Wymagania edukacyjne przedmiot głÓwny: akodreonPobieranie 35.24 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.24 Kb.

WYMAGANIA EDUKACYJNE
PRZEDMIOT GŁÓWNY: AKODREON


Wymagania jakie musi spełniać uczeń aby otrzymać ocenę :


Celujący (6) - posiada umiejętności znacznie wykraczające poza program dla danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
Bardzo dobry (5) - uczeń opanował pełny zakres umiejętności określony w programie danej klasy, gra bezbłędnie technicznie a jednocześnie interesująco od strony muzycznej.
Dobry (4) - otrzymuje uczeń który gra poprawnie pod względem technicznym i muzycznym, lecz z małymi niedociągnięciami.
Dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszej nauce; gra z wyraźnymi brakami technicznymi lub muzycznymi.
Dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który w bardzo ograniczonym zakresie opanował podstawowe umiejętności w grze na akordeonie, gra z dużymi brakami technicznymi i muzycznymi. Końcowo roczna ocena dopuszczająca nie promuje do następnej klasy.
Niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum podstawowych umiejętności określonych w programie danej klasy, nie rokuje nadziei na rozwój muzyczny.

KLASA I CYKL 6-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI


 • opanowanie prawidłowej pozycji grającego, prawidłowe ułożenie obu rąk

 • pochodzenie i budowa instrumentu, zasada działania, sposób wydobywania dźwięku

 • zapis nutowy, doskonalenie umiejętności szybkiego czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym

 • wyrabianie siły i samodzielności wszystkich palców

 • wytrzymywanie równego natężenia dźwięku

 • atakowanie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha

 • frazowanie palcami, miękkie rozpoczynanie i kończenie frazy

 • technika podkładania i przekładania palców

 • technika akompaniamentu – lewa ręka

 • zmiany pozycyjne prawej i lewej ręki

 • artykulacja legato i non legato

 • dynamika płaszczyznowa

 • agogika – tempa wolne


MINIMUM PROGRAMOWE
Gama majorowa oraz trójdźwięk toniczny w obrębie oktawy prawą ręką

15 – 20 wprawek, ćwiczeń lub utworów dowolnych ośmio- lub szesnasto-taktowych uwzględniających problematykę techniczną i muzyczną przewidzianą dla danej klasy.

KLASA II CYKL 6-LETNI

UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI

 • doskonalenie prawidłowej pozycji grającego, ułożenia obu rąk

 • doskonalenie atakowania dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha

 • frazowanie palcami, miękkie zaczynanie i kończenie frazy

 • schemat palcowania gam durowych – lewa ręka

 • doskonalenie techniki akompaniamentu – lewa ręka

 • doskonalenie techniki pasażowej, podkładania i przekładania palców – prawa ręka

 • dynamika płaszczyznowa, wytrzymywanie równego natężenia dźwięku

 • doskonalenie artykulacji legato i non legato; portato palcowe w ręce lewej na tle legata w ręce prawej

 • agogika – tempa powolne i umiarkowaneMINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe oraz trójdźwięki toniczne do dwóch znaków przykluczowych, osobno w obrębie oktawy; gama minorowa harmoniczna oraz trójdźwięk toniczny – prawa ręką.

Zestaw 15-20 ćwiczeń, wprawek, etiud lub utworów dowolnych ośmio lub szesnasto-taktowych uwzględniających problematykę techniczną i muzyczną zawartą w programie danej klasy.PROGRAM EGZAMINU

Gama majorowa przez jedną oktawę

1 ćwiczenie lub etiuda

2 utwory dowolne


KLASA III CYKL 6-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI

 • kontynuacja i doskonalenie problematyki techniczno-muzycznej zawartej w programie kl.I,II

 • opanowanie gry na basach podstawowych, tercjowych, akordach majorowych, minorowych i dominant septymowych; doskonalenie techniki akompaniamentu.

 • technika akordowa, dwudźwięki – prawa ręka

 • przygotowanie techniki polifonicznej

 • schemat palcowania gamy molowej harmonicznej – lewa ręka

 • artykulacja staccato

 • dynamika płaszczyznowa, wprowadzenie zagadnienia narastania i zmniejszania natężenia siły dźwięku

 • agogika – tempa wolne, umiarkowane; zmiany agogiczneMINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe oraz trójdźwięki toniczne do 4 znaków przykluczowych równolegle w obrębie jednej oktawy;gamy minorowe harmoniczne oraz trójdźwięki toniczne do 4 znaków przykluczowych – osobno w obrębie jednej oktawy, minorowe melodyczne – prawą ręką.

5 –10 etiud, ćwiczeń na różnorodne problemy techniczno-muzyczne

5 –10 utworów dowolnych
PROGRAM EGZAMINU

Gama durowa oburącz, molowa prawą ręką

1 ćwiczenie lub etiuda

2 utwory dowolneKLASA IV CYKL 6-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI

 • kontynuacja i doskonalenie problematyki techniczno-muzycznej zawartej w programach klas I-III

 • doskonalenie techniki polifonicznej

 • schemat palcowania gamy minorowej melodycznej- lewa ręka

 • wprowadzenie repetycji dźwięku przy zastosowaniu różnorodnej aplikatury

 • doskonalenie zmian agogicznych ( accelerando, ritenuto ), tempa wolne, umiarkowane i szybkie

 • dynamiki – doskonalenie crescendo, diminuendo

 • metrum i rytm – podział trójkowy – triola

 • doskonalenie wszystkich poznanych rodzajów (legato, non legato, portato, staccato) i form artykulacji ( miechowa, miechowo-palcowa ); legato kciukiem

 • cicha zamiana palców

 • czytanie a’vista


MINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe do 4 znaków przykluczowych w obrębie 1,2 oktaw równolegle, rozbieżnie, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne. Gamy minorowe harmoniczne do 4 znaków przykluczowych równolegle i rozbieżnie, minorowe melodyczne – osobno, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne.

5-10 etiud lub ćwiczeń

2 utwory polifoniczne

utwór cykliczny

5 utworów dowolnych


PROGRAM EGZAMINU

Gama durowa równolegle i rozbieżnie przez dwie oktawy

Gama molowa osobno przez dwie oktawy

1 etiuda


1 utwór polifoniczny ( polifonizujący )

1 utwór dowolny


KLASA V CYKL 6-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI

 • kontynuacja i doskonalenie zagadnień zawartych w programach klas I-IV

 • artykulacja – doskonalenie poznanych form i rodzajów, ześlizgiwanie się palców, legato kciukiem, łączenie interwałów, cicha zamiana palców; tremolando miechowe

 • ozdobniki – przednutki, tryle, mordenty

 • wprowadzenie zagadnień polimetrycznych i polirytmicznych

 • dynamika – doskonalenie nabytych umiejętności, rozszerzenie o akcentowanie dźwięku, każdą ręką oddzielnie i oburącz

 • doskonalenie rozpiętości palców

 • współczesna muzyka akordeonowa – notacja, środki wyrazu, nowe techniki wykonawcze i kompozytorskie


MINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe do 4 znaków przykluczowych równolegle, rozbieżnie, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne w obrębie dwóch oktaw; gamy minorowe harmoniczne i melodyczne równolegle i rozbieżnie do 4 znaków przykluczowych, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne w obrębie dwóch oktaw.

5-10 etiud, ćwiczeń dla rozwinięcia ogólnej techniki palcowej i problematyki klasy piątej

2 utwory polifoniczne

utwór cykliczny

5 utworów dowolnych

czytanie a’vista
PROGRAM EGZAMINU

Gama durowa i molowa równolegle i rozbieżnie przez dwie oktawy

1 etiuda

1 utwór polifoniczny

1 utwór cykliczny lub dowolny


KLASA VI CYKL 6-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI


 • doskonalenie i rozwijanie wszystkich poznanych wiadomości i umiejętności zawartych w programach klas I-V; podsumowanie wszystkich dotychczas opanowanych i przerabianych zagadnień technicznych, muzycznych i wykonawczych

 • agogika – doskonalenie zmian agogicznych

 • dynamika – subito piano, subito forte, akcenty

 • oryginalna muzyka akordeonowa - notacja, środki wyrazu, nowe techniki wykonawcze i kompozytorskie

 • ozdobniki – przednutki, tryle, mordenty, obiegniki – doskonalenie ich realizacji

 • czytani a’vista


MINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe do 4 znaków przykluczowych równolegle, rozbieżnie, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne, dominanta septymowa w przewrotach w obrębie dwóch oktaw, kadencje; gamy minorowe harmoniczne i melodyczne równolegle i rozbieżnie do 4 znaków przykluczowych, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne, czterodźwięk zmniejszony w obrębie dwóch oktaw, kadencje.

Przygotowanie programu na egzamin końcowy

2 etiudy na różnorodne problemy techniczne dla obu rąk

utwór polifoniczny

utwór dawnych mistrzów

1-2 utwory dowolne (z uwzględnieniem współczesnej oryginalnej muzyki akordeonowej)

czytanie a’vista


PROGRAM EGZAMINU KOŃCOWEGO
2 etiudy

1 utwór polifoniczny

1 utwór dawnych mistrzów

2 utwory dowolne
KLASA I CYKL 4-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI

 • prawidłowa pozycja grającego, prawidłowe ułożenie obu rąk

 • pochodzenie i budowa akordeonu, zasada działania, sposób wydobywania dźwięku

 • zapis nutowy, doskonalenie umiejętności szybkiego czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym

 • wyrabianie siły i samodzielności wszystkich palców obu rąk

 • atakowanie dźwięku palcami przy płynnym prowadzeniu miecha

 • wytrzymywanie równego natężenia dźwięku

 • frazowanie palcami, miękkie zaczynanie i kończenie frazy

 • technika podkładania i przekładania palców – prawa ręka

 • technika pasażowa, zmiany pozycyjne ręki (skoki)

 • technika akompaniamentu zmiany pozycyjne (skoki) – lewa ręka

 • schemat palcowania gam majorowych

 • artykulacja legato, non legato, portato palcowe w lewej ręce na tle legato w prawej ręce

 • dynamika płaszczyznowa

 • agogika – tempa wolne i umiarkowane


MINIMUM PROGRAMOWE

Gama majorowa do 4 znaków przykluczowych osobno w obrębie oktawy, oraz trójdżwięki toniczne; gama minorowa harmoniczna i melodyczna prawą ręką oraz trójdźwięk toniczny

15-20 ćwiczeń, wprawek, etiud lub utworów dowolnych uwzględniających określoną problematykę techniczno-muzyczną.

KLASA II CYKL 4-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI


 • kontynuacja, doskonalenie i rozwijanie umiejętności i wiadomości z zakresu atakowania dźwięku, frazowania, dynamiki, artykulacji, poznanych technik zawartych w programie nauczania klasy pierwszej

 • artykulacja staccato – oburącz i oddzielnie

 • przygotowanie techniki polifonicznej

 • schemat palcowania gam minorowych harmonicznych i melodycznych

 • opanowanie gry na basach podstawowych, tercjowych, akordach majorowych, minorowych, dominant septymowych; zmiany pozycyjne lewej ręki

 • prawa ręka – dwudźwięki, akordy, zmiany pozycyjne

 • dynamika płaszczyznowa, wprowadzenie zagadnienia narastania i zmniejszania natężenia siły dźwięku

 • agogika – przygotowanie zagadnień z zakresu zmian agogicznych

 • czytanie a’vista


MINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe do 4 znaków przykluczowych równolegle i rozbieżnie w obrębie dwóch oktaw, trójdźwięki toniczne w przewrotach; gamy minorowe harmoniczne i melodyczne do 4 znaków przykluczowych równolegle przez dwie oktawy, trójdźwięki toniczne w przewrotach

15-20 ćwiczeń, etiud, utworów dowolnych na różnorodne problemy techniczno- muzyczne

utwór cykliczny


PROGRAM EGZAMINU

Gama durowa i molowa równolegle i rozbieżnie przez dwie oktawy

Gama molowa osobno przez dwie oktawy

1 etiuda


1 utwór polifoniczny ( polifonizujący )

1 utwór dowolny


KLASA III CYKL 4-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI

 • doskonalenie i rozwinięcie zagadnień techn.-muz. zawartych w programach klas I,II

 • repetycja dźwięku przy zastosowaniu różnorodnej aplikatury

 • agogika – doskonalenie accelerando i ritardando

 • dynamika – doskonalenie crescendo i diminuendo

 • technika polifoniczna

 • metrum i rytm – podział trójkowy (triola)

 • ozdobniki – tryle, przednutki, mordenty

 • współczesna muzyka akordeonowa – notacja, nowe techniki kompozytorskie, środki wyrazu

 • czytanie a’vistaMINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe do 4 znaków przykluczowych równolegle, rozbieżnie, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne w obrębie dwóch oktaw, dominanta septymowa w przewrotach; gamy minorowe harmoniczne i melodyczne równolegle i rozbieżnie do 4 znaków przykluczowych, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne w obrębie dwóch oktaw, czterodźwięk zmniejszony.

5-10 etiud, ćwiczeń dla rozwinięcia ogólnej techniki palcowej i problematyki techniczno-muzycznej zawartej w programie klasy trzeciej

2 utwory polifoniczne

utwór cykliczny

5 utworów dowolnych


PROGRAM EGZAMINU

Gama durowa i molowa równolegle i rozbieżnie przez dwie oktawy

1 etiuda

1 utwór polifoniczny

1 utwór cykliczny lub dowolny

KLASA IV CYKL 4-LETNI
UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI


 • podsumowanie wszystkich dotychczas opanowanych i przerabianych zagadnień technicznych i muzycznych, doskonalenie i rozwijanie wiadomości i umiejętności zawartych w programach klas I-III

 • agogika – pogłębianie umiejętności z zakresu zmian temp

 • dynamika – subito piano i forte, akcenty

 • doskonalenie techniki polifonicznej

 • artykulacja – doskonalenie poznanych form; legato kciukiem, łączenie interwałów, cicha zamiana palców; tremolando miechowe

 • doskonalenie realizacji poznanych ozdobników

 • czytanie a’vista


MINIMUM PROGRAMOWE

Gamy majorowe i minorowe harmoniczne i melodyczne do 4 znaków przykluczowych równolegle, rozbieżnie w obrębie dwóch oktaw, trójdźwięki toniczne w przewrotach, pasaże zmienne, dominanta septymowa w przewrotach, czterodźwięk zmniejszony, kadencje; Przygotowanie programu na egzamin końcowy

2 etiudy na różnorodne problemy techniczne dla obu rąk

utwór dawnych mistrzów

1-2 utwory dowolne (z uwzględnieniem współczesnej oryginalnej muzyki akordeonowej

czytanie a’vistaPROGRAM EGZAMINU KOŃCOWEGO

2 etiudy


1 utwór polifoniczny

1 utwór dawnych mistrzów2 utwory dowolne
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna