Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasóW” ZamawiającyPobieranie 50.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar50.7 Kb.

IGM-ZP.272.17.2014.AW1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


na wykonanie zadania pn.

WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW”


1.Zamawiający – Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lublinie, ul. Spokojna 9, 20–074 Lublin; tel. 81/52 86 600, fax 81/52 86 601, strona internetowa: http://splublin.bip.lubelskie.pl.
2. Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm./.
3. Przedmiot zamówienia: wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów (upul) dla gmin: Garbów, Głusk, Jabłonna, Konopnica, Niemce, Wólka i Zakrzew oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeżeli będzie wymagana.

3.1 Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie upul z uwzględnieniem poniższych warunków oraz w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, tj. ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1302), „Wytycznymi w sprawie ustalania granicy rolno-leśnej” opracowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współdziałaniu z Ministerstwem Środowiska z dnia 31 lipca 2003 r., ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.):

1) lasy w granicach obrębu ewidencyjnego należy ujmować w jednym operacie upul,

2) kompleksy leśne o powierzchni do 10 ha położone w danym obrębie, należy ujmować w operacie Inwentaryzacja stanu lasu (isl),

3) tereny zalesione zgodnie z miejscowym danym planem zagospodarowania przestrzennego gminy objęte granicą rolno-leśną nie ujęte w ewidencji gruntów leśnych należy ujmować w upul, sporządzając dla tych gruntów „Wykaz rozbieżności gruntowych”,

4) powierzchnie leśne użytkowane rolniczo należy zestawić w oddzielnym wykazie,

5) opis zadań gospodarczych dla właścicieli lasów należy określać w pełnym brzmieniu,

6) opracowane upul muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.2 Celem zamówienia jest opracowanie upul dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin na powierzchniach wymagających opracowania upul obejmujące: - Garbów - 664 ha, Głusk - 195 ha, Jabłonna - 341 ha, Konopnica - 309 ha, Niemce - 1079ha, Wólka - 364 ha, Zakrzew - 981 ha (stan na dzień 31 grudnia 2012 r. wg GUS).

3.3 Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa odbywa się głównie na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasów. Pozwala to na m.in. ustalanie limitów pozyskania drewna.


Oznaczenie wg CPV: CPV:77200000-2 Usługi leśnictwa.
4. Termin wykonania zamówienia.

Termin rozpoczęcia prac objętych niniejszym zamówieniem ustala się na dzień zawarcia umowy, zaś zakończenia do dnia 28 października 2014 r.


5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi obejmujące opracowanie planów urządzenia lasów lub uproszczonych planów urządzenia lasów o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda.  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ww. ustawy o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w pkt 5.1 a-d winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 5.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.


Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych w ofercie oświadczeniach opisanych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełniania został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w cz. 5 SIWZ, Wykonawca składa:

1) oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego,

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.2) wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza ofertowego*,

* określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:

- wykaz usług, o którym mowa w pkt 2 winien wskazywać wykonanie co najmniej 2 usług obejmujących opracowanie planów urządzenia lasów lub uproszczonych planów urządzenia lasów o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

- złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie co najmniej 2 usług obejmujących opracowanie planów urządzenia lasów lub uproszczonych planów urządzenia lasów o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,


W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. oświadczenia wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.3. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do formularza ofertowego). Przepisy ust. 3 i 4 ustawy stosuje się.

Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w pkt 1.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców oddzielnie.


7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Adam Klimek (w zakresie przedmiotu zamówienia) i Agnieszka Wieleba (sprawy formalno-prawne) – Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Dokumenty w niniejszym postępowaniu będą przekazywane pisemnie i w formie faksu i zamieszczone na stronie internetowej http://splublin.bip.lubelskie.pl.. W przypadku przekazania dokumentów w formie faksu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania (w formie faksu).
8. Tryb udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia - w formie faksu. Zamawiający udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert), w formie faksu, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszcza ją na stronie internetowej http://splublin.bip.lubelskie.pl.

W przypadku przekazania informacji w formie faksu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania.
9. Wadium.

Nie wymaga się wnoszenia wadium.


10. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.


11. Opis sposobu przygotowania ofert.

Dokumenty składające się na ofertę:wypełniony formularz oferty z załącznikami (załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia),

Postać oferty:

1) Ofertę należy składać w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

2) Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem załączonym do istotnych warunków zamówienia ( formularz ofertowy z załącznikami).

3) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

4)Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6) Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

7) Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach.

8) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:Starostwo Powiatowe w Lublinie

(Wydział Inwestycji i Funduszy Pomocowych)

ul. Spokojna 9, 20 – 074 Lublin

oraz powinna być oznakowana następująco: „OFERTA – upul(z dopiskiem nie otwierać przed 14.02.2014 r. godz. 1100). Ponadto kopertę należy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy – aby złożoną po terminie upływu składania ofert można ją było odesłać.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A, pok. 102 (I piętro) do dnia 14.02.2014 r. do godz. 1030.

Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.02.2014 r. o godz. 1100 w  Starostwie Powiatowym w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A – pok. 102 (I piętro).


13. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

Cena ofertowa stanowi cenę ryczałtową. Uwzględnia ona wszystkie koszty prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi odnośnymi przepisami i w celu, któremu ma służyć.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, wraz z podatkiem VAT, na załączonym formularzu ofertowym. Cena oferty jest niezmienna i zostanie przeniesiona do umowy.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający oceni oferty wg kryterium ceny oferty brutto - 100 %.

Oferty będą ocenianie w systemie punktowym, wg wzoru:

Z = (Cn : Cb) x Wc

gdzie: Cn - cena najniższa, Cbcena badana, Wcwaga kryterium ceny.

Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający:

1) jednocześnie zawiadamia pisemnie lub faksem Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 1a na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 9 budynek A w Lublinie, na stronie internetowej Powiatu Lubelskiego http://www.bip.lublin.pl/powiatlublin/.

15.2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego (wg wzoru załączonego do specyfikacji) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, a także wówczas, jeżeli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

15.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

15.4 W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeżeniem art. 183 ust. 2 ww. ustawy.

15.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dokument określający sposób reprezentacji podmiotu.


16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Nie wymaga się wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


17. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


18. Oferty częściowe.

Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.


19. Umowa ramowa.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


20. Zamówienia uzupełniające.

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.


21. Oferty wariantowe.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.


22. Aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.23. Środki ochrony prawnej.

1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3) Rodzaje środków ochrony prawnej: odwołanie i skarga do sądu.

4) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego.

6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

8) Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.
24. Postanowienia końcowe.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm./.


Załączniki.

1. Formularz ofertowy z załącznikami:

1) wzór oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy,

2) wzór oświadczenia dotyczącego osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia,

3) wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy.

4) wzór oświadczenia art. 26 ust.2d ww. ustawy

2. Wzór umowy.

Zatwierdzam:

Starosta Lubelski

/…/ Paweł Pikula


Lublin, dnia 5.02.2014 r.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna