Wykład 3 (29. 10. 1998) alexis de tocqueville (1805 – 1859) Dzieła: „O demokracji w Ameryce”Pobieranie 17.53 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.53 Kb.

WYKŁAD 3 (29.10.1998)
ALEXIS de TOCQUEVILLE (1805 – 1859)
Dzieła:

„O demokracji w Ameryce”

Dawny ustrój i rewolucja”
 • Alexis de Tocqueville był historiografem

 • na marginesie informacji historiograficznych w jego pracach wyłania się socjologia

 • był postacią przełomową, jako ostatni z wymierającego typu badacza - niezależnego arystokraty, działającego dla własnej satysfakcji, zapoczątkował jednocześnie nowy typ naukowca

 • zamierzenia badawcze Tocqueville’a były bardzo skromne – socjologia i teoria społeczna były przez niego niezamierzone


Analiza demokracji w Stanach Zjednoczonych:

 1. Ameryka (USA) jest specyficzna ze względu na uwarunkowania:

 1. historyczno – geograficzne

 • USA było pustym kontynentem, „tabula rasa”

 • Społeczeństwo odległe od wojen i ważnych elementów wypływających z zewnątrz

 • Społeczeństwo było tu z założenia równe, m.in. w poziomie zamożności. Ludzie którzy tam przebywali byli emigrantami, mieli „równy start”

 • USA odróżniało od ówczesnej Europy istnienie niewolnictwa

 1. kulturowe

 • duże społeczeństwo było względnie równe pod względem języka i religii

 • tendencja do unifikowania się (zacierania różnic)

 • podobny poziom wykształcenia (np.: niski poziom umiejętności pisania)

 • brak zróżnicowania prowadzi do braku tendencji rewolucyjnych

 • religia była purytańska, podstawę stanowiła dyscyplina i porządek moralny

 • z powodu braku arystokracji w USA, istniała władza państwa (prawodawstwo, wymiar sprawiedliwości), jednostki nie były w stanie przeciwstawić się państwu

 1. Opisując społeczeństwo USA Tocqueville zauważył:

 1. miało ono charakter przejściowy pomiędzy arystokracją a demokracją

 2. model demokracji w USA:

 • zmiana znaczenia życia rodzinnego, podstawą stają się uczucia, a nie stan posiadania jak w Europie

 • wolny sposób rozmowy, nieskrępowany statusem i konwenansami

 • stosunek pracodawcy i pracownika dotyczył tylko części osobowości tego ostatniego, a nie całości

 • rozszerzenie współczucia wobec innych członków społeczeństwa (niezdeterminowane statusem czy klasą jak w ówczesnej Europie)

 • szerzący się komercjalizm ingerujący we wszystkie dziedziny życia (wszystko można kupić)

 • życie w USA to ciągły biznes - wartość ma tylko to co materialne, zanik tzw. „prawd wiecznych”

 • sposób sprawowania władzy: decentralizacja: istnienie systemu federalnego, poszczególne stany potrafiły właściwie wymierzyć interes grupowy i partykularny; Tocqueville nie potrafił określić czy przeważają tendencje do decentralizacji, czy wręcz odwrotnie – do scentralizowania państwa

 • niezależność sądownictwa (na straży praw)

 • wolność słowa i gromadzeń

 • rozdział kościoła od państwa
 • Teoria społeczna A. Tocqueville’a:

 1. Pierwsze wzory pojęć socjologicznych stworzone zostały nieświadomie

 2. Metoda badawcza

 1. Tocqueville wzorował się na Monteskiuszu - przejął od niego:

 1. wzorował się na G. Guvier (paleontolog)

 • na wzór badań paleontologicznych wierzył, że społeczeństwo stanowi zwarty, powiązany wzajemnie organizm, a żaden jego element nie jest przypadkowy


 1. Cechy teorii społecznej Tocqueville’a:

 • w każdym społeczeństwie istnieją tendencje

 • w każdym społeczeństwie ciągle przebiegają procesy społeczne

 • procesy społeczne są nieuchronne, nie można im zapobiec

 1. Społeczeństwo to zintegrowana całość złożona z:

 • władzy

 • prawa

 • obyczajów

 • myśli, uczuć

 • polityki gospodarczej

 • życia rodzinnego

 • sztuki

 • nauki

 1. Podstawowe pojęcia, stworzone przez Tocqueville’a:

 1. Stan społeczny – obraz społeczeństwa istniejący w określonym momencie

 2. Typ społeczny – pojęcie abstrakcyjne, które może przejawiać się w wielu społeczeństwach

 • 2 podstawowe typy to demokracja i arystokracja

 • typ określa charakter powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami społeczeństwa

 • decyduje nawet o tym jak ludzie myślą

 1. Determinizm

 2. Holizm (ujęcie całości)

 1. Cechy 2 podstawowych typów społecznych:

 1. Demokracja

 1. społeczeństwo egalitarne

 • brak różnic w statusie prawnym

 • ludzie są równi pod względem możliwości

 1. różnice między członkami społeczeństwa uwarunkowane indywidualnie

 2. etos demokracji – zasady życia w niej

 • zanik posłuchu i autorytetu

 • zanik podziałów

 • płaszczyzna odniesienia jest uniwersalna dla wszystkich (nie zdeterminowana klasowo jak w arystokracji)

 • wiara w możliwości i postęp

 • indywidualizm jako element kultury oznacza inny typ uczuć jednostek wobec siebie (zbliżenie jednostek, złamanie barier, traktujemy wszystkich tak samo, z drugiej strony oznaczał izolację np.: w sferze materialnej, konkurencję)

 • istnieje sprzeczność w haśle „wolność, równość, braterstwo” – z wolności wynika indywidualizm, dążenie do autonomii prowadzące do decentralizacji, natomiast równość to sprawiedliwość i pośrednio konieczność centralizacji
Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !

Powierz swoje sprawy profesjonalistom.


Wykłady z socjologii klasycznej(c) Yareth


Pobieranie 17.53 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna