Wykaz publikacji bepPobieranie 44.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar44.55 Kb.
WYKAZ PUBLIKACJI BEP

Delegatura w Kielcach

Tomasz Domański

Wykaz publikacji naukowych:

2006 r.

Domański Tomasz, Duchowieństwo diecezji kieleckiej wobec Polskiej Macierzy Szkolnej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2006, nr 5, s. 521-535.

Domański Tomasz, Działalność Związku Katolickiego w diecezji kieleckiej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2006, nr 6, s. 618-633.

Domański Tomasz, Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich w diecezji kieleckiej w latach 1905-1914 [w:] Kielczanie w życiu miasta i regionu w XIX i XX wieku, red. Urszula Oettingen, Kielce 2006, s. 175-192.2007 r.

Domański Tomasz, Duchowieństwo diecezji kieleckiej wobec organizacji rolniczych i ruchu spółdzielczego na przełomie XIX i XX wieku, „Nasza Przeszłość” 2007, t. 108, s. 261-305.

Domański Tomasz, Udział duchowieństwa diecezji kieleckiej w rozwoju czytelnictwa i bibliotek parafialnych na przełomie XIX i XX wieku, „Nasza Przeszłość” 2007, t. 107, s. 225-245.

2008 r.

Domański Tomasz, Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914, Kielce 2008.

Domański Tomasz, Troska duchowieństwa diecezji kieleckiej o zdrowie publiczne na przełomie XIX i XX wieku [w:] Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX w., red. Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański, Kielce 2008, s. 71-84.

2009 r.

Domański Tomasz, [recenzja książki] Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, pod red. Eugeniusza Niebelskiego, Lublin 2006, „Almanach Historyczny” 2009, t. 11.

Domański Tomasz, [recenzja książki] Ewa Kołomańska, Michniów. Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, Kielce 2010, „Almanach Historyczny” 2009, t. 11.

2010 r.

Domański Tomasz, Władze carskie wobec Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1914 (na przykładzie diecezji kieleckiej). Wybrane aspekty, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne” 2010, t. 10, s. 39-51.2011 r.

Domański Tomasz, Aktywność społeczno-polityczna duchowieństwa parafii Bodzentyn na przełomie XIX i XX wieku [w:] Bodzentyn z przeszłości miasta, Kielce 2011, s. 179-200.

Domański Tomasz, Jankowski Andrzej, Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939-1945 (książka w druku)

Wykaz publikacji popularnonaukowych:

2010 r.

Domański Tomasz, Jankowski Andrzej, Wehrmacht i SS a Powstanie Styczniowe, „Echo Dnia” [dodatek „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 22 I 2010 r.Katalog wystawy:

Domański Tomasz, Jankowski Andrzej, Akcja AB na Kielecczyźnie. Katalog wystawy, Kielce 2009.Scenariusze lekcji:

Śladami Podziemnej Armii. Walki na Kielecczyźnie 1939-1945. Scenariusze lekcji historii dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Kielce 2010 (współautor).
Marzena Grosicka

Wykaz publikacji naukowych:

2007 r.

Grosicka Marzena, Organizacja konspiracyjna Młodzieżowy Ruch Oporu w Tarnobrzegu w latach 1948-1949 [w:] Opozycja i opór społeczny na Podkarpaciu w czasach PRL-u, red. Janusz Kurtyka, Przemyśl 2007, s. 81–124.2008 r.

Grosicka Marzena, Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym w Kielcach, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2008, nr 5, s. 502–504.2009 r.

Grosicka Marzena, Działalność niepodległościowa Kazimierza Bogacza ps. „Bławat”, „Wiktor”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 30, s. 101–111.

Grosicka Marzena, Kazimierz Warchoł – komendant Młodzieżowego Ruchu Oporu (1948–1949), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2009, nr 31, s. 21–28.

Grosicka Marzena, Spis internowanych z Regionu Świętokrzyskiego. Ośrodek Odosobnienia w Kielcach, „Studia Muzealno-Historyczne” 2009, t. 1, s. 365–427.2010 r.

Grosicka Marzena, Marian Włodzimierz Jaworski [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 172.

Grosicka Marzena, Michał Hubert Chałoński [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 76–77.

Grosicka Marzena, Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski [w:] NSZZ Solidarność 1980–1989, t. 6: Polska Południowa, red. Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Warszawa 2010, s. 737–823.2011 r.

Grosicka Marzena, Napad za wiedzą UB? Wokół rozwiązania Zarządu Powiatowego PSL w Sandomierzu, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2011, nr 34, s. 124–145.Wykaz publikacji popularnonaukowych:

2008 r.

Grosicka Marzena, Marian Jaworski-idealista, „Gazeta Polska” 2008, nr 51.2009 r.

Grosicka Marzena, Walka o demokrację. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947, „Biuletyn IPN” 2009, nr 10–11, s. 30–38.

Grosicka Marzena, Walka o demokrację. Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945–1947, „Realia i co dalej...” 2009, nr 6 (15), s. 175–186. (Przedruk z „Biuletynu IPN” 2009, nr 10–11).

Katalog wystawy:

Grosicka Marzena, Ruch ludowy na Kielecczyźnie w latach 1939–1947. Katalog wystawy, Kielce 2011.Wykaz publikacji internetowych:

Grosicka Marzena, Eugeniusz Bednarczyk, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Biskupi Komitet Pomocy Potrzebującym Kielce, www.encyklopedia.solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Stanisława Marianna Gawlik, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Tadeusz Janaszek, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Krata Kielce, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Henryk Kuliński, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Maciej Antoni Kwaśniewski, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Benon Stanisław Łączek, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Maria Marciniak-Kurowska, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Jan Nowakowski, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Ośrodek Odosobnienia Kielce-Piaski, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Józef Stanisław Płoskonka, www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, Bogdan Jerzy Ryś , www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Grosicka Marzena, „Solidarność” FŁT Iskra Kielce, www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Marek Jończyk

Wykaz publikacji naukowych:

2007 r.

Jończyk Marek, Siedziby i działalność skarżyskiej bezpieki w okresie stalinowskim [w:] Znad Kamiennej. Materiały i studia, t. 1, red. Krzysztof Zameła, Tadeusz Sikora, Andrzej Staśkowiak, Przemysław Żmijewski, Skarżysko-Kamienna 2007, s. 105-112.2008 r.

Jończyk Marek, Struktura aparatu bezpieczeństwa oraz siedziby cywilnych instytucji publicznych w Kielcach w latach 1945-1946 [w:] Wokół pogromu kieleckiego, t. 2, red. Leszek Bukowski, Andrzej Jankowski, Jan Żaryn, Warszawa 2008, s. 93-107.2010 r.

Jończyk Marek, Zbrodnia katyńska i represje sowieckie wobec Polaków z regionu świętokrzyskiego w 1940 r. Stan badań i postulaty, [w:] Z dziejów policji polskiej w latach 1919-1945, red. Edyta Majcher-Ociesa, Kielce 2010, s. 187-207.

Jończyk Marek, Zbrodnia Katyńska na mieszkańcach Kielecczyzny. W 70. rocznicę ludobójstwa. Album dokumentacyjny, Kielce 2010.

Hasła do encyklopedii:

Encyklopedia Solidarności (wersja internetowa: www.encyklpedia-soliadrności.pl), red. naczelna Mirosława Łątkowska, Instytut Pamieci Narodowej, Stowarzyszenie „Pokolenie”.

Jończyk Marek (5 haseł):

Biogram Krzysztofa Lipca

Reflektor. Pismo NSZ Kielce

Kabel. Strajkowy Biuletyn Informacyjny NZS WSP Kielce

Studencki Komitet Protestacyjny w Kielcach

Biuletyn Studenckiego Komitetu Protestacyjnego w Kielcach

Katalogi wystaw:

Jończyk Marek, Krężołek Edyta, Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim w latach 1975-1989, Kielce 2007.

Nawrot Grzegorz, Nowinowski Sławomir, Spodenkiewicz Paweł, Toborek Tomasz, Młodzież z partią … się rozliczy. NZS w latach 1980-1989, Łódź 2008. Jończyk Marek – współpraca merytoryczna dotycząca historii NZS w regionie świętokrzyskim.

Jończyk Marek, Krężołek Edyta, Niezależne Zrzeszenie Studentów w Kielcach w latach 1980-1989, Kielce 2009.

Jończyk Marek, Krężołek Edyta, Zbrodnia katyńska, Kielce 2010.

Publikacje popularnonaukowe:

Szlakami walk wojny obronnej 1939 r. w regionie świętokrzyskim, strona internetowa Urzędu Gminy Zagnańsk, 20.09.2010 r.
Edyta Krężołek

Publikacje naukowe:

2006 r.

Wróbel (aktualnie Krężołek) Edyta, Romowie w Świdniku – realizacja polityki państwowej w warunkach lokalnych, „Dzieje Najnowsze” 2006, nr 1, s. 141-152.

Wróbel Edyta, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna [recenzja książki Ryszarda Tomkiewicza], „Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały” 2006, t. VII, s. 401-405.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Wróbel Edyta, Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie 1945 -1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 25, s. 122-128.2007 r.

Krężołek Edyta, Reperkusje związane z „wydarzeniami marcowymi” 1968 roku na terenie Skarżyska-Kamiennej (komunikat) [w:] Znad Kamiennej. Skarżysko-Kamienna. Materiały i studia, t. 1, Skarżysko-Kamienna 2007, s. 113-116.2008 r.

Krężołek Edyta, Życie codzienne w PRL. Zarys problematyki na przykładzie Świdnika [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2007. Referaty, red. Monika Bielak, Łukasz Kamiński, Warszawa 2008, s. 78-87.2009 r.

Krężołek Edyta, Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach 70. XX w., „Studia Muzealno-Historyczne” 2009, t. 1, s. 209-228.

Krężołek Edyta, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Obserwacja, manipulacja, współpraca. Dziennikarze i naukowcy a aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej”, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2, s.257-259.

2010 r.

Krężołek Edyta, Kontrola operacyjna Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach w świetle sprawy obiektowej „Bem” [w:] Naukowcy władzy, władza naukowcom. Studia, red. Piotr Franaszek, Warszawa 2010, s. 240-249.

Krężołek Edyta, Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska naukowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach w latach 70 i 80 XX w. [w:] Stłamszona nauka? Inwigilacja środowisk akademickich i naukowych przez aparat bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., red. Piotr Franaszek, Warszawa 2010, s. 98 – 120.

Krężołek Edyta, Fabryka Łożysk Tocznych Iskra w Kielcach [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1980, t. 1, Warszawa 2010, s. 109.

Krężołek Edyta, Koruba Kazimierz [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 214.

Publikacje popularnonaukowe:

2008 r.

Krężołek Edyta, Marzec ’68 na Kielecczyźnie – studenci, my z wami!, „Gazeta Wyborcza Kielce”, 7 III 2008 r.

Krężołek Edyta, „Nareszcie wydało się całkowicie, że to jest Żyd...” – Waldemar Babinicz w Marcu 1968 roku, „Dedal. Świętokrzyski Magazyn Kulturalno-Artystyczny” 2008, nr 1 (16), s. 42-43.

Krężołek Edyta, Zaczęło się od Pyjasa, „Gazeta Polska” [seria „Encyklopedia Solidarności”], 30 VII 2008 r.2010 r.

Krężołek Edyta, Zakazane święto. 11 Listopada w Polsce Ludowej, „Echo Dnia” [dodatek „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 10 XI 2010 r.


Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Wykaz publikacji naukowych:

2006 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Pogrom w Kielcach – podziemie w roli oskarżonego [w:] Wokół pogromu kieleckiego, red. Łukasz Kamiński, Jan Żaryn, Warszawa 2006 s. 25-74. (Monografie IPN, t. 26).

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie niepodległościowe w powiecie kozienickim 1945-1950, „Ziemia Kozienicka. Periodyk Kulturalno-Historyczny” 2006, z. 15, s. 42-69.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Wróbel Edyta, Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie 1945-1946, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2006, nr 25, s. 121-128.2007 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie antykomunistyczne po 1945 r. wobec kolektywizacji (na przykładzie województwa kieleckiego), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2007, nr 26/27, s. 323-336

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie i konspiracja w latach 1945-1949 [w:] Dzieje miasta i klasztoru po 1945 r., red. Krystyna Kersten, Częstochowa 2007, s. 45-54. (Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 4).

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Polskie podziemie niepodległościowe w województwie kieleckim 1944-1956 [w:] Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, Sławomir Poleszak, Agnieszka Jaczyńska, Magdalena Śladecka, Warszawa-Lublin 2007 s. 268-295.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Śmietańska Anna, Rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. w świetle dokumentów sił represji, „Między Wisłą a Pilicą” 2007, t. 8, s. 181-187.

2008 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Franciszek Jaskulski – Komendant „Zagończyk” [w:] Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska-Małopolska-Podhale 1945-1956, red. Robert Kowalski, Nowy Targ 2008, s. 117-138.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Postawy ludności pow. kozienickiego wobec władzy komunistycznej na początku lat 50-tych w świetle dokumentów UB, „Ziemia Kozienicka. Periodyk Kulturalno-Historyczny” 2008, z. 19, s. 75-110.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Tłum na ulicy Planty – wokół niewyjaśnionych okoliczności genezy i przebiegu pogromu Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r. [w:] Wokół pogromu kieleckiego, t. 2, red. Leszek Bukowski, Andrzej Jankowski, Jan Żaryn, Warszawa 2008, s. 108-131. (Monografie IPN, t. 42).

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, „Zagończyk”. Franciszek Jaskulski, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2008, nr 1/2, s. 109-114.

2009 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Pismo Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Kielcach na temat oporu społecznego i działalności opozycji politycznej w województwie kieleckim w I półroczu 1982 r., „Studia Muzealno-Historyczne” 2009, t. 1, s. 357-363.

Sołtysiak Marcin, Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Rozbicie więzienia w Kielcach w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r., Kielce 2009 ss. 24.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Świętokrzyska „Solidarność” (IX 1980-VII 1981) w materiałach własnych i Służby Bezpieczeństwa. Wybór źródeł, „Studia Muzealno-Historyczne” 2009, t. 1, s. 335-355.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, „Zagończyk” – komendant Związku Zbrojnej Konspiracji, „Myśl Konserwatywna. Kwartalnik Klubu Myśli Konserwatywnej” 2009, nr 4, s. 35-40.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Zbrojny opór niepodległościowy i antykomunistyczny w regionie radomskim po 1945 r. [w:] Patriotyczna lekcja historii – czyn zbrojny żołnierzy Armii Krajowej w regionie radomskim. Materiały pokonferencyjne, red. Przemysław Bednarczyk, Radom 2009, s. 51-63.2010 r.

Grosicka Marzena, Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski [w:] „Solidarność” 1980-1989, t. 6: Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 737-823.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Od „Odrodzonych Narodowych Sił Zbrojnych” do „Falangi”. Zarys dziejów konspiracyjnej organizacji młodzieżowej w Radomiu (1960-1961), „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 32-33, s. 419-427.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Pomianowska Wanda Salomea [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 357.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, „Solidarność”, opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1980-1989, Kielce 2010.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Stępień Jerzy Adam [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, Warszawa 2010, s. 427.

Śmietnka-Kruszelnicki Ryszard, W poszukiwaniu wartości poznawczych książki Jana Tomasza Grossa „Strach”, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2010, nr 32-33, s. 837-842.

Wykaz publikacji popularnonaukowych:

2006 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Niepotrzebna śmierć – epizod z dziejów podziemia niepodległościowego, „Moja Garbatka. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny Stowarzyszenia Przyjaciół Garbatki” 2006, nr 1, s. 91-95.2007 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Po „wyzwoleniu”. Kielce w latach 1945-1950, „Mówią Wieki” 2007, nr 12, s. 80-83.2009 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Chcieli zepchnąć w cień, „Echo Dnia” [dodatek „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 29 IV 2009.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Z dziejów podziemia niepodległościowego w Wąchocku, „Wąchock da się lubić. Informator społeczno-kulturalny”, 2 V 2009.

2010 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Dekada „Solidarności”. Region Świętokrzyski 1980-1989, „Echo Dnia” [dodatek „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 28 X 2010 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Kalendarium. Najważniejsze wydarzenia w historii Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 1980-1989, „Echo Dnia” [dodatek „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 28 X 2010 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Strażnicy Pamięci, „Echo Dnia” [dodatek „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 29 IV 2010 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Żołnierze „ludowego” Wojska Polskiego w pierwszych latach instalowania władzy komunistycznej, „Echo Dnia” [dodatek „Kuryer Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 12 VIII 2010 r.

2011 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Konspirator zbrojny, „Rzeczpospolita” [dodatek „Żołnierze Wyklęci 1943-1963. Bohaterowie ostatniego powstania”, nr 4, s. 20-21], 20 IV 2011 r.

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Żołnierze Wojska Polskiego wobec Urzędu Bezpieczeństwa. Ostatnia walka podporucznika Henryka Rozkróta „Alochy”, „Echo Dnia” [dodatek „Kurier Kielecki. Specjalna gazeta okolicznościowa”], 11 VIII 2011 r.
Katalog wystawy:

Jończyk Marek, Krężołek Edyta, Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975-1989. Katalog wystawy, Kielce 2007.


Publikacje internetowe:

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” 1980-1981, http://www.sierpien1980.pl/portal/s80/944/7265/Swietokrzyski.html

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Stan wojenny w regionie świętokrzyskim, http://www.13grudnia81.pl/portal/sw/1072/8401/Region Swietokrzyski w stanie wojennym.html

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Waldemar Józef Bartosz, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Wanda Salomea Pomianowska, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl

Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Raka Stanisława śmierć, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl23.09.2011
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna