Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 200. 000 Euro zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPobieranie 11.36 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar11.36 Kb.
Nr sprawy: WSzSp- RZP –333/ 52 / 2012 Lublin, dnia 2012-09-26
WYJAŚNIENIA NR 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o wartości szacunkowej powyżej 200.000 EURO
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 200 000 EURO na dostawę odczynników biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz dzierżawą dwóch analizatorów pomocniczych z 24 - miesięcznym okresem realizacji zamówienia.

Kod CPV – 33696200-7


Do Zamawiającego na w/w przetarg nieograniczony wpłynęły następujące zapytania :


  1. Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie punktu 4 Załącznika nr. 7: czy łączna wydajność części biochemicznej nie mniejsza niż 500 oznaczeń na godzinę dotyczy oznaczeń fotometrycznych, bez oznaczeń ISE?

Odpowiedź: Tak.


  1. Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie punktu 28 oraz 56 Załącznika nr. 7 w kontekście odpowiedzi na pytanie 4 z dn. 13.09: czy Zamawiający wymaga aby wydajność minimum 100 oznaczeń na godzinę dla części immunologicznej systemu zintegrowanego oraz minimum 80 ozn. / godz. dla analizatora immunologicznego pomocniczego dotyczyła wszystkich oferowanych oznaczeń, niezależnie o typu reakcji dwu- lub jednostopniowej? Pozwoli to na jednoznaczną i porównywalną ocenę złożonych ofert.

Odpowiedź: Tak.


  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator biochemiczny pomocniczy stosował część akcesoriów i materiałów zużywalnych innych niż część biochemiczna oraz dla 4 odczynników ( IgA, IgG, IgM oraz Ferrytyna ) różniących się numerem katalogowym?

Odpowiedź: Tak.


  1. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie w kontekście odpowiedzi na pytanie 17 z dn. 13.09: czy dla porównywalności ofert Zamawiający wymaga, aby dodatkowo zaoferowany analizator spełniał parametry wymagane określone w Załączniku nr. 7 dla analizatora immunologicznego pomocniczego?

Odpowiedź: Nie wymagamy, na wyposażeniu laboratorium znajduje się aparat Vidas, dopuszczamy wiec w tym konkretnym oznaczeniu wykonywanie parametru prokalcytoniny na tym aparacie.


  1. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie czy Zamawiający wymaga aby kalkulując ilość niezbędnych kalibratorów i materiałów kontrolnych wzięto pod uwagę wymogi producenta odnośnie kontroli i kalibracji opisane w ulotkach metodycznych wytwórcy, czyli zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną?.

Odpowiedź: wymagamy do kalkulacji branie wymogów producenta zawartych w ulotkach metodycznych.


  1. Prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy w przypadku wykonywania oznaczeń ACTH w laboratorium zewnętrznym, dla zapewnienia wiarygodnych wyników, Oferent powinien ująć w ofercie odpowiednie probówki do pobrania krwi oraz systemy transportu próbek w temp. -20 ℃? Związane jest to z dużą nietrwałością parametru ACTH, a w związku z tym szczególnymi warunkami pobierania krwi i wymogiem, aby próbki po pobraniu były oznaczane natychmiastowo lub powinny być zamrożone w temp. –20oC.

Odpowiedź: Tak, wymagamy aby Wykonawca zagwarantował prawidłowe pobranie i transport w warunkach zapewniających wiarygodność wyników.Pobieranie 11.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna