Wymagane dokumenty a druk zawiadomieniaPobieranie 19.38 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar19.38 Kb.
MZDiK Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu

Dział Dokumentacji i Mostów - Oddział Ochrony Ulic

Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego ulic miasta Radomia (awaria)

1. WYMAGANE DOKUMENTY
a) druk zawiadomienia o zajęciu pasa drogowego (druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury);
b) załączniki do wniosku:

- szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego.2. FORMA ZAŁATWIENIA

Decyzja administracyjna.3. TERMINY ZAŁATWIENIA
Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni.

4. INFORMACJA NA TEMAT OPŁAT

a) opłata za zajęcie 1m2 powierzchni drogi ustalana jest uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu - obecnie jest to uchwała nr 96/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4.04.2011 (Dziennik Urzędowy Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 14.04.2011) - i za każdy dzień wynosi:drogi drogi drogi drogi

krajowe wojewódzkie powiatowe gminne

________________________________________________________________________

- jezdnia do 20% szerokości, 4,00 zł 2,40 zł 1,60 zł 1,20 złopaski, zatoki autobusowe,

zatoki postojowe

_______________________________________________________________________________________

- jezdnia powyżej 20% 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 2,00 zł

szerokości do 50% szerokości

_______________________________________________________________________________________- jezdnia powyżej 50% 10,00 zł 9,00 zł 7,00 zł 5,00 zł

szerokości do całkowitego

zajęcia

_______________________________________________________________________________________- chodniki, pobocza, place, 2,40 zł 1,80 zł 1,40 zł 1,20 zł

ścieżki rowerowe, ciągi piesze

i pieszo-jezdne, pasy dzielące
b) dla elementów pasa drogowego niewymienionych powyżej ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 1,00 zł;
c) zajęcie pasa drogowego na okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień;
d) w przypadku drogi nieurządzonej (nieposiadającej wyodrębnionych poszczególnych elementów pasa drogowego) całość powierzchni drogi, mieszcząca się w granicach własności, traktowana jest jako jezdnia.
Prezydent miasta Radomia jest zarządcą wszystkich dróg publicznych w obrębie miasta Radomia, bez względu na ich kategorię.

5. INFORMACJA NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 53 - za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu - w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. PODSTAWA PRAWNA
a) artykuł 19, ustęp 5, artykuł 20, punkt 8 oraz artykuł 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 460, z późniejszymi zmianami);

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dziennik Ustaw nr 140 z 2004 roku, pozycja 1481);

c) uchwała nr 579/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 roku;

d) uchwała nr 96/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011 roku;

e) artykuł 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 23, z późniejszymi zmianami);

f) ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw z 2012 roku, pozycja 1282, z późniejszymi zmianami).7. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDURY
Na stronie internetowej www.mzdik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZDiK. Druki wniosków można pobierać na wyżej wymienionej stronie internetowej (dział „Pliki do pobrania”) oraz w pokoju nr 18 w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu przy ulicy Traugutta 30/30A.

Zał.1


Wnioskodawca:

…………………………………………… Radom, dnia………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(oznaczenie wnioskodawcy, adres zameldowania/siedziby,

nr telefonu, NIP - podmiot gospodarczy, PESEL - osoba fizyczna)
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A
Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w celu usunięcia awarii
Informuję o prowadzeniu robót związanych z usunięciem awarii

............................................................................................................................................

w ulicy ...………….....……………………………………………………… w Radomiu.

I. Termin zajęcia pasa drogowego

1. termin rozpoczęcia robót od dnia ..............................................

2. termin zakończenia robót do dnia ..............................................
II. Przewidywana powierzchnia zajęcia (m2)

1. jezdnia do 20% szerokości .......................... ilość dni ..................

2. jezdnia od 20% do 50% szerokości .......................... ilość dni ..................

3. jezdnia powyżej 50% szerokości .......................... ilość dni...................

4. chodnik, pobocze, ścieżka rowerowa, pas dzielący .................... ilość dni ..................

5. zieleniec .......................... ilość dni ..................


III. Odpowiedzialnym za prowadzenie robót i realizację warunków wydanych przez MZDiK będzie:

Pan(i) ....................................................................................................................................

adres zameldowania: ............................................................................................................

dowód osobisty nr: ........................... wydany przez: ...........................................................

stanowisko: ........................................................., nr telefonu: .............................................

IV. Opłatę za zajęcie pasa drogowego i ewentualną karę pokryję z konta* / gotówką*: ..................................................................................................................................................

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam: - do 9 osób włącznie; - powyżej 9 osób.

Świadomy odpowiedzialności karnej (artykuł 233 kodeksu karnego) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych umieszczonych powyżej.


podpis odpowiedzialnego pieczęć i podpis

za prowadzenie robót: wnioskodawcy-płatnika:
……………………………….. …………………………………..
Skorygowano dane zawarte we wniosku: ................................

(podpis)


Załączniki do wniosku:

- szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej


powierzchni zajęcia pasa drogowego;
Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), dalej jako „ustawa”, informuję, iż:

1) Administratorem Danych Osobowych Pana / Pani jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom, dalej jako „MZDiK”;

2) dane osobowe Pana / Pani, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu należytego wykonywania zadań statutowych przez MZDiK / udzielenia przez MZDiK zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod roboty;3) przysługuje Panu / Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;

4) dane osobowe Pana / Pani są przetwarzane obligatoryjnie (obowiązkowo) na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2-3, 5 ustawy w zakresie danych osobowych zwykłych.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna