Wykaz uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wglądu projektu


§ 2 ustęp 1, pkt 28 należy uzupełnić o słowo „bryłę” wstawione przed „podziały elewacyjnePobieranie 0.67 Mb.
Strona3/4
Data27.04.2016
Rozmiar0.67 Mb.
1   2   3   4
§ 2 ustęp 1, pkt 28 należy uzupełnić o słowo „bryłę” wstawione przed „podziały elewacyjne
 1. § 7 zacząć od „ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”
 1. w odniesieniu do zabytków wpisanych do rejestru zabytków: właściwy jest zapis mówiący, że wszelkie działania przy takim zabytku wymagają pozwolenia organu ochrony zabytków
 1. w ust. 1 pkt 5 należy zastosować zapis: „w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewózkim konserwatorem zabytków”
 1. zapis „zachowanie cech świadczących o ich wartościach kulturowych należy uzupełnić o ochronę bryły
 1. ustęp 2, zapis: „podlegają ochronie na mocy przepisów szczególnych” uzupełnić: „-wpis do rejestru zabytków”
 1. uaktualnić listę obiektów i zespołów wpisanych do rejestru zabytków
 1. w ust. 3 pkt 3: jest sprzeczny zapis
 1. § 10 uzupełnić: „w uzasadnionych przypadkach obiekt taki może być rozebrany po wyrażeniu zgody organu ochrony zabytków”
 1. zmiana zapisu dot. kolorystyki budynków, w szczególności w stosunku do obiektów zabytkowych
 1. § 11: wprowadzenie zapisu: „zakaz stosowania betonowych kostek brukowych na chodnikach, na wszystkich ulicach obszaru objętego niniejszym planem. Zaleca się płyty betonowe, a także kamienne w miejscach eksponowanych.”
 1. W każdej jednostce terenowej, w której występują zabytki należy umieścić zapis odwołujący się do zmodyfikowanynch zapisów § 7 ustęp 1
 1. W pkt „zasady kształtowania zabudowy” wpisać: „zakaz nadbudowy obiektów chronionych planem (w ewidencji)”
 1. § 29 B5(SGH) – zakaz nowej zabudowy oraz zakaz wymiany zabudowy na tyłach zespołu
 1. § 79 uzupełnić ochronę obiektów chronionych planem o: Puławska 31 – oficyna, Puławska 33 – oficyna
 1. § 94 korekta numeracji domów przy ul. Grottgera
 1. § 142 H9 i § 143 H10 – niewłaściwe zapisy (bo dotyczą obszaru z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków): „dopuszcza się przebudowę istniejącej zabudowy pod warunkiem, iż przekształcenie nie zniszczy jej historycznej formy” oraz „wszelkie przekształcenia zbudowy, prace remontowe i modernizacyjne muszą być przeprowadzane w sposób, aby obiekty nie zatraciły cech świadczących o ich wartościach historycznych”
 1. W pukcie 7.3 usunięcie ograniczenia wysokości zabudowy do IV kondygnacji C1 U-N: korekta dopuszczalnej linii zabudowy przed budynkiem przy ul. Narbutta 84 zgodnie z obrysem budynku
Cały obszar
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

70.

09.10.08

Śródmiejska spółdzielnia mieszkaniowa

 1. Zmiana przeznaczenia działki nr 10 z obrębu 146505_8.0102, teren A8 na funkcję mieszkalno usługową
 1. Określenie parametrów zabudowy:

- minimalny wskaźnik PBC – 25%
- maksymalnu wskaźnik intensywności zabudowy – 5,0
- maksymalna wysokość zabudowy – 40m

działki nr 10 z obrębu 146505_8.0102

A8 KD-GP
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona


71.

09.10.08

Rafał Karwin-Krawczyk

 1. Uzupełnienie zapisu par. 6 pkt1 ppkt 6 o skwer Gwiazda Polskiuwzględniona

72.

09.10.08

Candela sp. z o.o.

 1. Objęcie ochroną konserwatorską nieruchomości przy ul. Morskie Oko 1,3,5 jest nieuzasadnione poprzez:

 • zaliczenie budynku przy ul. Morskie Oko 5 do obiektów chronionych planem

 • Maksymalną wysokość zabudowy 12m

 • Zakaz nadbudowy dla istniejącej zabudowy chronionej planem


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


73.

09.10.08

Ziemisław Gintowt

 1. Zmiana zapisu obejmującego ochroną konserwatorską okolicę ul. Wybieg

Ul. Wybieg 8A

F13

uwzględniona

74.

09.10.08

Wspólnota mieszkaniowa Odolańska 9A

 1. Sprecyzowanie możliwości wjazdu na podwórze posesji przy ul. Odolańskiej 9A

ul. Odolańska 9Anieuwzględniona


75.

09.10.08

Dominika Nawrocka

 1. Wskazanie w ustaleniach, że zabudowa F 12MN, F13MN, F15MN stanowi zespół o wspólnych cechach architektonicznych
 1. Ust. 7.3 pkt1 dopuszczenie zmian w elewacji
 1. Pkt5 wskazanie możliwości realizacji miejsc garażowania
 1. Ust. 7.5 zniesienie szczegółowych ustaleń z wyjątkiem punktów 3 i 5
 1. Weryfikacja wskażników powierzchni biologicznie czynnej

Ul. Słoneczna , ul.Wybieg

F 12MN, F13MN, F15MN

uwzględniona

uwzględniona

wskaźnik zmniejszony do 25%nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona76.

09.10.08

Spółdzielnia budowlano mieszkaniowa „VISTULA”

 1. Uwzględnienie linii zabudowy zgodnie z załącznikiem

Dz. 19/3, obręb 1-01-02

Rakowiecka 34

uwzględniona

77.

09.10.08

Marzena Zenowicz

 1. Wskazanie w ustaleniach, że zabudowa F 12MN, F13MN, F15MN stanowi zespół o wspólnych cechach architektonicznych
 1. Ust. 7.3 pkt1 dopuszczenie zmian w elewacji
 1. Pkt5 wskazanie możliwości realizacji miejsc garażowania
 1. Ust. 7.5 zniesienie szczegółowych ustaleń z wyjątkiem punktów 3 i 5
 1. Weryfikacja wskaźników powierzchni biologicznie czynnej

Ul. Słoneczna 24

F 12MN, F13MN, F15MN

uwzględniona

uwzględniona

wskaźnik zmniejszony do 25%nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona78.

09.10.08

Anna Zenowicz

 1. Wskazanie w ustaleniach, że zabudowa F 12MN, F13MN, F15MN stanowi zespół o wspólnych cechach architektonicznych
 1. Ust. 7.3 pkt1 dopuszczenie zmian w elewacji
 1. Pkt5 wskazanie możliwości realizacji miejsc garażowania
 1. Ust. 7.5 zniesienie szczegółowych ustaleń z wyjątkiem punktów 3 i 5
 1. Weryfikacja wskaźników powierzchni biologicznie czynnej

Ul. Słoneczna 24

F 12MN, F13MN, F15MN

uwzględniona


uwzględniona

wskaźnik zmniejszony do 25%

nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona79.

09.10.08

Paweł Boguta,

Jan Wagner 1. Przyjęcie definicji powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02
 1. Ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 25%
 1. Ustalenie maksymalnego wskźnika powierzchni zabudowy 70%
 1. Kształtowanie linii zabudowy zgodnie z wydaną decyzją

Dz.57 obręb 0117

Madalińskiego róg Łowickiej

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona
nieuwzględniona


80.

09.10.08

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PLATAN

 1. Nadanie nazwy skwerowi
 1. Niesankcjonowanie planem samowoli budowlanej – domek fiński
 1. Plan w zakresie F27ZP(U-P) nie jest zgodny ze Studium.
 1. F27ZP(UP) oznaczyć jako F27ZP
 1. Teren zabudowań TPD oznaczyć jako F28.1 U-P
 1. Uzupełnić par 6 rozdz.1 o „Skwer Gwiazda Polski” w zasadach ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego

Skwer Gwiazda Polski

F27ZP(UP)

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona81.

09.10.08

Ewa Malewicz

 1. Ustanowienie dla obszarów E10 i F2 funkcji MW/U
 1. Zmiana wymogu wyznaczania nowych miejsc parkingowych w obrębie działki inwestycyjnej i dopuszczenie wskazania odpłatnych miejc parkingowych w okolicy
 1. Wprowadzenie zapisu, że wystarczająca jest liczba miejc parkingowych stanowiąca aktualnie dolną granicę dla danego przeznaczenia
 1. Zmiana definicji usług
 1. Dopuszczenie lokowania nieuciążliwych usług w ramach funkcji MW
E 10, F2

uwzględniona

uwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona82.

09.10.08

„Torca W” sp z o.o.

 1. Zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości zabudowy przy ul. Morskie Oko 1,3,5 zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy
 1. Wykeślenie budynku przy ul. Morskie Oko 5 z listy obiektów chronionych planem

nieuwzględniona


nieuwzględniona


83.

09.10.08

Biuro Gospodarki Nieruchomościami

 1. Zmiana przeznaczenia terenu na U-O/U
 1. Utrzymanie wprowadzonych zapisów
 1. Wydzielenie nieruchomości przy ul. J.Bruna 13 z obszaru A4 U-O
 1. Usunięcie zapisów dotyczących 2KPj i 3KPj z projektu uchwały
 1. Włączenie do obszaru F20ZP nieruchomości dz. ew. nr 66/1
 1. Ustalenie linii kształtowania pierzei ciągłej
 1. Ustalenie linii kształtowania pierzei ciągłej w granicach istniejącej zabudowy, usunięcie z projektu planu oznaczenia lokalizacji przystanku
 1. Przeznaczenie nieruchomości na cele inwestycyjne
 1. Przeznaczenie działek na funkcje usług 1. Zmiana przeznaczenia wschodniej części działki na zabudowę mieszkaniową
 1. Zmiana przeznaczenia frontowej części działki na zabudowę mieszkaniową

F18U-O

F16MW/U


A4 U-O

I10 MW/U
dz. ew. nr 66/1


D6 MW/U
dz. ew. nr 2/1

dz. ew. nr 136/3

dz. ew. nr 10, 11

dz. ew. 15/2

dz. ew. 18


F18U-O

F16MW/U
A4 U-O

I10 MW/U

F22MW(U) F20ZP


D6 MW/U

H1 MW/U
E24 U-O


A8 KD-Gp, A4 U-O

G1 U-O, G4 ZP

I22 U-O

uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględnionanieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona84.

09.10.08

Słoneczna Rezydencj sp z o.o.

 1. Zmiana maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy na 3,5
 1. maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy na 80%Dz. ew. nr 128, 68, 71, 72, 76/1 110/1

F9 MW/U/U-A

uwzględniona

uwzględniona

w częsci- wskaźnik:60%


85.

09.10.08

Słoneczna Rezydencj sp z o.o.

 1. Zmiana definicji powierzchni biologicznie czynnej
 1. Zmiana treści par.12pkt1 i wprowadzenie zapisów zakazujących wprowadzania wód opadowych do gruntu w strefach ochrony stoku skarpy

Dz. ew. nr 128, 68, 71, 72, 76/1 110/1

Dz. ew. nr 128, 68, 71, 72, 76/1 110/1

uwzględniona


nieuwzględniona


86.

09.10.08

Słoneczna Rezydencj sp z o.o.

 1. Zmiana przebiegu nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy (jak w załączniku)
 1. Zmiana zasięgu „strefy bezpośredniej ochrony stoku”
 1. Usunięcie zakazu wprowadzania nowej zabudowy i zastąpienie go nakazem dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej
 1. Zmiana zapisu par. 86 ust. 2 pkt 3 na „dla ww. nowej zabudowy ogranicza się wysokość do 24m i nie wyżej niż sąsiednia istniejąca zabudowa”

Dz. ew. nr 128, 68, 71, 72, 76/1 110/1
częściowo

uwzględniona


uwzględnionanieuwzględniona

nieuwzględniona


87.

09.10.08

Słoneczna Rezydencj sp z o.o.

 1. Zmiana zapisu par. 86 ust 8.3 pkt 5 na :zachowanie istniejącego przejazdu bramowego dla obiektu przy ul. Chocimskiej 18 od strony ul. Chocimskiej”
 1. Zmiana zapisu par. 7 ust. 2 pkt 4 lit. c) na „ul. Chocimska – willa z dziedzińcem”
Dz. ewid. 71, obręb 10113, ul. Chocimska 18

F9 MW/U/U-A


uwzględniona


nieuwzględniona
88.

09.10.08

VISION FILM sp. z o.o.

 1. Zmiana wskaźników na:

 2. -powierzchnia biologicznie czynna – 15% przy definicji z rozporządzenia
 1. maksymalna intensywność zabudowy – 5,0
 1. maksymalna powierzchnia zabudowy – 90%
 1. maksymalna wysokość zabudowy – 30m


 1. zmiana przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż ul. Spacerowej

Dz. ewid. 27/2,27/4, obręb 10123

ul. Zajączkowska

Uwzględniona w części: maksymalna wysokość zabudowy – 25m
nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona
89.

09.10.08

Ipeco

 1. Dostosowanie założeń mpzp do treści decyzji o warunkach zabudowy
 1. Zmiana zapisu par. 37 ust. 7.5 pkt 1 z „zachowanie wyglądu elewacji” na „zachowanie istniejącej stylistyki elewacji”
 1. Umożliwienie nadbudowy budynku
 1. Umożliwienie zmiany wyglądu dachu w nawiązaniu do budynków sąsiadujących

Dz. ewid. 97, obręb 0108

ul/ Rakowiecka 41a


uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

90.

09.10.08

Wiktor Namysł

 1. Możliwość zabudowy istniejących tarasów obiektami małej architektury
 1. Ograniczenie wysokości zabudowy do 4 kondygnacji w promieniu 500m od zabytkowego układu urbanistycznego
 1. Nie dopuszczenie do ruchu pojazdów ciężkich i komunikacji miejskiej ul. Dąbrowskiego
 1. Wpisanie do obiektów chronionych planem wszystkich domów znajdujących się w układzie zabytkowym, w tym Różana 55/57 i 51H9 MN, H10 MN

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona


91.

09.10.08

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Opoczyńska 9

 1. Brak jasnego zapisu o możliwości wykonania nadbudowy lub przekształcenia strychu na lokale mieszkalne

Opoczyńska 9

C7 MW(U)

uwzględniona

92.

09.10.08

Bogdan Żmijewski

 1. W par. 5 ust. 3 wykreślić słowo „inne”
 1. W par. 5 ust. 3 wyjaśnienie słowa „nowych” (nowych lokalizacji czy nowych zakładów)
 1. Zdefiniowanie historycznych elementów krajobrazu kulturowego i przyrodniczego podlegających ochronie (par. 6)
 1. Określić warunki zagospodarowania wzdłuż ul. Belwederskiej (par. 6 ust. 1 pkt 5)
 1. Zmiana nakazu podłączania do kanalizacji wszystkich realizowanych obiektów (par. 6 ust. 1 pkt 8 ppkt 6)
 1. Doprecyzowanie zgodnie ze stanem faktycznym opisu zabudowy w kwartale ulic Różanej, Niepodległości, Podolańskiej, Kazimierzowskiej (par. 7 ust. 2)
 1. Ustalić ponadlokalny ciąg pieszy na skarpie jako cel publiczny KP (par. 8 ust 7) i zdefiniować jego korytarz
 1. Zmiana ustalonej kolorystyki (par. 10) na kolory pastelowe, popielate, piaskowe
 1. Wykreślić zapis par. 11 ust. 5
 1. Dopuścić realizację ujęć podziemnych związanych ze szpitalami i obiektami służącymi obronie cywilnej i wojskowej (par. 12 ust 2 pkt 3)
Cały obszar planu

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona93.

09.10.08

Pracownia architektoniczna ARCHITEKT Andrzej Baran

 1. Umożliwienie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi o wysokości 140m i powierzchnia zabudowy 1500 m2E9 MW(U)nieuwzględniona

94.

09.10.08

Krzysztof Fetroś

 1. Zmiana przeznaczenia działki na teren budowlany

Dz. ewid. 20/1, obręb 10111, ul. Sandomierska 17uwzględniona95.

09.10.08

Mieszkańcy Osiedla Dąbrowskiego

 1. Poprawić WSM „Mokotów” na SM „Mokotów”
 1. Wyodrębnić ogródki przydomowe z pozostałej części zieleni
 1. Nie dopuszczenie terenów zieleni osiedlowej ZP do realizacji inwestycji celu publicznego
 1. Zieleń wewnątrz osiedlowa nie jest wspólną przestrzenią osiedlową
 1. Dopasowanie wskaźnika powierzchnia biologicznie czynnej na terenie osiedla do terenów otaczających
 1. Krzywdzące wskaźniki maksymalnej wysokości zabudowy
 1. Sprzeciw dla lokalizacji dominant wysokościowych (I4, I14)
 1. Krzywdzące wskaźniki maksymalnej intensywności zabudowy
 1. Zmiana przebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy
 1. Wykreślenie zakazu rozbudowy budynków
 1. Określenie ilości kondygnacji dla terenów I1 i I4

 2. Usunięcie zakazu lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych
 1. Zniesienie nakazu dotyczącego małej architektury (par. 160 ust. 2 pkt 9)
 1. Usunięcie zakazu wprowadzania podziałów działek i obowiązku zachowania obecnej parcelacji
 1. Zniesienie zakazu grodzenia przestrzeni między budynkami
 1. Usunięcie nakazu zachowania układu wejść do budynków
 1. Wyjaśnienie zapisu par. 6 ust. 1 pkt 10 o pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów
 1. Usunięcie wymogu zachowania detalu architektonicznego w postaci balustrad i balkonów
 1. Usunięcie zakazu dot. tynkowania i malowania elewacji budynków
 1. Zmiana zapisu par. 10 o kolorystyce budynków

 2. Ustalenie mniej rygorystycznych zapisów dla reklam i szyldów
 1. Usunięcie zakazu lokalizacji szyldów na dachach, balkonach, latarniach
 1. Korekta granic działki 101/1
 1. Wykazanie dróg wewnątrz osiedlowych
 1. zmiana ciągów pieszych na pieszo-jezdne wewnątrz osiedla (Balladyny, Kielecka, Różyckiego)
 1. Zniesienie opłat adiacenckich
I2 U-O, I3 MW, I10 MW(U), I11 U-O, I12 MW(U)

Uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona96.

09.10.08

Mieszkańcy Osiedla Dąbrowskiego

 1. Poprawić WSM „Mokotów” na SM „Mokotów”
 1. Wyodrębnić ogródki przydomowe z pozostałej części zieleni
 1. Nie dopuszczenie terenów zieleni osiedlowej ZP do realizacji inwestycji celu publicznego
 1. Zieleń wewnątrz osiedlowa nie jest wspólną przestrzenią osiedlową 1. Dopasowanie wskaźnika powierzchnia biologicznie czynnej na terenie osiedla do terenów otaczających
 1. Krzywdzące wskaźniki maksymalnej wysokości zabudowy
 1. Sprzeciw dla lokalizacji dominant wysokościowych (I4, I14)
 1. Krzywdzące wskaźniki maksymalnej intensywności zabudowy
 1. Zmiana przebiegu obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy
 1. Wykreślenie zakazu rozbudowy budynków
 1. Określenie ilości kondygnacji dla terenów I1 i I4
 1. Usunięcie zakazu lokalizowania odrębnych budynków garażowych i gospodarczych
 1. Zniesienie nakazu dotyczącego małej architektury (par. 160 ust. 2 pkt 9)
 1. Usunięcie zakazu wprowadzania podziałów działek i obowiązku zachowania obecnej parcelacji
 1. Zniesienie zakazu grodzenia przestrzeni między budynkami
 1. Usunięcie nakazu zachowania układu wejść do budynków
 1. Wyjaśnienie zapisu par. 6 ust. 1 pkt 10 o pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów
 1. Usunięcie wymogu zachowania detalu architektonicznego w postaci balustrad i balkonów
 1. Usunięcie zakazu dot. tynkowania i malowania elewacji budynków
 1. Zmiana zapisu par. 10 o kolorystyce budynków
 1. Ustalenie mniej rygorystycznych zapisów dla reklam i szyldów
 1. Usunięcie zakazu lokalizacji szyldów na dachach, balkonach, latarniach
 1. Korekta granic działki 101/1

 2. Wykazanie dróg wewnątrz osiedlowych
 1. zmiana ciągów pieszych na pieszo-jezdne wewnątrz osiedla (Balladyny, Kielecka, Różyckiego)
 1. Zniesienie opłat adiacenckich
I2 U-O, I3 MW, I10 MW(U), I11 U-O, I12 MW(U)

uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona
uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona

uwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona
nieuwzględniona

Nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona
nieuwzględniona

nieuwzględniona97.

09.10.08

Mirosława Elwira Sobczyk

 1. Podziękowania za ochronę skweru Słomińskiego
 1. Poprawienie obrysu budynku przy Narbutta 39 o wykusz i taras
 1. Doprecyzowanie ustaleń co do pierzei dachowych
ul. Narbutta 39

D5 MW(U

uwzględniona

uwzględnionanieuwzględniona


98.

09.10.08

Spółdzielnia mieszkaniowa „Mokotów”

 1. Umożliwienie rozbudowy budynków nie tylko poprzez nadbudowę
 1. Oddzielenie ogródków przydomowych od zieleni o symbolu ZP
 1. I4 MW(U) zmniejszyć maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy
I3 MW, I10 MW(U), I12 MW(U)
I4 MW(U)

uwzględniona
Uwzględniona

maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy: 20m


nieuwzględniona
99.

09.10.08

Jarosław Chwiałkowski

 1. Zwiększenie maksymalnej intensywniści zabudowy z 1 na 2,3
 1. Zwiększenie dopuszczalnej powierzchni zabudowy z 40 na 50%
 1. Zwiększenie dopuszczalnej ilości kondygnacji z 4 do 5

H11MW(U)

H11MW(U)

uwzględniona

uwzględniona


uwzględniona100.

09.10.08

Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”


Pobieranie 0.67 Mb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna