Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: SłoweniaPobieranie 75.16 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar75.16 Kb.
ZAŁĄCZNIK XIII
Wykaz, o którym mowa w artykule 24 Aktu Przystąpienia: Słowenia
1. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
32001 L 0083: Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67)
W drodze odstępstwa od wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności ustanowionych w dyrektywie 2001/83/WE, pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych znajdujących się w wykazie (w dodatku A do niniejszego załącznika w wersji przedstawionej przez Słowenię w jednym języku) udzielone na mocy prawa słoweńskiego przed dniem przystąpienia pozostają ważne do czasu ich przedłużenia zgodnie z dorobkiem i harmonogramem ustalonym w wyżej powołanym wykazie, lub do 31 grudnia 2007 roku, cokolwiek nastąpi wcześniej. Nie naruszając przepisów Tytułu III, Rozdziału 4 dyrektywy, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu objęte niniejszym odstępstwem nie korzystają ze wzajemnego uznawania w Państwach Członkowskich tak długo jak produkty te nie zostały dopuszczone zgodnie z ustawodawstwem UE.

2. SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB


Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską;
31968 L 0360: Dyrektywa Rady 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się i pobycie pracowników Państw Członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie (Dz.U. L 257 z 19.10. 1968, str. 13) ostatnio zmieniona przez:


  – 11994 N: Akt dotyczący warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach - Przystąpienie Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji (Dz.U. C 241 z 29.8.1994, str. 21);


31968 R 1612: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników we Wspólnocie (Dz.U. L 257 z 19.10.1968, str. 2) ostatnio zmienione przez:
  – 31992 R 2434: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2434/92 z dnia 27.7.1992 r. (Dz.U. L 245 z 26.8.1992, str. 1);

31996 L 0071: Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, str. 1).
 1. Artykuł 39 oraz artykuł 49 akapit pierwszy Traktatu WE mają w pełni zastosowanie tylko w odniesieniu do swobodnego przepływu pracowników oraz swobodnego świadczenia usług w ramach czasowego przepływu pracowników, o którym mowa w artykule 1 dyrektywy 96/71/WE między Słowenią a Belgią, Republiką Czeską, Danią, Niemcami, Estonią, Grecją, Hiszpanią, Francją, Irlandią, Włochami, Łotwą, Litwą, Luksemburgiem, Węgrami, Niderlandami, Austrią, Polską, Portugalią, Słowacją, Finlandią, Szwecją oraz Zjednoczonym Królestwem, z zastrzeżeniem postanowień przejściowych określonych w ustępach 2-14 poniżej.
 1. W drodze odstępstwa od artykułów 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 i do końca dwuletniego okresu następującego po dniu przystąpienia, obecne Państwa Członkowskie będą stosować środki krajowe lub środki wynikające z umów dwustronnych, regulujące dostęp obywateli słoweńskich do ich rynków pracy. Obecne Państwa Członkowskie mogą nadal stosować takie środki do końca pięcioletniego okresu następującego po dniu przystąpienia Słowenii.

Obywatele słoweńscy pracujący legalnie w obecnym Państwie Członkowskim w dniu przystąpienia, którzy zostali dopuszczeni do rynku pracy tego Państwa Członkowskiego na nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy będą korzystać z dostępu do rynku pracy tego Państwa Członkowskiego, lecz nie będą korzystać z dostępu do rynku pracy innych Państw Członkowskich stosujących środki krajowe.


Obywatele słoweńscy dopuszczeni do rynku pracy obecnego Państwa Członkowskiego po przystąpieniu na nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy korzystają z tych samych praw.
Obywatele słoweńscy, o których mowa w akapicie drugim i trzecim, tracą uprawnienia wskazane w powyższych akapitach jeżeli z własnej woli opuszczą rynek pracy określonego obecnego Państwa Członkowskiego.
Obywatele słoweńscy pracujący legalnie w obecnym Państwie Członkowskim w dniu przystąpienia lub w okresie w którym stosowane są środki krajowe i którzy byli dopuszczeni do rynku pracy tego Państwa Członkowskiego na okres krótszy niż 12 miesięcy nie korzystają z tych praw.


 1. Przed końcem dwuletniego okresu następującego po dniu przystąpienia, Rada dokona przeglądu, na podstawie sprawozdania przedstawionego przez Komisję, funkcjonowania środków przejściowych, o których mowa w ustępie 2.

Po zakończeniu powyższego przeglądu, i nie później niż przed końcem dwuletniego okresu następującego po dniu przystąpienia, obecne Państwa Członkowskie notyfikują Komisji czy będą nadal stosować środki krajowe lub środki wynikające z umów dwustronnych, czy też od tego czasu będą stosować artykuły 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68. W przypadku braku takiej notyfikacji, stosuje się artykuły 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68.
 1. Na wniosek Słowenii, może zostać przeprowadzony jeden dodatkowy przegląd. Procedura określona w ustępie 3 ma zastosowanie i zostanie zakończona w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania wniosku Słowenii.
 1. Państwo Członkowskie, które utrzymuje stosowanie środków krajowych lub środków wynikających z umów dwustronnych pod koniec pięcioletniego okresu określonego w ustępie 2, może, w przypadku zaistnienia poważnych zakłóceń na rynku pracy lub też groźby ich wystąpienia, oraz po notyfikowaniu Komisji, utrzymać stosowanie tych środków aż do końca siedmioletniego okresu następującego po dniu przystąpienia Słowenii. W przypadku braku takiej notyfikacji, stosuje się artykuły 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68.
 1. W ciągu siedmioletniego okresu następującego po dniu przystąpienia, te Państwa Członkowskie, w których na mocy ustępów 3, 4 lub 5, artykuły 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 mają zastosowanie w stosunku do obywateli słoweńskich, i które wystawiają w tym okresie, dla celów monitorowania, pozwolenia na pracę dla obywateli słoweńskich, będą czynić to automatycznie.
 1. Te Państwa Członkowskie, w których na mocy ustępów 3, 4, lub 5 powyżej, artykuły 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 mają zastosowanie w stosunku do obywateli słoweńskich, mogą zastosować procedury określone w poniższych akapitach, do końca siedmioletniego okresu następującego po dniu przystąpienia.

W przypadku gdy w Państwie Członkowskim, wymienionym w pierwszym akapicie możliwe jest wystąpienie lub też występują zakłócenia na krajowym rynku pracy, które stanowią poważne zagrożenie dla poziomu życia lub poziomu zatrudnienia w danym regionie lub zawodzie, to Państwo Członkowskie poinformuje o tym Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie i przekaże im wszelkie szczegółowe informacje. Na podstawie tych informacji, Państwo Członkowskie może wystąpić do Komisji o stwierdzenie, iż stosowanie artykułów 1 do 6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 zostanie całkowicie lub częściowo zawieszone, w celu unormowania sytuacji w tym regionie lub w tym zawodzie. Komisja podejmuje decyzję o zawieszeniu, jego okresie trwania i zakresie w terminie dwóch tygodni od otrzymania takiego wniosku i notyfikuje Radzie podjęcie takiej decyzji. W ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez Komisję każde Państwo Członkowskie ma prawo wystąpić do Rady o unieważnienie lub zmianę tej decyzji. Rada, w ciągu dwóch tygodni, stanowi większością kwalifikowaną w przedmiocie takiego wniosku.


Państwo Członkowskie, o którym mowa w pierwszym akapicie, może w nagłych i wyjątkowych przypadkach, zawiesić stosowanie artykułów 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68, po czym następuje notyfikowanie „ex postwraz z uzasadnieniem do Komisji.


 1. Tak długo jak stosowanie artykułów 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 pozostanie zawieszone na mocy ustępów 2-5 oraz 7, artykuł 11 rozporządzenia będzie miał zastosowanie na Słowenii w odniesieniu do obywateli obecnych Państw Członkowskich, i w obecnych Państwach Członkowskich w odniesieniu do obywateli słoweńskich, pod następującymi warunkami:

– członkowie rodziny pracownika, o których mowa w artykule 10 ustęp 1 litera a) rozporządzenia, zamieszkujący legalnie z pracownikiem na terytorium Państwa Członkowskiego w dniu przystąpienia, mają, w dniu przystąpienia, natychmiastowy dostęp do rynku pracy tego Państwa Członkowskiego. Powyższe postanowienie nie ma zastosowania do członków rodziny pracownika, który uzyskał legalny dostęp do rynku pracy Państwa Członkowskiego na okres krótszy niż 12 miesięcy;


– członkowie rodziny pracownika, o których mowa w artykule 10 ustęp 1 litera a) rozporządzenia, zamieszkujący legalnie z pracownikiem na terytorium Państwa Członkowskiego począwszy od daty późniejszej niż dzień przystąpienia, lecz w czasie stosowania środków przejściowych, ustanowionych powyżej, mają dostęp do rynku pracy określonego Państwa Członkowskiego, po upływie przynajmniej osiemnastu miesięcy zamieszkania w określonym Państwie Członkowskim lub też począwszy od trzeciego roku następującego po dniu przystąpienia, cokolwiek nastąpi wcześniej.
Powyższe postanowienia pozostają bez uszczerbku dla korzystniejszych środków krajowych lub wynikających z porozumień dwustronnych.


 1. W zakresie, w jakim niektóre przepisy dyrektywy 68/360/EWG nie mogą zostać oddzielone od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 1612/68, których stosowanie jest odroczone na mocy ustępów 2-5 oraz 7 i 8, Słowenia oraz obecne Państwa Członkowskie mogą odstąpić od stosowania tych przepisów w zakresie niezbędnym do zastosowania ustępów 2-5 oraz 7 i 8.
 1. W każdym wypadku gdy środki krajowe, lub środki wynikające z umów dwustronnych, są stosowane przez obecne Państwa Członkowskie na mocy powyżej ustanowionych postanowień przejściowych, Słowenia może utrzymać w mocy równoważne środki w stosunku do obywateli Państwa lub Państw Członkowskich stosujących te środki .
 1. Jeżeli stosowanie artykułów 1-6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 jest zawieszone przez którekolwiek z obecnych Państw Członkowskich, Słowenia może skorzystać z procedur, o których mowa w ustępie 7 w stosunku do Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski lub Słowacji. W tym okresie, pozwolenia na pracę wydawane przez Słowenię obywatelom Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski lub Słowacji, dla celów monitorowania, wydawane będą automatycznie.
 1. Którekolwiek obecne Państwo Członkowskie stosujące środki krajowe zgodnie z ustępami 2-5 oraz 7-9, może wprowadzić, zgodnie z prawem krajowym, większą swobodę przemieszczania się niż istniejąca w dniu przystąpienia, włączając w to pełny dostęp do rynku pracy. Począwszy od trzeciego roku następującego po dniu przystąpienia, którekolwiek obecne Państwo Członkowskie stosujące środki krajowe może w każdym czasie zdecydować się na zastosowanie zamiast nich artykułów 1 do 6 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68. Komisję informuje się o takiej decyzji.
 1. Niemcy oraz Austria, w celu zmierzenia się z poważnymi zakłóceniami lub też groźbą ich wystąpienia w szczególnych wrażliwych sektorach usług na ich rynkach pracy, które to zakłócenia lub groźba ich wystąpienia mogą pojawić się w niektórych regionach w wyniku transnarodowego świadczenia usług, określonego w artykule 1 dyrektywy 96/71/WE, i tak długo jak te Państwa stosują, na mocy środków przejściowych określonych powyżej, środki krajowe lub wynikające z porozumień dwustronnych dotyczących swobodnego przepływu pracowników słoweńskich, mogą, po notyfikowaniu Komisji, odstąpić od artykułu 49 akapit pierwszy Traktatu WE w celu ograniczenia czasowego przemieszczania się pracowników, których prawo do podjęcia pracy w Niemczech lub w Austrii podlega środkom krajowym, w stosunku do świadczenia usług przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Słowenii,.

Wykaz usług, do których może mieć zastosowanie powyżej wskazane odstępstwo, jest następujący:
 • w Niemczech:
Sektor

Kod NACE(*), chyba że wskazano inaczej

Usługi budowlane, włączając w to pokrewną działalność

45.1 do 4;

Działalność wymieniona w Załączniku do dyrektywy 96/71/WESprzątanie i czyszczenie obiektów

74.70 Sprzątanie i czyszczenie obiektów

Inne usługi

74.87 Wyłącznie działalność dekoratorów wnętrz • w Austrii:
Sektor

Kod NACE(*), chyba że wskazano inaczej

Usługi związane z ogrodnictwem

01.41

Cięcie, rzeźbienie i wykańczanie kamienia

26.7

Ręczny wyrób elementów z metalu i części tych elementów

28.11

Usługi budowlane, włączając w to pokrewną działalność

45.1 do 4;

Działalność wymieniona w Załączniku do dyrektywy 96/71/WEDziałalność związana z ochroną

74.60

Sprzątanie i czyszczenie obiektów

74.70

Pielęgnowanie w domu

85.14

Praca społeczna i działalność świadczona bez zakwaterowania

85.32(*) NACE: patrz 31990 R 3037: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1) ostatnio zmienione przez 32002 R 0029: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 29/2002 z dnia 19.12.2001 r. (Dz.U. L 6 z 10.1.2002, str. 3).
W zakresie w jakim Niemcy lub Austria odstępują od artykułu 49 akapit pierwszy Traktatu WE zgodnie z poprzedzającymi akapitami, Słowenia może, po notyfikowaniu Komisji, podjąć równoważne środki.
Zastosowanie niniejszego ustępu nie spowoduje wprowadzenia warunków dotyczących czasowego przepływu pracowników w kontekście transgranicznego świadczenia usług pomiędzy Niemcami lub Austrią a Słowenią, które będą bardziej restrykcyjne od tych, które obowiązywały w dniu podpisania Traktatu o Przystąpieniu.


 1. Zastosowanie ustępów 2-5 oraz 7-12 nie spowoduje wprowadzenia warunków dostępu obywateli słoweńskich do rynków pracy obecnych Państw Członkowskich bardziej restrykcyjnych od tych, które obowiązywały w dniu podpisania Traktatu o Przystąpieniu.

Niezależnie od stosowania postanowień ustanowionych w ustępach 1-13, obecne Państwa Członkowskie, w jakimkolwiek okresie, kiedy stosowane są środki krajowe lub te wynikające z porozumień dwustronnych, dadzą pierwszeństwo dostępu do ich rynku pracy pracownikom będącym obywatelami Państw Członkowskich przed pracownikami będącymi obywatelami państw trzecich.


Słoweńscy pracownicy migrujący oraz ich rodziny legalnie zamieszkujące oraz pracujące w innym Państwie Członkowskim lub też pracownicy migrujący z innych Państw Członkowskich oraz ich rodziny legalnie zamieszkujące i pracujące w Słowenii nie będą traktowani w sposób bardziej restrykcyjny niż pochodzący z państw trzecich, zamieszkujący i pracujący, odpowiednio, w tym Państwie Członkowskim lub w Słowenii. Ponadto, zgodnie z zasadą preferencji wspólnotowej, pracownicy migrujący z państw trzecich, zamieszkujący i pracujący w Słowenii, nie będą traktowani korzystniej niż obywatele Słowenii.

3. SWOBODNY PRZEPŁYW USŁUG


1. 31986 L 0635: Dyrektywa Rady 86/635/EWG z dnia 8 grudnia 1986 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych (Dz.U. L 372 z 31.12.1986, str. 1), zmieniona przez:


 • 32001 L 0065: Dyrektywa 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.9.2001 r. (Dz.U. L 283 z 27.10.2001, str.28).

W Słowenii, nie stosuje się do dnia 31 grudnia 2004 roku, dyrektywy 86/635/EWG do instytucji oszczędnościowych i kredytowych, ustanowionych przed dniem 20 lutego 1999 roku


2. 31994 L 0019: Dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 135 z 31.5.1994, str. 5).
W Słowenii, nie stosuje się do dnia 31 grudnia 2004 r., dyrektywy 94/19/WE do instytucji oszczędnościowych i kredytowych, utworzonych przed dniem 20 lutego 1999 roku
Do dnia 31 grudnia 2005 roku, wysokość oraz zakres zabezpieczenia przewidzianego w Słowenii przez instytucję kredytową innego Państwa Członkowskiego nie może przekroczyć wysokości oraz zakresu gwarancji przewidzianej przez odpowiedni system gwarancji w Słowenii.
3. 31997 L 0009: Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, str. 22)
W drodze odstępstwa od dyrektywy 97/9/WE, i do dnia 31 grudnia 2005 roku, wysokość oraz zakres zabezpieczenia przewidzianego w Słowenii przez przedsiębiorstwo inwestycyjne innego Państwa Członkowskiego nie może przekroczyć wysokości oraz zakresu rekompensaty przewidzianej przez odpowiedni system rekompensat w Słowenii.

4. 32000 L 0012: Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1), zmieniona przez:


- 32000 L 0028: Dyrektywa 2000/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.9.2000 r. (Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 37).
W Słowenii, do dnia 31 grudnia 2004 roku, nie stosuje się dyrektywy 2000/12/WE do instytucji oszczędnościowych i kredytowych, ustanowionych przed dniem 20 lutego 1999 roku

4. SWOBODNY PRZEPŁYW KAPITAŁU


Traktat o Unii Europejskiej;
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
W odniesieniu do rynku obrotu nieruchomościami, Słowenia może skorzystać z ogólnej klauzuli ochronnej, o której mowa w artykule 37 niniejszego Aktu przez okres nieprzekraczający siedmiu lat od dnia przystąpienia.
5. ROLNICTWO
A. USTAWODAWSTWO ROLNE
1. 31966 R 0136: Rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów (Dz. U. P 172 z 30.9.1966, str. 3025) ostatnio zmienione przez:
– 32001 R 1513: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1513/2001 z dnia 23.7.2001 r. (Dz.U. L 201 z 26.7.2001, str. 4).
W drodze odstępstwa od artykułu 33 rozporządzenia nr 136/66/EWG, Słowenia może przez okres pięciu lat po dniu przystąpienia udzielać pomocy państwa na rzecz produkcji dyni do wytwarzania oleju, z zastosowaniem następujących malejących stawek: 100% przez pierwsze trzy lata, 80% przez czwarty rok, 50% przez piąty rok.
Słowenia przedstawia Komisji coroczny raport w sprawie wprowadzenia w życie tego środka pomocy państwa, określając formę pomocy i jej wartość.

2. 31999 R 1493: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz. U. L 179 z 14.7.1999, str. 1) ostatnio zmienione przez:


– 32001 R 2585: Rozporządzenie Rady (WE) nr 2585/2001 z dnia 19.12.2001 r. (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 10).
(a) W drodze odstępstwa od przepisów załącznika V, punkt C ustęp 2 litera e) oraz załącznika VI punkt E ustęp 3 litera e) do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, możliwe jest odstępstwo od minimalnej naturalnej zawartości alkoholu w stosunku do objętości ustanowionej dla strefy CII odnośnie do win stołowych oraz win gatunkowych produkowanych w określonych regionach geograficznych (psr) przez trzy kolejne lata winne 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007 w stosunku do obszaru hodowli winorośli Primorska, jeżeli warunki klimatyczne lub warunki uprawy winorośli są wyjątkowo niekorzystne i uniemożliwiają osiągnięcie minimalnej naturalnej zawartości alkoholu wymaganej w strefie CII. Jednakże minimalna zawartość alkoholu nie może być niższa niż wartość ustanowiona dla strefy CIa odnośnie do win stołowych i win gatunkowych produkowanych w określonych rejonach geograficznych (psr).
(b) Najpóźniej trzy miesiące przed końcem trzeciego roku winnego 2006/2007, Słowenia przedstawia Komisji szczegółowy raport dotyczący minimalnej mocy w stosunku do zawartości alkoholu dla winogron uprawianych w rejonie Primorska. Na podstawie powyższego raportu, Komisja przed końcem trzeciego roku winnego 2006/2007 ocenia gotowość obszaru uprawy winorośli Primorska do uzyskania minimalnego poziomu zawartości alkoholu wyznaczonego dla strefy CII oraz, tam gdzie będzie to konieczne, Komisja podejmuje odpowiednie środki.

(c) Komisja może przedłużyć obowiązywanie rozwiązań określonych w literze a) powyżej o kolejne dwa lata winne, w szczególności jeżeli okres nie jest wystarczający do uzyskania wiarygodnych danych dotyczących spełnienia wymogów wyznaczonych dla strefy CII.


(d) Odnośnie do Teran PTP Kras, Komisja dokonuje szczególnej oceny obszarów uprawy przeznaczonych do produkcji Teran PTP Kras, z punktu widzenia ich gotowości do spełnienia wymogów ustanowionych dla strefy CII dotyczących minimalnej naturalnej zawartości alkoholu 9,5% w stosunku do objętości.
(e) Najpóźniej trzy miesiące przed końcem trzeciego roku winnego 2006/2007, Słowenia przedstawia Komisji szczegółowy raport dotyczący minimalnej mocy w stosunku do zawartości alkoholu dla winogron uprawianych do produkcji Teran PTP Kras. Na podstawie powyższego raportu, Komisja przed końcem okresu przejściowego dokonuje oceny gotowości Teran PTP Kras do spełnienia wymogów ustanowionych dla strefy CII dotyczących minimalnej naturalnej zawartości alkoholu i tam gdzie będzie to konieczne podejmuje odpowiednie środki.
(f) Komisja zastosuje obiektywne kryteria, o których mowa w artykule 14 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w stosunku do pomocy na cele restrukturyzacji upraw winorośli w rejonie uprawy winorośli Primorska w Republice Słowenii, biorąc pod uwagę szczególne sytuacje i potrzeby. Słowenia skorzysta z tej pomocy na cele restrukturyzacji począwszy od roku winnego 2004-2005.
B USTAWODAWSTWO WETERYNARYJNE I FITOSANITARNE
I. Ustawodawstwo weterynaryjne
31999 L 0074: Dyrektywa Rady 99/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy dotyczące ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 53).
Do dnia 31 grudnia 2009 roku zakłady w Słowenii wymienione w dodatku B do niniejszego załącznika mogą używać klatek niespełniających minimalnych wymagań określonych w artykule 5 ustęp 1(4) i artykule 5 ustęp 1(5) dyrektywy 1999/74/WE, o ile mają one co najmniej 37 cm wysokości w przynamniej 65% przestrzeni klatki i co najmniej 31 cm wysokości w jakimkolwiek punkcie klatki a nachylenie podłogi klatki nie przekracza 16%.
W dniu przystąpienia kury nioski w okresie nieśności mogą być utrzymywane w klatkach, które nie spełniają wymagań strukturalnych określonych w artykule 5 ustęp 2 punkt 1, o ile powierzchnia tych klatek wynosi co najmniej 450 cm² na kurę. Słowenia zapewni, że minimalna powierzchnia podłogi będzie całkowicie zgodna z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 na początku nowego cyklu produkcji i nie później niż 1 grudnia 2004 roku.
II. Ustawodawstwo fitosanitarne
32002 L 0053: Dyrektywa Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002 str. 1);
32002 L 0055: Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, str. 33)
Słowenia może odroczyć na okres pięciu lat po dniu przystąpienia stosowanie dyrektyw 2002/53/WE i 2002/55/WE w odniesieniu do wprowadzania do obrotu na swym terytorium materiału siewnego odmian wymienionych we właściwych krajowych katalogach odmian gatunków roślin uprawnych i odmian gatunków warzyw, które nie zostały oficjalnie zatwierdzone zgodnie z przepisami tych dyrektyw. W tym okresie taki materiał siewny nie może być wprowadzany do obrotu na terytorium Państw Członkowskich.
6. PODATKI
1. 31977 L 0388: Szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1), ostatnio zmieniona przez:


  – 32002 L 0038: Dyrektywa Rady 2002/38/WE z dnia 7.5.2002 r. (Dz.U. L 128 z 15.5.2002, str. 41).

(a) W drodze odstępstwa od artykułu 12 ustęp 3 litera a) dyrektywy 77/388/EWG, Słowenia może utrzymać (i) obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej nie mniejszą niż 8,5% na przygotowywanie posiłków do 31 grudnia 2007 roku lub do końca okresu przejściowego o którym mowa w artykule 28l dyrektywy, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej, oraz (ii) obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej, nie mniejszą niż 5% na dostawę usług budowlanych, renowacyjnych i konserwacyjnych w budynkach mieszkalnych, które nie są objęte programem polityki socjalnej, z wyłączeniem materiałów budowlanych, do 31 grudnia 2007 roku.

(b) Dla celów stosowania artykułu 28 ustęp 3 litera b) dyrektywy 77/388/EWG, Słowenia może utrzymać zwolnienie z podatku od wartości dodanej na międzynarodowy transport pasażerski, o którym mowa w punkcie 17 załącznika F do dyrektywy, aż do chwili spełnienia warunku wymienionego w artykule 28 ustęp 4 dyrektywy lub tak długo jak takie samo zwolnienie jest stosowane przez którekolwiek z obecnych Państw Członkowskich, cokolwiek nastąpi wcześniej.
2. 31992 L 0079: Dyrektywa Rady 92/79/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżania podatków od papierosów (Dz.U. L 316 z 31.10.1992, str. 8) ostatnio zmieniona przez:


  – 32002 L 0010: Dyrektywa Rady 2002/10/WE z dnia 12.2.2002 r. (Dz.U. L 46 z 16.2.2002, str. 26).

W drodze odstępstwa od artykułu 2 ustęp 1 dyrektywy 92/79/EWG, Słowenia może odroczyć stosowanie ogólnej minimalnej stawki podatku akcyzowego wynoszącej 60 EUR i 64 EUR na 1000 papierosów, w odniesieniu do papierosów należących do najbardziej poszukiwanej klasy cenowej do dnia 31 grudnia 2007 roku, pod warunkiem że w tym okresie Słowenia stopniowo dostosuje swoje stawki podatku akcyzowego do ogólnej minimalnej stawki akcyzowej określonej w dyrektywie.


Bez uszczerbku dla artykułu 8 dyrektywy Rady 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania1, i po poinformowaniu Komisji, Państwa Członkowskie mogą utrzymać, tak długo jak wyżej wymienione odstępstwo jest stosowane, takie same ograniczenia ilościowe na papierosy, jakie mogą być wprowadzone na ich terytorium ze Słowenii bez opłacenia dodatkowego podatku akcyzowego, jak te stosowane przy przywozie z państw trzecich. Państwa Członkowskie korzystające z tych możliwości mogą przeprowadzać niezbędne kontrole, pod warunkiem że nie wpłyną one na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

7. POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE1. 31986 L 0188: Dyrektywa 86/188/EWG z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy (Dz.U. L 137 z 24.05.1986, str. 28) zmieniona przez:


 • 31998 L 0024: Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7.04.1998 r. (Dz.U. L 131 z 5.05.98, str. 11).

Nie stosuje się w Słowenii do dnia 31 grudnia 2005 roku dyrektywy 86/188/EWG.
Od daty przystąpienia aż do końca powyższego terminu, Słowenia będzie regularnie dostarczać Komisji aktualne informacje co do terminów oraz środków podjętych w celu zapewnienia poszanowania tej dyrektywy.
2. 31991 L 0322: Dyrektywa Rady 91/322/EWG z dnia 29 maja 1991 r. w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy (Dz.U. L 177 z 5.07.1991, str. 22).
Nie stosuje się w Słowenii do dnia 31 grudnia 2005 roku dyrektywy 91/322/EWG.
Od dnia przystąpienia aż do końca powyższego terminu, Słowenia będzie regularnie dostarczać Komisji aktualne informacje co do terminów oraz środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywą.
3. 31998 L 0024: Dyrektywa Rady 98/24/EWG z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/931/EWG) (Dz.U. L 131 z 5.05.1998, str. 11).
Nie stosuje się w Słowenii do dnia 31 grudnia 2005 roku dyrektywy 98/24/WE.
Od daty przystąpienia aż do końca powyższego terminu, Słowenia będzie regularnie dostarczać Komisji aktualne informacje co do terminów oraz środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywą.
4. 32000 L 0039: Dyrektywa Komisji 2000/39/EWG z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy - w wykonaniu dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniami związanymi ze środkami chemicznymi w miejscu pracy (Dz.U. L 142 z 16.06.2000, str. 47).
Nie stosuje się w Słowenii do dnia 31 grudnia 2005 roku dyrektywy 2000/39/WE.
Od daty przystąpienia aż do końca powyższego terminu, Słowenia będzie regularnie dostarczać Komisji aktualne informacje co do terminów oraz środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywy.
5. 32000 L 0054: Dyrektywa Rady 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 262 z 17.10.2000, str. 21).
Nie stosuje się w Słowenii do dnia 31 grudnia 2005 roku dyrektywy 2000/54/WE.
Od daty przystąpienia aż do końca powyższego terminu, Słowenia będzie regularnie dostarczać Komisji aktualne informacje co do terminów oraz środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z tą dyrektywy.
8. ENERGIA
31968 L 0414: Dyrektywa Rady 68/414/EWG z dnia 20 grudnia 1968 r. nakładająca na Państwa Członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów surowej ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych (Dz.U. L 308 z 20.12.1968, str. 14) zmieniona przez:


  – 31998 L 0093: Dyrektywa Rady 98/93/WE z dnia 14.12.1998 r. (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 100).

W drodze odstępstwa od artykułu 1 ustęp 1 dyrektywy 68/414/EWG, do dnia 31 grudnia 2005 roku minimalnego poziomu zapasów produktów ropopochodnych nie stosuje się w Słowenii. Słowenia zapewni aby jej minimalny poziom zapasów produktów naftowych, w stosunku do każdej z kategorii produktów naftowych, wymienionej w artykule 2, odpowiadał przynajmniej następującej liczbie dni przeciętnej dziennego zużycia krajowego, określonego zgodnie z treścią artykułu 1 ustęp 1:
 • 66 dni w dniu przystąpienia;

 • 75 dni do dnia 31 grudnia 2004 r.;

 • 90 dni do dnia 31 grudnia 2005 r.

9. ŚRODOWISKO NATURALNE


A. GOSPODARKA ODPADAMI
31994 L 0062: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 10).
W drodze odstępstwa od artykułu 6 ustęp 1 litery a) i b) dyrektywy 94/62/WE Słowenia osiągnie cele odzysku i recyklingu w stosunku do następujących opakowań do dnia 31 grudnia 2007 roku zgodnie z następującymi celami pośrednimi:
– recykling tworzyw sztucznych: 9% w stosunku do wagi do dnia przystąpienia, 12% dla roku 2004, 13% dla roku 2005 oraz 14% dla roku 2006;

– całkowity poziom odzysku: 36% w stosunku do wagi do dnia przystąpienia, 40% dla roku 2004, 44% dla roku 2005 oraz 48% dla roku 2006.


B. JAKOŚĆ WODY
31991 L 0271: Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 40) zmieniona przez:
– 31998 L 0015: Dyrektywa Komisji 98/15/WE z dnia 27.2.1998 r. (Dz.U. L 67 z 7.3.1998, str. 29).
W drodze odstępstwa od artykułów 3 i 4 oraz artykułu 5 ustęp 2 dyrektywy 91/271/EWG, wymogów dotyczących systemów zbierania oraz oczyszczania ścieków komunalnych nie stosuje się w pełni w Słowenii do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z następującymi celami pośrednimi:
– do dnia 31 grudnia 2008 roku zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta na obszarach wrażliwych dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 10 000;


  – do dnia 31 grudnia 2010 roku zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15 000.

C. KONTROLA ZANIECZYSZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM


31996 L 0061: Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz.U. L 257 z 10.10.1996, str. 26).

W drodze odstępstwa od artykułu 5 ustęp 1 dyrektywy Rady 96/61/WE, wymogów ustanowionych dla udzielania pozwoleń dla istniejących instalacji nie stosuje się w Słowenii w stosunku do następujących instalacji, do dnia wskazanego dla poszczególnych instalacji, w takim zakresie w jakim obowiązuje wymóg działania instalacji zgodnie z maksymalną dopuszczalną emisją, równorzędnymi parametrami lub środkami technicznymi opartymi na najlepszych dostępnych technikach zgodnie z artykułem 9 ustępy 3 oraz 4:


– SŽ Acroni, Jesenice, 30 październik 2010 r.;

– SŽ Metal Ravne, Koroškem, 30 październik 2011 r.;

– IMP Livar, Ivančna Gorica, 30 październik 2008 r.;

– Mariborska livarna, Maribor, 30 październik 2011 r.;

– IGM Zagorje, Zagorje, 30 październik 2011 r.;

– Steklarna Rogaška, Rogaška, 30 październik 2010 r.;

– Komunala Nova Gorica, Nova Gorica, 30 październik 2008 r.;

– Komunala Trbovlje, Trbovlje, 30 październik 2008 r.;

– Radeče papir, Radeče, 30 październik 2010 r.;

– Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, 30 październik 2010 r.;

– Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, 30 październik 2011 r.;

– Kmetijski kombinat Ptuj, Ptuj, 30 październik 2010 r.;

– Farma Ihan, Domžale, 30 październik 2010 r.;

– Farma Stična, Stična, 30 październik 2010 r.;

– Ljutomerčan Cven, Cven, 30 październik 2010 r.
W pełni zintegrowane pozwolenia zostaną wydane przed dniem 30 października 2007 roku w stosunku do tych instalacji, przedstawiące indywidualne wiążące harmonogramy mające na celu uzyskanie pełnej zgodności. Powyższe zezwolenia zapewnią stosowanie zasad ogólnych dotyczących podstawowych obowiązków operatorów, zgodnie z treścią artykułu 3 dyrektywy do dnia 30 października 2007 roku.


1 Dz.U. L 76 z 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona przez dyrektywę 2000/47/WE (DZ.U. L 193 z 29.7.2000, str. 73).

AA2003/ACT/Załącznik XIII/pl©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna