Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zawiadomienie o wynikach postępowaniaPobieranie 81.26 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar81.26 Kb.Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego

DZP.3311-63/2015 Lublin, dnia 17.03.2016 r.


WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ     O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE

O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów budowlanych, elektrycznych i hydraulicznych

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 21938 – 2016 z dnia 01.02.2016.
I. wybrano ofertę n/w firm:
Pakiet nr 1 - Artykuły budowlane
PHU NERON Marianna Osipiuk-Maciąg, ul. Wertera 63, 20-713 Lublin
uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. cena 90%, termin dostaw cząstkowych 10%.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena

Liczba pkt

w kryterium

termin dostaw

RAZEM


1

PHU NERON Marianna Osipiuk-Maciąg, ul. Wertera 63, 20-713 Lublin


45,00

5,00

50,00


4

"Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin


39,87

3,33

43,20


6

KONSTRUKTOR S.C. Jolanta Syroka, Jerzy Syroka, ul. Abramowicka 26, 20-442 Lublin


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana


8

Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana


Pakiet nr 3 - Artykuły hydrauliczne
Przedsiębiorstwo Handlowe "SEA" Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock
uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. cena 90%, termin dostaw cząstkowych 10%.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena

Liczba pkt

w kryterium

termin dostawy

RAZEM


5

Przedsiębiorstwo Handlowe "SEA" Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock

45,00

5,00

50,00


6

KONSTRUKTOR S.C. Jolanta Syroka, Jerzy Syroka, ul. Abramowicka 26, 20-442 Lublin


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana


4

"Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana


Pakiet nr 4 - Artykuły elektryczne
Elmax Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Fabryczna 2d, 20-301 Lublin
uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. cena 90%, termin dostaw cząstkowych 10%.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena

Liczba pkt

w kryterium

termin dostawy

RAZEM


10

Elmax Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Fabryczna 2d, 20-301 Lublin


45,00

5,00

50,00


9

Elektroskandia Polska Sp. z o.o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

43,17

5,00

48,17


2

Elkond Sp. z o.o., ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok

35,48

5,00

40,48


3

Kaczmarek Electric S.A., ul. Gajewskich 32, 64-200 Wolsztyn

41,92

5,00

46,92


4

"Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana


Pakiet nr 5 - Artykuły różne
PHU NERON Marianna Osipiuk-Maciąg, ul. Wertera 63, 20-713 Lublin
uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w SIWZ, tj. cena 90%, termin dostaw cząstkowych 10%.
Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną punktacją

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium

cena

Liczba pkt

w kryterium

termin dostawy

RAZEM


1

PHU NERON Marianna Osipiuk-Maciąg, ul. Wertera 63, 20-713 Lublin

45,00

5,00

50,00


7

Biuro Kosztorysowo-Handlowe "MATEO" Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów

7,69

5,00

11,03


6

KONSTRUKTOR S.C. Jolanta Syroka, Jerzy Syroka, ul. Abramowicka 26, 20-442 Lublin


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana


8

Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana


4

"Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin


Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Oferta nie oceniana

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu 23.03.2016r.


II. Odrzucono oferty n/w firm :

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp

1. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 4 ofertę firmy : Elkond Sp. z o.o., ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

Zamawiający wymagał sporządzenia oferty w zakresie określonym we wzorze „Oferty Wykonawcy”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Tymczasem w ofercie firmy Elkond Sp. z o.o. brak jest wymaganych warunków kontraktowych określonych w pkt. 3 tj. nie podano wartości: netto/ brutto, stawki podatku VAT, dla poszczególnych podmiotów, tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ.

Brak wymaganych informacji należy rozpatrywać w kategorii niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, ponieważ Zamawiający w pkt. 11.1) SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”, wymienił niezbędne elementy formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ, nie wyłączając równocześnie możliwości modyfikacji formularza oferty, przy zachowaniu merytorycznych informacji, które muszą znaleźć się w treści składanej oferty.

Brak istotnych elementów treści oferty tj. wartości netto/brutto, stawki podatku VAT, w Pakiecie nr 4, dla grupy podmiotów tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ, powoduje niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, co skutkuje odrzuceniem jej w oparciu o art. 89 pkt 1 ust. 2) ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: Elkond Sp. z o.o., ul. Handlowa 6C, 15-399 Białystok, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 4.
2. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 3, 4 i 5 ofertę firmy : "Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

Zamawiający wymagał załączenia do oferty szczegółowego Kosztorysu ofertowego, stanowiącego Zał. nr 1-5 do SIWZ. W dniach 10.02.2016r., 11.02.2016r. oraz 12.02.2016r. w wyniku zadanych przez Wykonawców pytań Zamawiający dokonał modyfikacji załączników, w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. Tymczasem dołączony do oferty Kosztorys ofertowy stanowiący Zał. nr 3, 4 i 5 do SIWZ, nie uwzględnia modyfikacji z dnia 10.02.2016r., przez co zaoferowany przedmiot zamówienia jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: "Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 3, 4 i 5.
3. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3 i 5 ofertę firmy : KONSTRUKTOR S.C. Jolanta Syroka, Jerzy Syroka, ul. Abramowicka 26, 20-442 Lublin z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

Zamawiający wymagał złożenia oświadczeń w treści Oferty Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 10 do SIWZ, co do warunku realizacji kontraktu. Tymczasem w treści Oferty Wykonawcy, zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, nie potwierdzono wymaganego warunkiem określonego w pkt. 11 SIWZ, ppkt. 11.1. SIWZ, dotyczącego terminu dostaw przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymagał, podania terminu dostaw przedmiotu zamówienia, który byłby zgodny z opisem podanym w SIWZ pkt. 4 SIWZ, tj. max. 24 godziny od wysłania zamówienia, co znajduje odzwierciedlenie w uwadze we wzorze Oferty Wykonawcy. Wykonawca nie potwierdził możliwości realizacji zamówienia w/w terminie wpisując w pkt 4 lit. c) Zał. Nr 10 do SIWZ - Oferty Wykonawcy: „4”.

Złożenie oświadczenia niezgodnego w stosunku do wymagań Zamawiającego, co do terminu dostaw, powoduje niezgodność z treścią SIWZ.

Powyższa niezgodności treści oferty z SIWZ nie podlega kwalifikacji jako omyłka podlegająca poprawie w trybie obowiązujących przepisów określonych w art. 87 ust 2 pkt 3, ustawy pzp, bowiem prowadziłoby to do istotnych zmian w treści oferty co do terminu dostaw przedmiotu zamówienia. W świetle powyższego Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty w postępowaniu w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3 i 5.

Niezależnie od powyższego, Zamawiający informuje, iż z uwagi na odrzucenie oferty w zakresie j.w., nie skorzystał z prawa wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp, w niżej wymienionym zakresie:- posiadania aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: KONSTRUKTOR S.C. Jolanta Syroka, Jerzy Syroka, ul. Abramowicka 26, 20-442 Lublin, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 1, 2, 3 i 5.


4. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 1, 2 i 5 ofertę firmy : Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

Zamawiający wymagał sporządzenia oferty w zakresie określonym we wzorze „Oferty Wykonawcy”, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. Tymczasem w Państwa ofercie brak jest wymaganych warunków kontraktowych określonych w pkt. 3 tj. nie podano wartości: netto/ brutto, stawki podatku VAT, dla poszczególnych podmiotów, tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ.

Brak wymaganych informacji należy rozpatrywać w kategorii niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, ponieważ Zamawiający w pkt. 11.1) SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”, wymienił niezbędne elementy formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ, nie wyłączając równocześnie możliwości modyfikacji formularza oferty, przy zachowaniu merytorycznych informacji, które muszą znaleźć się w treści składanej oferty.

Brak istotnych elementów treści oferty tj. wartości netto/brutto, stawki podatku VAT, w Pakiecie nr 1, 2 i 5, dla grupy podmiotów tj. Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, powoduje niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, co skutkuje odrzuceniem jej w oparciu o art. 89 pkt 1 ust. 2) ustawy Pzp.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 1, 2 i 5.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp

1. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 5 ofertę firmy "Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

W dniu 03.03.2016r. Zamawiający wezwał firmę do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz uzasadnienie zaoferowanej ceny. W określonym terminie złożono wyjaśnienia, po analizie których, Zamawiający uznał, iż mają one charakter ogólnikowy, lakoniczny i nie odnoszą się do obiektywnych czynników mających wpływ na wycenę. Nie przedstawiono żadnych konkretnych argumentów potwierdzających, że zaoferowana cena jest ceną realną. Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej argumenty, należy stwierdzić, że w drodze wyjaśnień nie obalono domniemania, iż oferta zawiera rażąco niską cenę, czego konsekwencją jest odrzucenie takiej oferty.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: "Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 5.
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp
1. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 3 ofertę firmy "Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin, ze względu na to, iż oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny.

Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził, że Wykonawca podał dla Pakietu nr 3 pozycja 13 - drut spawalniczy 3,25 nieprawidłową stawkę VAT tj. 23%. Pismem z dnia 03.03.2016r. Zamawiający wezwał firmę do złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu ustalenia ceny oferty i zastosowania stawki VAT dla Pakietu nr 3 pozycja 13. W dniu 04.03.2016r. złożono wyjaśnienie, z którego wynika, że zastosowano błędną stawkę VAT. Nieprawidłowa stawka VAT nie może być traktowana jako omyłka/błąd podlegający poprawie jako oczywista omyłka rachunkowa.

Ponieważ treść oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny Zamawiający odrzuca ofertę w zakresie Pakietu nr 3.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: "Famiko-Bud" Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 3.


2. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 2 ofertę firmy Biuro Kosztorysowo-Handlowe "MATEO" Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów, ze względu na to, iż oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny.

Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził, że Wykonawca podał dla pozycji 78 - blacha ocynkowana 0,5mm nieprawidłową stawkę VAT tj. 23%.

Zamawiający pismem z dnia 03.03.2016r. wezwał firmę do złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu ustalenia ceny oferty i zastosowania stawki VAT dla pozycji 78.

W dniu 04.03.2016r. złożono wyjaśnienie, z którego wynika, że nastąpiła omyłka pisarska oraz, że pozycja 78 nie powinna być obciążona stawką VAT. Nieprawidłowa stawka VAT nie może być traktowana jako omyłka/błąd podlegający poprawie jako oczywista omyłka rachunkowa.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: Biuro Kosztorysowo-Handlowe "MATEO" Mateusz Słomiński, ul. Sławieńska 9, 76-010 Polanów,, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 2.
3. Zamawiający odrzuca w zakresie Pakietu nr 2 ofertę firmy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, ze względu na to, iż oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny.

Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził, że Wykonawca podał dla Pakietu nr 2 pozycja 78 - blacha ocynkowana 0,5mm nieprawidłową stawkę VAT tj. 23%. Pismem z dnia 03.03.2016r. Zamawiający wezwał firmę do złożenia wyjaśnień dotyczących sposobu ustalenia ceny oferty i zastosowania stawki VAT dla Pakietu nr 2 pozycja 78. W dniu 08.03.2016r. złożono wyjaśnienie, z którego wynika, że zastosowano prawidłową stawkę VAT, opierając swoje twierdzenie na wskazaniu PKWIU produktu zaoferowanego (25.11.23.0). Podany przez firmę numer PKWIU nie potwierdza prawidłowej stawki VAT dla pozycji 78 w Pakiecie nr 2 blacha ocynkowana. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że zapotrzebowany produkt posiada PKWIU nr 24.10.51.0, który jest obciążony odwróconym VAT-em. Nieprawidłowa stawka VAT nie może być traktowana jako omyłka/błąd podlegający poprawie jako oczywista omyłka rachunkowa.

Ponieważ treść Państwa oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny Zamawiający odrzuca Państwa ofertę w zakresie Pakietu nr 2.

Zamawiający nie skorzystał z prawa wezwania firmy do uzupełnienia materiałów informacyjnych wymaganych pkt. 9.3 SIWZ w odniesieniu do Pakietu nr 5 w oparciu o art.26 ust.3 ustawy, gdyż oferta podlega odrzucenia w oparciu o art.89 ust.1 pkt.2 ustawy w zakresie pkt.I niniejszego pisma.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanawia jak na wstępie i odrzuca ofertę firmy: Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 89 ust.1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych w zakresie Pakietu nr 2.
III. unieważniono postępowanie.

1. Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, w zakresie Pakietu nr 2 bowiem oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Z poważaniem,Sporz. K. Taracha: userfiles
userfiles -> Współpraca pomiędzy Muzeum Narodowym w Warszawie a Sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie
userfiles -> Music and Drama Teens Festival Mad teens Festival
userfiles -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
userfiles -> Nie posiadają
userfiles -> 34, 155 –157 Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes Europejska I śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin Normes oepp eppo standardy
userfiles -> Dr hab inż. Krzysztof Stypuła, prof. Pk politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Mechaniki Budowli rozwój komunikacji podziemnej metro czy premetro w Krakowie?
userfiles -> Znak sprawy: N1-zp/271/3/2013
userfiles -> Sport w Wyobraźni – Londyn 2012
userfiles -> Deklaracja spełnienia wymagań I oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia opis parametrów oferowanego urządzenia”, Część 9 schody pasażerskie ciągane średnie- sz

Pobieranie 81.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna