Wyjaśnienia nr 1 treści siwz zp 49/2014/czpPobieranie 128.15 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar128.15 Kb.


RARR/BZ/8490/2014


Rzeszów, 2014.11.20

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 49/2014/CZP

Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.


Dotyczy:

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR S.A. ZP 49/2014/CZP na wykonanie zamówienia pod nazwą:Budowa Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowana w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) RARR S.A. przekazuje treść zapytań i wyjaśnień do siwz oraz uzupełnienia.

1)

Treść pytania:

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Z uwagi na brak w SIWZ, w Przedmiarach i Części Graficznej specyfikacji klimatyzacji oraz podanych wydajności chłodniczych dla poszczególnych pomieszczeń, prosimy aby Projektant uzupełnił Projekt Klimatyzacji o schematy hydrauliczne, sterownia i transmisji oraz zasilania z podaniem wydajności chłodniczych.

Odpowiedź:

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu.

2)

Treść pytania:

W związku przygotowywaniem oferty przetargowej na zad j.w proszę o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o n/w:

1.Instalacja klimatyzacji:

- w związku z brakiem w SIWZ, przedmiarach i części graficznej specyfikacji klimatyzacji oraz podanych wydajności chłodniczych dla poszczególnych pomieszczeń, prosimy aby Projektant uzupełnił Projekt Klimatyzacji o schematy hydrauliczne, sterownia i transmisji oraz zasilania z podaniem wydajności chłodniczych- pozwoli to na prawidłowa wycenę urządzeń jak i całej instalacji klimatyzacji.Odpowiedź:

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu, jak dla pytania nr 1.


W związku z przystąpieniem do przetargu na budowę „Budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących niejasności/braków w projekcie:


3)

Treść pytania:

Brak możliwości pobrania projektu budowlanego ze strony internetowej wskazanej przez Zamawiającego. Proszę o ponowne zamieszczenie projektu.Odpowiedź:

Od dnia 30 października 2014 r. jest możliwość pobrania projektu budowlanego ze strony internetowej wskazanej przez zamawiającego.

Nie ma potrzeby ponownego zamieszczania projektu na stronie internetowej.

4)

Treść pytania:

Proszę o przesłanie kart katalogowych central wentylacyjnych, agregatów skraplających i klimatyzatorów oraz sprężarki.

Odpowiedź:

W projekcie podano parametry urządzeń.

5)

Treść pytania:

Proszę o określenie standardu ceramiki i armatury sanitarnej.Odpowiedź:

Przybory sanitarne porcelanowe zamontować od jednego producenta, wyroby z porcelany białej, umywalki ścienne 55*42cm, Umywalki nadblatowe owalne 60*45*14.

6)

Treść pytania:

Proszę o zamieszczenie przedmiarów na stronie w rozszerzeniu *ath oraz dokumentacji projektowej z rozszerzeniem DWG. Pozwoli to na szybsze przygotowanie oferty.Odpowiedź:

Przedmiarów w formacie .ath i plików DWG nie udostępniamy.

7)

Treść pytania:

Proszę o informację czy wskazane w opisie architektury w punktach 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81 wyposażenie należy ująć w ofercie. Jeżeli tak proszę o podanie zestawienia i specyfikacji elementów wyposażenia. Niemożliwa jest wycena wyposażenia i dobranie tych elementów na etapie realizacji. Mogą wystąpić zbyt duże rozbieżności pomiędzy przyjętymi rozwiązaniami a wskazanymi przez Zamawiającego na etapie realizacji zadania.Odpowiedź:

Wyposażenie nie ujmować w ofercie.

8)

Treść pytania:

Proszę o informację czy dostawa i montaż pojemników na odpady wchodzi w zakres oferty.Odpowiedź:

Dostawa i  montaż pojemników wchodzi zakres oferty.

9)

Treść pytania:

Proszę o przesłanie szczegółowego zestawienia elementów klimatyzacji tj. jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z podaniem parametrów technicznych umożliwiających dobór urządzeń lub też podanie według jakiego systemu zaprojektowano instalację ponieważ obecne zapisy w projekcie nie pozwalają na wykonanie odpowiedniej wyceny instalacji.Odpowiedź:

Dla pomieszczeń laboratorium należy stosować wentylatory chemoodporne - wciąg z dygestorium, z szaf na chemikalia i okapu.

Pozostałe wentylatory zostały zaprojektowane w wykonaniu standardowym.
Wielkości wentylatorów zostały określone w przedmiarze robót i w cz. graficznej opracowania.
Dane charakterystyczne:
wentylator dla pom. 141-142-143          q= 145 m3/h, DP= 150 Pa
wentylator dla pom. wc 109-208            q= 100 m3/h, DP= 200 Pa
wentylator dla pom. wc 117-215-308    q= 415 m3/h, DP= 200 Pa
wentylator dla pom. wc 115-213-306    q= 300 m3/h, DP= 200 Pa
wentylator dla pom. 114b                        q= 3500 m3/h, DP= 150 Pa
wentylator dla pom. 114c                        q= 3500 m3/h, DP= 150 Pa
laboratorium - wyciąg z dygestorium (z falownikiem) w wykonaniu chemoodpornym - q= 1100 m3/h, DP= 250 Pa
laboratorium - wyciąg z szafy i okapu w wykonaniu chemoodpornym - q= 270 m3/h, DP= 150 Pa.

10)


Treść pytania:

W związku z dużą złożonością tematu oraz krótkim terminem, który pozostał na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 28.11.2014r.Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w odrębnym piśmie.

11)

Treść pytania:

Projekt Wykonawczy Wentylacja i Klimatyzacja:

-Z uwagi na brak w SIWZ w Przedmiarach i Części Graficznej specyfikacji klimatyzacji oraz podanych wydajności chłodniczych dla poszczególnych pomieszczeń, prosimy aby Projektant uzupełnił Projekt Klimatyzacji o schematy hydrauliczne, sterownia i transmisji oraz zasilania z podaniem wydajności chłodniczych.Odpowiedź:

Projekt został uzupełniony o szczegóły wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz doszczegółowieniem charakterystycznych parametrów.

W części rysunkowej podano dane szczegółowe przyjętego systemu klimatyzacji wraz ze schematami hydraulicznymi przyjętego systemu.

Uzupełnienie - Rys5.1-10-Rys5.1-17.

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu.

12)


Treść pytania:

Brak dobranych urządzeń klimatyzacyjnych. Prosimy o uzupełnienieOdpowiedź:

Projekt został uzupełniony o szczegóły wykonania instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz doszczegółowieniem charakterystycznych parametrów.

W części rysunkowej podano dane szczegółowe przyjętego systemu klimatyzacji wraz ze schematami hydraulicznymi przyjętego systemu.

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu, jak dla pytania nr 1.

13)

Treść pytania:

Brak specyfikacji elementów wentylacyjnych lub opisów na rysunkach określających typ/wielkość. Prosimy o uzupełnienieOdpowiedź:

Charakterystyczne dane przyjętych elementów wentylacji zostały pokazane w cz. rysunkowej z podaniem wymiarów i wielkości oraz w cz. opisowej uzupełnienia.


Wszelkie wielkości poszczególnych elementów niezbędne do wyceny zostały ujęte w przedmiarze robót.

14)


Treść pytania:

Brak specyfikacji wentylatorów - chemoodporne, przeciwwybuchowe? Proszę o przesłanie doboru urządzeń.Odpowiedź:

Dla pomieszczeń laboratorium należy stosować wentylatory chemoodporne - wciąg z dygestorium, z szaf na chemikalia i okapu.


Pozostałe wentylatory zostały zaprojektowane w wykonaniu standardowym.
Wielkości wentylatorów zostały określone w przedmiarze robót i w cz. graficznej opracowania.
Dane charakterystyczne:
wentylator dla pom. 141-142-143          q= 145 m3/h, DP= 150 Pa
wentylator dla pom. wc 109-208            q= 100 m3/h, DP= 200 Pa
wentylator dla pom. wc 117-215-308    q= 415 m3/h, DP= 200 Pa
wentylator dla pom. wc 115-213-306    q= 300 m3/h, DP= 200 Pa
wentylator dla pom. 114b                        q= 3500 m3/h, DP= 150 Pa
wentylator dla pom. 114c                        q= 3500 m3/h, DP= 150 Pa
laboratorium - wyciąg z dygestorium (z falownikiem) w wykonaniu chemoodpornym - q= 1100 m3/h, DP= 250 Pa
laboratorium - wyciąg z szafy i okapu w wykonaniu chemoodpornym - q= 270 m3/h, DP= 150 Pa.
15)

Treść pytania:

Brak specyfikacji regulatorów przepływu. Urządzenia te dobrane są tylko dla pomieszczenia 129f. Brak informacji o pozostałych regulatorach i o automatyce do nich. Proszę o przesłanie doboru urządzeń.Odpowiedź:

Wielkości regulatorów przepływu oraz ich dane charakterystyczne zostały opisane w cz. opisowej uzupełnienia do projektu.

Regulatory są stosowane w cz. produkcyjno-badawczej.

16)


Treść pytania:

Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza ofertowanie urządzeń i materiałów równoważnych o nie gorszych parametrach podanych w dokumentacji elektrycznej i słaboprądowej?Odpowiedź:

Zgodnie z wpisem w opisach technicznych do projektów: E1-PW, E2-PW, E3-PW, E4-PW, E5-PW.

17)

Treść pytania:

Jak należy wykonać połączenie transformatorów z rozdzielnią główną nn? Za pomocą kabla czy mostu szynowego?Odpowiedź:

Zgodnie z projektem E1-PW – most szynowy.

18)

Treść pytania:

Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków przyłączeniowych wydanych przez zakład energetyczny.Odpowiedź:

Warunki dostępne na stronie internetowej w Projekcie Budowlanym strona Nr 10-13.

19)

Treść pytania:

W związku z dużą złożonością tematu oraz krótkim terminem, który pozostał na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 28.11.2014r.Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w odrębnym piśmie.

20)

Treść pytania:

W związku z tym, że w okresie poprzedzającym termin złożenia ofert wypada „długi weekend listopadowy” zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 25.11.2014 r. co umożliwi uzyskanie dokładnych wycen poszczególnych materiałów oraz przygotowanie konkurencyjnej oferty przetargowej.Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w odrębnym piśmie.

21)

Treść pytania:

1. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu j.w. wnosimy o przesuniecie terminu składania ofert o okres umożliwiający:

staranną analizą dokumentacji przetargowej,

złożenie ewentualnych zapytań,

wyliczenie wartości robót - z uwzględnieniem zakresu i terminu opublikowania wyjaśnień Zamawiającego ( odpowiedzi na zapytania oferentów)

2 Uzasadnienie:

1/ obszerny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie rozwiązań technologicznych,

materiałowych i wyposażenia,

2/ przyjęta formuła wynagrodzenia ryczałtowego - wymuszająca bardzo dokładną analizę dokumentacji przetargowej i staranną kalkulację ceny oferty, która to cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określonego dokumentacją projektową,

3/ krótki termin na składanie ofert od daty ogłoszenia ( 18 dni kalendarzowych ) - dodatkowo skrócony dodatkowym dniem wolnym od pracy ( Święto Niepodległości)

Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert jak w pkt 1

Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w odrębnym piśmie.

22)

Treść pytania:

Czy należy ująć w ofercie wyposażenie min.: wyposażenie audiowizualne, wyposażenie AGD, meble biurowe, minibufet, wyposażenie jednostki badawczej. W pkt 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81 opisu Architektury (II.1.PW. Architektura) są one zaznaczone . Czy wymienione elementy wchodzą w skład oferty. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie o specyfikacje w celu dokonania poprawnej wyceny.Odpowiedź:

Meble i wyposażenie nie wchodzą w zakres przetargu.

23)

Treść pytania:

W pkt 7.81 opisu Architektury (II.1.PW. Architektura) autor pisze:

„Uwaga: na etapie realizacji Inwestor dostarczy wykonawcy aktualne wytyczne instalacyjno-montażowe zaplanowanych rozwiązań urządzeń” . Odnosi się to do jednostki produkcyjno-badawczej (komora starzeniowa, drukarka 3D, digestorium, oczomyjka, waga elektroniczna ze stołem wagowym, mikroskop elektroniczny) . Tym samym na tym etapie bez tych wytycznych nie można dokonać poprawnej wyceny . Prosimy o określenie tych urządzeń

Odpowiedź:

Wyposażenie jednostki badawczej nr 129 nie wchodzi w zakres aktualnego przetargu. Przewidujemy natomiast  potrzebę ewentualnej korekty rozwiązań projektowych pod potrzeby uaktualnionej oferty wyposażenia  (wybranego w odrębnym przetargu).

24)

Treść pytania:

Czy Zamawiający dysponuje rysunkami detali żaluzji zewnętrznej i podkonstrukcji elewacji z płyt włóknowo- cementowych? Jeśli tak prosimy o udostępnienieOdpowiedź:

Zgodnie z zapisem w pkt 7.15, 7.16 7.18, 7.20 projekty montażowe powinny być opracowane przez wykonawcę  (dostawcę) systemów elewacyjnych i uzgodnienie z projektantem budynku.

25)

Treść pytania:

Czy konstrukcja stalowa części produkcyjnej zabezpieczona do odporności R 60 wykonać można po zmontowaniu jej na budowie czy należy to uczynić w warunkach warsztatowychOdpowiedź:

Wg uznania wykonawcy.

26)

Treść pytania:

W przedmiarze na instalację c.t. pojawia się pozycja:  Izolacja dwuwarstwowa rurociągów otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i maty (płyty) Thermasheet FR, izolacja 80mm, rurociąg Fi 25mm Obmiar 15 m - jakiego elementu z projektu tyczy się ta pozycja? Skąd 80mm otuliny na rurę DN25?Odpowiedź:

Nie ujmować tej pozycji-pomyłka.

27)

Treść pytania:

Po czyjej stronie jest system detekcji gazu w Kotłowni? W przedmiarze dotyczącym kotłowni nie została ujęta detekcja gazu?Odpowiedź:

Ujęto w E2-Pw i E2-PR.

28)

Treść pytania:

Przedmiar robót - roboty budowlane 1.2. część produkcyjno badawcza, w elemencie 2. Fundamenty nie uwzględniono przygotowania i montażu zbrojenia. Czy zbrojenie fundamentów zostało uwzględnione w innej pozycji przedmiaru? Jeśli nie to w celu zachowania porównywalności ofert prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót poprzez wskazania podstawy katalogowej oraz ilości lub potwierdzenie, iż podana w przedmiarze ilość stali zbrojeniowej jest wystarczająca na wykonanie zadania objętego postępowaniem.Odpowiedź:

Zbrojenie fundamentów zostało uwzględnione w poz. 70, 71 i 72.

29)

Treść pytania:

Na rysunku branży architektonicznej nr A3 „Rzut II Piętra” w Projekcie Wykonawczym w pomieszczeniu nr 310 „Open Space Office” wrysowane są jakieś ścianki przedzielające boksy biurowe; czy dostawa i montaż tych ścianek mają być ujęte te ścianki , jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie w dokumentacji technicznej o zestawienia tych ścianek i określenia materiałów z jakich mają być wykonane. Ponadto prosimy o uzupełnienie na ww rzucie brakujących wymiarów ścianek.Odpowiedź:

Ścianki działowe aluminiowo szklane zestawione są na rys. nr A20.

30)

Treść pytania:

Na rysunkach branży architektonicznej nr A4/1 i A4/2 rzutach dachów w Projekcie wykonawczym brak linii wymiarowych które określałyby usytuowanie na dachu rozmieszczenie świetlików i klap dymowych – prosimy o poprawienie rysunków.Odpowiedź:

Zasadniczym rysunkiem rozmieszczenia otworów na dachu jest rys. konstrukcyjny. Na etapie realizacji uzupełnimy wymiarowanie na rysunkach architektonicznych połaci dachowych.

31)

Treść pytania:

W dokumentacji przetargowej zamieszczono przedmiar „Drogi i ukształtowanie terenu” w którym w pozycjach brakuje podstaw katalogowych wyceny, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.Odpowiedź:

Podstawą wyceny robót ujętych w przedmiarze  „Drogi i ukształtowanie terenu” są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych objęte częścią dokumentacji przetargowej (D-ST.

32)

Treść pytania:

W przedmiarze „Budowa Budynku Hali nr 4 ….- elementy zewnętrzne w rozdziale 2 „Zbiorniki na odpady komunalne” ujęto tylko roboty budowlane oraz dostawę i montaż żelbetowych zbiorników – czy dostawa i montaż podłogi ze stali ryflowanej, kioski wrzutowe i kontenery też wchodzą w zakres oferty? Jeżeli tak to w jakiej pozycji należy ująć wycenę tych elementów.Odpowiedź:

„Zbiornik na odpady komunalne” obejmuje cały komplet urządzenia (dostawa, montaż (podłogi, kioski wrzutowe, kontener).

33)

Treść pytania:

W związku z powyższymi brakami w dokumentacji oraz konieczności poprawienia i uzupełnienia dokumentacji przetargowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 21.11.2014Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w odrębnym piśmie.

34)

Treść pytania:

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH W STOSUNKU DO ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE ?Odpowiedź:

Dopuszcza się zgodnie z uwagą zamieszczoną na końcu części opisowej do projektu architektonicznego wykonawczego.

35)

Treść pytania:

BARDZO PROSIMY O PRZEDSTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ELEWACJI Z PŁYT WŁÓKNOWO CEMENTOWYCH ORAZ PODANIE PRZYKŁADOWEGO PRODUCENTA PŁYT.Odpowiedź:

Elewację z płyt włókno-cementowych przedstawiono w punkcie 7.15 opisu do projektu.

36)

Treść pytania:

BARDZO PROSIMY O PRZEDSTAWIENIE SZCZEGÓŁOWYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW DO WYKONANIA ELEWACJI Z PANELI Z GRANULATU SZKLANEGO ORAZ PODANIE PRZYKŁADOWEGO PRODUCENTA PŁYT.Odpowiedź:

Elewację z paneli szklanych przedstawiono w pkt 7.16 opisu jw.

37)

Treść pytania:

W OPISIE PW DO PROJEKTU PKT 7.65 BRAK OPISU ELEWACJI Z PŁYT WŁÓKNOWO CEMNETOWYCH – BARDZO PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE.Odpowiedź:

Elewację z płyt włókno-cementowych przedstawiono w punkcie 7.15 opisu do projektu.

38)

Treść pytania:

PRZEDSTAWIONA W PROJEKCIE DRABINA WYŁAZOWA NA DACH ODBIEGA OD WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA – BARDZO PROSZĘ O WYJAŚNIENIE CZY W WYCENIE NALEŻY UJĄĆ WYKONANIE DRABINY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ CZY ROZPORZĄDZENIEM.Odpowiedź:

Od wymagań Rozporządzenia odbiega odległość zabezpieczenia za plecami użytkownika drabiny. Zamiast obręczy   ochronnych jako zabezpieczenia traktujemy ściany pionowe szybu klapy oddymiającej / włazu. Na szerokości ścian szybu trzeba będzie zamontować dodatkowe zabezpieczenie ze stali nierdzewnej skracając długość zabezpieczenia.

39)

Treść pytania:

W ZWIĄZKU Z TYM IŻ NA RYNKU WYSTĘPUJE TYLKO JEDEN DOSTAWCA PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM Z PIANKI IPN BARDZO PROSZĘ O MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PŁYT Z INNYM RDZENIEM SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA PPOŻ.  Odpowiedź:

Dopuszcza się płyty warstwowe z rdzeniem z pianki PIR. Pianka IPN jest odmianą pianki PIR (o ulepszonych parametrach ogniowych).

40)

Treść pytania:

BARDZO PROSZĘ O PODANIE SZCZEGÓŁOWYCH PARAMTERÓW TECHNICZNYCH PŁYT WARSTWOWYCH JAKIE NALEŻY ZASTOSOWAĆ NA ELEWACJI (grubość  rdzenia, rodzaj rdzenia, grubość blachy płyty, grubość powłoki malarskiej płyty, detal połączenia płyt)Odpowiedź:

Parametry płyt warstwowych podano w pkt 7.21 opisu do projektu wykonawczego architektonicznego.

41)

Treść pytania:

CZY ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MECHANICZNEGO MOCOWANIA WARSTW DACHU DO KONSTRUKCJI ZAMIAST TECHNOLOGII KLEJONEJ?Odpowiedź:

Nie dopuszczamy zmiany technologii klejonej warstw dachowych na mocowanie mechaniczne.

42)

Treść pytania:

Zgodnie z rysunkami zestawieniowymi ślusarki aluminiowej zewnętrznej dotyczącej fasad szklanych Wykonawca ślusarki aluminiowej zobowiązany jest do opracowania projektu fasady i jej montażu wraz z obliczeniami – kto ponosi koszty sporządzenia projektów wykonawczych fasad szklanych?Odpowiedź:

Projekt fasady (dobór profili, grubość szkła, sposób montażu występuje po stronie wykonawcy aluminium. Inwestor nie ponosi dodatkowych kosztów.

43)

Treść pytania:

W związku z powyższym – czy Wykonawca w kosztorysie ofertowym może wprowadzić dodatkową pozycję uwzględniającą takie koszty, pomimo nie uwzględnienia przez Inwestora tejże pozycji w przedmiarze dołączonym do dokumentacji przetargowej?Odpowiedź:

Inwestora interesuje cena ryczałtowa za realizację całości inwestycji.

44)

Treść pytania:

Wg przedmiaru łączna powierzchnia (na części socjalno-biurowej oraz produkcyjno-badawczej) płyt elewacyjnych gr. 8,00 mm wynosi ok. 1 650 m2, natomiast wg obliczeń wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej powierzchnia ta wynosi ok. 1 900 m2. Czy Wykonawca ma sugerować się wartością z przedmiaru, czy z dokumentacji?Odpowiedź:

Przyjmować wg dokumentacji.

45)

Treść pytania:

Wg przedmiaru łączna powierzchnia paneli elewacyjnych wykonanych z granulatu szklanego, zastosowanych na wykuszu budynku socjalno-biurowego, wynosi ok. 64 m2 natomiast wg dokumentacji projektowej jest to ok. 78 m2. Czy Wykonawca ma sugerować się wartością z przedmiaru, czy z dokumentacji?Odpowiedź:

Przyjmować wg dokumentacji.

46)

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunku konstrukcyjnego/zestawieniowego dotyczącego naświetla w dachu nad częścią socjalno-biurową, które to przeszklenie jest przedłużeniem fasady szklanej F1. Z rysunku A.4/2 wynika, że w świetliku tym zamontowane są również klapy dymowe nie ujęte w rysunkach zestawieniowych, brak też podstawowych wymiarów niezbędnych do sporządzenia wyceny.Odpowiedź:

W projekcie konstrukcyjnym załączone są rysunki (nr KB-14-01- KB-14-08) stalowej podkonstrukcji witryny fasady aluminiowo-szklanej. Zgodnie z zapisem w pkt 7.19

Wykonawca aluminium może zaproponować własne rozwiązanie. Wymiary podziałów fasady znajdują się na rys. architektonicznych A4/2, A6, A15,. Klapy oddymiające w fasadzie wykonać należy z profili aluminiowych w komplecie z fasadą. Klapy szklone zestawami szklanymi o wyglądzie pozostałych kwater fasady. Brakujący wymiar zewnętrzny głębokości świetlika wynosi 216cm.

47)


Treść pytania:

Z uwagi na bardzo obszerny zakres ofertowy i przypadający w międzyczasie długi weekend, zwracamy się w uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert, ponieważ trudno będzie otrzymać w wymaganym terminie wyceny z hurtowni oraz od dostawców szerokiej gamy zastosowanych materiałów.Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w odrębnym piśmie.

48)

Treść pytania:

Prosimy podanie parametrów szklenia w drzwiach stalowych ?Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 7.48 opisu do projektu wykonawczego architektonicznego szyba bezpieczna – grubość wg projektu dostawcy (zapewniająca wskazaną izolacyjność akustyczną).

49)

Treść pytania:

Prosimy o przesłanie sprostowania dotyczącego przesłanej specyfikacji sprężarkowni.


Wg: - "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPRĘŻARKOWNIA I INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA":
"4.3.1. Wymagania i właściwości Sprężarki:
4.3.1.1. Na potrzeby układu instalacyjnego projektuje się sprężarkę śrubową chłodzoną powietrzem o wydajności 1,08 m3/min, ciśnieniu roboczym 10 bar, wyposażoną w układ wtrysku oleju i napędzaną silnikiem elektrycznym o mocy elektrycznej 11,0 kW zasilanym napięciem AC 400V, z elektronicznym panelem sterującym, w zabudowie kompaktowej na zbiorniku buforowym. Sprężarka umieszczona jest w obudowie z izolacją dźwiękową. W układzie sprężarki zamontowane są: chłodnica powietrza, filtr powietrza, osuszacz oraz automatyczny i ręczny spust kondensatu oraz zbiornik buforowy o pojemności 270 litrów np. sprężarka typ GX11 lub równoważna w podanych wyżej parametrach"
Natomiast w -
"PROJEKT WYKONAWCZY SPRĘŻARKOWNIA WRAZ
Z INSTALACJĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA"
Napisano:
"4.6 Urządzenia i armatura
4.6.1 Urządzenia
W instalacji (ciśnienie pracy 10-11 bar) zaprojektowano: sprężarkę śrubową, rotacyjną, ze smarowaniem olejowym, typ GX11EL FF lub równoważną o wydajności 1,08 m3/min, chłodzoną powietrzem, o mocy elektrycznej 11 kW, ze zintegrowanym zbiornikiem
buforowym, filtrem i osuszaczem, z zaworem bezpieczeństwa i automatem do odprowadzania
kondensatu, z niezbędnym orurowaniem i przyłączami, "
W powyższych wymaganiach oraz w opisie na rysunku widnieje również opis do sprężarki GX 11 , wydajność 1,08 m3/min , 11 kW i zawór bezpieczeństwa o przepływie 1,08 m3/min.
Opis mówi o zbiorniku 270 litrów , natomiast producent , podaje w swej specyfikacji przy zbiornikach zintegrowanych możliwość zabudowy tylko na zbiorniku 500 litrów.
Głośność w opisie producenta jest na poziomie 67 dB , a nie jak podaje specyfikacja 65 dB
Prosimy ponadto o sprostowanie rozbieżności w zakresie :
-wydajności kompresora śrubowego (m3/h lub l/min)
-maksymalnego ciśnienia pracy (bary)
-mocy silnika elektrycznego (kW)
-przepływu dla zaworu bezpieczeństwa (w l/min lub m3/h)
-głośności sprężarki (dB)
- pojemności zbiornika ciśnieniowego (litry)

Odpowiedź:

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu, jak dla pytania nr 1.
Z BRANZY BUDOWLANEJ:
50)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące następujących punktów opisu technicznego PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA:  • 7.64 daszek nad bocznymi drzwiami wejściowymi;

  • 7.71 rolety wewnętrzne zaciemniające;

  • 7.78 wyposażenie w sprzęt AGD;

  • 7.79 wyposażenie w sprzęt biurowy.

które z w/w pozycji należy wycenić na obecnym etapie (brak pozycji w udostępnionym przedmiarze robót).

Odpowiedź:

Daszek – wg opisu w pkt 7.64 – przyjąć w ofercie rolety (7.71), wyposażenie  ASGD (AGD (7.78), wyposażenie biurowe (7.79) nie stanowi przedmiotu aktualnego przetargu.

51)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące sufitów podwieszanych - prosimy o podanie konkretnych numerów pomieszczeń, w których występują poszczególne typy sufitów A, B, C, D, E, F - zgodnie z punktem 7.45 opisu technicznego PW ARCHITEKTURA.Odpowiedź:

Typy sufitów są przypisane do pomieszczeń wg rysunków A37, A38, A39.

52)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej zbrojenia posadzki hali pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót - wg dokumentacji zbrojenie siatką 15xl5cm z pręta fi 8mm, wg przedmiaru zbrojenie siatką 20x20cm z pręta fi lOmm.Odpowiedź:

Zbrojenie posadzki przyjąć wg dokumentacji.

53)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej płytek posadzkowych i cokołów: wg dokumentacji w niektórych pomieszczeniach będą płytki o wym. 30x30cm - brak pozycji w załączonym przedmiarze robót; wg dokumentacji cokół ma mieć wysokość około lOcm - w przedmiarze robót występują płytki cokołowe szer. 6cm.Odpowiedź:

Przyjąć wg dokumentacji.

54)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej materiałów izolacyjnych w pomieszczeniach „mokrych" i „wilgotnych" - wg dokumentacji (p. 7.35 i 7.36 opisu PW ARCHITEKTURA) w tych pomieszczeniach stosowane będą płynna folia oraz folia izolacyjna gr.0,3mm - brak tych pozycji w załączonym przedmiarze robót.Odpowiedź:

Przyjąć wg dokumentacji.

55)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące ślusarki aluminiowej wewnętrznej w pom. 310 (rys. A-20 PW ARCHITEKTURA) - wg rysunku część ścianek ma wysokość 3,0 m, w przedmiarze robót wszystkie ścianki zostały zestawione jako ścianki o wysokości 2,3 m.Odpowiedź:

Boks centralny w osiach I-H wydzielony jest z trzech stron ściankami  wys. 3.0m . Ścianki pozostałych boksów – wys. 2,30m. Przyjąć wg rysunku A20.

56)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące stolarki wewnętrznej - klamka z szyldem kl."B": czy jest konieczność stosowania klamek antywłamaniowych do drzwi montowanych w toaletach, czy mają być na szyldzie dzielonym czy też na "długim", oraz jaki kolor i rodzaj powłoki zewnętrznej.Odpowiedź:

Podana klasa „B” klamki z szyldem oznacz klamki o zwiększonej wytrzymałości na użytkowanie. Klamki antywłamaniowe to klamki klasy „C”. Przewidujemy klamki z matowej stali nierdzewnej lub anodowane.  Detale do ustalenia na etapie realizacji.Z BRANZY SANITARNEJ:
57)

Treść pytania:

Z uwagi na brak w SIWZ, w Przedmiarach i Części Graficznej specyfikacji klimatyzacji oraz podanych wydajności chłoduic/ych dla poszczególnych pomieszczeń prosimy, aby Projektant uzupełnił Projekt Klimatyzacji o schematy hydrauliczne, sterowania i transmisji oraz zasilania z podaniem wydajności chłodniczych.Odpowiedź:

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu, jak dla pytania nr 1.

58)

Treść pytania:

Czy wentylatory dachowe dla układu wyciągu z dygestorium i stołu roboczego mają być w wykonaniu chemoodpornym?; prosimy o podanie parametrów poszczególnych wentylatorów: wydatek, spręż, rodzaj wykonania.Odpowiedź:

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu, jak dla pytania nr 1.

59)

Treść pytania:

Prosimy o doliczenie do dokumentacji specyfikacji kanałów, kształtek i uzbrojenia instalacji wentylacji.Odpowiedź:

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu, jak dla pytania nr 1.

60)

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienie jakie regulatory mają być montowane w pomieszczeniach jednostek produkcyjnych - zmiennego czy stałego wydatku.Odpowiedź:

Uzupełniona dokumentacja w załączeniu, jak dla pytania nr 1.

61)

Treść pytania:

Czy możliwa jest modyfikacja przedmiaru, czy przedmiar służy tylko jako materiał pomocniczy - w przedmiarze brak kanałów do wywiewu powietrza z okapu, stołu roboczego, szały na odczynniki chemiczne oraz dygestoria wykonanych z blachy stalowej kwasoodpornej.Odpowiedź:

Nasz przedmiar służy jako materiał pomocniczy- wykonawca musi sam wykonać przedmiar i wycenić  przedmiot zamówienia.

62)

Treść pytania:

W związku z przygotowywaniem oferty na wyżej wymieniony temat, zwracamy się uprzejmie z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Prośbę swoją motywujemy faktem, że termin opracowania oferty częściowo wypadł w okresie długiego weekendu i większość firm nie pracowała, dlatego mieliśmy problemy z otrzymaniem cen od producentów urządzeń oraz od hurtowni instalacyjnych co wpływa na końcowy termin opracowania kosztorysów i oferty.

Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w odrębnym piśmie.

63)

Treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną w związku z §214 RMI z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

64)

Treść pytania:

1)  Czy należy wycenić roletę rolowaną R1 stanowiącą przegrodę pomiedzy minibufetem ( pom. nr 206) a holem głównym na poziomie pierwszym budynku biurowego. Jesli tak to prosimy o szczegółowy opis dotyczący tej rolety. Rysunek w załączeniu.

+ załącznik z maila – rysunek w pytaniu

Odpowiedź:

Ad1 należy ująć bramę roletę wewnętrzną zamknięcia bufetu

Uzupełniamy opis parametrów rolety:

-brama wewnętrzna aluminiowa, nieocieplana przeznaczona do wydzielenia i zabezpieczenia częći obiektu

-montaż ponad sufitem podwieszonym do podkonstrukcji wg opracowania wykonawcy

-wyposażona w zabezpieczenie przed opadaniem bramy

- otwierana ręcznie

65)


Treść pytania:

2)  W opisie do architektury w pkt 7.80 stwierdzono możliwość realizacji minibufetu. Czy oferta na tym etapie ma uwzględniać realizację minibufetu. Jeśli tak to proszę o podanie szczegółowych wytycznych wykonania tego minibufetu.Odpowiedź:

Ad2. W ofercie przyjąć należy realizację minibufetu w zaprojektowanym zakresie tj

-zaprojektowane ścianki działowe

-zaprojektowane instalacje sanitarne i elektryczne

-montaż umywalki i warunki podłączenia zlewu + zlew do montażu na blacie dostosowanym przez zamawiającego

Zamknięcie roletą wewnętrzną

66)

Treść pytania:

3) Pytanie dotyczy zbiorników na odpady. Czy oferta ma zawierać również wykonanie i montaż kontenerów  z blachy ocynkowanej na odpady ( przedmiar nie uwzględnia stalowych  wkładów) ?Odpowiedź:

Ad3 projekt przewiduje zamontowanie gotowych pojemników na odpady, które składają się z trzech zasadniczych elementów

- kontenera podziemnego

- podłogi

- kiosku wrzutowego

Opis pojemników znajduje się w opisie do odrębnego projektu posadowienia podziemnych pojemników na odpady stałe

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania płyty fundamentowej posadowienia podziemnych pojemników, zakupu pojemników i ich montażu

67)


Treść pytania:

W Opisie technicznym projektu wykonawczego architektury w punktach 7.78, 7.79, 7.80 i 7.81 jest mowa o wyposażeniu obiektu – czy to wyposażenie wchodzi w zakres oferty? W otrzymanej dokumentacji brak zestawień oraz określenia parametrów technicznych i gabarytowych wyposażenia, wyposażenia tego nie ujęto także w przedmiarach. Jeżeli ten zakres ma być ujęty w ofercie prosimy o uzupełnienie zestawień wyposażenia, gdzie należy ująć w/w wyposażenie w Zestawieniu rodzajowym kosztów wykonanie przedmiotu zamówienia.Odpowiedź:

Nie ujmować.

68)

Treść pytania:

Zewnętrzne ściany warstwowe części produkcyjno-badawczej - opis mówi o zewnętrznej powłoce gr. 60μm. Jaką kategorię korozyjności ma posiadać ta powłoka?Odpowiedź:

Proszę utrzymać zewnętrzna powłokę grubości 60um.

Grubo powłokowe wykończenie zewnętrzne wskazano z uwagi na jego giętkość, odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję i promieniowanie UV (starzenie). Budynek zlokalizowany będzie w terenie przemysłowo-rolniczym o średnim zanieczyszczeniu.

Wewnątrz ogrzewanego budynku nie przewiduje się pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i zanieczyszczeniu. Agresywność środowiska można zakwalifikować do kategorii C3.

69)

Treść pytania:

Czy zgodnie z PB punkt 6.2  należy  należy ująć nasadzenia 600 drzew liściastych ( na jakim terenie i jaki rodzaj drzew należy przyjąć?)Odpowiedź:

Nie należy ujmować nasadzeń. Nasadzenia są wykonane.

70)

Treść pytania:

Czy zamawiający dopuszcza obniżenie klasy odporności pożarowej budynku o jedną klasę w odniesieniu do §214 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?Odpowiedź:

Nie dopuszcza.

71)

Treść pytania:

Prosimy o odpowiedź czy warstwy podkładowe pod posadzki (wykładzina, gresy) mają być wykonane ze szlicht cementowych gr 5cm zbrojonych siatką, czy z betonu B20?Odpowiedź:

Podkłady posadzkowe na stropach w części socjalno-biurowej cementowe gr 5cm zbrojone siatką 15*15 z dutu stalowego f4mm, oraz f5mm (wg punktu 7.38).

Materiał na podkłady w pomieszczeniach mokrych uzgodnić z producentem wybranego środka uszczelniającego podpłytowego . Podkłady posadzek na gruncie –zbrojone wg pkt 7.13 oraz 7.14.

72)


Treść pytania:

Jaki rodzaj izolacji termicznej ścian ma być zastosowany przy fragmentach elewacji wykończonych tynkiem cienkowarstwowym w technologii BSO. Czy ma być to styropian EPS 70 z wyjątkiem ścian cokołowych, gdzie zaprojektowany jest polistyren ekstrudowany?Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 7.17 i 7.32b opisu do proj. Architektonicznego (EPS 80036 Fassada).

73)

Treść pytania:

W nawiązaniu do postępowania przetargowego „Budowa budynku Hali nr 4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowane w ramach Rozbudowy Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT” zwracamy się z prośbą o udostępnienie zestawienia materiałów dla instalacji wentylacji i klimatyzacji. Z góry dziękuje za odpowiedź.Odpowiedź:

Uzupełniono. Załącznik.

74)

Treść pytania:

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie o którym jest zapis w punktach 7.78, 7.79, 7.80, 7.81 projektu wykonawczego architektury nie wchodzi w zakres wyceny. Jeżeli w/w wyposażenie wchodzi w zakres wyceny proszę o podanie ilości i specyfikacji wyposażenia.Odpowiedź:

Wyposażenie nie wchodzi w zakres przetargu.

75)

Treść pytania:

Proszę o informację czy w ofercie należy przyjąć miski ustępowe typu kompakt? Czy jak pokazano na detalach architektury miski WC i pisuary należy montować na stelażach podtynkowych?Odpowiedź:

Miski WC i pisuary przyjąć na stelażu.

76)

Treść pytania:

W przedmiarach dot. instalacji wentylacji i klimatyzacji brak pozycji na płaszcz z blachy na przewodach instalacji wentylacji oraz rurociągach freonowych, prosimy o uzupełnienie.Odpowiedź:

Uzupełniono przedmiary. W załączeniu.

77)

Treść pytania:

Czy Zamawiąjący dopuszcza możliwość zmiany drzwi DH8 znajdujące się w korytarzu pomiędzy pom. 127 i 136  dla budynku produkcyjno-badawczego z aluminium na stalowe?Odpowiedź:

Nie dopuszcza. Proszę realizować zamówienie zgodnie z projektem.


Przedmiot umowy finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
Pobieranie 128.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna