Wykaz uwag wniesionych do wyłOŻonego do publicznego wglądu projektuPobieranie 0.67 Mb.
Strona4/4
Data27.04.2016
Rozmiar0.67 Mb.
1   2   3   4

W zakresie komunikacji rowerowej

1. Projekt planu nie przewiduje ścieżek rowerowych w ulicach Puławskiej i al. Niepodległości, w związku z czym jest sprzeczny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy. Wnosimy o uzupełnienie planu o nakaz lokalizacji obustronnych dróg dla rowerów w obu tych ulicach. Dopuszczalne jest zastosowanie dróg jednokierunkowych.


2. Wszystkie ulice jednokierunkowe w obszarze planu powinny zapewniać możliwość dwukierunkowego ruchu rowerów - w formie kontrapasów lub dopuszczenia ruchu ,,pod prąd'' na zasadach ogólnych, w zależności od szerokości jezdni i natężenia ruchu samochodowego.
3. Wprowadzenie linii tramwajowej w ul. Rakowiecką na odcinku Al. Niepodległości -- Wiśniowa może się wiązać z jednokierunkową organizacją ruchu samochodowego. Po północnej stronie torów tramwajowych powinna być przewidziana droga dla rowerów, stanowiąca kontynuację tej na zachodnim odcinku ulicy (wraz z naziemnym przejazdem przez Al. Niepodległości).
4. Projekt planu nie ustala wskaźników minimalnej liczby miejsc parkingowych dla rowerów, w związku z czym jest sprzeczny z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Wnosimy o uzupełnienie planu o wymóg tworzenia miejsc parkingowych dla rowerów w ilości co najmniej 10% liczby miejsc parkingowych dla samochodów.
5. Projekt planu nie przewiduje przejazdu dla rowerów przez ulicę Belwederską na skrzyżowaniu ze Spacerową, podczas gdy taki przejazd przewidziano w projekcie PZP Sielc. Wnosimy o uzupełnienie planu o rzeczony przejazd.
6. Południowa strona ulicy Spacerowej jest znacznie mniej zatłoczona oraz cechuje się większą rezerwą przestrzeni od gęsto zabudowanej strony północnej z licznymi miejscami parkingowymi. Tym samym wnosimy o wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż Spacerowej po stronie południowej. Taka ścieżka przewidziana jest w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
7. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, ciągowi pieszemu wzdłuż skarpy warszawskiej powinien towarzyszyć ciąg rowerowy. W ulicach Chocimskiej i Smetany ruch rowerowy może się odbywać na zasadach ogólnych jezdnią pod warunkiem wyznaczenia w ul. Chocimskiej kontrapasa.
8. Należy usunąć rozbieżności pomiędzy treścią uchwały a załącznikiem graficznym.

Proponowana wersja uchwały wymienia np. ścieżki rowerowe:


- po stronie południowej ul. Narbutta;
- po stronie północnej ul. Dąbrowskiego;
- po stronie wschodniej ul. Łowickiej;
- po stronie wschodniej ul. Kazimierzowskiej;
- po stronie zachodniej ul. Wiśniowej.

Żadnej z nich nie ma na rysunku planu.


W przypadku wprowadzenia na tych ulicach środków uspokojenia ruchu (szczegóły w pkcie 10.), a w przypadku ulic jednokierunkowych kontrapasów lub dopuszczenia ruchu rowerowego pod prąd na zasadach ogólnych, ścieżki rowerowe przy tych ulicach będą zbędne i zaoszczędzoną przestrzeń będzie można przeznaczyć np. na zieleń miejską.

Należy przy tym zwrócić uwagę na brak konsekwencji w traktowaniu ruchu rowerowego: w lokalnych uliczkach projektant proponuje segregację ruchu rowerowego, a na głównych przewidziano ruch rowerowy na zasadach ogólnych ruchliwą jezdnią. Przykładowo, rowerzysta ma dojechać ścieżką rowerową przy ul. Narbutta do Puławskiej i wjechać na jezdnię, nawet bez możliwości przedostania się na drugą stronę. Zdecydowanie bezpieczniejszym wyjściem byłoby uspokojenie ruchu na ulicach poniżej klasy G, a przy ulicach klasy G wytyczenie ścieżek rowerowych.W zakresie infrastruktury drogowej

9. Plan powinien ustalać nakaz likwidacji uliczek parkingowych w al. Niepodległości i zastąpienie ich miejscami parkingowymi z wjazdem bezpośrednio z jezdni lub parkingami podziemnymi. Jezdnie serwisowe to rozwiązanie właściwe dla obszarów peryferyjnych i nieprzystające do charakteru okolicy.


10. Cały obszar planu, za wyjątkiem ulic Puławskiej i al. Niepodległości, powinien zostać objęty obszarowym uspokojeniem ruchu (strefy ,,Tempo 30''). Plan powinien zawierać nakaz wprowadzania w ramach modernizacji ulic środków uspokojenia ruchu takich jak podniesione tarcze skrzyżowań, wyniesione przejścia dla pieszych czy szykany.
11. Wnioskujemy o wykreślenie z treści planu § 11 ust. 5. Brak uzasadnienia dla spychania pieszych do podziemi w obszarze wielkomiejskim.
12. Na ul. Puławskiej plan powinien przewidywać wprowadzenie ruchu autobusowego na torowiska tramwajowe oraz ograniczenie szerokości jezdni do 2 pasów ruchu w każdym kierunku (plus ewentualnie pas parkingowy), tak by wygospodarować miejsce na drogi rowerowe i szerokie chodniki.

W zakresie komunikacji zbiorowej

13. Plan powinien przewidywać reorganizację układu przystanków autobusowych i tramwajowych w rejonie stacji metra Pole Mokotowskie. Układ przedstawiony na rysunku jest skrajnie niefunkcjonalny i niedogodny dla przesiadek (brak wspólnych przystanków dla linii jadących w tym samym kierunku, długie odległości przejścia).


14. Plan przewiduje odmienne rozwiązanie w zakresie lokalizacji linii tramwajowej na ul. Belwederskiej niż projekt planu zagospodarowania przestrzennego Sielc, gdzie linia tramwajowa biegnie środkiem ulicy. Konieczne jest ustalenie jednolitej wersji. Postulujemy poprowadzenie ruchu tramwajowego i autobusowego na ul. Belwederskiej centralnym pasem autobusowo-tramwajowym.
15. Plan nie przewiduje połączenia do linii tramwajowej w ulicy Gagarina, przewidzianej w projekcie PZP Sielc. Konieczne jest takie poprowadzenie torów w ul. Spacerowej, by możliwa była kontynuacja ich biegu w ulicy Gagarina oraz uwzględnienie ich dalszego ciągu na rysunku planu.
16. Plan nie przewiduje możliwości przejazdu tramwajów między al. Niepodległości a wschodnim odcinkiem ul. Rakowieckiej. Należy uzupełnić rozjazd na skrzyżowaniu tych ulic o możliwości skrętu w tej relacji.uwzględniona

uwzględniona

Uwzględniona

uwzględniona

uwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona

nieuwzględniona101.

09.10.08

PSBM PAN „AKADEMIA”

Wydzielenie dojazdu ze strefy I12 oraz uznanie go za dojazd publiczny
I13 U-O, I12 MW(U)

uwzględniona

102

09.10.08

Wspólnota Mieszkaniowa „Rakowiecka 1/3 – FRONT”

  1. Umożliwienie nadbudowy istniejącej zabudowy w pierzei ul. Rakowieckiej poprzez dodanie zapisu do par. 63 ust. 7.3 pkt 3 „Powyższy zakaz nie dotyczy realizacji nadbudów, stanowiących uzupełnienie pierzei poprzez wyrównanie wysokości budynków nadbudowywanych do gabarytów budynków sąsiednich, nie wyżej jednak niż do wysokości 7 kondygnacji oraz 24m npt”  1. Zmiana zapisu par 11 ust. 6 pkt 1 lit. a) oraz ust. 7 (o potrzebach parkingowych) tak, aby nie odnosiły się do inwestycji polegających na nadbudowie istniejących budynków poprzez dodanie do ust. 7 zapisu „a dla obiektów nadbudowywanych dopuszcza się realizację potrzeb parkingowych poza terenem własnym inwestora, w sąsiedztwie inwestycji”
  1. Uzupełnienie par 9 ust. 2 o wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej  1. Dodanie zapisu „z wyjątkiem inwestycji nadbudowy” do par. 63 ust. 2 pkt 1,2,3

Rakowiecka 1/3, dz. ewid. nr 5, obręb 10112


E10 MW(U),

uwzględnionanieuwzględniona

nieuwzględniona

nieuwzględniona
103

09.10.08

Wspólnota Mieszkaniowa „Rakowiecka 5 – FRONT”

Rakowiecka 5, dz. ewid. nr 4, obręb 10112  1. Umożliwienie nadbudowy istniejącej zabudowy w pierzei ul. Rakowieckiej poprzez dodanie zapisu do par. 63 ust. 7.3 pkt 3 „Powyższy zakaz nie dotyczy realizacji nadbudów, stanowiących uzupełnienie pierzei poprzez wyrównanie wysokości budynków nadbudowywanych do gabarytów budynków sąsiednich, nie wyżej jednak niż do wysokości 7 kondygnacji oraz 24m npt”
  1. Zmiana zapisu par 11 ust. 6 pkt 1 lit. a) oraz ust. 7 (o potrzebach parkingowych) tak, aby nie odnosiły się do inwestycji polegających na nadbudowie istniejących budynków poprzez dodanie do ust. 7 zapisu „a dla obiektów nadbudowywanych dopuszcza się realizację potrzeb parkingowych poza terenem własnym inwestora, w sąsiedztwie inwestycji”
  1. Uzupełnienie par 9 ust. 2 o wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej  1. Dodanie zapisu „z wyjątkiem inwestycji nadbudowy” do par. 63 ust. 2 pkt 1,2,3

Rakowiecka 5, dz. ewid. nr 4, obręb 10112

E10 MW(U),

uwzględniona
nieuwzględniona


nieuwzględniona


nieuwzględniona
Załączniki:

- uwagi zamieszczone w wykazie

...................................................................

Prezydent m. st. WarszawyPobieranie 0.67 Mb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna