Wykonawcy wszyscy biorący udział w postępowaniuPobieranie 28.33 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar28.33 Kb.
Odp.2

DZP-271-9/15 Brzesko dnia 28.04.2015.rWykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.

Przebudowa pomieszczeń i instalacji na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym w Brzesku na podstawie decyzji – pozwolenia na budowę nr:880/2011 z dnia 7 grudnia 2011- etap II- przebudowa A1 i A12”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców, informuję:


Pytanie nr:1

Czy Zamawiający wymaga aby medyczne panele nadłóżkowe typu a/b/c były wyposażone w oświetlenie ogólno-pomocnicze np.2x36W oraz oświetlenie nocne?Odp: Panel nadłóżkowy ma być wyposażony w oświetlenie ogólno-pomocnicze oraz oświetlenie nocne.
Pytanie nr:2

Czy Zamawiający nie przewiduje w panelach nadłużkowych typu a/b/c gniazd komputerowych RJ45 oraz zacisków ekwipotencjalnych PA – jeśli w panelach mają znaleźć się w/w prosimy o podanie ilości na jedno stanowisko łózkowe.Odp: W panelach nadłużkowych nie przewiduje się gniazd komputerowych, natomiast po 1 gnieździe ekwipotencjalnym.
Pytanie nr:3

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości punktów poboru gazów medycznych dla jednego stanowiska łóżkowego w panelach typu b/cOdp: 1 kpl to: tlen, próżnia i sprężone powietrze.
Pytanie nr;4

Proszę o przedstawienie opisu, rysunków i wymagań technicznych urządzeń:

- wanna kąpielowa stalowa z obudową ( wózek wanna) – 1 kpl

Odp: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr :1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”- pkt.5b Zamawiający rezygnuje z tej pozycji, wobec czego nie należy jej wyceniać.
Pytanie nr:5

Proszę o przedstawienie opisu, rysunków i wymagań technicznych urządzeń:

- myjnia dezynfekator – 3 kpl.

Odp: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr:1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”- pkt.5b Zamawiający wymaga wyceny myjni dezynfektora do kaczek i basenów wykonanej ze stali nierdzewnej na 1 basen i 1 kaczkę lub 3 kaczki – kpl 2.

Myjnia dezynfektor musi spełniać następujące wymagania:

wszystkie elementy (zewnętrzne i wewnętrzne) wykonane ze stali nierdzewnej

czas mycia max. 10 min.

możliwość użycia środków różnych producentów


Wymagania szczegółowe

1

Automatyczne i całkowite opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych (kaczki, baseny)

2

Grubość komory mycia min. 1,25 mm

3

Dysze natryskowe ze stali szlachetnej min. 10 szt.

4

Drzwi komory wyposażone w pionową krawędź boczną ( uniemożliwienie odprysków podczas zamykania drzwi komory) o wysokości min.100mm

5

Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) – bezpieczny dostęp serwisowy

6

Termo-akustyczna izolacja komory mycia

7

Wszystkie węże ciśnieniowe – splot metalowy

8

Trzy programy mycia

9

Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji

10

Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna

11

Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów

12

Pojemność komory: 1 basen i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki


Pytanie nr:6

W związku z kosztorysowym rozliczeniem zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów z nakładami RMS.Odp: Wycenę należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót zgodnie z KNR w sytuacji braku danej pozycji należy zastosować kalkulację indywidualną.
Pytanie nr:7

Czy można zmienić ilości w przedmiarach?Odp: Wycenę należy opracować n a podstawie przedmiarów oraz uwzględnić wszystkie inne elementy mające wpływ na cenę.
Pytanie nr:8

Prosimy o podanie wymagań technicznych bądź producenta baterii umywalkowych lekarskich.Odp: Baterie lekarskie inna nazwa baterie łokciowe.
Pytanie nr:9

Prosimy o podanie wymagań, producenta, bądź modelu dla myjki/dezynfektora.Odp: Odpowiedź jak w Pytaniu nr:5.
Pytanie nr:10

Prosimy o określenie jakie zestawy gazów medycznych (sufitowe, nadłóżkowe) należy zamontować w sali wybudzeń.Odp: Panele nadłużkowe.
Pytanie nr:11

Roboty budowlane

Przedmiar robot- pozycje nr: 22,23,24,45,46,50,53,54,59,60,62,63,64,65,67,71,104,105,106,125,126,127,131,134,135,140,141,143,144,145,146,148,152 zawierają podstawy pozycji które nie istnieją. Prosimy o podanie poprawnej podstawy oraz zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.Odp: Pozycje te należy wycenić jako kalkulację indywidualną.
Pytanie nr:12

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przedmiar robót /poz.24/ przewiduje montaż 8 szt, ustepów dla osób niepełnosprawnych. W projekcie przewidziano montaż 2 szt ustepów dla osób niepełnosprawnych oraz 6 szt ustępów zwykłych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie przedmiaru robót.Odp: 2szt ustępy dla niepełnosprawnych oraz 6 szt ustępów zwykłych.
Pytanie nr:13

W załączonym zestawieniu materiałów do przedmiaru robót występują kształtki Gebrt Mepa/ poz.19-22/ natomiast żadna z podstaw przedmiaru robót w swych nakładach rzeczowych nie obejmują w/w kształtek. Prosimy o zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.Odp: Pozycje te należy wycenić zgodnie z zestawieniem materiałów.
Pytanie nr:14

Instalacja centralnego ogrzewania.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych części A1 i A12. W przedmiarze robót instalacji centralnego ogrzewania ujęto roboty dla części A1 i już wykonanej części A2. Prosimy o załączenie przedmiaru robót obejmującego część A12 oraz zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.Odp: „Kosztorys ślepy” zawiera : 1. ETAP I (segment A1) oraz 2.ETAP II (segment A12).

Pytanie nr:15

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę pomieszczeń i instalacji wewnętrznych część A1 i A12. W przedmiarze robót instalacji wentylacji i klimatyzacji ujęto roboty dla części A1 i już wykonanej cząści A2. Prosimy o załączenie przedmiaru robót obejmującego część A12 oraz zamieszczenie „ ślepego kosztorysu”.Odp: Kosztorys ślepy” zawiera : 1. ETAP I (segment A1) oraz 2.ETAP II (segment A12).
Pytanie nr:16

Instalacje elektryczne

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie systemu IT oraz 2 UPS-y przystosowane do pracy równoległej. Przedmiar robót nie obejmuje rozdzielnicy T2IT- Systemu IT-Bender, kabli zasilających oraz UPS. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru robót.Odp: Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie nr:17

Gazy medyczne

Projekt wykonawczy instalacji gazów medycznych przewiduje elektryczno gazowe panele nadłóżkowe w ilości ( panel 3 – stanowiskowy z punktami poboru gazów dla każdego łóżka Tlen i Próżnia – 8 kpl, panel 1- stanowiskowy z punktami poboru gazów Tlen i Póżnia – 1 kpl, oraz panel 1 – stanowiskowy z punktami poboru gazów Tlen, Spr. pow. i Próżnia – 1 kpl) łącznie 10 kompletów różnych rodzajów paneli. Natomiast w przedmiarze robót instalacji gazów medycznych w poz.24 ujęto 9 kpl. paneli 1 – stanowiskowych. Prosimy o wyjaśnienie jakie ilości i rodzaje paneli należy ująć w wycenie.Odp: Należy wycenić:

3 stanowiskowe panele – szt 8 ( tlen i próżnia);

1 stanowiskowe panele – szt 1 ( tlen i próżnia);

1 stanowiskowe panele – szt 1 ( tlen, sprężone powietrze i próżnia);

Pytanie nr:18 - SIWZ

Z uwagi na wymóg złożenia ofert wraz z kosztorysem szczegółowym zwracamy się o przedstawienie „ ślepego kosztorysu” dla wszystkich branż celem przedstawienia kompletnej oferty odpowiadającej wymaganiom Zamawiającego.Odp: Zamawiający przedłożył całą dokumentację jaką posiada. W celu dokonania wyceny należy uwzględnić informacje zawarte w projekcie oraz przedmiarze a także dokonać kalkulacji indywidualnej.
Pytanie nr:19

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o jednoznaczne wskazanie czy przy sporządzaniu wyceny należy uwzględnić wartości kosztorysowe czy opis i wartości zawarte w dokumentacji technicznej.Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr:18.
Pytanie nr:20

1. W przedmiarze robót instalacje gazów medycznych jest - Panel naścienny 1 stanowiskowy 9 kpl.,


natomiast w Dokumentacji wykonawczej jest
1. Panel naścienny 1 stanowiskowy - 2 kpl. i
2. Panel naścienny 3 stanowiskowy - 8 kpl.

w sumie zgodnie z PW jest 26 kpl. zestawów naściennych 1 stanowiskowychPytanie - ile zestawów należy wycenić.

Odp: Odpowiedź jak w pytaniu nr: 17
Uwaga: Zamawiający wymaga uwzględnienia wszystkich dodatkowych wymagań ( nie ujętych w dokumentacji projektowej) a zawartych w Załączniku nr:1 i dokonania ich wyceny w ofercie.

W przypadku nie uwzględnienia zapisów zawartych w załączniku nr:1 w szczególności wymagań zawartych w pkt.5 i 6 – oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań SIWZ.
……………………………….
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna