Wykaz substancji istniejących podlegających zgłoszeniuPobieranie 151.75 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar151.75 Kb.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia................................. (poz. .....................)


WYKAZ SUBSTANCJI ISTNIEJĄCYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU

Numer EINECS

Numer CAS

Nazwa substancji

200-449-4

60-00-4

kwas etylenodiaminotetraoctowy;

(EDTA)


200-539-3

62-53-3

anilina;

(aminobenzen; fenyloamina)200-573-9

64-02-8

kwas etylenodiaminotetraoctowy, sól sodowa;

(EDTA, sól sodowa)200-663-8

67-66-3

chloroform;

(trichlorometan)200-746-9

71-23-8

propan-1-ol;

(alkohol propylowy; n-propanol)200-753-7

71-43-2

benzen

200-835-2

75-05-8

acetonitryl;

(cyjanek metylu; nitryl kwasu octowego)200-871-9

75-45-6

chlorodifluorometan

200-879-2

75-56-9

1,2-epoksypropan;

(metylooksiran; tlenek propylenu)200-915-7

75-91-2

wodoronadtlenek tert-butylu

201-029-3

77-47-4

heksachlorocyklopentadien

201-058-1

77-78-1

siarczan(VI) dimetylu

201-167-4

79-01-6

trichloroetylen;

(trichloroetylen; tri)201-173-7

79-06-1

akrylamid;

(prop-2-enoamid;

amid kwasu akrylowego)


201-177-9

79-10-7

kwas akrylowy;

(kwas propenowy;

kwas etenokarboksylowy)


201-178-4

79-11-8

kwas chlorooctowy

201-185-2

79-20-9

octan metylu;

(ester metylowy kwasu octowego)201-204-4

79-41-4

kwas metakrylowy;

(kwas 2-metylopropenowy)201-236-9

79-94-7

2,2’,6,6’-tetrabromo-4,4’-izopropylidenodifenol

201-245-8

80-05-7

4,4’-(propano-2,2-diylo)difenol

201-297-1

80-62-6

metakrylan metylu;

(ester metylowy kwasu metakrylowego)201-328-9

81-14-1

4’-tert-butylo-2’,6’-dimetylo-3’,5’-dinitroacetofenon

201-329-4

81-15-2

5-tert-butylo-2,4,6-trinitro-m-ksylen

201-557-4

84-74-2

ftalan dibutylu;

(DBP)


201-622-7

85-68-7

ftalan benzylu-butylu

201-800-4

88-12-0

1-winylo-2-pirolidon

201-853-3

88-72-2

2-nitrotoluen

201-963-1

90-04-0

2-metoksyanilina;

(o-anizydyna)

202-049-5

91-20-3

naftalen

202-411-2

95-33-0

N-cykloheksylobenzotiazolo-2-sulfenoamid;

(N-cykloheksylo-1,3-benzotiazolo-2-sulfenoamid)

202-448-4

95-76-1

3,4-dichloroanilina

202-453-1

95-80-7

4-metylo-1,3-fenylenodiamina;

(4-metylo-m-fenylenodiamina; tolueno-2,4-diamina)202-627-7

98-01-1

2-furaldehyd;

(furfural; aldehyd 2-furylowy)202-679-0

98-54-4

4-tert-butylofenol

202-696-3

98-73-7

kwas 4-tert-butylobenzoesowy

202-704-5

98-82-8

izopropylobenzen;

(kumen)


202-716-0

98-95-3

nitrobenzen

202-849-4

100-41-4

etylobenzen;

(fenyloetan)202-851-5

100-42-5

styren;

(winylobenzen)202-905-8

100-97-0

1,3,5,7-tetraazaadamantan;

(1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]dekan;

heksametylenotetraamina; urotropina; heksamina)


202-974-4

101-77-9

4,4'-metylenodianilina;

(4,4'-diaminodifenylometan)203-080-7

103-11-7

akrylan 2-etyloheksylu;

(ester 2-etyloheksylowy kwasu akrylowego)203-400-5

106-46-7

1,4-dichlorobenzen;

(p-dichlorobenzen)

203-450-8

106-99-0

buta-1,3-dien

203-453-4

107-02-8

akrylaldehyd;

(prop-2-enal; akroleina; aldehyd akrylowy)203-466-5

107-13-1

akrylonitryl;

(cyjanek winylu; nitryl kwasu akrylowego)203-508-2

107-64-2

chlorek dimetylodioktadecyloamonium;

(DODMAC)


203-539-1

107-98-2

1-metoksypropan-2-ol;

(eter monometylowy glikolu propylenowego)203-545-4

108-05-4

octan winylu;

(ester winylowy kwasu octowego)203-603-9

108-65-6

octan 2-metoksy-1-metyloetylu;

(octan 1-metoksypropan-2-ylu; octan 1-metoksy-2-propylu; ester

2-metoksypropylowy kwasu octowego)


203-625-9

108-88-3

toluene;

(metylobenzen)203-632-7

108-95-2

fenol;

(hydroksybenzen)203-692-4

109-66-0

pentan

203-772-9

110-49-6

octan 2-metoksyetylu;

(octan metyloglikolu;

ester metoksyetylowy kwasu octowego)


203-788-6

110-65-6

but-2-yno-1,4-diol

203-804-1

110-80-5

2-etoksyetanol;

(eter monoetylowy glikolu etylenowego; cellosolw etylowy)203-806-2

110-82-7

cykloheksan

203-808-3

110-85-0

piperazyna

203-839-2

111-15-9

octan 2-etoksyetylu;

(octan etyloglikolu; ester etoksyetylowy kwasu octowego)203-905-0

111-76-2

2-butoksyetanol;

(eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy)203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksyetoksy)etanol;

(eter monometylowy glikolu dietylenowego; 3,6-dioksaheptan-1-on)203-933-3

112-07-2

octan 2-butoksyetylu;

(octan butyloglikolu; ester 2-butoksyetylowy kwasu octowego)203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksyetoksy)etanol;

(eter monobutylowy glikolu dietylenowego)204-015-5

112-90-3

(Z) –octadec-9-enyloamina

204-118-5

115-96-8

fosforan(V) tris(2-chloroetylu);

(ortofosforan(V) tris(2-chloroetylu))204-211-0

117-81-7

ftalan bis(2-etyloheksylu);

(ftalan di(2-etyloheksylu); DEHP)204-214-7

117-84-0

ftalan dioktylu

204-371-1

120-12-7

antracen

204-428-0

120-82-1

1,2,4-trichlorobenzen

204-450-0

121-14-2

2,4-dinitrotoluen

204-539-4

122-39-4

difenyloamina

204-661-8

123-91-1

1,4-dioksan

204-695-3

124-30-1

oktadecyloamina

204-825-9

127-18-4

tetrachloroeten;

(tetrachloroetylen; perchloroetylen)205-516-1

141-97-9

acetylooctan etylu

209-151-9

557-05-1

distearynian cynku

213-611-4

994-05-8

2-metoksy-2-metylobutan

214-604-9

1163-19-5

eter bis(pentabromofenylowy)

214-946-9

1222-05-5

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran

215-146-2

1306-19-0

tlenek kadmu(II)

215-175-0

1309-64-4

tlenek antymonu(III);

(tritlenek antymonu; tlenek antymonawy)215-185-5

1310-73-2

wodorotlenek sodu

215-222-5

1314-13-2

tlenek cynku

215-540-4

1330-43-4

tetraboran disodu bezwodny

215-607-8

1333-82-0

tlenek chromu(VI);

(tritlenek chromu; bezwodnik chromowy)216-133-4

1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametylo-2-naftylo)etan-1-on

216-381-3

1570-64-5

4-chloro-2-metylofenol;

(4-chloro-o-krezol)216-653-1

1634-04-4

tert-butylometyloeter

221-221-0

3033-77-0

chlorek 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowy

222-048-3

3327-22-8

chlorek (3-chloro-2-hydroksypropylo)trimetyloamoniowy

222-068-2

3333-67-3

węglan niklu(II);

(węglan niklawy)225-768-6

5064-31-3

nitrylotrioctan trisodu

231-111-4

7440-02-0

nikiel

231-152-8

7440-43-9

kadm

231-175-3

7440-66-6

cynk

231-592-0

7646-85-7

chlorek cynku(II);

(dichlorek cynku)231-634-8

7664-39-3

fluorowodór

231-668-3

7681-52-9

chloran(I) sodu;

(podchloryn sodu)231-743-0

7718-54-9

dichlorek niklu

231-765-0

7722-84-1

nadtlenek wodoru

231-793-3

7733-02-0

siarczan(VI) cynku(II)

231-889-5

7775-11-3

chromian(VI) sodu;

(chromian(VI) disodu)231-906-6

7778-50-9

dichromian(VI) potasu

231-944-3

7779-90-0

diortofosforan tricynku

231-959-5

7782-50-5

chlor

232-051-1

7784-18-1

fluorek glinu

232-104-9

7786-81-4

siarczan(VI) niklu(II);

(siarczan niklawy)232-143-1

7789-09-5

dichromian(VI) amonu

232-188-7

7789-75-5

fluorek wapnia

233-118-8

10039-54-0

siarczan(VI) bis(hydroksyloamonium);

(siarczan(VI) hydroksyloaminy (1:2))233-139-2

10043-35-3

kwas borowy, surowy - zawierający nie więcej H3BO3 niż 85% suchej masy

234-190-3

10588-01-9

dichromian(VI) sodu

234-343-4

11113-50-1

kwas borowy

234-390-0

11138-47-9

nadboran sodu - w przeliczeniu na bezwodny

236-068-5

13138-45-9

diazotan(V) niklu

237-158-7

13674-84-5

fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylu)

237-159-2

13674-87-8

fosforan tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylu]

237-410-6

13775-53-6

heksafluoroglinian trisodu;

(heksafluoroglinian sodu; heksafluorek glinu i sodu; kriolit)239-148-8

15096-52-3

heksafluoroglinian trisodu;

(heksafluoroglinian sodu; heksafluorek glinu i sodu; kriolit)246-672-0

25154-52-3

nonylofenol

246-690-9

25167-70-8

2,4,4-trimetylopenten

247-148-4

25637-99-4

heksabromocyklododekan

247-714-0

26447-40-5

diizocyjanian metylenodifenylu

247-759-6

26523-78-4

fosforan(III) tris(nonylofenylu);

(tris(nonylofenoksy)fosfan; fosforyn trias(nonylofenylu))247-977-1

26761-40-0

ftalan diizodecylu

249-079-5

28553-12-0

ftalan diizononylu

250-378-8

30899-19-5

pentanol

251-084-2

32534-81-9

pochodne pentabromowe eteru difenylowego;

(eter pentabromodifenylowy)251-087-9

32536-52-0

pochodne oktabromowe eteru difenylowego

253-760-2

38051-10-4

bis[bis(2-chloroetylo)fosforan] 2,2-bis(chlorometylo)trimetylenu

262-976-6

61788-45-2

uwodornione alkiloaminy tłuszczowe (łojowe);

(amines, hydrogenated tallow alkyl)263-125-1

61790-33-8

alkiloaminy tłuszczowe (łojowe);

(amines, tallow alkyl)266-027-7

65996-92-1

destylaty (smoła węglowa);

(ciężki olej antracenowy)266-028-2

65996-93-2

pak;

(wysokotemperaturowa smoła węglowa)267-051-0

67774-74-7

alkilowe C10-C13 pochodne benzenu

271-090-9

68515-48-0

estry dialkilowe kwasu benzeno-1,2-dikarboksylowego (ftalowego), gdzie grupy alkilowe C8-10 (głównie C9) o rozgałęzionym łańcuchu węglowym

271-091-4

68515-49-1

estry dialkilowe kwasu benzeno-1,2-dikarboksylowego (ftalowego), gdzie grupy alkilowe C9-11 (głównie C10) o rozgałęzionym łańcuchu węglowym

284-325-5

84852-15-3

rozgałęziony 4-nonylofenol

287-476-5

85535-84-8

chloroalkany C10-13 o liczbie atomów chloru 1-13

287-477-0

85535-85-9

chlorowane alkany C14-17

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna