Wymagania do testu magisterskiegoPobieranie 38.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar38.02 Kb.
WYMAGANIA DO TESTU MAGISTERSKIEGO
CHEMIA NIEORGANICZNA I ANALITYCZNA

 1. Układ okresowy pierwiastków. Podział na bloki s, p, d i f. Konfiguracje elektronowe pierwiastków z uwzględnieniem wyjątków: Cr, Cu, Mo, Pd, Ag, Pt. Au. Atomy, jony i cząsteczki izoelektronowe. Promienie kowalencyjne i jonowe – definicje, wyznaczanie i zmienność w układzie okresowym. Wpływ rozmiaru i ładunku jonów na właściwości kwasowo-zasadowe ich połączeń. Pojęcia: energii jonizacji, powinowactwa elektronowego, elektroujemności, potencjału standardowego i zmienność tych wielkości w układzie okresowym. Związek między elektroujemnością a charakterem wiązań. Ustalanie kształtu przestrzennego prostych kowalencyjnych cząsteczek i jonów cząsteczkowych (np. CO2, NH3, XeF4), z uwzględnieniem położenia niewiążących par elektronowych (VSEPR).

 2. Właściwości wybranych pierwiastków i ich związków. Wodór. Warunki i możliwości reakcji H2 z innymi pierwiastkami. Wodorki metali i niemetali - podział na wodorki jonowe, kowalencyjne i metaliczne (przykłady połączeń każdej grupy). Wpływ wiązańwodorowych na właściwości NH3, H2O i HF. Zastosowanie reakcji spalania wodoru w tlenie w ogniwie paliwowym. Litowce, berylowce – reaktywność, reakcje z wodąi tlenem. Twardość wody i jej usuwanie. Zjawisko amfoteryczności na przykładzie Zn(OH)2 i Al(OH)3. Węgiel i krzem. Struktura najważniejszych odmian alotropowych węgla (grafitu, diamentu, fulerenu C60). Węglik CaC2 i jego reakcja z wodą. SiO2 i jego reakcja z zasadami. Rola wiązań C-C i Si-O-Si w tworzeniu związków węgla i krzemu. Azot. Magnetyczne właściwości cząsteczki N2. Otrzymywanie amoniaku i kwasu azotowego(V). Reakcje redoks roztwarzania metali w HNO3. Fosfor. Odmiany alotropowe fosforu i ich struktura. Tlenek fosforu P4O10 – struktura i reakcje z wodą. Tlen. Magnetyczne właściwości cząsteczki O2. Reakcje redoks z udziałem nadtlenku wodoru H2O2. Siarka. Odmiany alotropowe siarki i ich struktura. Oddziaływanie SO2, H2S z wodą. Otrzymywanie H2SO4. Fluorowce. Właściwości fizyczne i struktura form pierwiastkowych. Reakcje fluorowców i fluorowcowodorów z wodą. Pierwiastki bloku d i f. Przykłady połączeń na różnych stopniach utlenienia: Cr3+, CrO42-, Mn2+, MnO2, MnO4-, Fe2+, Fe3+, błękit pruski, Co2+, Co3+. Równania reakcji redoks z udziałem jonów metali przejściowych. Zależność położenia równowagi CrO42/Cr2O72- od pH roztworu. Typowe i nietypowe stopnie utlenienia lantanowców. Wpływ kontrakcji lantanowcowej na właściwości zasadowe wodorotlenków lantanowców.

 3. Związki kompleksowe. Przykłady kompleksów o typowych liczbach koordynacyjnych: 2 (liniowych), 4 (tetraedrycznych i płaskich kwadratowych) i 6 (oktaedrycznych). Etylenodiamina i EDTA jako ligandy wielokleszczowe (chelatujące). Schemat rozszczepienia orbitali d jonu centralnego w oktaedrycznym polu ligandów. Pojęcie kompleksów wysoko- i niskospinowych. Zależność magnetycznych właściwości kompleksów od siły pola ligandów.
 1. Uniwersalne podstawy analizy chemicznej. Cyfry znaczące. Definicja kwasu i zasady w teorii Brønsteda. Sprzężone pary kwas-zasada. Hydroliza soli jako reakcja kwasowo-zasadowa. Definicja kwasu i zasady w teorii Lewisa. pH roztworów słabych i mocnych kwasów, zasad, soli kwasów i zasad o różnej względnej mocy. pH roztworu buforowego. Pojęcie iloczynu rozpuszczalności i jego związek z rozpuszczalnością molową substancji. Wpływ wspólnego jonu, obcych jonów, protonowania i kompleksowania na rozpuszczalność osadów.

 2. Elementy analizy jakościowej. Barwy płomienia palnika wywoływane przez lotne połączenia pierwiastków. Barwy roztworów związków: litowców, berylowców, Cr(III), Cr(VI), Mn(II), Mn(VI), Mn(VII), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Ag(I), Au(I), Hg(II), Hg(I). Rozpuszczalność w wodzie chlorków, azotanów(V), siarczanów(VI), siarczków i węglanów tych metali. Podstawa podziału kationów na grupy analityczne. Wybrane barwne reakcje charakterystyczne: Fe(III) z SCN-, Fe(III) z Fe(CN)64-, Cu(II) z NH3, Co(II) z SCN-, Ni(II) z dimetyloglioksymem. Porównanie reakcji Al(III) i Cr(III) z NaOH. Rozróżnienie Cl-, Br-i I- na podstawie reakcji z AgNO3.

 3. Elementy analizy ilościowej. Analiza wagowa. Metodyka typowych oznaczeń, np. siarczanów w postaci BaSO4 lub wapnia w postaci CaO. Istota minimalizacji strat osadu w trakcie przemywania. Analiza miareczkowa. pH punktu równoważności w miareczkowaniach słabych i mocnych kwasów i zasad. Definicja buforu porównawczego. Typowe wskaźniki pH: fenoloftaleina, oranż metylowy i optymalny dobór wskaźnika do danego miareczkowania. Zasada alkacymetrycznego oznaczania mieszanin węglanów, wodorowęglanów i wodorotlenków. Oznaczanie wapnia i magnezu za pomocą EDTA jako przykład miareczkowania kompleksometrycznego. Elementy analizy instrumentalnej. Technika miareczkowania redoks z elektrodą platynową jako elektrodą wskaźnikową i elektrodą kalomelową jako elektrodąodniesienia. Obliczanie potencjału redoks układu w punkcie równoważności. Prawo Lamberta-Beera jako podstawa spektrofotometrii absorpcyjnej. Molowy współczynnik absorpcji. Równanie Ilkoviča jako podstawa analizy ilościowej metodą polarograficzną. Zasada i zastosowanie metody woltamperometrii inwersyjnej. Potencjometria i elektrody jonoselektywne. Atomowa spektrometria emisyjna i absorpcyjna.


CHEMIA ORGANICZNA I BIOCHEMIA

 1. Węglowodory. Podział na klasy. Hybrydyzacja atomu węgla. Struktura węglowodorów: alkany, cykloalkany, alkeny, alkiny, związki aromatyczne (charakter aromatyczny, reguła Hückla).

 2. Konformacja: alkanów (etan, butan, wolna rotacja), cykloalkanów (trwałość pierścieni). Izomeria: szkieletowa, geometryczna (cis/trans, Z/E), optyczna (konfiguracja absolutna R/S i jej oznaczanie, reguły Cahna-Ingolda-Preloga; enancjomery, diastereoizomery, mieszanina racemiczna, konfiguracja względna).

 3. Alkany. Właściwości i otrzymywanie. Substytucja wolnorodnikowa (mechanizm SR, orientacja reakcji). Struktura wolnego rodnika. Trwałość wolnych rodników. Cykloalkany: właściwości i reakcje.

 4. Alkeny.Właściwości i otrzymywanie. Addycja elektrofilowa halogenowodoru i halogenu (mechanizm AdE, reguła Markownikowa). Trwałość karbokationów. Addycja wolnorodnikowa bromowodoru (mechanizm AdR). Uwodornianie i ozonoliza alkenów.

 5. Alkiny: właściwości i otrzymywanie. Reakcje alkinów (addycja wodoru, halogenu, halogenowodoru, wody).

 6. Węglowodory aromatyczne (benzen). Substytucja elektrofilowa związków aromatycznych (mechanizm SE). Nitrowanie, sulfonowanie, chlorowcowanie, alkilowanie, acylowanie. Wpływ kierujący podstawników (efekt indukcyjny i mezomeryczny). Alkilowe pochodne benzenu, substytucja w łańcuchu bocznym.

 7. Chlorowcopochodne: właściwości i otrzymywanie. Chlorowcoalkany: substytucja nukleofilowa, mechanizmy i stereochemia reakcji SN1 i SN2. Reakcje eliminacji, mechanizmy E1 i E2. Reaktywność chlorowcopochodnych alkilowych, allilowych, winylowych i aromatycznych.

 8. Alkohole. Właściwości i otrzymywanie. Klasyfikacja. Reakcje substytucji SN1 i SN2. Reakcje eliminacji (dehydratacja).

 9. Aminy. Właściwości i otrzymywanie. Klasyfikacja amin. Alkilowanie amin. Sole amin i czwartorzędowe sole amoniowe. Aminy aromatyczne - substytucja w pierścieniu. Reakcje amin z kwasem azotawym (azotowym(III)), reakcje soli diazoniowych.

 10. Aldehydy i ketony. Właściwości i otrzymywanie. Reakcje utleniania i redukcji. Addycja nukleofilowa (AdN) do grupy karbonylowej: przyłączanie wody, alkoholi, cyjanowodoru, wodorosiarczynu (wodorosiarczanu(IV)), pochodnych amoniaku, związków Grignarda. Reakcje Cannizzaro i kondensacji aldolowej (mechanizmy).

 11. Kwasy karboksylowe i ich pochodne. Właściwości i otrzymywanie. Klasyfikacja kwasów karboksylowych. Wpływ budowy na moc kwasów karboksylowych. Sole. Otrzymywanie chlorków i bezwodników kwasowych oraz estrów i amidów, porównanie ich reaktywności. Estry: mechanizm estryfikacji i hydrolizy, mechanizm kondensacji Claisena). Redukcja kwasów karboksylowych i ich pochodnych.

 12. Związki heterocykliczne. Heterocykliczne układy pięcio- i sześcioczłonowe z jednym heteroatomem. Reakcje SE pirolu, tiofenu, furanu. SE pirydyny.

 13. Związki wielofunkcyjne. Hydroksyketony, hydroksyaldehydy, chlorowcokwasy, aminokwasy, związki dwukarbonylowe – otrzymywanie i reakcje. Tautomeria keto-enolowa.

 14. Identyfikacja związków organicznych metodami spektralnymi. Umiejętność interpretacji prostych widm 1H-NMR, 13C­NMR oraz widm w podczerwieni (znajomość częstości drgań dla podstawowych grup funkcyjnych) w celu identyfikacji związków.

 15. Biochemia. Budowa i funkcja błon biologicznych. Przepuszczalność i transport przez błony. Hierarchiczna budowa białek (struktura I-, II-, III- i IV-rzędowa). Zależność między strukturą a funkcją białek. Budowa enzymów, ich klasyfikacja, funkcja i mechanizm działania. Podstawowe pojęcia metabolizmu (termodynamika reakcji biochemicznych, reakcje sprzężone, związki o wysokim potencjale fosforylacyjnym, podstawowe zasady organizacji metabolizmu). Fotosynteza i utlenianie biologiczne. Budowa DNA i RNA. Przepływ informacji genetycznej. Pojęcia replikacji, transkrypcji i translacji.


CHEMIA FIZYCZNA I TEORETYCZNA

 1. Gazy. Gazy doskonałe a gazy rzeczywiste. Równanie Clapeyrona i równanie van der Waalsa. Temperatura krytyczna. Pojemność cieplna gazów doskonałych.

 2. Termodynamika. Podstawowe pojęcia. Energia, praca, ciepło. Pojęcie funkcji stanu. Energia wewnętrzna U, entalpia H i ich zmiany w różnych procesach. Termochemia. Kalorymetr izobaryczny i izochoryczny. Efekt cieplny reakcji pod stałym ciśnieniem i w stałej objętości. Praca zmiany objętości. Prawo Hessa i jego zastosowania. Entropia S. Zmiany entropii w procesach fizycznych i chemicznych. ZależnośćS od temperatury. Sens fizyczny entropii. Procesy termodynamicznie odwracalne i nieodwracalne. Energia swobodna Helmholtza A(F) i entalpia swobodna Gibbsa G. Termodynamiczne kryteria przebiegu reakcji oparte na zmianach funkcji S, A (F) i G. Potencjał chemiczny. Warunki równowagi termodynamicznej. Stan równowagichemicznej. Stała równowagi reakcji chemicznej (K) i wpływ różnych czynników na jej wartość. Stałe równowagi wyrażone poprzez ciśnienia cząstkowe, stężenia i ułamki molowe. Związek między ∆Go i K. Wpływ różnych czynników na stan równowagi - reguła przekory. Przemiany fazowe w układach jedno- i wieloskładnikowych. Diagramy fazowe typowych substancji (woda, CO2 itp.). Punkt potrójny. Prawo Raoulta. Azeotropia dodatnia i ujemna. Reguła faz Gibbsa.

 3. Elektrochemia. Roztwory elektrolitów. Solwatacja jonów. Aktywność jonów w roztworach elektrolitów. Współczynnik aktywności. Potencjały elektrodowe i ogniwa galwaniczne. Pojęcie katody i anody. Potencjał standardowy. Równanie Nernsta. Zależność potencjału redoks od pH. Równania reakcji redoks i ich uzgadnianie. Określanie kierunku reakcji redoks. Ogniwa galwaniczne - obliczanie i eksperymentalne wyznaczanie siły elektromotorycznej (SEM). Konwencja sztokholmska. Elektrody I, II i III rodzaju oraz typowe elektrody odniesienia: wodorowa, kalomelowa, chlorosrebrowa – opis potencjału poprzez równanie Nernsta. Związek między ∆G i SEM. Wyznaczanie stałych równowagi procesów z pomiarów SEM. Elektroliza i procesy transportu. Prawo Faradaya. Elektroliza wodnych roztworów różnych soli – reakcje elektrodowe. Nadpotencjał(nadnapięcie) procesu elektrodowego. Dyfuzja. Prawa Ficka. Gradient stężenia i współczynnik dyfuzji. Prąd dyfuzyjny w polarografii. Koloidy - potencjał elektrokinetyczny. Elektroforeza i ruchliwość elektroforetyczna. Punkt izoelektryczny.

 4. Kinetyka. Szybkość reakcji chemicznej – definicja i wpływ różnych czynników. Rząd reakcji (cząstkowy, całkowity) i metody jego wyznaczania. Równanie kinetyczne. Zmiany stężeń reagentów w czasie dla reakcji różnych rzędów. Czas połowicznej przemiany. Energia aktywacji i równanie Arrheniusa jako podstawa jej eksperymentalnego wyznaczania. Pojęcie i rola katalizatora.

 5. Magnetyczne i elektryczne właściwości substancji. Paramagnetyzm, diamagnetyzm, ferromagnetyzm. Podatnośćmagnetyczna. Zależność właściwości magnetycznych substancji od konfiguracji elektronowej atomów (cząsteczek). Moment dipolowy cząsteczki.

 6. Chemia jądrowa. Elementy fizyki jądra, w tym budowa jądra atomowego, stabilność jądra i przemiany jądrowe, rodzaje promieniowania jądrowego, źródła cząstek i promieniowania, reakcje jądrowe, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią. Pomiary promieniowania – rodzaje detektorów. Naturalne i sztuczne pierwiastki promieniotwórcze. Synteza nowych pierwiastków superciężkich. Chemia pierwiastków transuranowych. Chemiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego – elementy chemii radiacyjnej. Dozymetria. Oddziaływanie promieniowania jądrowego na organizmy żywe, problemy ochrony radiologicznej. Energetyka jądrowa – reaktory jądrowe, problemy bezpieczeństwa. Zastosowanie izotopów w technice. Metody wskaźnikowe w chemii ( chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna) i biologii. Izotopowe metody określania wieku. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie ( medycyna nuklearna) – radiodiagnostyka i radioterapia. Efekty izotopowe i ich zastosowanie. Najważniejsze metody rozdzielania i wzbogacania izotopów.

 7. Krystalografia. Podstawowe pojęcia: kryształ, sieć przestrzenna, układy krystalograficzne, typy komórek Bravais. Definicja wskaźników Millera. Proste elementy symetrii: środek symetrii, płaszczyzna symetrii, osie n-krotne. Określanie grupy punktowej, typu komórki elementarnej i układu krystalograficznego na podstawie symbolu grupy przestrzennej. Zastosowanie metod rentgenograficznych. Właściwości promieniowania rentgenowskiego. Lauego i Bragga teorie dyfrakcji. Rola wygaszeńsystematycznych refleksów w wyznaczaniu grupy przestrzennej. Wyznaczanie położeń atomów na podstawie gęstości elektronowej. Istota i znaczenie problemu fazowego w analizie strukturalnej. Zasada i zastosowanie metod proszkowych. Ograniczenia rentgenowskiej analizy strukturalnej. Klasyfikacja struktur krystalicznych (kryształy jonowe, kowalencyjne, metaliczne, molekularne) i charakterystyka właściwych dla nich oddziaływań.

 8. Chemia kwantowa. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Operatory mechaniki kwantowej. Równanie Schrödingera. Funkcja falowa a prawdopodobieństwo. Układy, dla których istnieje ścisłe rozwiązanie równania Schrödingera: 1) cząstka przechodząca przez barierę (efekt tunelowy); 2) oscylator harmoniczny; 3) rotator sztywny; 4) atom wodoru (liczby kwantowe i ich sens fizyczny, kwantowanie energii, kształty funkcji s,p,d). Przybliżenie Borna-Oppenheimera. Metoda zaburzeń i wariacyjna. Metoda Hartree-Focka -istota przybliżenia jednoelektronowego, wyznacznik Slatera, spinorbitale i orbitale. Atom wieloelektronowy w metodzie HF - zależność energii orbitalnej od liczb kwantowych. Metoda LCAO-MO i jej zastosowanie do wyznaczenia trwałości cząsteczek (orbitale σ i π, wiążące i antywiążące). Hybrydyzacja orbitali. Konfiguracje elektronowe. Całkowity spin atomow i cząsteczek. Reguły Hunda. Metody wychodzące poza przybliżenie jednoelektronowe: oddziaływania konfiguracji i wiązań walencyjnych (pojęcie energii korelacji).

 9. Spektroskopia. Natura i właściwości promieniowania elektromagnetycznego. Kwantowanie energii stanów rotacyjnych, oscylacyjnych (z uwzględnieniem drgań anharmonicznych) i elektronowych molekuły. Obsadzenie poziomów energetycznych według rozkładu energii Boltzmanna. Zakres widma promieniowania a typ przejść widmowych. Reguły wyboru w absorpcyjnej spektroskopii rotacyjnej i oscylacyjnej. Nieelastyczne rozpraszanie promieniowania: pasma stokesowskie i antystokesowskie. Reguły wyboru w oscylacyjnej i rotacyjnej spektroskopii ramanowskiej. Położenie na osi długości fali widma luminescencyjnego (fluorescencji i fosforescencji) w stosunku do odpowiedniego absorpcyjnego widma elektronowego. Idea spektroskopii EPR i jej zastosowania. Struktura nadsubtelna widm EPR. Spektroskopia NMR: oddziaływanie jąder atomowych o niezerowym momencie magnetycznym z zewnętrznym polem magnetycznym, ekranowanie jądra i przesunięcie chemiczne. Wzajemne oddziaływania jąder (sprzężenie spinowo-spinowe).


TECHNOLOGIA CHEMICZNA + ELEMENTY BIOTECHNOLOGII

 1. Podstawy technologii chemicznej. Procesy jednostkowe i operacje jednostkowe w technologii chemicznej. Efektywność, wydajność, selektywność i energochłonność procesu technologicznego. Bilanse materiałowe i energetyczne procesu. Stopień konwersji. Cechy nowoczesnych technologii z uwzględnieniem projektowania procesu technologicznego, zasad technologicznych, aspektów dotyczących ochrony środowiska oraz zagospodarowania surowców wtórnych.

 2. Zasady technologiczne. Zasada najlepszego wykorzystania różnic potencjałów, zasada najlepszego wykorzystania surowców, zasada najlepszego wykorzystania energii, zasada najlepszego wykorzystania aparatury, optymalizacja kosztów procesu technologicznego. Rozwój procesu - powiększanie skali.

 3. Wymiana masy i ciepła. Mechanizmy ruchu ciepła: promieniowanie, przewodzenie, konwekcja, przenikanie. Zastępcza różnica temperatur. Procesy związane z ruchem masy i ciepła. Obszar dyfuzyjny i kinetyczny procesu. Sposoby ogrzewania w przemyśle chemicznym. Aparaty stosowane do przenoszenia ciepła w instalacjach przemysłowych.

 4. Zagadnienia kinetyki reakcji w skali przemysłowej. Wpływ temperatury, ciśnienia i składu na szybkość procesu. Typowe reaktory stosowane w chemicznych procesach technologicznych i biotechnologicznych. Kataliza homogeniczna, heterogeniczna i enzymatyczna w technologii chemicznej i biotechnologii.

 5. Przemysłowe procesy wydzielania i oczyszczania. Podstawowe techniki separacji: flokulacja, sedymentacja, filtracja, wirowanie, ekstrakcja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza, precypitacja. Techniki zagęszczania: zagęszczanie termiczne, wyparki. Oczyszczanie substancji: destylacja, rektyfikacja, krystalizacja, metody membranowe, chromatografia preparatywna, ekstrakcja suszenie.

 6. Technologia i gospodarka. Pierwotne surowce energetyczne i chemiczne. Etapy przeróbki ropy naftowej, charakterystyka paliw i produktów otrzymywanych z ropy naftowej. Polimery naturalne i syntetyczne. Surowce odnawialne. Odpady niebezpieczne i ich ograniczanie. Ochrona środowiska: recykling, utylizacja ścieków i odpadów przemysłowych.

: studia
studia -> Harmonogram egzaminów (sesja letnia) Wydział Mechaniczny Studia Niestacjonarne I i II stopnia, II sem., rok akademicki 2014/2015
studia -> Podyplomowe studia inżynieria oprogramowania dla sap erp I programowanie w języku abap
studia -> Organizatorzy wypoczynku dzieci I młodzieżY
studia -> Marketing przemysłowy literatura: T. Wojciechowski :”Marketing I logistyka na rynku środków produkcji” Białecki : „Marketing producenta I eksportera”
studia -> Matematyka zad. Opisz technikę sprytnego mnożenia przez: a 50, b 99 Za
studia -> Techniki decyzyjne – wykłady – dr Marek Sołtysik A. Podstawowe informacje egzamin pisemny, testowy – wtorek, 29 stycznia 2008 roku, J. Supernat: „Techniki decyzyjne”
studia -> Analiza społeczeństwa biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
studia -> Sylabus podstawowe informacje o przedmiocie
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona
studia -> Tytuł projektu wpisany czcionką Times New Roman 14 pt pogrubioną, prostą, tekst wyśrodkowany, interlinia pojedyncza Imię i nazwisko Studenta, czcionka 12 pt., pogrubiona

Pobieranie 38.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna