Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskichPobieranie 153.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar153.14 Kb.
Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia


 1. Katedra Fizjoterapii
l.p.

Promotor

Temat (zagadnienie) pracy magisterskiej

1.

Prof. dr hab. Tadeusza Skolimowski

 1. Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w schorzeniach narządu ruchu.

 2. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej oraz w obrębie kończyn dolnych.

 3. Charakterystyka lub ocena sposobu utrzymywania równowagi w schorzeniach narządu ruchu.

 4. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu.

 5. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.

2.

Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. nadzw.


1. Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego

 1. w schorzeniach narządu ruchu.

 2. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej oraz w obrębie kończyn dolnych.

 3. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.

 4. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu

3.

Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska

 1. Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach narządu ruchu.

 2. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy ciała.

 3. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.

 4. Wpływ czynników endo i/lub egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu .

 5. Rola postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach w zależności od wieku pacjenta.

 6. Ocena zapotrzebowania na wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od czynników środowiskowych.

 7. Ocena jakości życia osób chorujących na choroby o znaczeniu społecznym

 8. (np. cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów).

4.

Dr hab. Michał Kuczyński, prof. AWF


 1. Czy wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne powodują zmiany w kontroli posturalnej?

 2. Rola wzrokowego sprzężenia zwrotnego w kontroli posturalnej.

 3. Ocena równowagi ciała osób uprawiających sport.

 4. Jakie czynniki pogarszają reintegrację wzroku w kontroli równowagi?

 5. Wpływ rozgrzewki na stabilność układu równowagi (SUR).

 6. Wpływ siły kończyn dolnych na SUR.

 7. Kontrola równowagi na podłożach niestabilnych.

 8. Znaczenie informacji wzrokowej w kontroli równowagi.

 9. Zachowania posturalne podczas wychwiań ciała.

 10. Kontrola równowagi na pochyłym podłożu.

 11. Znaczenie instrukcji dla badanych w ocenie SUR.

 12. Dekompozycja widma wychwiań ciała na składowe sensoryczne.

 13. Związki pomiędzy tradycyjnymi a nieliniowymi miarami SUR.

 14. Co mierzy entropia procesu utrzymywania równowagi?

 15. Kontrola równowagi podczas stania na gąbce.

 16. Znaczenie lekkiego dotyku w kontroli równowagi.

 17. Wpływ ograniczenia pola podparcia na SUR.

 18. Wpływ lęku przed wysokością na SUR.

 19. Związek umiejętności równoważnych w różnych zadaniach posturalnych.

 20. Interakcje pomiędzy zadaniami posturalnymi a kognitywnymi.

 21. Analiza posturalna czynności wstawania i siadania.

 22. Wpływ deficytu równowagi na podatność na upadki

5.

Dr hab. Bożena Ostrowska


 1. Kształtowanie się parametrów postawy i równowagi ciała u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa.

 2. Charakterystyka ruchomości kręgosłupa i stawów przykręgosłupowych u kobiet z osteoporozą .

 3. Zaburzenia postawy ciała a proces utrzymywania równowagi w pozycji stojącej.

 4. Ocena ryzyka upadków w oparciu o profil fizjologiczny u osób z dysfunkcjami w układzie ruchu.

 5. Wpływ różnych form interwencji na częstość upadków w populacji osób starszych.

6.Dr ArlettaHawrylak

 1. Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na wybrane parametry czynnościowe narządu ruchu

osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.

 1. Ocena ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych osób uprawiających wybrane dyscypliny sportu.

 2. Ocena budowy i postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej studentów Akademii Wychowania Fizycznego.

 3. Ocena budowy i postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej dzieci w wieku szkolnym.

 4. Ocena efektów usprawniania osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.

 5. Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na zachowanie się wybranych parametrów czynnościowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

7.

Dr Joanna Anwajler

 1. Zmiany funkcjonalne w skoliozach.

 2. Zmiany funkcjonalne w wadach postawy ciała.

 3. Ćwiczenia lecznicze w skoliozach.

 4. Ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała.

 5. Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na parametry funkcjonalne.

 6. Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na postawę ciała.

8.

Dr Dorota Wojna

 1. Ocena postawy ciała w rozwoju ontogenetycznym człowieka.

 2. Wpływ specjalistycznego treningu sportowego na postawę ciała.

 3. Kształtowanie się parametrów czynnościowych narządu ruchu u osób z wadami

postawy ciała.

 1. Wpływ aktywności fizycznej na jakość postawy ciała.

 2. Kształtowanie się postawy ciała i sprawności fizycznej dzieci w wieku szkolnym.

 3. Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu wad postawy ciała.

9.

Dr Katarzyna Barczyk-Pawelec

 1. Ocena aktywności fizycznej i postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym.

 2. Typ budowy ciała a wady kończyn dolnych i stóp u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 3. Zmiany parametrów czynnościowych narządu ruchu u pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.

 4. Ukształtowanie kończyn dolnych i budowy morfologicznej stóp u dzieci w wieku przedszkolnym.

 5. Ocena częstości występowania wad postawy ciała i skolioz u dzieci w wieku gimnazjalnym.

 6. Ocena kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej u osób z różnym stopniem aktywności ruchowej.

10.

Dr Aneta Demidaś

 1. Wpływ prądów interferencyjnych na zmianę temperatury ciała okolicy badanej.

 2. Ocena zmian pobudliwości nerwowo-mięśniowej po zastosowaniu prądu Kotz'a.

 3. Ocena potencjałów elektrycznych mięśnia metotą EMG po zastosowaniu prądu neofaradycznego.

 4. Wpływ magnetostymulacji na przewodnictwo nerwów czuciowych w obrębie ręki.

 5. Wpływ magnetostymulacji na przewodnictwo nerwów czuciowych w obrębie ust.

 6. Porównanie tarapii prądem Traberta i prądem TENS w leczeniu bólu odcinka szyjnego kręgosłupa.

11.

Dr Barbara Ratajczak

 1. Zmiany temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii skojarzonej TENS

i UD w porównaniu z AMF i UD u osób zdrowych.

 1. Porównanie zmian temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii UD

i terapii skojarzonej UD i TENS u osób zdrowych.

 1. Porównanie zmian temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii UD

i terapii skojarzonej UD i AMF u osób zdrowych.

 1. Ocena zmian temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii prądami DD

z i bez komponenty prądu galwanicznego u osób zdrowych.

 1. Porównanie zmian pobudliwości nerwowo – mięśniowej po jednorazowym zastosowaniu zabiegu AMF i TENS u osób zdrowych.

 2. Wpływ sauny na próg czucia i próg bólu u osób zdrowych.

12.

Dr Dominika Zawadzka

 1. Wybrane metody usprawniania u dzieci ze spectrum autyzmu.

 2. Terapia zajęciowa w usprawnianiu dzieci autystycznych.

 3. Ocena skuteczności metody Weroniki Sherborne u dzieci dotkniętych autyzmem.

 4. Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu Rozwijającego.

 5. Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych w środowisku wodnym na postawę ciała dzieci.

 6. Ocena skuteczności ćwiczeń korekcyjnych w wodzie u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.
 1. Katedra Podstaw Fizjoterapii
1.

Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech

 1. Skład ciała i zwyczaje żywieniowe u kobiet uprawiających Nordic Walking.

 2. Zmiany składu ciała u kobiet powyżej 35 roku życia uczęszczających na zajęcia fitness.

 3. Nadwaga a aktywność fizyczna u dziewczynek i chłopców w różnym wieku.

 4. Skład ciała, nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna u młodzieży w wieku gimnazjalnym

 5. Analiza termowizyjna po jednorazowym zabiegu masażu gorącymi kamieniami wulkanicznymi

 6. Analiza motywacji do edukacji i aktywności fizycznej seniorów, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 7. Zachowania żywieniowe u pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu z nadwagą i otyłością.

 8. Skład ciała i aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowotnej młodzieży.

 9. Znaczenie diety w profilaktyce zdrowotnej kobiet.

 10. Skład ciała i jakość życia w ocenie postępowania fizjoterapeutycznego.

 11. Zmiany masy i składu ciała a jakość życia kobiet uczęszczających do szkoły rodzenia.

 12. Skład ciała i jakość życia 55-65 letnich kobiet objętych treningiem zdrowotnym.

 13. Preferowane i negowane produkty w diecie kobiet w różnym wieku.

 14. Terapia przez kontakt z przyrodą.

 15. Hortiterapia jako metoda wspomagania rehabilitacji.

2.

Prof. dr hab. Halina Milnerowicz

 1. Wpływ stylu życia i aktywności fizycznej na częstość zachorowań w grupie studentów Akademii Wychowania Fizycznego.

 2. Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 3. Nawyki żywieniowe i styl życia dzieci szkoły podstawowej w Białym Kościele w zależności od statusu rodziny.

 4. Ocena świadomości rodziców w wdrażaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci przedszkolnych.

 5. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe w stylu życia dzieci szkół podstawowych powiatu średzkiego.

 6. Wpływ miejsca zamieszkania i nawyki żywieniowe dzieci szkół podstawowych w powiecie średzkim.

 7. Częstość występowania urazów stawów studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uprawiających piłkę nożną w kontekście palenia papierosów i biernego narażenia na dym tytoniowy.

 8. Wpływ intensywności treningu na częstość występowania uszkodzeń stawu kolanowego u studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z uwzględnieniem palenia papierosów i biernego narażenia na dym tytoniowy.

 9. Wpływ diety na stan odżywienia dzieci z autyzmem.

 10. Wpływ sposobu odżywiania na częstość kontuzji stawu kolanowego piłkarzy nożnych.

 11. Wpływ aktywności ruchowej na częstość zachorowań u dzieci w wieku 10 – 12 lat w klasach o profilu sportowym.

 12. Ocena składu ciała dzieci szkoły podstawowej na podstawie wskaźnika BMI i WHR.

 13. Zachowanie prozdrowotne, żywienie i aktywność fizyczna u dzieci wybranych szkół podstawowych.

 14. Skład ciała u osób uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej (fitness) w aspekcie narażenia na dym tytoniowy.

 15. Porównanie składu ciała osób uczestniczących w zajęciach fitness z osobami nie uprawiającymi żadnej aktywności fizycznej.

 16. Wpływ palenia papierosów na masę ciała i wydolność fizyczną piłkarzy.

 17. Palenie papierosów przez rodziców a częstość zachorowania na górne drogi oddechowe u dzieci przedszkolnych.

 18. Wpływ diety i palenia papierosów przez rodziców na stan odżywienia dzieci w wieku przedszkolnym.

 19. Palenie papierosów a zachowanie prozdrowotne kobiet w ciąży.

 20. Wpływ palenia papierosów i stosowania antykoncepcji na skład masy ciała studentek.

 21. Częstość występowania autyzmu w zależności od stylu życia rodziców.

 22. Palenie papierosów i stosowanie antykoncepcji a wydolność fizyczna studentek Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz

1. Motywacyjne wyznaczniki sukcesu rehabilitacji u wybranych grup pacjentów.

2. Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty.

3. Postawy fizjoterapeutów wobec wybranych zagadnień bioetycznych.

4. Regulacje prawne zawodu fizjoterapeuty.

5. Społeczne ograniczenia aktywności osób niepełnosprawnych.

6. Wpływ fizjoterapii, na jakość życia pacjentów z zaburzeniami odżywiania.

7. Perspektywy pracy po ukończeniu studiów fizjoterapeutycznych.

8. Aktywność fizyczna a otyłość u wybranych grup.

9. Postawy rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

10. Strategie autoprezentacji absolwentów fizjoterapii na rynku pracy.

11. Jakość życia pacjentów poddawanych fizjoterapii.

12. Somaestetyka u osób z niepełnosprawnością.

13. Osobowościowe uwarunkowania pracy w zwodzie fizjoterapeuty.

14. Motywacyjne uwarunkowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty.3.

Dr Małgorzata Socha


 1. Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej kobiet w wieku 55+.

 2. Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej kobiet w wieku 65+.

 3. Aktywność fizyczna i skład ciała dziewcząt w wieku gimnazjalnym.

 4. Aktywność fizyczna, skład ciała i jakość życia kobiet leczonych z powodu raka piersi.

4..

Dr Zdzisław Lewandowski


1. Aktywność fizyczna i skład ciała chłopców w wieku gimnazjalnym

2. Wpływ  elektrostymulacji prądami niskiej częstotliwości na ilość tkanki  tłuszczowej i mięśniowej.

3. Wpływ elektrostymulacji prądami Kotza na  ilość tkanki  tłuszczowej i mięśniowej.

4. Wpływ elektrostymulacji prądem neofaradycznym na ilość tkanki  tłuszczowej i mięśniowej.5..

Dr Katarzyna Salomon-Krakowska


 1. Definicja niepełnosprawności w ujęciu filozoficznym.

 2. Wartość i godność ciała ludzkiego we współczesnej myśli chrześcijańskiej.

 3. Przedmiotowość i podmiotowość ciała ludzkiego w filozofii współczesnej.

 4. Somaestetyka – koncepcja cielesności R. Shustermana.

 5. Filozoficzna historia dyskredytacji i rehabilitacji ciała.

 6. Norma i patologia – zdrowie i choroba. Historyczny rozwój pojęć.

4.

Dr Agnieszka Chwałczyńska


1. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym a zaburzenia odżywiania:

a. Badania dzieci w wieku szkolnym z podziałem na wiek wczesnoszkolny (klasy 0-3) i wiek szkolny (klasy 4-6)

b. Badania młodzieży w wieku gimnazjalnym

2. Świadomość dzieci i młodzieży pod względem zaburzeń odżywiania a działania profilaktyczne

a. Badania dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6)

b. Badania młodzieży w wieku gimnazjalnym

c. Badania młodzieży w wieku licealnym

3. Zaburzenia odżywiania a skład ciała

4. Aktywność ruchowa osób dorosłych jako element profilaktyki zdrowotnej

a. Aktywność ruchowa kobiet.

b. Aktywność ruchowa słuchaczy UTW.

c. Aktywność ruchowa osób z nadwagą i otyłością.

5. Finansowanie usług fizjoterapeutycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

6. Systemy ochrony zdrowia w Polsce i na Świecie – porównanie modeli.4.

Dr Dorota Jakubiec


 1. Ocena poziomu spożycia i źródeł błonnika pokarmowego w diecie studentów.

 2. Ocena potencjału oksydoredukcyjnego diety studentów.

 3. Wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież gimnazjalną i studentów w stosunku do zapotrzebowania w dziennej racji pokarmowej.

 4. Ocena stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej – źródła wapnia, fosforu i magnezu.

 5. Ocena stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej pod względem zapotrzebowania na kwasy polienowe.

 6. Ocena stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej – źródła witamin antyoksydacyjnych.
5.

Dr Krzysztof Pezdek

 1. Aksjologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty.

 2. Aksjologiczny kontekst relacji pacjent/klient – fizjoterapeuta.

 3. Wartości moralne w pracy fizjoterapeuty (godność, autonomia, odpowiedzialność, sprawiedliwość i in.)

 4. Koncepcje bioetyczne i ich wpływ na pracę fizjoterapeuty.

 5. Konflikty moralne w pracy fizjoterapeuty.

6.

Dr Tomasz Michaluk

1. Geneza i znaczenie etycznej zasady fair play w sporcie i filozofii sportu.

2. Czy niedozwolony doping w sporcie jest koniecznością? Próba odpowiedzi w perspektywie filozoficzno-etycznej.

3. Znaczenie prawdy w dyscyplinach sportowych i wydarzeniu sportowym. Ujęciu epistemologiczne i aksjologiczne.

4. Kulturowe znaczenie sportu osób niepełnosprawnych.

5. Współczesny sport jako integralna część kultury. Perspektywa filozoficzno-semiotyczna.

6. Sport jako formalny system znaków. Próba odpowiedzi na pytanie: czy wartości transferowane przez sport w obszarze kultury są ponadczasowe?

7. Humanistyczne podstawy pracy fizjoterapeuty.

 1. Katedra Kinezjologii
1.

prof. dr hab. Artur Jaskólski


1.   – 3. Porównanie czynności bioelektrycznej mięśni szkieletowych podczas ćwiczeń wykonywanych przy pomocy urządzenia Inertial training z ćwiczeniami z ciężarkami (trzy rodzaje ćwiczeń, czyli trzy tematy).

4.   Czynności bioelektryczna mięśnia czworobocznego i naramiennego w czasie ćwiczeń inercyjnych

5.    Porównanie czynności bioelektrycznej mięśnia piersiowego i naramiennego w czasie ćwiczeń inercyjnych. 

6.    Wpływ ćwiczeń inercyjnych na sztywność i czynność bioelektryczną mięśni szkieletowych.2.

prof. dr hab. Anna Jaskólska


  1. Wpływ zażycia leków na zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas relaksacji na różnych poziomach siły mięśni ręki u osób z chorobą Parkinsona.

  2. Zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas relaksacji na różnych poziomach siły mięśni ręki do u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.

  3. Wpływ zażycia leków na zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas relaksacji na różnych poziomach siły mięśni ręki u osób z chorobą Parkinsona.

  4. Zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas relaksacji na różnych poziomach siły mięśni ręki do u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.

  5. Wpływ zażycia leków na zależność między siłą chwytu pesetowego a siłą odwodzenia promieniowego nadgarstka u osób z chorobą Parkinsona.

  6. Zależność między siłą chwytu pesetowego a siłą odwodzenia promieniowego nadgarstka u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.

3.

dr Jarosław Marusiak


 1. Wpływ zażycia leków na zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas narastania siły mięśni ręki do różnych poziomów u osób z chorobą Parkinsona.

 2. Zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas narastania siły mięśni ręki do różnych poziomów u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.

 3. Wpływ zażycia leków na zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas narastania siły mięśni ręki do różnych poziomów u osób z chorobą Parkinsona.

 4. Zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas narastania siły mięśni ręki do różnych poziomów u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.

4.

dr Katarzyna Kisiel – Sajewicz


 1. Aktywność bioelektryczna mięśnia obszernego bocznego podczas wolnego i szybkiego narastania siły prostowników stawu kolanowego.

 2. Szybkość spadku siły prostowników stawu kolanowego a aktywność bioelektryczna mięśnia obszernego bocznego.

 3. Strategia aktywacji mięśni synergistycznych stawu kolanowego przy różnych poziomach rozwijanego momentu siły.

 4. Czynność bioelektryczna kory mózgu podczas narastania siły prostowników stawu kolanowego.

4. Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu1.

Prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek


 1. Ocena motoryki precyzyjnej ręki osób po operacyjnym leczeniu choroby Dupuytrena.

 2. Wyniki odległe funkcji statycznej i dynamicznej kończyn dolnych po leczeniu metodą osteogenezy dystrakcyjnej w obrębie podudzia.

 3. Wyniki odległe funkcji statycznej i dynamicznej kończyn dolnych po leczeniu metodą osteogenezy dystrakcyjnej w obrębie uda.

 4. Ocena jakości życia osób z achondroplazją po leczeniu operacyjnym metodą Ilizarowa.

 5. Funkcja stawu kolanowego po operacyjnym leczeniu złamania rzepki.

 6. Ocena jakości życia osób po implantacji endoprotezy stawu kolanowego.

 7. Analiza zachowania się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u osób z obustronnymi zmianami zwyrodnieniowo – zniekształcającymi stawów biodrowych.

 8. Funkcja i kształt stopy po operacyjnej rekonstrukcji paluchów koślawych.

 9. Miejsce krioterapii w leczeniu pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowo – zniekształcającymi na bazie uzdrowiska Cieplice.

 10. Analiza zakresu ruchomości kończyny górnej u osób po złamaniu kości promieniowej w miejscu typowym leczonych zachowawczo.

 11. Analiza zachowania się obrzęku w obrębie kończyny górnej u osób po złamaniu kości promieniowej w miejscu typowym leczonych zachowawczo po zdjęciu unieruchomienia.

 12. Funkcja stawu kolanowego po złamaniu plateau piszczeli.

 13. Przegląd metod leczenia w zespole algodystroficznym bark – ręka na przykładzie uzdrowiska Cieplice.

 14. Zespoły bólowe górnego odcinka kręgosłupa (rwa ramienna) – metody leczenia.

2.

Prof. dr hab. Marian Golema


 1. Wartość parametrów stabilograficznych u osób z chorobą Parkinsona.

 2. Wartość parametrów stabilograficznych u dzieci.

 3. Wartość parametrów stabilograficznych u osób w starszym wieku.

 4. Wartość parametrów stabilograficznych u osób z wszczepioną endoprotezą stawu biodrowego.

 5. Wartość parametrów stabilograficznych u osób chorych na stwardnienie rozsiane.

 6. Porównanie wartości parametrów stabilograficznych u 14-letnich dziewcząt i chłopców.

 7. Ocena efektów rehabilitacji ruchowej po złamaniu kończyny dolnej.

 8. Ocena efektów rehabilitacji ruchowej u chorych po zawale serca.

 9. Ocena efektów rehabilitacji ruchowej u osób ze stwardnieniem rozsianym.

 10. Ocena poziomu życia ludzi z chorobą Parkinsona.

 11. Ocena poziomu życia dzieci z chorobą Downa.

 12. Ocena poziomu życia ludzi po amputacji kończyn dolnych.

3.

Dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof. nadzw.


 1. Świadomość czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób po zabiegu pomostowania naczyń wieńcowych.

 2. Częstość występowania depresji po zabiegach kardiochirurgicznych.

 3. Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia u chorych po pomostowaniu aortalno – wieńcowym.

 4. Ocena rehabilitacji kardiologicznej pacjentów na podstawie 6 – minutowego testu korytarzowego.

 5. Czynniki ryzyka chorób serca oraz stopień świadomości u osób z wybranym rodzajem patologii w tej grupie chorób.

 6. Skuteczność edukacji zdrowotnej osób z chorobami układu krążenia.

 7. Ocena aktywności fizycznej osób z chorobami układu krążenia.

 8. Ocena postawy wobec terapii pacjentów po pomostowaniu aortalno-wieńcowym.

 9. Wykorzystanie nordic walking w rehabilitacji kardiologicznej.

 10. Powrót pacjentów do pracy zawodowej po przebytym zawale serca.

 11. Znaczenie wczesnej rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych u dzieci.

 12. Wpływ wody źródlanej „Anka” na zmiany wartości jonogramu krwi u pacjentów w drugim etapie rehabilitacji kardiologicznej po wszczepieniu aortalno – wieńcowym.

 13. Rehabilitacja dzieci z wrodzoną wadą serca.

4.

Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.


 1. Siła mięśni przedramienia i ręki u pacjentów z urazami obręczy barkowej w kolejnych dniach po urazie.

 2. Analiza zróżnicowania codziennej aktywności fizycznej studentów AWF z wykorzystaniem krokomierzy, w zależności od płci.

 3. Analiza zróżnicowania codziennej aktywności fizycznej osób starszych z wykorzystaniem krokomierzy, w zależności od płci.

 4. Analiza zależności Ogólnego Stanu Zdrowia (GHO) i Jakości Życia (WHOQOL) u pacjentów z urazami kończyn górnych.

 5. Analiza zależności Ogólnego Stanu Zdrowia (GHO) j Jakości Życia (WHOQOL) u pacjentów z urazami kończyn dolnych.

 6. Ocena związków codziennej aktywności fizycznej i składu ciała osób starszych.

 7. Zróżnicowanie parametrów siłowych i prędkościowych mięśni stawu kolanowego u osób starszych w badaniach izokinetycznych, w zależności od płci.

 8. Zróżnicowanie parametrów siłowych i prędkościowych mięśni tułowia u osób starszych w badaniach izokinetycznych, w zależności od płci.

 9. Analiza aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców Wrocławia w badaniach ankietowych IPAQ (International Physical Activity Questionnaire).

 10. Ocena związku aktywności fizycznej w badaniach ankietowych IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) i w badaniach z wykorzystaniem krokomierzy u studentów AWF.

5.

Dr hab. n. med. Janusz Mierzwa, prof. nadzw.


 1. Jakość życia chorych z chorobą Parkinsona.

 2. Jakość życia chorych z chorobą Alzheimera.

 3. Efekty krioterapii w zespołach korzeniowych.

 4. Porównanie wybranych sposobów rehabilitacji u chorych z urazem kręgosłupa szyjnego.

 5. Porównawcze efekty usprawniania chorych z dyskopatią lędźwiową leczoną zachowawczo i po leczeniu operacyjnym.

 6. Jakoś życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.

 7. Jakość życia chorych po udarze krwotocznym mózgu.

 8. Problemy usprawnień noworodków i małych dzieci po operacyjnym leczeniu przepuklin oponowo-rdzeniowych okolicy lędźwiowej.

 9. Porównanie wybranych sposobów rehabilitacyjnych dzieci z porażeniem mózgowym.

 10. Efekty usprawnień chorych po urazowym uszkodzeniu nerwu twarzowego.

 11. Problemy rehabilitacyjne usprawnień chorych z jamistością rdzenia.

 12. Trudności usprawnień dzieci leczonych z powodu wodogłowia.

 13. Analiza czynników ryzyka udaru mózgu wśród czynnych sportowców.

 14. Efekty różnych metod rehabilitacji stosowanych w chorobie zwyrodnieniowej
  kręgosłupa

 15. Problemy usprawnień dzieci z kraniostenozą.

6.

Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.


 1. Zmiany w obrazie stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych na podstawie badania posturograficznego.

 2. Zmiany w obrazie stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych spowodowane czynnikami destabilizującymi na podstawie badania posturograficznego.

 3. Ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej młodzieży i osób dorosłych na podstawie posturograficznego testu dynamicznego.

 4. Stabilność posturalna a ryzyko upadków u osób ze stwardnieniem rozsianym.

 5. Stabilność posturalna a ryzyko upadków u osób po udarze mózgu.

 6. Jakość życia w SM.

 7. Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej u osób z SM.

 8. Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej u osób po udarze mózgu.

 9. Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej u osób z zawrotami głowy.

 10. Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej u osób z chorobą Parkinsona.

 11. Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej u osób młodych i starszych.

 12. Ocena strategii kontroli postawy podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej na miękkim podłożu u osób z SM.

 13. Ocena strategii kontroli postawy podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej na miękkim podłożu u osób w różnym wieku.

 14. Wpływ ćwiczeń ekscentryczno-ekscentrycznych na precyzję ruchu i siłę mięśniową u osób zdrowych.

7.

Dr Agnieszka Dębiec-Bąk


 1. Analiza zmian temperatury powierzchniowej ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej u piłkarzy nożnych w badaniach termowizyjnych.

 2. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na ocenę redukcji zmęczenia mięśni kończyn dolnych u piłkarzy nożnych trenujących na twardej lub miękkiej nawierzchni.

 3. Ocena jakości życia u pacjentów w starszym wieku po operacyjnym leczeniu złamania przezkrętarzowego.

 4. Charakterystyka parametrów stabilogramu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

 5. Ocena dynamiki rozkładu powierzchownej temperatury kończyn górnych u pacjentek po mastektomii przed i po ćwiczeniach korekcyjnych.

 6. Ocena przeciwbólowego oddziaływania krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z dysfunkcjami obręczy barkowej w leczeniu zachowawczym.

8.

Dr Beata Skolimowska


  1. Porównanie postawy ciała dzieci szkolnych uprawiających siatkówkę i pływanie.

  2. Ocena asymetrii ciała muzyków grających na skrzypcach i wiolonczeli.

  3. Ocena obciążenia stóp w stosunku do podłoża osób cierpiących na zwyrodnienie stawów kolanowych.

  4. Porównanie postawy ciała studentów AWF uprawiających piłkę nożną i ćwiczących judo.

  5. Ocena postawy ciała osób cierpiących na zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.

  6. Ocena obciążenia stóp w stosunku do podłoża dzieci szkolnych grających w piłkę nożną.

  7. Problem otyłości młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do aktywności fizycznej i sposobu odżywiania.

9.

Dr Dorota Wójtowicz


 1. Wady stóp a budowa kręgosłupa u dzieci w wieku 4-7 lat.

 2. Wpływ Integracji Sensomotorycznej na rozwój dzieci z przepukliną oponowo - rdzeniową (lub innym deficytem rozwojowym).

 3. Rozumienie, wykorzystanie metody Vojty (lub Bobath) a postawy rodziców dzieci wymagających rehabilitacji.

 4. Lokalizacja płaszczyzn przylegania u niemowląt rehabilitowanych metodą Vojty (lub Bobath) w pozycji leżenia przodem. 

 5. Lokalizacja płaszczyzn przylegania w pozycji leżenia przodem u niemowląt zdrowych w wieku od urodzenia do 6-go miesiąca życia.

 6. Problemy terapeutyczne u niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej.

10.

Dr Marzena Chantsoulis


 1. Ocena niesprawności osób operowanych z powodu spondylozy szyjnej w okresie późnym.

 2. Ocena niesprawności osób operowanych z powodu spondylozy lędźwiowej w okresie późnym.

 3. Aspekt zaburzeń komunikacji werbalnej w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów
  z uszkodzeniem OUN.

 4. Strategie komunikacyjne studentów fizjoterapii w terapii pacjentów z afazją.

 5. Wiedza fizjoterapeutów dotycząca zaburzeń komunikacji werbalnej pochodzenia ośrodkowego.

11.

Dr Małgorzata Stefańska


1. Ocena równowagi ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.

 1. Ocena równowagi ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.

 2. Ocena równowagi ciała u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

 3. Efektywność treningu równowagi z wykorzystaniem biofidback’u u pacjentów po

udarze niedokrwiennym mózgu.

 1. Ocena siły kończyn dolnych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

 2. Ocena siły kończyn górnych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.

12.

Dr Grzegorz Konieczny


   1. Trudności w usprawnianiu pacjentów po złamaniu bliższej części kości piszczelowej w okresie wczesnym.

   2. Trudności w usprawnianiu pacjentów po złamaniu dalszej części kości podudzia w okresie wczesnym.

   3. Analiza błędów popełnianych podczas chodu o kulach po płaskim podłożu.

   4. Analiza błędów popełnianych podczas chodu o kulach po schodach.

   5. Możliwości funkcjonalne kończyn górnych u piłkarzy ręcznych.

   6. Możliwości funkcjonalne kończyn górnych u piłkarek ręcznych.
 1. Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
1.

Dr hab. Eugeniusz Bolach prof. nadzw.


 1. Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania specjalnego u niepełnosprawnych tenisistów stołowych.

 2. Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania specjalnego u niepełnosprawnych tenisistów ziemnych.

 3. Porównanie sprawności motorycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i o normalnym intelekcie.

 4. Porównanie sprawności motorycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 5. Ocena sprawności motorycznej osób po 65 roku życia.

 6. Ocena jakości życia chorych na cukrzycę typu II.

 7. Motywacja zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych do uprawiania tenisa stołowego.

 8. Obciążenia treningowe u niepełnosprawnych siatkarzy w bezpośrednim przygotowaniu startowym (BPS).

 9. Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

 10. Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u dzieci z niedosłuchem w stopniu umiarkowanym

 11. Obciążenia fizyczne w bezpośrednim przygotowaniu startowym (BPS) u niepełnosprawnych ciężarowców.

 12. Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u dzieci słabowidzących.

 13. Obciążenia fizyczne w bezpośrednim przegotowaniu startowym u niepełnosprawnych goalballistów.

 14. Ocena sprawności motorycznej u dzieci niedowidzących w młodszym wieku szkolnym.
 1. Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
1.

Prof. dr hab. Marek Woźniewski


 1. Wpływ wysiłku fizycznego na proces karcinogenezy u szczurów.

 2. Wpływ wysiłku fizycznego na rozwój raka piersi u szczurów.

 3. Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na sprawność fizyczną dzieci .

 4. Aktywność ruchowa dzieci po leczeniu nowotworów złośliwych.

 5. Wpływ leczenia chorób nowotworowych na sprawność fizyczną osób dorosłych.

 6. Aktywność ruchowa osób dorosłych po leczeniu nowotworów złośliwych.

 7. Aktywność ruchowa a sprawność fizyczna osób leczonych z powodu chorób nowotworowych.

 8. Związek aktywności ruchowej z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe.

 9. Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na czynność mięśni.

 10. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na tolerancję wysiłkową osób po leczeniu chorób nowotworowych.

 11. Wpływ aplikacji kinesio taping na poziom bólu i sprawność fizyczną po operacjach chirurgicznych.

 12. Wpływ leczenia niewydolności nerek na sprawność fizyczną i aktywność ruchową osób dorosłych.

 13. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na czynność mięśni osób po leczeniu nowotworów złośliwych.

2.

Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. nadzw.


 1. Jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową.

 2. Jakość życia kobiet po mastektomii w zależności od wielkości aglomeracji.

 3. Ocena tolerancji wysiłkowej i siły mięśniowej pacjentów z astmą oskrzelową.

 4. Trening mięśni oddechowych u pacjentów z niewydolnością serca.

 5. Znaczenie treningu mięśni oddechowych u muzyków i śpiewaków.

 6. Jakość życia osób starszych w zależności od warunków życia.

 7. Jakość życia pacjentów z POCHP w aspekcie ich poziomu aktywność fizycznej.

3.

Prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska


 1. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia.

 2. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja po zabiegach kardio-chirurgicznych.

 3. Wpływ odżywiania na sprawność psychofizyczną.

 4. Samopoczucie psychofizyczne osób ze schorzeniami układu endokrynnego.

 5. Wpływ odżywiania na sprawność psychofizyczną.

 6. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja w zaburzeniach lękowych.

 7. Aktywność fizyczna w zaburzeniach psychicznych.

 8. Rehabilitacja zaburzeń psychicznych.

 9. Oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji schizofrenii.

 10. Współczesne rozumienie pojęcie prozdrowotnego trybu życia.

 11. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja w zaburzeniach otępiennych.

 12. Wysiłek fizyczny a jakość życia w cukrzycy.

 13. Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia.

 14. Samopoczucie psychofizyczne osób z akromegalią.

4.

 Dr Urszula Pilch


1. Ocena stanu wiedzy kobiet z zakresu raka szyjki macicy.

2. Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat raka piersi.

3. Jakość życia warunkowana stanem zdrowia kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.

4. Rola aktywności ruchowej w rehabilitacji chorych z chromaniem przestankowym.

5. Ocena stylu życia studentów uczelni wrocławskich w aspekcie zdrowia.

6. Ocena aktywności fizycznej wrocławskiej młodzieży akademickiej.


5.

Dr Katarzyna Pawłowska


1. Ocena rzutu piłeczką palantową dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.

2. Ocena rzutu piłeczką palantową młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej.

3. Wpływ rodzaju bandażowania kończyn górnych na subiektywne odczucie pacjenta.

4. Ocena skoku w dal dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.

5. Ocena skoku w dal młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej.

6. Ocena sprawności fizycznej kobiet po mastektomii po 8 tygodniowym treninguNordic Walking.

6.

Dr Iwona Malicka


 1. Ocena poziomu aktywności ruchowej kobiet leczonych z powodu raka piersi w trakcie radioterapii.

 2. Ocena siły mięśniowej w obrębie kończyn górnych u kobiet leczonych z powodu raka piersi.

 3. Jakość życia kobiet w trakcie leczenia z powodu raka piersi.

 4. Ocena kompleksowej terapii udrażniającej w redukcji wielkości obrzęku chłonnego.

 5. Związek temperatury powierzchniowej z wielkością obrzęku w obrębie kończyny górnej u kobiet po leczeniu raka piersi.

 6. Rola aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej raka piersi.

7.

Dr Wioletta Dziubek-Rogowska


 1. Ocena wyników usprawniania osób w starszym wieku.

 2. Wpływ 3 miesięcznej fizjoterapii na równowagę i chód osób starszych.

 3. Ocena jakości życia u kobiet aktywnych zawodowo z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa.

 4. Ocena stanu fizycznego i psychicznego osób po 60 r.ż. mieszkających w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 5. Wykorzystanie testu Fullerton jako miernika sprawności fizycznej osób starszych z wrocławskich Klubów Seniora.

 6. Ocena wybranych cech antropometrycznych i jakości życia osób z niewydolnością nerek.

8.

Doc. dr Maciej Mraz


 1. Ocena maksymalnej szybkości wydechu u pacjentów poddanych zabiegom resekcyjnym tkanki płucnej.

 2. Czynniki karcinogenne u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym z powodu raka płuca, a częstość występowania pooperacyjnych powikłań płucnych.

 3. Problemy terapeutyczne związane z przewlekłym leczeniem ropniaka opłucnej.

 4. Częstość występowania czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się krążeniowo-oddechowych powikłań pooperacyjnych u pacjentów torakochirurgicznych

 5. Wpływ wybranych zabiegów wspomagających kaszel na skuteczność toalety drzewa oskrzelowego.

 6. Wpływ 6-minutowego testu marszowego na wybrane parametry oddechowe i krążeniowe pacjentów przygotowywanych do zabiegu operacyjnego na klatce piersiowej.

9.

Dr Joanna Szczepańska-Gieracha


 1. Zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet po mastektomii w zależności od przebiegu rehabilitacji, poziomu aktywności i poziomu wsparcia społecznego.

 2. Zaburzenia nastroju i jakość życia u osób starszych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym uczestniczących w psychoterapii grupowej.

 3. Regularny wysiłek fizyczny jako czynnik wspierający proces zdrowienia u pacjentów z chorobami psychicznymi.

 4. Zaburzenia nastroju i poziom akceptacji choroby u pacjentów z cukrzycą.

10.

Doc. dr Ryszard Jasiński


 1. Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego kończyn górnych i dolnych w zależności od charakteru wykonywanego wysiłku u kobiet i mężczyzn.

 2. Wpływ Nordic Walking na stan reografii krwi kończyn górnych i dolnych u kobiet

i mężczyzn.

 1. Możliwości terapeutyczne w niewydolności krążenia kończyn dolnych i górnych.

 2. Badania diagnostyczne i funkcjonalne układu żylnego i chłonnego, ich zastosowanie w fizjoterapii.

 3. Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego kończynach górnych.

 4. Zaburzenia funkcji układu naczyniowego kończyn górnych u kobiet po mastektomii.

11.

Dr Joanna Kowalska


 1. Rola akceptacji choroby w procesie usprawniania pacjentów starszych.

 2. Zajęcia w szkole rodzenia a poziom postrzeganego stresu i występowanie obniżonego nastroju.

 3. Skuteczność fizjoterapii u pacjentów z zespołem otępiennym.

 4. Stan funkcjonalny pacjentów starszych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

 5. Jakość i zadowolenie z życia pacjentów objętych fizjoterapią w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

12.

Doc. dr Grażyna Dąbrowska

 1. Ocena efektywności rehabilitacji kardiologicznej chorych po zabiegach kardiochirurgicznych w etapie poszpitalnym wczesnym (okres sanatoryjny) w uzdrowisku Polanica Zdrój

 2. Ocena aktywności fizycznej i jakości życia chorych na niewydolność serca.

 3. Ocena efektywności fizjoterapii ambulatoryjnej u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem tętniczym kończyn dolnych.

 4. Aktywność fizyczna a jakość życia kobiet po 60 roku życia (mieszkanek Wrocławia lub innego miasta)

 5. Aktywność fizyczna a jakość życia seniorów, mężczyzn, słuchaczy UTW we Wrocławiu.

 6. Wpływ treningu zdrowotnego na sprawność fizyczną i jakość życia seniorów – słuchaczy UTW we Wrocławiu.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna