Wymagania edukacyjne z historii I społeczeństwa w klasach IV- vi w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim Wymagania programowe dla klasy V szkoły Podstawowej na poszczególne ocenyPobieranie 68.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar68.82 Kb.
Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa w klasach IV- VI w Szkole Podstawowej

nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim
Wymagania programowe dla klasy V Szkoły Podstawowej na poszczególne oceny.

Rozdział I. Polska pierwszych Piastów.

I, II, III., 10.1, 10.2, 10.3, 10.4Konieczny

(ocena dopuszczająca)

Podstawowy

(ocena dostateczna)

Rozszerzający

(ocena dobra)

Dopełniający

(ocena bardzo dobra)

Wykraczający

(ocena celująca)

 • Zna daty chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: plemię, gród, drużyna, książę

 • Rozumie szczególne znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego w dziejach państwa polskiego

 • Zna legendy dotyczące początków państwa polskiego

 • Potrafi odróżnić legendę od źródła historycznego

 • Wskazuje na mapie Gniezno i obszar państwa Mieszka I
 • Przedstawia historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie świętego Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III

 • Zaznacza na linii chronologicznej daty chrztu Polski, śmierci biskupa Wojciecha, zjazdu gnieźnieńskiego oraz koronacji Bolesława Chrobrego

 • Wskazuje na mapie granice państwa Mieszka I

 • Opisuje budowę średniowiecznego grodu na przykładzie Gniezna

 • Zna podstawowe fakty z życia świętego Wojciecha

 • Omawia okoliczności, w jakich doszło do ślubu Mieszka I z Dobrawą

 • Wymienia zajęcia mieszkańców średniowiecznego Gniezna
 • Wymienia narzędzia rolnicze używane przez Słowian

 • Wskazuje na mapie ziemie polskie zamieszkiwane przez najważniejsze plemiona słowiańskie w X wieku

 • Opowiada o powstaniu i początkach państwa polskiego

 • Podaje lata panowania Mieszka I

 • Wyjaśnia przyczyny i skutki chrztu Polski

 • Wie, jaką rolę pełnili duchowni w państwie Mieszka I

 • Omawia następstwa misji i męczeńskiej śmierci biskupa Wojciecha

 • Omawia znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę

 • Wskazuje na mapie granice państwa polskiego w czasach Bolesława Chrobrego
 • Podaje autorów średniowiecznych kronik, które zawierają legendy o początkach państwa polskiego

 • Wie, na czym polegał słowiański obrzęd postrzyżyn

 • Omawia zachowane ślady pogańskich wierzeń Słowian

 • Wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

 • Tłumaczy, czym był Szczerbiec

 • Wie, kiedy Orzeł Biały stał się symbolem państwa polskiego

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: relikwie, koronacja

 • Ocenia znaczenie bitwy pod Cedynią, podaje datę wydarzenia

 • Pokazuje na mapie Gdańsk i ziemie zamieszkiwane przez Prusów

 • Przekazuje relację z pobytu Ottona III w Gnieźnie w 1000 roku na podstawie fragmentów kroniki Galla Anonima

 • Charakteryzuje politykę zewnętrzną i wewnętrzną Bolesława Chrobrego • Zna pisemną relację Ibrahima ibn Jakuba dotyczącą państwa Mieszka I

 • Omawia legendarne początki dynastii Piastów (wymienia legendarnych przodków Mieszka)

 • Przedstawia stanowisko historyków dotyczące pochodzenia przodków Mieszka I

 • Porównuje przebieg granic współczesnej Polski i państwa Mieszka I

 • Opowiada o współczesnym znaczeniu zjazdu gnieźnieńskiego

 • Prezentuje postać świętego Wojciecha
Rozdział II.

Społeczeństwo średniowiecza.

II. 11.1 11.2 12.1

12.2, 13.1, 13.2, 14.1

14.2


 • Podaje cechy idealnego rycerza

 • Wyjaśnia znaczenie terminu mieszczanie

 • Opisuje średniowieczny klasztor i tryb życia mnichów, używając wyrazów: zakon, reguła, ubóstwo

 • Charakteryzuje postać świętego Franciszka z Asyżu
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: klasztor, post, skryptorium, kopista, kupiec, rzemieślnik, cech, burmistrz, samorząd miejski, rynek

 • Wie, jak duży wpływ na życie ludzi w średniowieczu miała religia

 • Wymienia zajęcia zakonników w średniowieczu

 • Rozumie, jaką funkcję pełniły zamki w średniowieczu

 • Wymienia główne elementy rycerskiego wyposażenia

 • Podaje przykłady zawodów rzemieślniczych wykonywanych w średniowieczu

 • Wymienia grupy ludności żyjące w średniowiecznym mieście

 • Wymienia prace polowe wykonywane w epoce średniowiecza

 • Rozpoznaje charakterystyczne elementy zamku

 • Opisuje średniowieczne miasto

 • Wskazuje różnice między losem chłopa a życiem rycerza lub mieszczanina
 • Omawia przejawy średniowiecznej pobożności

 • Wie, jaką drogę musiał przejść chłopiec, aby zostać rycerzem

 • Wyjaśnia, czym były turnieje rycerskie

 • Wie, kto sprawował władzę w średniowiecznym mieście

 • Tłumaczy, jaki wpływ na poprawę wydajności pracy chłopów w średniowieczu miało zastosowanie młyna i pługa

 • Wie, jak odżywiali się mieszkańcy średniowiecznej wsi

 • Potrafi wskazać różnice między stylami romańskim i gotyckim

 • Charakteryzuje grupy ludności żyjące w średniowiecznym mieście
 • Tłumaczy, na czym polegała praca zakonników w średniowiecznym skryptorium

 • Wie, skąd wzięły się powiedzenie polegać na kimś jak na Zawiszy oraz benedyktyńska praca i co oznaczają

 • Wymienia elementy kultury rycerskiej i dworskiej

 • Podaje przykłady miejsc w Polsce, w których znajdują się obecnie zamki wzniesione w średniowieczu bądź ich ruiny

 • Rozumie pochodzenie nazw współczesnych ulic, na przykład: Szewska, Garncarska, Tkacka

 • Wie, czym była lokacja

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: sołtys, pług, trójpolówka

 • Opisuje wygląd średniowiecznej twierdzy

 • Opowiada o roli karczmy w średniowieczu na podstawie tekstu źródłowego • Zna rolę zakonów w czasach współczesnych

 • Wie, jakie funkcje pełnią zamki w dzisiejszych czasach

 • Przedstawia sposoby spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi w średniowieczu

 • Rozpoznaje na przykładach średniowiecznych budowli takie elementy architektoniczne, jak: portal, rozeta, apsyda, łuk, sklepienie

 • Prezentuje informacje na temat zabytków romańskich i gotyckich znajdujących się w rodzinnej miejscowości lub regionie

 • Wyjaśnia, jaką rolę w sztuce średniowiecznej odgrywała tematyka religijna

 • Tłumaczy, na czym polegały i jak przebiegały turnieje rycerskie

 • Potrafi wymienić różnice między handlem średniowiecznym i współczesnym

 • Porównuje miasto średniowieczne z miastem współczesnym

 • Tłumaczy, dlaczego stosowanie trójpolówki pozwalało uzyskać lepsze efekty niż uprawa ziemi metodą żarową

 • Porównuje życie na wsi w średniowieczu i w czasach współczesnych
Rozdział III. Polska i Krzyżacy

I, II, II, 10.5

10.6 17.1 17.2 17.3

17.4 • Zna datę bitwy pod Grunwaldem

 • Tłumaczy, dlaczego królowi Kazimierzowi nadano przydomek Wielki

 • Wskazuje na mapie Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie

 • Wymienia zasługi Jadwigi dla kultury polskiej • Wymienia najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego, w tym założenie Akademii Krakowskiej

 • Tłumaczy, w jakich okolicznościach doszło do ślubu Jadwigi i Jagiełły

 • Podaje przyczyny i skutki wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

 • Wskazuje na mapie: Pomorze Gdańskie, Małopolskę, Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Śląsk

 • Umieszcza na linii chronologicznej daty: koronacji Kazimierza Wielkiego, założenia Akademii Krakowskiej, wygaśnięcia dynastii Piastów w państwie polskim

 • Wskazuje na mapie Kraków oraz obszar Królestwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego

 • Wyjaśnia sens powiedzenia: Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną

 • Przedstawia okoliczności objęcia polskiego tronu przez Jadwigę • Wie, kim był Mikołaj Wierzynek i opowiada o uczcie, którą wydał na cześć władców europejskich

 • Pokazuje na mapie terytorium państwa zakonu krzyżackiego oraz Malbork

 • Ocenia, czy ostatniemu władcy z dynastii Piastów słusznie nadano przydomek Wielki

 • Umieszcza na linii chronologicznej daty: zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie, bitwy pod Grunwaldem, podpisania I i II pokoju toruńskiego

 • Podaje przyczyny i skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie

 • Omawia przebieg bitwy pod Grunwaldem

 • Wymienia najważniejsze dokonania Władysława Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka

 • Tłumaczy, jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie Pomorza Gdańskiego w 1466 roku
 • Wymienia czynniki, które umożliwiły ponowne scalenie ziem polskich

 • Wskazuje na mapie dzielnice należące do Królestwa Polskiego w chwili śmierci Władysława Łokietka

 • Wymienia przyczyny konfliktu polsko-krzyżackiego

 • Wie, jakie skutki przyniosła Polsce utrata Pomorza Gdańskiego

 • Wyjaśnia znaczenie terminu unia

 • Wymienia czynniki, które umożliwiły ponowne scalenie ziem polskich

 • Omawia politykę wewnętrzną i zewnętrzną Kazimierza Wielkiego

 • Określa na podstawie drzewa genealogicznego pokrewieństwo łączące przedstawicieli dynastii Piastów i Andegawenów

 • Tłumaczy, jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie Pomorza Gdańskiego w 1466 roku

 • Umieszcza na linii chronologicznej daty: sprowadzenia Krzyżaków do Polski, podboju Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków, koronacji Władysława Łokietka, bitwy pod Płowcami
 • Wyjaśnia znaczenie terminów: Prusy, zakon krzyżacki, wielki mistrz

 • Dostrzega negatywne skutki rozbicia dzielnicowego

 • Tłumaczy, w jakich okolicznościach powstał zakon krzyżacki

 • Wie, dlaczego Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków do Polski

 • Wymienia nazwy obszarów współczesnej Polski, na których można znaleźć ślady obecności Krzyżaków

 • Potrafi podać przykład innego niż Krzyżacy zakonu rycerskiego np.- Templariusze

 • Ocenia rolę Władysława Łokietka w procesie zjednoczenia państwa polskiego

 • Tłumaczy, dlaczego koronacja Władysława Łokietka miała tak duże znaczenie dla Polski

 • Ocenia politykę prowadzoną przez Krzyżaków oraz ich działalność na podbitych terenach

 • Pozyskuje z różnych źródeł informacje o zamku w Malborku

 • Porównuje sposoby prowadzenia polityki zagranicznej stosowane przez Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

 • Porównuje przebieg dwóch wojen polsko-krzyżackich w XV wieku i ocenia znaczenie tych konfliktów w polskiej historii

 • Opowiada, czym zajmują się współczesne bractwa rycerskie
Rozdział IV.

Europejczycy odkrywają świat

I, II, III, 15.1

15.2, 15.3, 16.1

16.2, 18


 • Rozumie przełomowe znaczenie roku 1492 w dziejach Europy i świata

 • Wie, jaką rolę w okresie wielkich odkryć geograficznych odegrał Krzysztof Kolumb

 • Tłumaczy, na czym polegało przełomowe odkrycie Mikołaja Kopernika

 • Umieszcza na linii chronologicznej datę odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

 • Pokazuje na mapie trasę pierwszej wyprawy dalekomorskiej Krzysztofa Kolumba

 • Tłumaczy teorię Mikołaja Kopernika w kontekście powiedzenia: Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię
 • Podaje przyczyny odkryć geograficznych w XV i XVI stuleciu

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń palna, konkwistador

 • Opowiada, co wydarzyło się w roku 1492, używając terminów: karawela, Nowy Świat, Indianie, broń palna

 • Opowiada o życiu Mikołaja Kopernika, używając wyrażeń: uczony, astronom, odkrycie naukowe
 • Zna najważniejsze dokonania Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana

 • Wymienia skutki odkryć geograficznych dla mieszkańców Europy i Ameryki

 • Wie, dlaczego Leonarda da Vinci zalicza się do czołowych postaci epoki renesansu

 • Wyjaśnia znaczenie terminów renesans i humanizm

 • Wskazuje na mapie lądy odkryte w XV i XVI wieku przez Europejczyków oraz trasy wypraw odkrywczych podjętych przez Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamę i Ferdynanda Magellana

 • Wyjaśnia, dlaczego Kolumb nazwał mieszkańców Ameryki Indianami

 • Omawia różnice w postrzeganiu ludzkiego życia w średniowieczu i renesansie

 • Rozpoznaje charakterystyczne cechy budowli renesansowych
 • Zna datę wynalezienia ruchomej czcionki przez Jana Gutenberga

 • Rozumie myśl Terencjusza: Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce

 • Podaje przykłady najważniejszych dzieł renesansowych

 • Tłumaczy na podstawie tekstu źródłowego, w jaki sposób Krzysztof Kolumb zdobył zaufanie Indian

 • Opisuje wygląd XV-wiecznego okrętu

 • Charakteryzuje życie na statku w XV wieku

 • Wyjaśnia, jak średniowieczni mieszkańcy Europy wyobrażali sobie świat

 • Tłumaczy, jaki wpływ miały odkrycia geograficzne na wyobrażenia ludzi o świecie
 • Wie, skąd współcześnie czerpiemy wiedzę o Wszechświecie

 • Zna teorie dotyczące tego, kto dotarł do Ameryki przed 1492 rokiem

 • Ocenia znaczenie wypraw odkrywczych dla Europejczyków i ludów zamieszkujących Amerykę

 • Formułuje wnioski dotyczące niewolnictwa i wyraża swoją opinię na ten temat

 • Pozyskuje z różnych źródeł informacje o Krzysztofie Kolumbie oraz tworzy notatkę na temat tej postaci

 • Ocenia wpływ wynalazku Jana Gutenberga na zmianę światopoglądu ludzi na przełomie średniowiecza i renesansu

 • Sporządza notatkę na temat wybranego twórcy renesansowego na podstawie zgromadzonych informacji
Rozdział V

W Rzeczypospolitej szlacheckiej

I, II, III, 9.2 • Wyjaśnia znaczenie terminów: dwór, paź, komnata, arras

 • Wie, którzy władcy panowali w Rzeczypospolitej w okresie rozkwitu polskiej kultury

 • Wie, jakie znaczenie miał szlak wiślany dla rozwoju handlu zbożem w XVI wieku

 • Podaje najważniejsze postanowienia unii lubelskiej

 • Zna datę pierwszej wolnej elekcji

 • Rozumie znaczenie terminu potop szwedzki

 • Wyjaśnia, na czym polegała wojna podjazdowa

 • Wskazuje na mapie terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów i miejsce zawarcia unii polsko-litewskiej w 1569 roku

 • Pokazuje na mapie państwa, z którymi Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku
 • Wymienia najważniejszych przedstawicieli polskiego renesansu

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: sejm, sejmik, pospolite ruszenie, szlachta, przywilej, poseł, herb

 • Tłumaczy, dlaczego rycerstwo przekształciło się w szlachtę

 • Rozumie znaczenie terminu demokracja szlachecka

 • Omawia funkcje poszczególnych zabudowań gospodarczych wchodzących w skład folwarku szlacheckiego

 • Omawia przyczyny i skutki zawarcia unii lubelskiej

 • Wie, jak nazywał się pierwszy polski władca elekcyjny

 • Wymienia postanowienia artykułów henrykowskich

 • Zna przyczyny kryzysu państwa polsko-litewskiego w XVII wieku

 • Ocenia znaczenie hołdu pruskiego w dziejach Rzeczypospolitej

 • Rozpoznaje takie elementy architektoniczne, jak: loggia, arkady, attyka

 • Potrafi opisać wygląd tradycyjnego stroju szlacheckiego

 • Ocenia znaczenie unii lubelskiej

 • Omawia przebieg wolnej elekcji

 • Wyjaśnia, jakie znaczenie miała obrona klasztoru na Jasnej Górze dla Polaków walczących z najeźdźcą podczas potopu szwedzkiego
 • Zna datę hołdu pruskiego

 • Wie, dlaczego Mikołaj Rej i Jan Kochanowski należą do najważniejszych twórców w historii literatury polskiej

 • Omawia zasługi ostatnich Jagiellonów dla rozwoju kultury polskiej

 • Wie, na czym polegała uprzywilejowana pozycja szlachty w Rzeczypospolitej

 • Wymienia prawa i obowiązki szlachty

 • Tłumaczy, jaką rolę pełnił Gdańsk w XVI-wiecznym handlu zbożem

 • Wymienia przywileje szlacheckie ograniczające wolność osobistą chłopów

 • Wymienia narodowości żyjące na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • Opowiada o wyprawie wiedeńskiej Jana III Sobieskiego, używając wyrazów:

oblężenie, odsiecz, sułtan, husaria

 • Analizuje zamieszczony w podręczniku tekst źródłowy na temat zwycięstwa Jana III Sobieskiego pod Wiedniem i formułuje wnioski na jego podstawie

 • Wymienia skutki zwycięstwa Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem

 • Wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew stoczonych przez wojska polskie w XVII stuleciu

 • Porównuje wolną elekcję z wyborami prezydenckimi we współczesnej Polsce
 • Podaje przykłady budowli renesansowych w Polsce

 • Wyjaśnia, w jaki sposób obradował sejm walny

 • Dostrzega wpływ nadawania szlachcie kolejnych przywilejów na pozycję tej grupy w państwie oraz osłabienie władzy królewskiej

 • Wymienia elementy, z których składał się herb szlachecki

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: folwark, pańszczyzna, kmiecie

 • Wie, na czym polegała tolerancja religijna w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: elekcja, pole elekcyjne, koronacja

 • Tłumaczy, na czym polegała zasada liberum veto

 • Zna główne przyczyny i skutki wojen polsko-moskiewskich w XVII stuleciu

 • Charakteryzuje życie dworskie na Zamku Królewskim na Wawelu

 • Odnajduje w różnych źródłach utwory Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego

 • Opisuje wygląd dworu szlacheckiego

 • Charakteryzuje poszczególne grupy polskiej szlachty

 • Wyjaśnia na podstawie tekstu źródłowego, w jaki sposób można było zdobyć i utracić szlachectwo

 • Porównuje szlachecki sejm walny ze współczesnym polskim parlamentem

 • Porównuje na przykładzie Gdańska funkcjonowanie portów morskich w XVI oraz XXI wieku

 • Porównuje postanowienia unii lubelskiej z ustaleniami unii w Krewie

 • Porównuje wygląd świątyń poszczególnych grup wyznaniowych zamieszkujących obszar dawnej Rzeczypospolitej

 • Wskazuje różnice między pacta conventa i artykułami henrykowskimi

 • Ocenia, jaką rolę odegrał Stefan Czarniecki podczas wojny ze Szwecją w latach 1655–1660

 • Opisuje uzbrojenie husarza na podstawie ilustracji

 • Porównuje terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów z obszarem współczesnej Polski
 • Wymienia nazwy współczesnych państw, które leżą na terytorium dawnej Rzeczypospolitej

 • Tłumaczy, jakie ślady potęgi dawnej Rzeczypospolitej można odnaleźć na terytorium współczesnej Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy

 • Podaje przykłady dzieł sztuki nawiązujących do wydarzeń z XVI- i XVII-wiecznej historii Rzeczypospolitej

 • Zna dzieje dzwonu Zygmunt
 • Umieszcza na linii chronologicznej datę złożenia hołdu pruskiego

 • Określa, jaki wpływ na rozwój sztuki renesansowej w Polsce miała kultura włoska

 • Opisuje przebieg spławu wiślanego
 • Umieszcza na linii chronologicznej datę zawarcia unii lubelskiej

 • Charakteryzuje poszczególne grupy narodowościowe żyjące w państwie polsko-litewskim

 • Wymienia prawa grup wyznaniowych we współczesnej Polsce

 • Umieszcza na linii chronologicznej datę pierwszej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej

 • Zaznacza na linii chronologicznej daty: 1655, 1660, 1683
Rozdział VI. Upadek Rzeczypospolitej

I, II, III, 21.121.2, 22.1

 • Zna daty: elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski, I rozbioru Rzeczypospolitej, utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

 • Wie, czym były obiady czwartkowe i kto w nich uczestniczył

 • Zna datę uchwalenia Konstytucji 3 maja

 • Podaje daty: obrad Sejmu Wielkiego, wojny prowadzonej w obronie Konstytucji 3 maja, II rozbioru Polski

 • Wymienia dokonania Tadeusza Kościuszki przed wybuchem powstania w 1794 roku

 • Wie, jaką rolę odegrali w trakcie powstania kościuszkowskiego Jan Henryk Dąbrowski i Jan Kiliński

 • Omawia przyczyny i skutki III rozbioru Polski

 • Wskazuje na mapie ziemie utracone przez Rzeczpospolitą w wyniku I, II i III rozbioru

 • Wymienia reformy wprowadzone w polskim systemie oświaty za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego
 • Wyjaśnia, dlaczego Ignacy Krasicki zaliczany jest do czołowych postaci polskiej kultury w XVIII wieku

 • Wyjaśnia znaczenie terminu konstytucja

 • Zna przyczyny i skutki uchwalenia Konstytucji 3 maja

 • Wie, kim byli Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj

 • Wyjaśnia znaczenie terminów: barok, oświecenie, klasycyzm

 • Wymienia charakterystyczne cechy sztuki barokowej i klasycystycznej

 • Podaje przykłady budowli barokowych i klasycystycznych z uwzględnieniem regionu, w którym mieszka

 • Wie, jakie funkcje pełniła sztuka barokowa w Kościele katolickim

 • Określa, jakie znaczenie dla Rzeczypospolitej miało utworzenie Komisji Edukacji Narodowej

 • Omawia reformy Sejmu Wielkiego

 • Opowiada o wydarzeniach, które rozegrały się podczas powstania kościuszkowskiego, używając wyrażeń: naczelnik powstania, przysięga Kościuszki, kosynierzy

 • Podaje przyczyny i skutki wybuchu powstania w 1794 roku

 • Opisuje przebieg insurekcji kościuszkowskiej • Przedstawia postulaty konfederatów barskich

 • wie, dlaczego sejm obradujący w latach 1788–1792 określa się jako Sejm Czteroletni lub Sejm Wielki

 • Wymienia najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja

 • Omawia okoliczności, w jakich zawiązano konfederację targowicką, i wymienia jej następstwa

 • Zna okoliczności ustanowienia Orderu Virtuti Militarii przez Stanisława Augusta Poniatowskiego

 • Wyjaśnia, dlaczego rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest obecnie świętem narodowym

 • Zna datę III rozbioru Rzeczypospolitej

 • Wymienia najważniejsze wynalazki epoki oświecenia

 • Tłumaczy, czym była Wielka encyklopedia francuska

 • Ocenia decyzję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego o przystąpieniu do konfederacji targowickiej

 • Umieszcza na linii chronologicznej daty wybuchu powstania kościuszkowskiego oraz III rozbioru Polski

 • Omawia rolę chłopów w powstaniu kościuszkowskim
 • Rozumie, dlaczego dzień 14 października jest obchodzony, jako Dzień Edukacji Narodowej

 • Podaje datę wybuchu powstania kościuszkowskiego

 • Umieszcza na linii chronologicznej daty: 1764, 1772, 1773

 • Dostrzega związek między wykształceniem obywateli a ich poczuciem odpowiedzialności za państwo

 • Umieszcza na linii chronologicznej daty: 1788, 1791, 1792, 1793

 • Wyjaśnia, dlaczego Tadeusz Kościuszko wydał uniwersał połaniecki

 • Ocenia dokonania Tadeusza Kościuszki.
 • Zna dzieła sztuki nawiązujące do wydarzeń z XVIII-wiecznej historii Rzeczypospolitej

 • Opowiada o losach T. Kościuszki po upadku powstania

 • Tłumaczy, co spowodowało ożywiony rozwój nauki w epoce oświecenia

 • Rozpoznaje takie elementy architektoniczne, jak: gzyms, tympanon, fasada

 • Ocenia dokonania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna