowej realizacji zadania, Zamawiający zakupi licencje do 4 pakietów zdjęć o tematyce przyrodniczej prezentujących siedliska i gatunki fauny i flory występujące w Polsce, takie jak:Pakiet nr 1 – Gatunki zwierząt

Część 1 - dotyczy chronionych gatunków ptaków Obszaru Natura 2000 – Ostoja Warmińska:

bielik Haliaetus albicilla (dorosły i młody)- 2 zdjęcia;

orlik krzykliwy Aquila pomarina - 1 zdjęcie;

kania ruda Milvus milvus - 1 zdjęcie;

bocian czarny Ciconia nigra – 1 zdjęcie

bocian biały Ciconia ciconia – 1 zdjęcie

żuraw Grus grus – 2 zdjęcia

dzięcioł czarny Dryocopus martius – 1 zdjęcie

dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos – 1 zdjęcie

zimorodek Alcedo atthis – 1 zdjęcie

rybitwa czarna Chlidonias niger 1 zdjęcie

czajka Vanellus vanellus – 1 zdjęcie


Część nr 2 - dotyczy chronionych gatunków ssaków Obszaru Natura 2000 – Ostoja Warmińska:

Wilk (Canis lupus) – 1 zdjęcie

Wydra (Lutra lutra) – 1 zdjęcie

Bóbr (Castor fiber) – 1 zdjęcie


Część nr 3 - dotyczy chronionych gatunków bezkręgowców Obszaru Natura 2000 – Ostoja Warmińska:

Traszka grzebieniasta Triturus vulgaris – 1 zdjęcie

Kumak nizinny Bombina bombina – 1 zdjęcie

Pakiet nr 2 – Siedliska

Część dotycząca siedlisk Obszaru Natura 2000 – Ostoja Warmińska:
Świeże łąki użytkowane ekstensywnie/ także łąki wilgotne – 2 zdjęcia

Torfowiska wysokie – 1 zdjęcie

Torfowiska przejściowe – 1 zdjęcie

Żyzna buczyna niżowa Galio odorati-Fagetum – 1 zdjęcie

Acidofilna buczyna niżowa Luzulo pilosae –Fagetum – 1 zdjęcie

Grąd subatlantycki Stellario-Carpinetum – 1 zdjęcie

Grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum – 1 zdjęcie

Niżowy las klonowo-lipowy zb. Acer platanowides-Tilia cordata – 1 zdjęcie

Sosnowy bór bagienny Vaccinio uliginosi-Pinetum - 1 zdjęcie

Świerczyna borealna Sphagno girgensohnii-Piceetum - 1 zdjęcie

Łęg olszowy gwiazdnicowy Stellario nemorum - Alnetum glutinosae – 1 zdjęcie

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum - 1 zdjęcie

Ziołorośla nadrzeczne rzędu Convolvuletalia sepium – 1 zdjęcie

Jezioro dystroficzne – 1 zdjęcie

Jezioro/starorzecze eutroficzne – 1 zdjęcie
Pakiet nr 3 – Gatunki roślin

Część nr 1 - dotyczy roślin nasiennych chronionych i/lub zagrożonych, Obszaru Natura 2000 – Ostoja Warmińska:

turzyca strunowa Carex chordorrhiza – 2 zdjęcia (jedno owocostanem lub kwiatostanem)

turzyca bagienna Carex limosa – 2 zdjęcia (jedno z owocostanem)

kukułka krwista Dactylorhiza incarnata – 1 zdjęcie

kukulka plamista Dactylorhiza maculata – 1 zdjęcie

kukułka szerokilistna – Dactylorhiza majalis – 1 zdjęcie

rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 1 zdjęcie

rosiczka długolistna Drosera anglica – 1 zdjęcie

kruszczyk błotny Epipactis palustris – 1 zdjęcie

śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis – 1 zdjęcie

lilia złotogłów Lilium martagon – 1 zdjęcie

pióropusznik strusi Mattheucia struthiopteris – 1 zdjęcie

grzybienie białe Nymphaea alba – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

malina moroszka Rubus chamaemorus – 1 zdjęcie w fazie owocowania

pomocnik baldaszkowaty - Chimaphila umbellata – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia lub owocowania

bażyna czarna Empetrum nigrum – 1 zdjęcie

dzwonek szrokolistny Campanula latifolia – 1 zdjęcie w fazie owocowania

naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

wielosił błękitny Polemonium caeruleum – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

dzwonecznik wonny Adenophora lilii folia - 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia – 1 zdjęcie

goryczka krzyżowa Gentiana cruciata – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

kalina koralowa Viburnum opulus – 1 zdjęcie

wątlik błotny Hammarbya paludosa – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

kopytnik pospolity Asarum europaeum – 1 zdjęcie

sasanka łąkowa Pulsatilla pratensis – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

widłak goździsty Lycopodium clavatum – 1 zdjęcie z kłosem zarodnionośnym

widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum– 1 zdjęcie z kłosem zarodnionośnym

pływacz pospolity Urticularia vulgaris – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

centuria pospolita Centaurium erythrea – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

włosienicznik skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

tojad dzióbaty Aconitum variegatum – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

fiołek mokradłowy Viola stagnina – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

czosnek niedźwiedzi Allium ursinum – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum – 1 zdjęcie

bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

wilżyna bezbronna Ononis arvensis – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

pierwiosnek lekarski Primula veris –– 1 zdjecie w fazie kwitnienia

paprotka zwyczajna Polypodium vulgare – 1 zdjęcie

barwinek pospolity Vinca minor – 1 zdjęcie w fazie kwitnienia

turówka leśna Hierochloë australis – 1 zdjęcie w fazie owocowania

kruszyna pospolita Frangula alnus – 1 zdjęcie


Część nr 2 - dotyczy mchów i porostów chronionych i/lub zagrożonych, Obszaru Natura 2000 – Ostoja Warmińska

płonnik pospolity - Polytrichum commune – 1 zdjęcie lub 2 osobnika męskiego i żeńskiego ze sporofitem

sierpowiec (haczyk owiec) błyszczący Drepanocladus vernicosus – 1 zdjęcie

drabik drzewkowaty Climacium dendroides –– 1 zdjęcie

torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum–– 1 zdjęcie

trofowiec błotny Sphagnum palustre–– 1 zdjęcie

torfowiec magellański Sphagnum magellanicum–– 1 zdjęcie

torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum–– 1 zdjęcie

fałdownik szeleszczący Rhitidiadelphus triquetrus – 1 zdjęcie

fałdownik nastroszony Rhitidiadelphus squarrosus – 1 zdjęcie

odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea – 1 zdjęcie

brodaczka kępkowa Usnea hirta– 1 zdjęcie

mąkla tarniowa Evernia prunastri– 1 zdjęcie

płucnik modry Platismatia glauca– 1 zdjęcie

maklik otrębiasty Pseudevernia furfuracea– 1 zdjęcie

Pakiet nr 4 - dotyczy krajobrazów Obszarów Natura 2000 – Ostoja Warmińska, Bieńkowo, Kaszuny oraz OChK Dolina Dolnej Łyny, Dolina Banówki:

8 zdjęć z pejzażem typowym dla obszarów objętych programem


Opis wymagań jakie powinny spełniać zdjęcia:

 1. Wykonawca przedstawi pulę zdjęć danego gatunku/tematu do wyboru, 2 razy większą niż liczba zdjęć danego gatunku lub tematu kupowanych przez Zamawiającego.

 2. Oferta wykonawcy powinna być zgodna z przedstawionym wykazem przedmiotów zdjęć przynajmniej w 90%.

 3. Kryteria jakie muszą spełniać zdjęcia będące przedmiotem oferty:

- format A4,

- rozdzielczość: 300 dpi, full kolor,

- zapis w pliku: JPG,

- zdjęcia prezentowane dla danego gatunku mają znacznie różnić się od siebie (inne tło, inne ujęcie),

- zdjęcia oferowane przez Wykonawców mają wyróżniać dynamiczne ujęcia prezentujące obiekt/obiekty zdjęć np. w locie, w potyczce, w trakcie godów itd. (w przypadkach, w których jest to możliwe)

- zdjęcia mają prezentować przede wszystkim pierwszoplanowe, w miarę możliwości, pełne ujęcia przedstawicieli danych gatunków

3. Zdjęcia mają prezentować ujęcia siedlisk i gatunków charakterystycznych dla polskiego krajobrazu oraz fauny i flory Polski. Wykonawca może umieścić w ofercie zdjęcia wykonane w warunkach niewoli, jednak nie mogą być to zdjęcia prezentujące zwierzęta w zoo, za kratami, siatką, ogrodzeniem itd. Zdjęcia opisane nazwami poszczególnych gatunków zostaną dostarczone na płycie CD/DVD na adres Zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy.

Termin Wykonania Dzieła

Wykonanie dzieła obejmuje okres do 15 kwietnia 2013 roku.Sposób wyboru zdjęć

Wyboru zdjęć najbardziej reprezentatywnych dla potrzeb realizacji projektu dokona Koordynator projektu i Z-ca Koordynatora ds. merytorycznych.Warunki uczestnictwa w postępowaniu:

 1. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą będącą autorem przedstawionych zdjęć dla danej części W przypadku przedstawienia w wykazie osób więcej niż jednej osoby, każda z tych osób musi spełniać ww. warunek udziału w postępowaniu.

 2. Wykonawca spełni warunek uczestnictwa w postępowaniu jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zdobyła jedno z pierwszych trzech miejsc lub wyróżnienie w jednym z następujących konkursów o zasięgu co najmniej ogólnokrajowym:

  1. Foto Eko; 2) Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej; 3) Przyrodnicze konkury fotograficzne National Geographic i NationalGeograhic.pl; 4) Konkurs fotograficzny im. Włodzimierza Puchalskiego; 5) Konkurs fotograficzny Las w moim obiektywie; 6) Konkursy festiwalu Bird and Nature; 7) International Wildbird Photographer of the Year; 8) GDT European Wildlife Photographer; 9) Nature s Best Photograhy International Awards; 10) Wildlife Photographer; 11) Konkurs na fotografa roku organizowany przez ZPFP (także konkursy w oddziałach 2 z 10 organizacji); 12) Konkurs Nasze Ptaki organizowany przez ZPFP;

lub Wykonawca jest autorem zdjęcia/zdjęć w czasopiśmie/czasopismach o zasięgu co najmniej ogólnokrajowym, wydanych nie później niż w 2009 roku, spełniających następujące wymagania:   • nakład większy lub równy 1500 szt.,

   • tematyka czasopisma w całości przyrodnicza, prezentująca gatunki zwierząt i roślin w środowisku naturalnym,

   • przykłady czasopism spełniających powyższe warunki: 1) Ptaki Polski; 2) Przyroda Polska; 3) Ptaki-kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków; 4) Magazyn przyrodniczy Salamandra; 5) Kwartalnik Parki Narodowe; 6) Birds, czasopismo Royal Society for the Protection of Birds 7) WildLife Watch, czasopismo WildLife Trust.

Zamówienie udzielone zostanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Oferta cenowa powinna być złożona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).

O wyborze oferty decydować będzie:

1. cena
Kod CPV: 22315000-1
Miejsce oraz Termin Składania i Otwarcia Oferty:
1. Oferty należy składać w:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki


ul. Nowoursynowska 159, budynek 37/piętro II, pokój nr 12, 02-776 Warszawa

do dnia: 28.03.2013, godz.: 10:15

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.


 1. Ofertę złożoną po terminie zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.

 2. Karty oferty należy opakować i opisać w następujący sposób

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii


ul. Nowoursynowska 159, budynek 37/piętro II, pokój nr 12, 02-776 Warszawa

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup licencji do 100 zdjęć dotyczących zasobów przyrodniczych obszarów chronionych objętych realizacją projektu „Mieszkam na terenie chronionym – prawa i obowiązki”.Spr. Nr 10/Projekt/WRiB/SGGW/2013;
Nie otwierać przed dniem: 28.03.2013 godz. 10:00
Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................


5. Oferty zostaną otwarte w:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Botaniki


ul. Nowoursynowska 159, budynek 37/piętro II, pokój nr 12, 02-776 Warszawa.

w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10:15


Zamawiający
Załącznik nr 1
Formularz ofertowyNr Sprawy:


10 /Projekt/WRiB/SGGW/2013Wykonawca(Y):

Zamawiający:

Wydział Rolnictwa i Biologii

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

(Nazwa i adres)

Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego na:


Opracowanie wzorów ankiet ewaluacyjnych i ich analiza w ramach realizowanego projektu „Mieszkam na terenie chronionym – prawa i obowiązki”.


Oświadczam(y), że:

  1. zapoznałem się z treścią Ogłoszenia dla niniejszego zamówienia,

  2. akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: określone w przedmiocie zamówienia,

  3. cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi .............................................................................................................................. (netto) PLN (słownie: .....................................................................................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości ...................................................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto ............................................................................................PLN (słownie......................................................................................................................złotych),
  1. oświadczam, iż podany w mojej ofercie faks o numerze ............................................... będzie utrzymywany w gotowości do transmisji przez okres trwania postępowania.

PODPIS(Y):
.......................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy


Dotyczy projektu pt. „Mieszkam na terenie chronionym – prawa i obowiązki”. Projekt w 85% dofinansowywany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.4 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.04.00-00-249/09 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 632/2012/Wn-50/EE-EE-PS/D
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna