Wymagania edukacyjne dla klasy VIPobieranie 232.05 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar232.05 Kb.
  1   2   3


Wymagania edukacyjne dla klasy VI

Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń:

Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń:

wymienia zasady pracy na lekcjach przyrody; określa, za co może uzyskać ocenę na lekcjach przyrody; wymienia możliwości poprawy oceny niedostatecznej

rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej

odróżnia gwiazdy od innych ciał niebieskich ; podaje nazwę galaktyki, w której znajduje się Układ Słoneczny ; wymienia rodzaje ciał niebieskich

omawia założenia teorii geocentrycznej ; omawia założenia teorii heliocentrycznej ; wyjaśnia, czym są galaktyki

wyjaśnia, czym jest Wszechświat ; wyjaśnia przyczyny pozornego ruchu sklepienia niebieskiego ; wyjaśnia, czym jest rok świetlny

przygotowuje dodatkowe informacje na temat Wszechświata

podaje nazwę jednej gwiazdy

i 2-3 planet ; podpisuje przedstawione na ilustracji ciała niebieskie, używając nazw: gwiazda, planeta, księżyc, kometapodaje różnice między planetami a gwiazdami ; opisuje Słońce

wymienia w kolejności planety Układu Słonecznego

dzieli planety na typy: ziemskie, olbrzymy i karłowate

przygotowuje dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych planet Układu Słonecznego

wymienia nazwy 2 planet Układu Słonecznego posiadających księżyce

opisuje budowę i wygląd

komety


wyjaśnia, czym są planetoidy ; identyfikuje, na podstawie opisu, ciała niebieskie

wyjaśnia różnice między meteorami a meteorytami

przygotowuje dodatkowe informacje na temat badań kosmosu

opisuje kształt Ziemi ; odczytuje z rysunku wymiary Ziemi

wyjaśnia, dlaczego na Ziemi panują warunki sprzyjające życiu ; omawia budowę globusa

wyjaśnia, jaką rolę pełni atmosfera ziemska ; wyjaśnia, czym jest oś ziemska

podaje podstawowe wymiary kuli ziemskiej

wykonuje model Ziemi,

np. z plasteliny, w ustalonej przez siebie skalipodaje przykłady ciał przyciąganych przez magnes ; podaje przykłady ciał, których magnes nie przyciąga

podpisuje bieguny na rysunkach magnesów przyciągających się lub odpychających, używając symboli N i S ; na podstawie obserwacji rysuje linie sił pola magnetycznego

wyjaśnia pojęcia: bieguny jednoimienne, bieguny różnoimienne

omawia, w jaki sposób można otrzymać magnes ; wyjaśnia pojęcia: pole magnetyczne, linie sił pola magnetycznego

wyjaśnia, wykorzystując wiadomości na temat budowy wnętrza Ziemi, dlaczego jest ona nazywana wielkim magnesem

wymienia przykłady zastosowań igły magnetycznej ; buduje prosty kompas na podstawie instrukcji zamieszczonej

w podręcznikupokazuje na globusie bieguny magnetyczne Ziemi

wykazuje istnienie pola magnetycznego Ziemi za pomocą kompasu ; podaje przykłady przedmiotów zakłócających wskazania kompasu

omawia zależność między położeniem ziemskich biegunów geograficznych i magnetycznych
Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń:

Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń:

pokazuje na mapie świata

i globusie: południki, równoleżniki, równik ;

określa kierunki na półkuli północnej


wyjaśnia, czym różni się równik od pozostałych równoleżników, korzystając z globusa lub

mapy świata ; podpisuje na rysunku schematycznym południki, równoleżniki,

równik ; określa kierunki

na mapie światawyjaśnia znaczenie pojęć:

siatka geograficzna, siatka kartograficzna ; wyjaśnia pojęcia: południki, równoleżniki, równikomawia różnice między południkami równoleżnikami

wyjaśnia pojęcia: długość geograficzna, szerokość geograficzna

zaznacza na rysunku globusa półkule: wschodnią i zachodnią, północną i południową

zaznacza na mapie świata lub globusie punkty leżące na tym samym równoleżniku lub południku

podaje nazwy półkul, na których są położone wskazane na mapie świata lub globusie kontynenty, państwa, miasta

podaje przykłady praktycznego wykorzystania umiejętności określania położenia punktów na Ziemi (B)

określa współrzędne geograficzne dowolnych punktów na mapie

wyjaśnia, dlaczego na Ziemi następują po sobie dzień

i noc ; wyjaśnia, czym jest dobazaznacza na rysunku lub demonstruje na globusie kierunek ruchu obrotowego Ziemi

określa, gdzie wcześniej wschodzi Słońce, mając podany punkt odniesienia

wyjaśnia, dlaczego na Ziemi występują różnice czasu

wskazuje spośród dwóch wybranych miast polskich to,

w którym Słońce wzejdzie lub zajdzie wcześniejpodaje, ile czasu trwa obieg Ziemi wokół Słońca ; wymienia daty rozpoczęcia kalendarzowych pór roku

wyjaśnia, dlaczego wprowadzono rok przestępny ; omawia oświetlenie Ziemi

w dniach równonocywymienia skutki nachylenia osi ziemskiej ; omawia oświetlenie Ziemi w dniach przesileń letniego i zimowego

charakteryzuje poszczególne strefy oświetlenia Ziemiwyjaśnia, od czego zależą zmiany dopływu energii słonecznej w ciągu roku

przygotowuje dodatkowe informacje na temat czasu obiegu planet Układu Słonecznego po orbitach wokół Słońca w latach i dniach ziemskich

pokazuje na mapie świata i globusie zwrotniki Raka

i Koziorożca, równik, koła podbiegunowepokazuje na mapie świata

i globusie strefy oświetlenia Ziemi

omawia wpływ zmian oświe­tlenia Ziemi przez Słońce na warunki życia organizmów (B); wyjaśnia, posługując się sche­matem, dlaczego na obszarach podbiegunowych trwa noc polarna i dzień polarny (B)

omawia wpływ zróżnicowanego oświetlenia Ziemi przez Słońce na gospodarkę człowieka (B)

pokazuje na mapie świata

i globusie położenie kontynentów ; odczytuje


z mapy świata nazwy kontynentów

wyjaśnia pojęcie: kontynent

omawia położenie kontynentów na poszczególnych półkulach

wymienia nazwy kontynentów według ich powierzchni, rozpoczynając od największego

przygotowuje wykres słupkowy ilustrujący zestawienie powierzchni kontynentów

opisuje wybrany kontynent

charakteryzuje Azję

porównuje Amerykę Północną i Amerykę Południową

charakteryzuje poznane kontynenty

omawia wędrówkę kontynentów

odczytuje z mapy nazwy co najmniej 3 oceanów ; wyjaśnia, dlaczego obszary nadmorskie są atrakcyjnym miejscem wypoczynku

wymienia nazwy wszystkich oceanów (A); pokazuje na mapie świata położenie wszystkich oceanów (C);

podaje przykłady towarów transportowanych drogą morskąomawia rolę oceanu jako magazynu żywności ; wymienia przykłady surowców mineralnych pozyskiwanych

z wód i spod dna oceanówwymienia nazwy oceanów według ich powierzchni, rozpoczynając od największego ; pokazuje na mapie

świata lub globusie miejsca wydobywania ropy naftowej gazu ziemnego spod dna mórz oceanówprzygotowuje wykres słupkowy ilustrujący zestawienie powierzchni oceanów ; omawia ukształtowanie dna oceanicznegoWymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń:

Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń:

omawia przebieg wyprawy Krzysztofa Kolumba

pokazuje na mapie świata lub globusie trasę wyprawy

morskiej F. Magellanawymienia przyczyny wielkich odkryć geograficznych ; wymienia zasługi: B. Diaza, A. Vespucciego i V. da Gamy

w poznawaniu światapokazuje na mapie świata lub globusie portugalską drogę wschodnią ; pokazuje na mapie świata lub globusie zachodni szlak hiszpański

wymienia odkrycia polskich podróżników - badaczy (A); pokazuje na mapie świata obszary, które odkrywali

i opisywali Polacy
wymienia imiona i nazwiska przynajmniej dwóch podróżników, którzy dokonali istotnych odkryć geograficznych

wymienia odkrycia J. Cooka

charakteryzuje odkrycia geograficzne dokonane w XX w.

wskazuje różnice między podróżami odkrywczymi odbywanymi w XVII-XX w.

a podróżami z epoki wielkich odkryć geograficznychprzygotowuje prezentację „Polscy podróżnicy - badacze świata”, podkreślającą rolę Polaków w poznawaniu poszczególnych kontynentów

podaje przykłady ruchu ciał ; na podstawie rysunku toru rozpoznaje ruch prostoliniowy

i krzywoliniowywyjaśnia, czym jest ruch ciał ; charakteryzuje wielkości opisujące ruch: prędkość, drogę, czas

wyjaśnia, czym jest układ odniesienia ; wyjaśnia,

na czym polega względność ruchu ; oblicza prędkość poruszającego się ciałaomawia, podając przykłady, względność ruchu i spoczynku ; oblicza drogę, czas, mając podane pozostałe wielkości opisujące ruch

wykonuje obliczenia wymagające przeliczania jednostek prędkości

podaje przykłady występowania siły tarcia

podaje przykłady sytuacji,

w których występuje niewielkie tarcieomawia znaczenie siły tarcia ; wymienia sposoby zmniejszania i zwiększania siły tarcia

wyjaśnia, od czego zależy siła tarcia

na podstawie dodatkowych źródeł podaje przykłady działania siły tarcia w organizmie człowieka (stawy) (B); wyjaśnia, związek powstawania lawin błotnych lub śnieżnych z siłą tarcia

wymienia czynniki, od których zależy wielkość siły oporu

wyjaśnia pojęcie: siła oporu (B)

omawia znaczenie sił oporu (B)

omawia zależność między poszczególnymi czynnikami a wielkością siły oporu

opisuje przystosowania budowy zewnętrznej zwierząt żyjących

w wodzie i na lądzie służące zmniejszeniu siły oporu ich ruchu (B)omawia doświadczenie badające siłę oporu powietrza

formułuje wnioski na podstawie przeprowadzonego doświadczenia badającego siłę oporu powietrza

przeprowadza doświadczenie porównujące siły oporu powietrza i wody

porównuje siły oporu powietrza
i wody na podstawie przeprowadzonych doświadczeńpodaje przykłady elektryzowania ciał z życia codziennego

omawia wzajemne oddziaływanie ładunków elektrycznych o takich samych różnych znakach

wyjaśnia, czym jest siła elektryczna

omawia sposób, w jaki ciała naelektryzowane oddziałują na ciała obojętne elektrycznie ; wyjaśnia, czym są wyładowania elektryczne

wyjaśnia, dlaczego przebywanie w samochodzie podczas burzy jest bezpieczne


Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Uczeń:

Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra). Uczeń:

Wymagania wykraczające (ocena celująca). Uczeń:

podaje przykłady odbiorników prądu ; rysuje schemat prostego obwodu elektrycznego ; buduje prosty obwód elektryczny wg instrukcji
w podręczniku

podaje przykłady źródeł prądu (A); podaje przykłady przewodników i izolatorów elektrycznych (A); wyjaśnia, dlaczego należy dobierać odbiorniki w zależności od napięcia prądu (B)

wyjaśnia pojęcia: przewodniki, izolatory (B); podaje wartość napięcia występującego

w domowej instalacji elektrycznej, akumulatorach samochodowych, bateriach (A)wyjaśnia, czym jest prąd elektryczny

omawia zasadę działania bezpieczników

wymienia zasady oszczędnego korzystania z energii elektrycznej

bada doświadczalnie przewodnictwo elektryczne różnych ciał

wymienia skutki przepływu prądu elektrycznego

omawia wpływ przepływającego prądu na igłę magnetyczną

oblicza zużycie prądu w ciągu godziny przez wybrane odbiorniki

podaje przykłady sztucznych źródeł światła

podaje przykłady naturalnych źródeł światła

wyjaśnia, czym jest promień świetlny ; omawia sposób powstawania cienia

omawia sposób rozchodzenia się światła

omawia zjawisko zaćmienia Słońca ; wyjaśnia, czym jest półcień

podaje cechy obrazu zaobserwowanego przez camerę obscurę

wykonuje camerę obscurę zgodnie z instrukcją

podaje przykłady wykorzystania camery obscury

omawia zasadę działania camery obscury

przygotowuje krótką prezentację „Od camery obscury do cyfrowego aparatu fotograficznego”

rysuje schemat odbicia światła od powierzchni gładkiej ; wyjaśnia, dlaczego należy używać elementów odblaskowych

rysuje odbicie światła od powierzchni chropowatej

podaje przykłady przyrządów, w których wykorzystano zjawisko odbicia światła ; omawia wpływ barwy powierzchni na odbicie światła

wyjaśnia pojęcie: odbicie zwierciadlane

konstruuje przyrząd (np. barwną tarczę), za pomocą którego wykaże, że tęcza jest rozszczepionym światłem białym

wymienia elementy, z których jest zbudowana lupa ;

podaje, do czego można wykorzystywać lupęwyjaśnia, kiedy obraz oglądany przez lupę jest obrazem powiększonym ;

na schematycznym rysunku oka zaznacza soczewkęwyjaśnia, dlaczego za pomocą lupy można podpalić kartkę papieru

wyjaśnia pojęcia: ognisko, ogniskowa ; omawia sposób powstawania obrazu w oku

przygotowuje informacje

na temat wad wzroku: krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz sposobu korekty tych wadwymienia źródła dźwięku ; podaje przykłady dźwięków sprawiających przyjemność

i dźwięków niekorzystnie wpływających na organizmwymienia cechy dźwięku ; porównuje prędkość rozchodzenia się dźwięków

w różnych ośrodkachomawia cechy dźwięku ; opisuje wpływ hałasu na organizm człowieka

wyjaśnia, na czym polega rozchodzenie się dźwięku ; porównuje prędkość światła

i dźwięku (błyskawica, grzmot)omawia zjawiska: echa, echolokacji ; podaje przykłady zwierząt, które mają słuch lepiej rozwinięty niż człowiek

wymienia miejsca, w których żyją zwierzęta

przyporządkowuje poznane zwierzęta do kręgowców

i bezkręgowcówpodaje przykłady zwierząt należących do kręgowców

i bezkręgowcówwymienia charakterystyczne cechy kręgowców

i bezkręgowcówomawia budowę komórki zwierzęcej


Pobieranie 232.05 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna