Wykaz dokumentów, niezbędnych do uruchomienia procedury bezgotówkowego rozliczenia szkodyPobieranie 9.4 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar9.4 Kb.
Wykaz dokumentów, niezbędnych do uruchomienia procedury bezgotówkowego

rozliczenia szkody (zaznaczyć odpowiednie pozycje) • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia szkody,

 • potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policji / notatka urzędowa Policji,

 • dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia potwierdzona przez właściwy Wydział Komunikacji (w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego),

 • prawo jazdy kierującego w chwili zdarzenia,

 • aktualna polisa Auto Casco pojazdu oraz wniosek do polisy AC

 • potwierdzone upoważnienie do odbioru odszkodowania od właściciela (oraz wszystkich współwłaścicieli) pojazdu – zgodnie z dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu

 • zgoda banku na wypłatę odszkodowania,

 • upoważnienie do odbioru odszkodowania od leasingodawcy (dla samochodów w leasingu)

 • pełnomocnictwo właściciela pojazdu do reprezentowania zlecającego naprawę przed ubezpieczycielem i warsztatem naprawczym,

 • oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, w sytuacji kiedy nie wzywano policji,

 • oświadczenie właściciela, czy jest / nie jest płatnikiem podatku VAT oraz czy ma / nie ma możliwość odliczenia podatku VAT,

 • potwierdzona kopia KRS lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej właściciela (oraz wszystkich współwłaścicieli) pojazdu,

 • oświadczenie kierującego pojazdem, że w chwili zdarzenia nie znajdował się pod wpływem alkoholu lub innego, podobnie działającego środka,

 • oświadczenie właściciela potwierdzające, że pojazd użyto za jego zgodą

 • wyjaśnienie, dotyczące nieterminowego zgłoszenia szkody (w przypadku szkód AC)

 • dowód osobisty właściciela / współwłaścicieli pojazdu,

 • dowód osobisty zgłaszającego szkodę,

 • zaświadczenie o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia lub potwierdzenia prawa do zadeklarowanych zniżek – brak może skutkować pomniejszeniem należnego odszkodowania.

 • ocena techniczna lub kosztorys naprawy pojazdu, otrzymany od ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela,

 • inne dokumenty (wymienić): ........................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

W przypadku ujawnienia dodatkowych, istotnych okoliczności, faktów lub danych, mających wpływ na uznanie odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokość przyznanego odszkodowania, zastrzegamy sobie prawo do żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Informujemy ponadto, że w przypadku szkód z OC, niezbędnym dokumentem, pozwalającym na wypłatę odszkodowania, jest potwierdzenie przez sprawcę okoliczności zdarzenia oraz rozmiarów szkody (wysyłane listownie przez ubezpieczyciela do sprawcy)


Wrocław, ......................201.. Podpis przedstawiciela ADF Auto


Niniejszym oświadczam, że otrzymałem powyższy wykaz niezbędnych dokumentów oraz zostałem poinformowany, że wydanie pojazdu po naprawie może nastąpić po otrzymaniu przez ADF Auto zapłaty za naprawę (zgodnie z art. 461 §1 Kodeksu Cywilnego – tzw. prawo zatrzymania).


Wrocław, ......................201.. Podpis zlecającego naprawę

Pobieranie 9.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna