Wykłady: 10 godzin Ćwiczenia: 20 godzin Cele i zadania dydaktyczno-wychowawczePobieranie 21.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.6 Kb.
Program nauczania Pielęgniarstwa w Intensywnej Opiece Medycznej

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pomorskiej Akademii Medycznej

Studia stacjonarne magisterskie
Rok akademicki 2008/2009
Rok IV
Semestr IX
Autor: mgr Dorota Pilch
Wykłady: 10 godzin
Ćwiczenia: 20 godzin

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze:


 • Kształcenie w zakresie pielęgnowania w intensywnej opiece medycznej

 • Przekazanie standardów postępowania w stanach zagrożenia życia (pacjent leczony w o.i.o.m.).

 • Poszerzenie wiedzy na temat opieki nad pacjentem w różnych sytuacjach klinicznych w tym w urazie wielonarządowym, okresie okołotransplantacyjnym.


Warunki zaliczenia:
Wykłady – obecność obowiązkowa na wykładach

Ćwiczenia – obecność i aktywny udział w ćwiczeniach

Egzamin modułowy – warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uczestniczenie w wykładach, ćwiczeniach i uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć praktycznych.

Materiał nauczania:

Tematy wykładów:


 1. Pielęgnowanie chorych w stanie wstrząsu (anafilaktycznego, septycznego, toksycznego, hipowolemicznego, kardiogennego, neurogennego). 4 godz.

 2. Pielęgnowanie pacjenta zaburzeniami endokrynnymi: przełom tarczycowy, nadnerczowy. 2 godz.

 3. Pielęgnowanie chorych w stanie ostrej niewydolności układu oddechowego. 2 godz.

 4. Pielęgnowanie pacjenta w ostrym metabolicznym stanie zagrożenia życia (śpiączki: hipo-, hiperglikemiczna, ketonowa, wątrobowa, hiperosmolarna, mleczanowa).2 godz.


Ogółem 10 godzin

Tematy ćwiczeń:


 1. Zasady budowania zespołu i współpracy zespołowej, kompetencje członków zespołu.

Pielęgniarka w zespole interpersonalnym. 1 godz.

 1. Pielęgnowanie w ostrej niewydolności krążenia.

Pielęgnowanie pacjenta do zabiegu i pielęgnowanie po zabiegu kardiochirurgicznym. Przygotowanie i opieka pooperacyjna nad chorym po transplantacji narządu. 2 godz.

 1. Pielęgnowanie chorych w stanie urazu wielonarządowego.

Skalowanie ciężkości obrażeń. 2 godz.

 1. Opieka nad dorosłym w przebiegu infekcji ośrodkowego układu nerwowego, urazu głowy.

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w neurochirurgii. 2 godz.

 1. Problemy etyczne w opiece nad krytycznie chorym.

Problemy związane z pobieraniem tkanek i narządów do przeszczepu. 2 godz.

 1. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne (ACLS) – przywrócenie i utrzymanie funkcji życiowych. 2 godz.

 2. Udział pielęgniarki w wentylacji mechanicznej pacjenta.

Odzwyczajanie od wentylacji mechanicznej „Winning”. 2 godz.

 1. Pielęgnowanie pacjenta z dostępem naczyniowym żylnym centralnym i tętniczym.

Porty naczyniowe. 2 godz.

 1. Leki stosowane w anestezjologii. 2 godz.

 2. Opieka nad chorym nieprzytomnym w oddziale intensywnej opieki medycznej – metody stymulacji (muzykoterapia, aromaterapia, stymulacja podstawowa, dotyk terapeutyczny). 2 godz.

 3. Żywienie enteralne i parenteralne pacjentów leczonych w intensywnej terapii.

Porty naczyniowe. 1 godz.

Ogółem 20 godzinWyniki nauczania przedmiotu:
Po zakończeniu zajęć teoretycznych student powinien znać:

 • specyfikę i znaczenie środowiska terapeutycznego o.i.o.m.

 • organizację i zasady pracy pielęgniarki w o.i.o.m

 • problemy pielęgnacyjne pacjentów leczonych w o.i.o.m oraz metody zapobiegające zagrożeniom i powikłaniom wynikającym z długotrwałej hospitalizacji w środowisku o.i.o.m.

 • kryteria oceny poszczególnych układów przypadku urazu wielonarządowego


Student powinien umieć:

 • rozpoznawać i rozwiązywać problemy pielęgnacyjne pacjentów w o.i.o.m.

 • realizować działania pielęgnacyjne w ramach standardów postępowania ukierunkowanych na środowisko o.i.o.m.

 • obserwować i rozpoznawać zaburzenia podstawowych funkcji organizmu i stany patologiczne w przebiegu stanów ostrych zagrażających zdrowiu i życiu chorych

 • planować opiekę, dokumentować działania i oceniać ich skuteczność

 • pracować zespołowo; w zespole interdyscyplinarnym

 • komunikować się, stosować psychoterapię elementarną w pracy z pacjentem

(w warunkach o.i.o.m.) i jego rodziną.

LITERATURA OBOWIĄZKOWA


 1. ERR, PRR, Andres J. (red.). Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo oddechowej. Kraków 2005

 2. Wołowicka L., Dyk D. (red.). Anestezjologia i Intensywna Opieka. Klinika i Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, W-wa 2007. ISBN 978-83-200-3279-6

 3. Larsen R.. Anestezjologia. © Copyright by Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003, dodruk 2005. ISBN 83-87944-14-9

 4. Plantz S., Adler J.. Medycyna Ratunkowa. © Copyright for the Polish edition by Urban & Partner, Wrocław 2000, dodruk 2005. ISBN 83-87944-01-7

 5. Marino P.. Intensywna terapia. © Copyright for the Polish edition by Urban & Partner, Wrocław 1998. ISBN 83-85842-35-7

 6. Kokot F. Stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZWL, W-wa 2001. Wyd. III. ISBN 83-200-2762-4LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA.


 1. Adam S., Osborne S.. Critical care nursing science and practice. Oxford University Press, 2005

 2. Chulay M., Burns S.. Essentials of Critical Care Nursing. Copyright 2006 by The McGraw-Hill Companies.

 3. Duke J.. Sekrety anestezjologii. © Copyright for the Polish edition by Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008. ISBN 978-1-56053-612-3

 4. Kruszyński Z. (red.). Anestezjologia i intensywna terapia.: podręcznik dla studentów. 2006

 5. Barach P., Cullen B., Stoelting R.. Podręcznik anestezjologii klinicznej. PZWL, W-wa 2001.

 6. Kózka M. Stany zagrożenia życia. WUJ, Kraków 2001.

 7. Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo. Ćwiczenia. PZWL, W-wa 2001.

 8. Blak-Kaleta A. Praktyczny poradnik dla pielęgniarek. Verlag Dashofer Sp. z o.o. 2001.

 9. Szawałkiewicz E. (red.). Zasady przenoszenia i podnoszenia pacjentów. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław, 2000.

 10. Chazan B., J. Leibschang (red). Postępowanie w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii. PZWL, W-wa, 2002. Wyd. I. ISBN 83-200-2418-8


Pobieranie 21.6 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna