Wykaz uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wglądu projektuPobieranie 0.67 Mb.
Strona1/4
Data27.04.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4


Załącznik do Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy

Nr 2230/2008 z dnia 30 października 2008 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU


MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego


Rejonu Starego Mokotowa”.


l.p.

Data

wpływu


uwagi

Nazwisko imię,

nazwa jednostki, adres

zgłaszającej

uwagi


Treść uwagi


Oznaczenie nieruchomości, której

dotyczy


uwaga

Ustalenia projektu planu

Rozstrzygnięcia

Prezydenta M. St.

Warszawy


Rozstrzygnięcia

Rady Miasta St.

Warszawy


Uwagi


Uwaga

uwzględnionaUwaga

nieuwzględnionaUwaga

uwzględnionaUwaga

nieuwz-


ględnio-na

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

04.09.08

Witold Fedorski

 1. Błędne oznaczenie terenu na tyłach budynku przy ul. Dąbrowskiego 38 jako niezabudowanego – są tam piwnice.
 1. Zniesienie zakazu lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu 1. Brak drzew na działce
H8 MW(U)

uwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona
2.

08.09.08

Irena Pszczołkowska

 1. Błędna numeracja budynków w par. 129 ust. 7.2. (przeniesiona z terenu G20 MW(U))
-

G21 MW(U)

uwzględniona3.

09.09.08

Jan Lubomirski-Lanckoroński

Dominika Kulczyk-Lubomirska 1. Maksymalna wysokość zabudowy budynku głównego i oficyny przy Kazimierzowskiej 81 – 24m
 1. Możliwość rozbudowy parteru budynku głównego – wysunięcie o ok. 5 m poza lico budynku
 1. Nadwieszenie części środkowej o ok. 1,5m w formie ścianki osłonowej (przedostatnia kondygnacja) – budynek główny
 1. Możliwość wykonania części płaskiego dachu (jako taras)
 1. Możliwość rozbudowy zgodnie z koncepcją architektoniczno-przestrzennąDz. ewid. 96,

97/2,


98,

obręb 010110

uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona


uwzględniona
nieuwzględniona4.

08.09.08

Zastępca Prezydenta M. St. Warszawy

 1. Przeznaczenia nieruchomości na cele inwestycyjne

Dz. ewid. 136/3,

Obręb 10111E24 U-Onieuwzględniona


5.

10.09.08

Bohdan Napieralski

 1. Zmiana parametrów działki:

 • minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%
 • maksymalna intensywność zabudowy – 4,0
 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%

Puławska 22

E14 MW(U)

Uwzględniona

Uwzględniona

uwzględniona6.

11.09.08

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

 1. Wyznaczenie strefy ochrony krajobrazu kulturowego (KZ-K) zgodnie ze studium.
 1. Wyznaczenie ścieżki rowerowej dla ul. Chocimskiej zgodnie ze studium 1. Brak wskazania terenu przy ul. Rakowieckiej 4a (B4 U-A) jako terenu zamkniętego zgodnie ze studium.
 1. Ujednolicenie i doprecyzowanie ustaleń dla skarpy warszawskiej zgodnie z innymi opracowaniami planistycznymi, w tym studium

Cały obszar


44 KD-D

B4 U-A


uwzględniona

uwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

7.

12.09.08

Urząd M. St. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej

 1. Odnośnie reklam - wykreślenie z tekstu planu zapisów w par. 2 ust. 50; par. 5 ust. 9 lit. d); par.5 ust. 11.
 1. Rozszerzenie zapisów odnośnie kiosków i małych obiektów handlowych o zakaz grupowania takich obiektów;
 1. Ustalenie rodzaju i jakości materiałów, z jakich mogą być budowane te obiekty; dodanie zapisów z par. 9 ust. 6 do par. 8

 2. Rozszerzenie zapisów odnośnie małej architektury i urządzenia przestrzeni publicznej o wskazanie rodzaju i jakości używanych materiałów
 1. Wprowadzenie zapisów odnośnie kolorystyki budynków o obowiązku stosowania systemu materiałów o naturalnych kolorach przy określaniu kolorystyki w projektach budowlanych z wyłączeniem z obowiązku określania kolorów w oparciu o ww. system np. materiałów z czystego aluminium
 1. Wskazanie miejsca konkretnych lokalizacji wolnostojących, artystycznych form przestrzennychCały obszaruwzględniona

uwzględniona

uwzględnionanieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


8.

15.09.08

Patryk Walesiak

 1. Wprowadzenie jednoznacznie doprecyzowanego zapisu, że rozbudowa, modernizacja, odbudowa oraz remonty istniejących budynków nie są traktowane jako wprowadzenie nowej zabudowy.
 1. Brak definicji pojęć: nowa zabudowa, rozbudowa, modernizacja, odbudowa

 2. Uściślenie w tekście planu dopuszczalności rozbudowy, modernizacji i odbudowy budynków istniejących.

Cały obszaruwzględniona


uwzględniona

uwzględniona9.

15.09.08

Wspólnota Mieszkaniowa Wiśniowa 48 Front

 1. Uwzględnienie możliwości rozbudowy poddasza budynku przy Wiśniowej 48.

Wiśnio-wa 48

E4 U-A/

MW/U


częściowo

uwzględniona10.

16.09.08

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników „PROZAMET”

 1. Przeznaczanie terenów wzdłuż ul. Morskie Oko na zabudowę willową, a nie na zabudowę wielorodzinną

ul. Morskie Oko

F24 MW(U)
nieuwzględniona


11.

17.09.08

Ryszard Boratyn

 1. Zmiana wskaźników:

 • maksymalna intensywność zabudowy - 2,5

 • maksymalna powierzchnia zabudowy - 75%
 1. Skreślenie zakazu lokalizacji nowych budynków wewnątrz terenu - par. 141 ust. 2 pkt 8
 1. Skreślenie zakazu nadbudowy istniejących budynków -ust. 7.5 pkt 3
 1. Ust. 7.3 pkt 5 - zapis utrwalający obecne pokrycie dachu spowoduje niemożność przywrócenia oryginalnego pokrycia dachu (dachówka)

Dz. ewid. 92/2,

obręb 0119H8 MW(U)

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona12.

17.09.08

Bulanda, Mucha-Architekci,

Włodzimierz Mucha 1. Doprecyzowanie w tekście planu i jednoznaczne określenie, że rozbudowa istniejącego budynku nie jest traktowana jako wprowadzenie nowej zabudowy
 1. Zapisanie definicji nowej zabudowy
Cały obszar
uwzględniona


uwzględniona13.

18.09.08

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Rakowiecka 31

 1. Wykreślenie budynku przy ul. Rakowieckiej 31 spośród obiektów chronionych planem (par. 56 ust 7.2 pkt6)
Rakowie-cka 31

E3 MW(U)nieuwzględniona


14.

18.09.08

Wspólnota Mieszkaniowa Rakowiecka 31

Wspólnota Mieszkaniowa Rakowiecka 33 1. Zmiana zapisu w par. 56 ust. 7.3 pkt 6 na: „Dopuszcza się nadbudowę obiektów objętych ochroną planem, na których występują częściowe nadbudowy. Dopuszcza się nadbudowę pozostałych obiektów nie objętych ochroną planem”

Rakowie-cka 31, 33

E3 MW(U)

w części uwzględniona
15.

18.09.08

Wspólnota Mieszkaniowa Rakowiecka 5 Oficyna

 1. Umożliwienie nadbudowy kondygnacji budynku przy Rakowieckiej 5

Rakowie-cka 5

E10 MW(U)
nieuwzględniona


16.

23.09.08

Maria Szaryńska

Sława Nowińska 1. Linie zabudowy nie obejmują działki 31/7
 1. Objęcie ww. działki prawem zabudowy zgodnie ze studium
Dz. ewid. 31/7, obręb 10120

G9 MW/ZP

uwzględniona

uwzględniona


17.

23.09.08

Urząd M. St. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej

 1. Odnośnie zwiastunów i szyldów: należy wyłączyć z możliwości ustawiania zwiastunów szyldów, szyldów i wolnostojących nośników reklamowych obszary skwerów wzdłuż ul. Puławskiej (tereny zieleni przy ul. Olesińskiej i ul. Dąbrowskiego)

-

G9 MW/ZP

G15 ZP

nieuwzględniona


18.

24.09.08

Arkadiusz Walichnowski

 1. Korekta wynikająca z decyzji o warunkach zabudowy – możliwość nadbudowy budynku przy Grażyny 7 o 1 kondygnację z dachem o małym spadku

Dz. ewid. 65,

obręb 0120G14 MW(U)

uwzględniona19.

29.09.08

Ewa Malewicz

 1. Doprecyzowanie strefy wymaganego lokowania usług w parterach budynków poprzez dodanie słów „co najmniej” lub w inny sposób w par. 8 ust. 6, par. 63 ust. 3 pkt 4 i par. 79 ust.3 pkt 4
 1. Ujednolicenie w tym zakresie części tekstowej i rysunku planu

Puławska 12, 12a, 39

E10 MW(U)

F2 MW(U)


uwzględniona

uwzględniona


20.

29.09.08

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

 1. Nieprzeznaczanie działki na inne funkcje niż dotychczas w związku z wydana decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego (program „Moje boisko - Orlik 2012”)

Dz. ewid. 136/3, obręb 10110

E24 U-O

uwzględniona21.

29.09.08

„TORCA”

 1. Zmienić wysokość zabudowy dla budynków przy ul. Morskie Oko 1, 3, 5 na odpowiednio 4, 5, 6 kondygnacji zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy
 1. Zmienić wysokość j.w. w rysunku planu
 1. Zrezygnować z utrzymania obiektu zabytkowego przy ul. Morskie Oko 5 zgodnie z wyrokiem NSA

-

F24 MW(U)

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona22.

30.09.08

Urząd m. st. Warszawy,

Biuro Administracyjno-Gospodarcze 1. Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej do ok. 12% w związku z koniecznością realizacji parkingów

Dz. ewid. 27/1, obręb 80112

E11 U-O/U

uwzględniona23.

30.09.08

Jacek Renard

 1. Doprowadzenie do spójności zapisów par. 36 ust. 7.3 pkt 5 lit. a), b) z zapisem ust. 7.5 pkt 1
-

C7 MW(U)

uwzględniona24.

30.09.08

LAB-TRONIK

 1. Zmiana pojęcia powierzchni biologicznie czynnej na zgodną z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.02 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 1. Brak definicji wymiany zabudowy
 1. Doprecyzowanie zapisu par. 158 ust. 2 pkt 8„dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy w ramach wymiany zabudowy” poprzez dodanie po przecinku słów „w tym narożnika ulicy Łowickiej i Madalińskiego, gdzie wskazana jest wymiana zabudowy garażowej na zabudowę zgodną z przeznaczeniem terenu i odpowiednią dla śródmiejskiego charakteru miejsca. Lokalizacja nowej zabudowy zgodna z obowiązującymi liniami zabudowy przedstawionymi na rysunku planu.”

Dz. ewid. 57,

obręb 11017I8 MW(U)

uwzględniona

uwzględnionanieuwzględniona


25.

01.10.08

Dorota i Piotr Sawiccy

 1. Poparcie wskaźników dot. zasad zagospodarowania terenu ustalone na rysunku planu ( maksymalna wys. zab. – 6m, maksymalna intensywność terenu – 0,05)
 1. Poparcie ustaleń par. 6 ust. 1 pkt 6 lit. a)
 1. Poparcie ustaleń par. 6 ust. 1 pkt 6 lit. f)
 1. Zmiana przeznaczenia terenu z MW/ZP na ZP
 1. Zmiana wskaźników w tekście planu (par. 117 ust. 2) na:
 • minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 90%,
 • maksymalna intensywność zabudowy – 0,05,
 • maksymalna powierzchnia zabudowy – 5%,
 • maksymalna wysokość zabudowy – 6m
 1. Dopuszczenie remontu, przebudowy budynków w ramach ich istniejących gabarytów
 1. Dostosowanie wskaźników w planie (powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna) do istniejącej zabudowy
 1. Zniesienie zakazu nadbudowy zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – sprzeczność z ust. 7.3 pkt 2
 1. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy dla budynków w pierzei ul. Puławskiej do 7 kondygnacji
 1. Umożliwienie adaptacji strychów na funkcje mieszkaniowe – gdy nie uwzględniona uwaga pkt wyżej 1. Wykreślenie par. 9 ust. 5 1. Wykreślenie par. 11 ust. 7
 1. Zmiana zapisu par. 119 ust. 2 pkt 7 lit. b) na „dopuszcza się przebudowę lokali mieszkalnych w parterach na lokale usługowe pod warunkiem odpowiedniego zakomponowania elewacji”
 1. Zmiana stawki procentowej od wzrostu wartości nieruchomości z 15% do 0%
 1. Usunięcie znaku przystanku autobusowego na wysokości terenu G11 MW(U) – nie istnieje
 1. Dodanie zapisów: „ustala się przebudowę ul. Puławskiej w sposób ograniczający jej uciążliwość hałasową np. poprzez zastosowanie nawierzchni cichobieżnych na jezdniach i rozwiązań ograniczających poziom emisji hałasu na torowisku tramwajowym oraz wprowadzenie zieleni akustycznej w przekroju ul. Puławskiej”
 1. Dodanie do par. 11 ust. 4 możliwości realizacji ścieżki rowerowej w ul. Puławskiej
 1. Wykreślenie zapisu par. 11 ust. 5
 1. Uproszczenie zapisów dot. Lokalizacji reklam oraz wprowadzenie następujących ograniczeń:
 1. „dopuszcza się lokalizowanie słupów ogłoszeniowych”
 1. „dopuszcza się lokalizowanie reklam o powierzchniach nie większych niż 3m2, w tym reklam dwustronnych o powierzchni każdej ze stron nie większej niż 3m2, wyłącznie na terenach ulic, placów i alei pieszych, jak również na terenie działek budowlanych przylegających do tych terenów”

 2. zakazuje się lokalizowania reklam o powierzchni większej niż 3m2”
 1. „zakazuje się sytuowania na ścianach reklam tablicowych o powierzchni większej niż 3m2 (ustalenie nie dotyczy reklam malowanych bezpośrednio na ścianach)” 1. „dopuszcza się lokalizowania szyldów o powierzchniach nie większych niż 1m2”
 1. -„dopuszcza się lokalizowanie szyldów oraz reklam na budynkach wyłącznie na ścianie (pomiędzy 1. i 2. kondygnacją) lub na attyce”
 1. „wyklucza się umieszczania reklam na budynkach poza obrysem ścian”
 1. Zmiana zapisu par. 10 ust. 2 na: „nakaz stosowania do wykończeń elewacji zabudowy wznoszonej, przebudowywanej i zachowywanej jasnej kolorystyki stonowanych beżów i szarości”


Cały obszar


j.w.

Cały obszar


Cały obszar
G9 MW/ZP
j.w.

j.w.


j.w.

j.w.


G11 MW(U)

j.w.


j.w.

j.w.

j.w.

G11 MW(U)


j.w.

j.w.

3KDG

3KDGj.w.

j.w.


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona
nieuwzględniona
nieuwzględniona
nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

Pobieranie 0.67 Mb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna