Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka”Pobieranie 19.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.36 Kb.
Osiek, dnia 26.02.2014r.

BR.271.2.2014.B5Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

o zamówienie publiczne pn.:

Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki


i Trzcianka

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.
z 2013r. poz. 907 z późn zm.) na wykonanie zadania pn.: Budowa obiektów małej architektury w Gminie Osiek w miejscowościach: Strużki i Trzcianka
Została wybrana oferta nr 5: F.H.U. „BIG JOB” Piotrowski Piotr, Zdzieci Nowe 75A,
28-230 Połaniec – 81 691,54 zł. brutto

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę najkorzystniejszą i zgodną z wymogami SIWZ,


W postępowaniu wpłynęło 7 ofert. W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono informacje dotyczącą nazwę (firm) Wykonawców, którzy złożyli oferty, ich siedzibę i adres oraz, dla ofert podlegających ocenie punktowej, liczbę punktów
w kryteriów oceny i łączną liczę punktów uzyskanych przez Wykonawcę, a także informacje o wykluczeniu Wykonawców i odrzuceniu ofert.
Do dnia 19. 02. 2014r. do godz.: 10:00 wpłynęło 7 ofert, otwarcie ofert nastąpiło 19.02.2014r. o godz. 10:30

Zbiorcze zestawienie ofert

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J. Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław – 92 337,69 zł. brutto
Oferta nr 2: Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „MARPIS” s.c. Mariusz Piekło, Piotr Piekło, 36-002 Jasionka, Stobierna 9 – 90 745,74 zł. brutto
Oferta nr 3: PPHU „MEVIUS” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21 – 050 Piaski – 104 974,84 zł. brutto
Oferta nr 4: Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany – 113 321,56 zł. brutto
Oferta nr 5: F.H.U. „BIG JOB” Piotrowski Piotr, Zdzieci nowe 75A, 28-230 Połaniec – 81 691,54 zł. brutto
Oferta nr 6: „GENERICS” Maciej Baradziej, ul. Złota 11, 28-200 Staszów – 106 631,55 zł. brutto
Oferta nr 7: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „IKAR” Zbigniew Gregulski, 26-021 Daleszyce, Widełki 38A – 94 719,75 zł. brutto

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofertNumer oferty

Liczba pkt w kryterium
Cena 100 %

Razem

Informacja o wykluczeniu wykonawcy/ odrzuceni ofert

1.

88,47 x 3 = 265,41

265,41

-----------------------------

2.

90,02 x 3 = 270,06

270,06

------------------------------

3.

77,82 x 3 = 233,46

233,46

----------------------------

4.

72,09 x 3 = 216,27

216,27

---------------------------

5.

100 x 3 = 300

300

--------------------------

6.

76,61 x 3 = 229,83

229,83

--------------------------

7.

86,25 x 3 = 258,75

258,75

-------------------------

Zatwierdził dnia: 26.02.2014r.

Włodzimierz Wawrzkiewicz

Burmistrz Miasta i Gminy Osiek
Pobieranie 19.36 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna