Wykład I e-biznesPobieranie 436.43 Kb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar436.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6
WYKŁAD I

E-biznes

Biznes elektroniczny, rynki elektroniczne-definicje, klasyfikacje, historia, charakterystyki

Systemy informacyjne, zarządzanie organizacją, informatyczne wspomaganie zarządzania, IT w firmie

Platformy i pakiety programowe wspomagające zarządzanie e-biznesem

Biznes elektroniczny w liczbach, prognozy, kierunki rozwoju
Definicje

e-business

maintaining business relationships and selling information, services, and commodities by means of computer telecommunications networks. Encyclopedia Britannica

e-business

the business of buying and selling goods and services on the Internet, or a particular company which does this Cambridge Advanced Learner's Dictionary

e-commerce

the business of buying and selling goods and services on the Internet Cambridge Advanced Learner's Dictionary

e-biznes

wykorzystanie techniki internetowej do prowadzenia transakcji i relacji biznesowych zarówno po stronie zaopatrzenia (relacje z dostawcami) jak i po stronie sprzedaży (relacje z klientami) [Vademecum Telemechanika ]
Ze względu na globalność e-biznesu, w U.E. trwają prace nad definicją ogólnego modelu, który ma obejmować wiele zagadnień:

- Współdziałanie różnych systemów i standardów

- Integracja narzędzi i usług,

- Kompatybilność istniejących i nowo powstających produktów.

- Jedna z propozycji, to „model modułów konstrukcyjnych” dla e-biznesu.
Planowane są trzy kategorie odpowiadające stron biorących udział w e- biznesie:

- nabywca

- sprzedawca

- usługi niezależne


Otoczenie i rynki biznesu elektronicznego

 • Pojęcie “marketspaces” [1994]-wprowadzono dla odróżnienia ich od klasycznych “marketplaces” - ze względu na usytuowanie, lokalizację - prowadzenia działań handlowych

 • wirtualna przestrzeń, w której sprzedający i kupujący mogą się odnaleźć i przeprowadzić transakcje “a virtual context in which buyers and sellers discover one another, and transact business”

 • e-marketplace (rynek elektroniczny) charakteryzuje: zdolność przetwarzania i zdolność szybkiego przemieszczania dużej ilości informacji


Atrybuty

Charakterystyczne atrybuty e-biznesu:

– intensywny przepływ informacji

– interaktywność

– wykorzystywanie usług Internetowych

– działalność na odległość (remote business)
Szukanie pełniejszej definicji

• Znaczenie i wpływ innych ogniw (także nieelektronicznych) na efekt działania biznesowego -np. transportElementy e-biznesu:

• e-handel ( e-commerce) -aplikacje obsługujące wszystkie etapy sprzedaży

• Zarządzanie obsługą klientów ( CRM) -obsługa wszystkich etapów

• Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) - jw.

• Zarządzanie usługami wewnętrznymi (intranet, ERP)
Podsumowanie: czym jest e- biznes

• Definicja powinna obejmować wszystkie zagadnienia dotyczące:

– zakupu towarów (i usług)

– sprzedaży t. i u.

przy czym transakcje między stronami (B lub C) są realizowane z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz głównym przedmiotem wymiany jest INFORMACJA.
Być może największą siłą Internetu nie jest stojąca za nim technologia, ale trwałe zmiany, jakie powoduje on w sposobie pojmowania biznesu. Zmiany te dotyczą nie tylko rynku, ale w równie dużym stopniu także charakteru każdej działalności gospodarczej
Jakie były początki?

Jeden z autorów Roger Clarke utożsamia początki e-handlu z wprowadzeniem na strony web-owe mechanizmów płatności on-line


Elementy niezbędne do powstania e-handlu rozumianego (j.w) to:

• wersja HTML która udostępnia formularze;

• wersja przeglądarki, która implementuje HTML (formularze);

• narzędzie HTTP POST do transmisji danych akceptowanych przez wspomniane formularze webowe;

• server, który implementuje the HTTP POST (method), i obsługuje skrypty CGI;

• aplikacja, która umożliwia systemowi EFT/POS autoryzację karty płatniczej realizacjzcję płatności (przekazanie informacji do system płatniczego).


Kalendarium Technologie dla e-commerce

• Berners-Lee (1992)- najwsześniejszy HTML - jeszcze bez formularzy

• D. Raggett: (1993) opis HTTP z (features like figures, tables and forms), oficjalnie przedst. na “First WWW conference” (XI/1994).

• D. Raggett: X11 HTML+ przeglądarka X MOSAIC 1993 już obsługiwała implementatcję pobierania formularzy.

• HTML 2.0, został sformalizowany w RFC*

• NCSA udostępniła Mosaic II/1993

• Netscape v.1.0B1 IX/1994 obsługuje standart HTML 2

• officialne przedstawienie bramki płatniczej 1996

• początek1999 I - opublikowanie 'Getting Paid on the Internet’ [Clark R]

• Skompletowanie narzędzi: (IV kw.1994): przeglądarki Mosaic v.2.0 i Netscape v.1.0 oraz serwera httpd NCSA implementującego formularze uprzednio zdefiniowane w HTML+ i narzędzie POST w HTTP 1.0.

• Pierwsza strona eCommerce realizująca płatności kartą, X 1994

http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/II/WCBirth.html
Etapy rozwoju e-biznesu

Trzy etapy [wg Vademecum..]

• Wprowadzenie pierwszych aplikacji e-biznesowych o charakterze marketingowym (elementy promocji, reklamy);

• Wprowadzenie aplikacji umożliwiających sprzedaż w sieci WWW;

• Kompleksowa obsługa procesów biznesowych prowadzonych za pośrednictwem Internetu (po zintegrowaniu wielu różnych aplikacji)


Rozwój usług opartych na technologiach Internetu:

• Od usług podstawowych (dostęp, prosty Web Hosting, poczta, wymiana plików )

• Poprzez usługi dostarczania zawartości (aplikacje, e-handel, multimedia, zaawansowany Web Hosting)

• Nowe usługi w obszarach B2B i B2C np. filtracja treści, personalizacja treści, media strumieniowe i in.


e-Handel

Klasyfikacja produktów handlowych:

• klasyczne dobra i usługi

• cyfrowe produkty i usługi:


Inna klasyfikacja

• Produkty standardowe (standaryzowane)

• Artykułu popularne, paczkowane

• Custom-Built Products: produkty kształtowane (modelowane) przez klienta

• Customised Products (personalizowane, opcje..)
cyfrowe “towary” i usługi :

• Dokumenty, w tym też artykuły i książki;

• Dane, także statystyki;

• Informacje „zebrane”, w tym słowniki i encyklopedie;

• Informacje z ostatniej chwili (news);

• Prognozy;

• Przekazy dźwiękowe, takie jak wypowiedzi, przedstawienia muzyczne itp

• Przekazy video, video z dźwiękiem oraz telewizyjne, video-konferencje i video-klipy;

• Interaktywny przekaz dzwiękowy, jak telefoniczne rozmowy i tele-konferencje

• Interaktywny przekaz video i video z dźwiękiem i video-konferencje;

• images, including structured graphics such as diagrams and musical scores,

and photographs;

• entertainment, infotainment, edutainment and education via multi-media;

• bookings and tickets for live events;

• software, quite generally;

• commerce in insurance;

• commerce in money, including foreign currencies;

• commerce in securities, and financial derivatives such as stock-based, interest-rate-based and index-based options; and

• commerce in commodities, and commodities derivatives such as futures.
Modele e-handlu

Trzy podstawowe modele działalności handlowej:

• brokerski - dla określonego zestawu produktów

• dostosowujący - zestawy na zamówienie

• kontaktowy – pośrednictwo
Czynniki wywierające największy wpływ na rynki elektroniczne:

• rodzaj uczestnika (B2B ,B2C, C2C)

• czynnik czasu (wymagany tryb on-line, czy nie),

• forma organizacji rynku (sprzedawców, nabywców, czy otwarty )


Klasyfikacja rynków elektronicznych
B2B, B2G, G2B, B2C, C2C

B2B Przedsięwzięcia biznesowe różnią się głównie ze względu na rozmiar potrzeb inwestycji technologicznych i możliwości adaptacji do nowych możliwości ale i zagrożeń (wymagany poziom bezpieczeństwa)


Tradycyjny podział przedsiębiorstw - niewystarczający, zalecany wg następujących reguł:

• micro-enterprises ( 0-3 zatrudnionych);

• SEs (Small Business Enterprises, c. 3-100 zatrudnionych);

• MEs (Medium-Sized Business Enterprises, c. 100-200/500zatrudnionych);

• LEs (Large Business Enterprises, c. 200/500-5,000 zatrudnionych);

• VLEs (Very Large Business Enterprises, jeszcze więcej zatrudnionych);

• Konglomeraty (t.j. duże korporacje złożone z wielu relatywnie niezależnych jednostek biznesowych);

• Korporacje wielonarodowe (multinational corporations MNCs).
WYKŁAD II
Zarządzanie e-biznesem

Zarządzanie klasycznym przedsiębiorstwem a zarządzanie e-biznesem – dyskusja nt. intuicyjnego rozumienia,


Podstawowym celem każdej firmy, jest osiąganie zysku, kluczową rolę odgrywa model biznesowy, czyli przyjęta przez firmę metoda zwiększania wartości oferowanej klientowi i zapewnienia dochodowości.
Podejmowanie decyzji w organizacji - na 3 poziomach:

 • strategicznym(SIZ- tworzenie informacji zbiorczej na podstawie danych transakcyjnych, oraz SWD i SIK)

 • administracyjnym

 • operacyjnym (systemy transakcyjne: systemy obsługi sprzedaży i systemy wsp. produkcji),

Informacje zbierane na poziomie operacyjnym przepływają do wyższych poziomów, gdzie są analizowane i stanowią podstawę podejmowania decyzji
zarządzanie

I. Czy e-biznes

B. ma być wyłącznym modelem działania firmy,

C. czy ma stanowić integralną, wydzieloną część przyszłej

działalności

D. czy ma być dodatkiem, np. rola marketingowa, dodatkowy kanał

sprzedaży
II.

• Czy kreowane jest nowe przedsiębiorstwo (od podstaw)

• Czy istniejąca organizacja ma być gruntownie przebudowana

• Czy ma nastąpić etapowa adaptacja – bez rewolucyjnych zmian

• Czy – celem jest jedynie informatyczne wspomaganie wybranych obszarów działania firmy, a nie przekształcenie firmy
zarządzanie

• Możliwe warianty: A-1, A-2, A-? B-?,C-?,....

Ocena :

- kosztów,- ryzyka,

- innowacyjności,

- spodziewanych efektów

Modele organizacji

Modele organizacji [Beynon-Davies P.]

• Organizacje jako struktury (Model Taylora XIXw)

• Organizacje jako "sieci"

• Organizacje jako środowiska

• Organizacje jako procesory informacji

• Organizacje jako konstrukcje

• Organizacje jako producenci


Modele organizacji oraz związane z nimi systemy informacyjne – przypomnienie
Model strukturalny (hierarchiczny)

Modele organizacji wraz z i ich systemami informacyjnymi - przypomnienie 1) Organizacje jako struktury działów funkcjonalnych;

a) w działach - stanowiska ustrukturalizowane hierarchicznie.

b) dla całości -"schemat organizacyjny" (Fayol 1949, Taylor 1911) -

c) typ : organizacja biurokratyczna, typ oparty na założeniu, że działania ludzi mogą być zracjonalizowane i ściśle zdefiniowane.

d) typowy podział funkcjonalny:

– Marketing (reklama, sprzedaż , ceny, dystrybucja)

– Księgowość i finanse (pozyskiwanie i inwestowanie środków oraz ich zapisywanie w księgach)

– Produkcja i/lub usługi

e) funkcje systemu informacyjnego określone zostają na podstawie analizy zadań jednostek funkcjonalnych:


Na tej podstawie >> zadania systemu informatycznego
Model procesowy

Model Deminga – procesowy model przedsiębiorstwa - ogólna podstawa idei zarządzania procesowegoProces* – zbiór czynności, które przetwarzają produkty o podobnym charakterze i odwołują się do wspólnego obszaru wiedzy. Typ procesu zależy od rodzaju produktu i rodzaju wiedzy potrzebnego do wykonywania czynności przetwarzających

produkt


Np. proces „finanse” przetwarza dokumenty finansowe,

potrzebna wiedza : księgowość, ekonomia, prawo finansowe

inne procesy: kadry (rejestracja czasu pracy), sprzedaż, marketing, zarządzanie...
Zarządzanie jako proces:

Produktem tego procesu są DECYZJE, a formalnie dokumenty yio dweacney zdlyaj pnoet:r zpeby tanie decyzyjne+decyzja) opisu organizacji i zadań zarządczych


Cztery rodzaje czynności występujących w procesach:

– czynności dostawy - powodują włączenie produktu do procesu,

– czynności przetwórcze - ich efektem jest tworzenie wartości dodanej produktu,

– czynności sterujące - dokonują wyboru kolejnych czynności do wykonania

– czynności odbioru - reprezentują konsumenta (końcowego w danym procesie),
• Pomiędzy czynnościami każdego procesu zachodzi relacja dostawca- odbiorca. Ta relacja opisuje przepływ produktów pomiędzy czynnościami procesu

• Każda czynność przetwórcza lub sterująca jest odbiorcą dla pewnych czynności, a dostawcą dla innych
Model procesowy

 • Wykonawcy (zespół wykonawców procesu) - pracownicy wykonujący czynności danego procesu; zespoły wykonawców nie muszą być rozłączne.

 • Właściciele procesów menadżerowie odpowiedzialni za poszczególne procesy - sprawują merytoryczną opiekę nad pracownikami realizującymi dany proces.

 • Zarządzanie procesowe to uwzględnienie -niehierarchicznej struktury procesów obok hierarchicznej struktury zespołów.


Model procesowy - atrybuty

Atrybuty modelu procesowego (kilka wybranych):

– Przedmiotem zarządzania są procesy, a podmiotem ludzie, doskonalenie przedsiębiorstwa polega na doskonaleniu procesów i kształceniu ludzi.

– Doskonalenie procesów to doskonalenie struktury (relacje dostawca-odbiorca) oraz wyposażenia narzędziowego i wiedzy wykonawców.

– Wiedza jest zasobem firmy, który powinien być zarządzany, pomnażany i pielęgnowany.

– Zasadą relacji między zespołami wykonawców (procesów) jest współpraca a nie współzawodnictwo.

– Rynkowe standardy jakości wyznacza klient zewnętrzny
Różne opisy przedsiębiorstwa

Różne cechy przedsiębiorstwa opisuje się różnymi modelami:

Struktura, przedmiot opisu

Rodzaj opisu

Struktura władzy

Diagram Taylora

Struktura własności

Diagram powiązań (włascicielskich) firmy z innymi odmiotami.

Stosunki międzyludzkie

Graf relacji pomiędzy pracownikami

Struktura współpracy: co kto robi, od kogo otrzymuje, komu dostarcza?

Procesowy atlas firmy


Systemy informacyjne w organizacjach

• Systemy informacyjne są złożonymi działaniami ludzi i „maszyn”, które łącznie służą organizacji w wypełnianiu jej funkcji.

• W jednej organizacji, zależnie od jej modelu, można identyfikować (projektować, wyróżniać) wiele systemów informacyjnych na różnych szczeblach systemu zarządzania

• Racjonalne jest planowanie jednego systemu, który sięga poza granice jednej organizacji.

• Handel elektroniczny wywołuje interakcję między
Klasy systemów „ponad organizacyjnych”

• inter-organisational (1-to-1) systems (IOS), (firmy partnerskie i alianse – istniej miedzy nimi zaufanie i partnerstwo)

• multi-organisational systems (MOS) relacje między dwoma lub kilkoma firmami mogą mieć różny charakter

• extra-organisational systems (EOS), to relacje nie między firmami, a raczej między konsumentami, pracownikami, niezależnie a nawet wskroś rozgraniczeń i ograniczeń firmowych


Implementowanie narzędzi e-commerce

Postawy organizacji przy implementowaniu narzędzi electronic commerce:

passive implementation, w formie:

- „funkcjonalna realokacja” - transferowanie funkcji miedzy korporacjami;

- Zmiany struktury architekrury: usuwanie pewnych organizacji i mozliwośc tworzenia innych, poprzez negocjacje i mediacje

- Redefiniowanie profilu „produkcji” tak, ze podstawowa działalność zmieniana zostaje „rewolucyjnie”

• strategic implementation, ma miejsce gdy organizacje wprowadzą EC:

- Jako narzędzia ataku na tych, którzy zagrażają;

- Jako broń w wyścigu z konkurencją;

- Jako katalizator poprawy, wzrostu w ramach podstawowej działalności


Net Readiness

• Net Readiness - stan pełnego przygotowania do funkcjonowania w Internecie

• dochodzenie do tego stanu jest procesem, na który wpływ mają zmieniające się warunki (analiza czynników sukcesu przedsiębiorstwa)

• fazy ewolucji przedsiębiorstw w procesie przystosowywania:

– faza “broszurowa” (1995);

– faza osiągnięcia interaktywności (dialog z klientami, ~1996);

– osiągnięcie zdolności do obsługi transakcji (sprzedaż, dostawy, PŁATNOŚCI~ 1996-1997);

– relacje bezpośrednie (one-to-one relationsfip - 1998);

– działanie w czasie rzeczywistym,

– tworzenie środowisk w Internecie (Communities of Interests) 2000


Narzędzia e-biznesu

 • Internet

 • Usługi internetowe

 • Stan i kierunki rozwoju


Najważniejsze usługi w warstwie aplikacji:

– WWW realizowane poprzez HTTP;

– poczta elektronnniczna (SMTP);

– transfer plików (FTP);

– usługi adresowe (DNS);

– Zdalny dostęp (Telnet lub SSH)


Rozwój technologii operacyjno-narzędziowych:

– urządzeń IP

– sieci optycznych

– technologii podnoszących bezpieczeństwo

– technologii QoS

– Sieciowych SO


Rozwój narzędzi Webowych:

– portale, przeglądarki, wyszukiwarki,

– narzędzia pracy grupowej, telekonferencyjne,

– narzędzia przekazu MM i strumieniowego;


Problemy i wyzwania:

– gwałtowny wzrost ilości węzłów z własnym adresem IP > nowy standard adresacji IPv6

– brak centralnego zarządzania - utrudnia opanowanie przestępczości

– wzrost (przerost) ruchu w sieci > szybszy Intrnet nowej generacji -projekty NGI oraz I2 (2 nowe sieci: 100Mb/s, 1Gb/s wzrost szybkości komunikacji 100 do 1000 razy)

– potrzeby rozwoju sieci szkieletowych (kontynentalnych, interkontynentalnych)

– rozwój technologii bezprzewodowych
Dostęp do Internetu

 • Technologie

 • Prędkości

 • Grupy klientów- użytkowników

 • Ewolucja metod dostępu

 • Przegląd metod dostępu


mapa

• Palcem po mapie

2003-12-02

Powstała kolejna mapa Internetu. Od innych przedsięwzięć tego typu różni się tym, że stworzył ją jeden człowiek.

• Zaczęło się od zakładu, ale później zapaliłem się do tego pomysłu i dostrzegłem jego wartość - mówi Barrett Lyon, pracownik zajmującej się sieciami amerykańskiej firmy Network Presence. Lyon w rozmowie ze znajomymi z pracy stwierdził, że w odróżnieniu

od dotychczasowych, wysoko budżetowych projektów stworzenia graficznego modelu Internetu potrafiłby sam przygotować podobną mapę wszystkich najważniejszych węzłów Sieci. I że nie potrzebuje do tego miesięcy pracy, a zaledwie jednego dnia... Jak zwykle w

takich sytuacjach bywa, koledzy poprosili, by zrealizował swoje przechwałki. Tak narodziło się Opte.

• Jej podstawową zaletą jest szybkość, pozwalająca na regularne aktualizacje. Lyon do stworzenia modelu wykorzystuje program typu traceroute, śledzący trasę, jaką podążają pakiety w Internecie. Na podstawie zebranych przez program adresów tworzy się mapę połączeń między serwerami. Wykorzystywana przez Lyona aplikacja sprawdza sieci klasy C w tempie 194 wyszukań na sekundę. Dzięki temu przeskanowanie całego Internetu może zająć zaledwie dobę. W ten sposób da się np. śledzić, jak na funkcjonowaniu i strukturze Sieci odbijają się kataklizmy i inne wydarzenia ze świata fizycznegoWYKŁAD III i IV
Internet - powstanie

Projekt utworzenia dla celów wojskowych

- globalnej,

- rozproszonej sieci komputerowej

- odpornej na zniszczenie jej podstawowych elementów zrealizowany został przez specjalnie powołaną agencję ARPA (Adwanced Reasearch Projects Agency)
Internet - powstanie

Nowość i unikalność projektu polegała na przesyłaniu specyficznie "paczkowanej" informacji w sieci łączącej bardzo dużą ilość komputerów, przy czym droga dla informacji wędrującej do wyznaczonego węzła zostaje wyznaczana dynamicznie


Powtórzenie

 • Host

 • Server

 • Adres internetowy

- Numer IP (hosta)

- Adres poczty elektronicznej internauty

- Adres strony www na serwerze

- Adres pliku na serwerze • IP - Internet Protocol

 • TCP (Transmission Control Protocol)

 • stos TCP-IP (Dotyczy warstwy transportowej)

Najważniejsze usługi w warstwie aplikacji:

 • usługi adresowe (DNS);

 • Zdalny dostęp (Telnet lub SSH)

 • transfer plików (FTP);

 • poczta elektroniczna (SMTP);

 • WWW realizowane poprzez HTTP;


Nazwy domenowe

 • Wszystkie komputery w Sieci posiadają własny adres numeryczny, składający się z czterech ciągów cyfr oddzielonych kropkami (np.216.239.37.99).

 • System domen wprowadzono, ponieważ trudno zapamiętać skomplikowany adres numeryczny

 • Domena jest symbolicznym ciągiem znaków reprezentującym adres komputera w Internecie.


System nazw domenowych - DNS

 • DNS (ang. Domain Name System) to złożony system komputerowy oraz prawny.

 • DNS zapewnia rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP,

 • To też protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla sieci komputerowej. Dzięki wykorzystaniu DNS nazwa mnemoniczna, np. pl.wikipedia.org może zostać zamieniona na odpowiadający jej adres IP, czyli 207.142.131.245.

 • DNS to także system specjalizowanych serwerów, realizujacych wymienione zadania

 • realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom


Organizacja obsługi nazw domenowych

 • root servers Domain Name

 • TLD Top-Level Domain

 • resolwery lokalne


Domena - czy musi być własna

 • Względy marketingowe

– marka

– reklama

– ułatwienie w posługiwaniu się adresami


 • Charakter działalności “Kupowanie” i rejestracja domeny

 • Zmiana dostawcy i delegowanie domeny


Informacje w sieci

 • informacje przechowywane na serwerach

– adresowe bazy danych, (zawierają adresy internetowe) – archiwa plików, zawierają informacje w różnych formatach

– bazy danych:

+ zawierają kartoteki bibliotek,

+ bazy tematyczne, • informacje przesyłane między hostami


Internet – podstawowe usługi internetowe

Nawiązanie komunikacji i wymiana informacji między hostami

- możliwa jest tylko między komputerami, na których zainstalowano

protokoły TCP/IP

- następuje w ramach realizacji podstawowych usług internetowych:

– Telnet - usługa logowania na innym (zdalnym) komputerze, w celu np.wykonania obliczeń na programie tam udostępnionym,

– Ftp - usługa transferu plików między komputerem użytkownika, a innym hostem w sieci (w obu kierunkach)

– e-mail - poczta elektroniczna (tu transmisja złożona)

– WWW - dostarczanie kopii żądanej strony WWW do komputera użytkownika
Telnet


 • Telnet służy do nawiązania interaktywnego połączenia terminalowego ze wskazanym komputerem w sieci (a dokładniej z programem -serwerem telnetu, pracującym na tym komputerze)

 • Uwaga: aby móc skorzystać z telnetu, trzeba juz mieć „dostęp do Internetu” na swoim komputerze

 • praca terminalowa jest możliwa tylko na komputerach z wielodostępnymi systemami operacyjnymi, dostosowanymi "z natury" do pracy z terminalami, jak np. Unix, IBM

 • aby móc pracować na jakimś „odległym” komputerze, musimy mieć na nim konto (???)

 • istnieją także pewne publiczne usługi informacyjne udostępniane właśnie przez telnet, np.usługi bibloteczne on-line wtedy logujemy się jako użytkownik anonimowy, lub gość’\


FTP

Ftp to usługa przeznaczona do przesyłania plików między komputerami, niezależnie od systemów operacyjnych pod którymi te komputery pracują


Zasada pracy polega na zalogowaniu się na wybranym komputerze w sieci w celu :

• pobrania (skopiowania) potrzebnego nam pliku (lub kilku) z przestrzeni dyskowej tamtego komputera na lokalny, albo

• przesłania pliku z lokalnego komputera na wybrany

Zalogowanie się jest możliwe dla posiadaczy konta na wybranym komputerze, oraz gdy serwer udostępnia zasoby dla tzw. użytkownika anonimowego .


Poczta elektroniczna

 • To jedna z pierwszych usług, jest realizowana w technologii klient - serwer

 • wymiana e-listów możliwa jest miedzy użytkownikami posiadającymi konta pocztowe, a w związku z tym - adresy pocztowe

 • Konto i jego adres są związane „terytorialnie” z serwerem usługi pocztowej

 • Wszystkie przychodzące e-listy docierają do skrzynki na serwerze ( tam czekają )

 • Wysyłanie listu polega na przygotowaniu go, zaopatrzeniu w adres odbiorcy, umieszczeniu w wydzielonej części swojej skrzynki, skąd program pocztowy prześle list do na serwer odbiorcy do jego skrzynki
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna