Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia zawiadomienie o wyjaśnieniach treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPobieranie 222.98 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar222.98 Kb.
  1   2   3
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Katowice, 02.10.2012 r.

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

40 – 635 Katowice ul. Ziołowa 45/47


Znak sprawy: DZ / 3321 / 195 / 12

Wykonawcy,

ubiegający się o udzielenie

zamówienia
ZAWIADOMIENIE

O WYJAŚNIENIACH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa leków
Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jw. (SIWZ),Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ następująco :
Pytanie 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 269 wymaga normalnej immunoglobuliny ludzkiej w formie roztworu do stosowania dożylnego, co jest formą nowocześniejszą i bardziej wygodną w stosunku doliofilizatu i preferowaną w większości ośrodków stosujących immunoglobuliny na świecie?

Chcielibyśmy nadmienić, że do przygotowania roztworu, korzystając z proszku i rozpuszczalnika potrzeba więcej czasu, wzrasta ryzyko związane z potencjalnym popełnieniem błędu podczas przygotowania roztworu, a po zastosowaniu takiego produktu może wzrastać również ryzyko powikłań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.
Pytanie 2:

Czy z punktu widzenia zoptymalizowanych potrzeb zamawiającego istotne jest aby preparat immunoglobuliny ludzkiej oferowany w Zadaniu nr 1 był wolny od sacharozy? Stabilizator ten powszechnie uważany jest za generujący najwięcej działań niepożądanych, głównie na poziomie niewydolności nerek. Ponadto zarówno FDA jaki EMA zachęcają producentów do stosowania innych stabilizatorów niż sacharoza jako bezpieczniejszych.

Czy zatem Zamawiający wymaga aby oferowana w Zadaniu nr 1 immunoglobulina ludzka była wolna od sacharozy?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 3:

W odniesieniu do opisu Zadania nr 389 –,, Protromblex 600 j.m 400 sz.”, czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktu równoważnego Octaplex 500j.m– w przeliczeniu na 480 sz., tj. o parametrach chemicznych, fizycznych jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ dla produktu Protromplex? Preparat ten charakteryzuje się dawką aktywności 500j.m., która posiada równoważną siłę działania w stosunku do preparatu Prothromplex 600j.m./fiol. co potwierdza sposób dawkowania /administracji preparatu w odniesieniu do określonych wskazań terapeutycznych wspólnych dla obu produktów, jak również może znaleźć odzwierciedlenie w literaturze fachowej jak i w badaniach klinicznych. Ponadto zarówno zastosowana w preparacie Protroplex kombinacja heparyna sodowa/antytrombina III, jak i uzupełnienie wszystkich ludzkich czynników protrombiny o białko C i białko S w proponowanym„ koncentracie czynników zespołu protrombiny, pełnia równoważną funkcję kompleksu substancji minimalizujących ryzyko działać niepożądanych o charakterze zakrzepicy. Kompleks białko C + białko S we wspomnianym preparacie spełnia

powyższą funkcję w zakresie najwyższym z możliwych, czego potwierdzenie można znaleźć w literaturze fachowej. Pozostałe elementy stanowiące o równoważności obu preparatów, takie jak postać leku, sposób administracji, czy odpowiadanie tym samym porównywalnym normom, są tożsame.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.
Pytanie 4:

dot. Pakietu nr 21

Czy w Pakiecie 21 Zamawiający dopuści gąbkę kolagenową, zarejestrowaną jako wyrób medyczny z gentamycyną (140 mg) o wymiarach 10x8x0,5 cm, zawierającą dwie sole gentamycynowe - 70 mg siarczanu gentamycyny oraz 70 mg krobefatu gentamycyny – zapewniające zrównoważone i przedłużone uwalnianie gentamycyny?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 5:

dot. Pakietu nr 21

Czy w Pakiecie 21 Zamawiający dopuści gąbkę kolagenową z gentamycyną (130 mg) o wymiarach 10x10x0,5 cm zarejestrowaną jako wyrób medyczny?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 6:

dot. Pakietu nr 21

Czy w Pakiecie 21 Zamawiający dopuści gąbkę kolagenową z gentamycyną (65 mg) o wymiarach 10x5x0,5 cm zarejestrowaną jako wyrób medyczny?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 7:

dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 6 ust. 2 na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 8:

dot. Pakietu nr 43

W związku z częstymi brakami na rynku Gamma Anty-HBS 200 j.m. 2 ml, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści w równoważnej dawce terapeutycznej dożylna immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B ( o nazwie handlowej: Hepatect CP) w dawce 100 j.m./ 2 ml w ilości 300 sztuk?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 73 produktu leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania pacjentowi?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.
Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 289 produktu leczniczego Mannitol 20%? Aby osiągnąć ten sam efekt kliniczny należy podać większą ilość Mannitolu 15% niż Mannitolu 20%, co jest niekorzystne u pacjentów z obrzękiem.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 11:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 292 płynu wieloelektrolitowego 500ml w bezpiecznym opakowaniu z dwoma sterylnymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z

formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.


Pytanie 12:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 301 produktu leczniczego 10% Hydroxyetyloskrobia 500ml o masie cząsteczkowej 130/0,38-0,45 na bazie skrobi kukurydzianej?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z

formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.


Pytanie 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 305 produktu leczniczego PROPOFOL 1%, emulsja do wstrzykiwań i infuzji 0,2g/20ml w ampułkach zawierającego emulsję MCT/LCT, który posiada w charakterystyce produktu leczniczego zapis o możliwości stosowania u dzieci od 1 miesiąca życia ponadto zastosowanie emulsji tłuszczowej MCT/LCT zmniejsza uczucie bólu w trakcie podawania pacjentowi?Odpowiedź: Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.
Pytanie 14:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 310 diety zawierającej 2,4g/100ml błonnika?Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zadaniu 310 diety zawierającej 2,4g/100ml błonnika.
Pytanie 15:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 311 diety w butelce szklanej 500ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 16:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 313 produktu leczniczego 6% Hydroxyetyloskrobia 500ml w zbilansowanym roztworze elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) na bazie skrobi kukurydzianej500ml , który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nie wymaga pobrania krwi na próbę krzyżową?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 17:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w zadaniu 314 produktu leczniczego 6% Hydroxyetyloskrobia 500ml w Nacl 0,9% na bazie skrobi kukurydzianej 500ml, który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nie wymaga pobrania krwi na próbę krzyżową?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 321 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane. Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 327, 328 produktu leczniczego Venolyte – płyn wieloelektrolitowy bez jonów Ca zawierający chlorków 110,0 mmol/l, sodu 137,0 mmol/l zbuforowany octanem?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 329 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 330 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 22:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 331 worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 332 worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 107,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 333 worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 38,0g z tauryną, 6,2g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 34g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 85g o energii pozabiałkowej 700 kcal, pojemności 1206ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 334 worka 3 komorowego SMOFKabiven Peripheral zawierającego 10% roztwór aminokwasów 46,0g z tauryną, 7,4g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 41g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 103g o energii pozabiałkowej 800 kcal, pojemności 1448ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 335 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 336 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 337 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 100,0g, emulsję tłuszczową 40,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 800 kcal objętość 1026ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 338 worka 3 komorowego Kabiven do żywienia pozajelitowego do podawania centralnie, zawierającego aminokwasy 51,0g, glukozę 150,0g, emulsję tłuszczową 60,0g, azot 8,1g i energię niebiałkową 1200 kcal objętość 1540ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 340 worka 3 komorowego Kabiven Peripheral do żywienia pozajelitowego do podawania obwodowo lub centralnie, zawierającego aminokwasy 34,0g, glukozę 107,0g, emulsję tłuszczową 51,0g, azot 5,4g i energię niebiałkową 900 kcal objętość 1440ml?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 31:

Dotyczy § 2 punkt 2 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortymentu. Zgodnie z § 8 punkt 1 umowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku 3-krotnego dostarczenia produktów niezgodnych z zamówieniem, aby nie było nieporozumień co do zamawianych produktów bezpieczniej będzie aby zamówienia kierowane były na piśmie.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ustęp 1 umowy i ustanowi karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 33:

W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 34:

§ 3 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie ostatniego zdania w brzmieniu „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy w tym §9 ust.1 poniżej.”?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 35:

§ 3 ust.3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach: „ Wynagrodzenie Wykonawcy” zdania w brzmieniu „z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy w tym §9 ust.1 poniżej.”?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 36

§ 3 ust.5 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 37:

§ 5 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowie: „ Jeżeli” zdania w brzmieniu „zostanie odnotowane co najmniej trzykrotnie, że ...”?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 38:

§ 6 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5%, (b) wskazania jako wartości, od której będzie obliczana kara umowna „wartość niewykonanej części umowy”?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 39:

§ 6 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 0,2% , (b) wskazania jako wartości, od której będzie obliczana kara umowna „wartość niewykonanej dostawy częściowej”?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

§ 6 ust.4 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 41:

§ 8 ust. 3 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po zdaniu pierwszym, sformułowania w brzmieniu „ z zastrzeżeniem, że łącznie ograniczenie zamówienia leków przez Zamawiającego nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową”?Odpowiedź: Zgodnie ze zmienioną treścią załącznika nr 1a, 1b, 1c i 1d do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 42:

§ 9 ust.1 ppkt. pierwszy Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez: (a) dodanie po słowach „( …….i inne, cło)”, sformułowania w brzmieniu „oraz zmian cen urzędowych przedmiotu zamówienia.”, (b) dodania zdania ostatniego w brzmieniu „Zmiany wskazane zdaniem pierwszym obowiązują z dniem wejścia w życie przepisów powszechnie obowiązujących dotyczących tych zmian, bez konieczności zawierania aneksów do umowy.”?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 43:

§10 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość: (a) dodania po słowach „ podmiotu tworzącego Zamawiającego” zdania w następującym brzmieniu: „ Zgody takiej Zamawiający, ani podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”, (b) wykreślenia zdania: „Wykonawca zobowiązany jest zamieścić wzmiankę o zakazie cesji na każdej fakturze lub rachunku wystawionym na podstawie niniejszej umowy.”?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 44:

§ 12 ust. 1 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania poprzez dodanie zdania: „z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy w tym §9 ust.1 powyżej.” ?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 45:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w Pakiecie nr 32 na preparat Bonviva w postaci ampułek?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.
Pytanie 46:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 161 preparatu Adenocor w postaci fiolek, gdyż tylko taka postać jest zarejestrowana na rynku polskim?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.
Pytanie 47:

Dot. §3 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze numeru zadania przy jednoczesnym pozostawieniu wymogu umieszczania numeru umowy?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w punkcie §6 ust.1 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 49:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §6 ust.2 poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości NIEDOSTARCZONEGO przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 50:

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §9 ust.2 projektu umowy)?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 51:

Dot. §10 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu umieszczania na fakturze informacji o zakazie cesji wierzytelności przy jednoczesnym pozostawieniu wymogu umieszczania numeru umowy?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 52:

Dot. Załącznika 2b, zadanie nr 341 ”Płyny do dializy nerek”:

Czy Zamawiający dopuści płyn o zawartości HCO³ równej 32mmol/l i glukozy 6,1mmol/l. Pozostałe elektrolity oraz warunki – bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.
Pytanie 53:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 20 (wapno sodowane) do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 54:

Prosimy Zamawiającego o naliczanie kary umownej określonej w § 6 ust. 1 od wartości umowy pozostałej do realizacji.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 55:

Prosimy o określenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy na 0,2% wartości towarów niedostarczonych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 56:

Prosimy o określenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 3 wzoru umowy na 0,2% wartości towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu produktów wolnych od wad.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 57:

Prosimy o modyfikację § 6 ust. 4 w następujący sposób: Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 58:

Prosimy o odstąpienie od obowiązku podawania numeru PKWiU na specyfikacjach dostawy. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podawanie numeru PKWiU nie jest już wymagane.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 59:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 9 a) tiret pierwszy wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie wartość brutto umowy, zaś wartość netto pozostanie bez zmian.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 60:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie 61:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Insulin we wkładach w opakowaniu 10 wkładów a 3’ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.
Pytanie 62:

Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 269 immunoglobuliny ludzkiej o stężeniu 50mh/l o zawartości frakcji IgA 0,0043 mg/ml, co ma udowodniony wpływ, na zmniejszenie występowania działań niepożądanych u pacjentów, w postaci gotowego roztworu do stosowania dożylnego z zestawem do infuzji w opakowaniu jednostkowym?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.
Pytanie 63:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w pakiecie nr 43 na immunoglobulinę gamma anty Hbs równoważną, o nazwie handlowej UMAN BIG producenta Kedrion S.P.A.?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 64:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 360:

Dopuści paski do pomiaru stężenia glukozy we krwi pakowane po 100 testów w 1 op.? (Bardzo proszę o podanie przelicznika- liczba testów/liczba opakowań).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt. preparatu leczniczego.
Pytanie 65:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 360 :

Dopuści paski z czasem pomiaru do 20 sekund?

Dłuższy czas pomiaru związany jest z tym że glukometr bada poziom glukozy we krwi: żylnej, tętniczej, włośniczkowej, neonatalnej.

Oferujemy paski, które gwarantują dokładne wyniki pomiaru przy zakresie hematokrytu 20%-70%, do stosowania w każdym rodzaju krwi: żylna, tętnicza, włośniczkowa, neonatalna, z automatycznym czujnikiem objętości minimalnej próbki krwi, indywidualnie pakowane paski, możliwość nanoszenia próbki krwi od góry i na koniec paska testowego, mała objętość próbki krwi 0,6µl, z zastosowanym enzymem GDH-NAD pozwalającym na eliminację wpływu ponad 65 substancji pochodzących z powszechnie przyjmowanych leków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.
Pytanie 66:

Zadanie 18 poz. 1:

Czy Zamawiający opisując przedmiot jako Super Seni Air Large wymaga zaoferowania pieluchomajtek pokrytych na całej swojej powierzchni laminatem oddychającym, w celu zapewnienia większego komfortu ich użytkowania? Zastosowanie tego laminatu na całej swojej powierzchni wyrobu ogranicza do minimum powstawanie odparzeń i maceracji skóry pacjenta, a co za tym idzie podnosi bezpośrednio komfort użytkowania. Czy Zamawiający ma jednocześnie na myśli wyrób posiadający dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała oraz posiada podwójną parę przylepcorzepów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także.
Pytanie 67: Zadanie 18 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek pakowych a'30 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej ceny wyrobu?Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. Dla określenia ceny należy dokonać wyceny zgodnie z formularzem Zamawiającego tj. określić cenę w odniesieniu do 1 szt.
Pytanie 68: Zadanie 18 poz. 1:

Czy w celu weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu z SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty 1 szt. próbki wyrobu lub też zastrzega możliwość wezwania do przedstawienia takiej próbki na etapie ofert?Odpowiedź: Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna