Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne opracowano w oparciu o podręcznik „Słowa na czasie”Pobieranie 322.19 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar322.19 Kb.
  1   2   3
Wymagania edukacyjne z języka polskiego na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne opracowano w oparciu o podręcznik „Słowa na czasie”.

Numer i temat lekcji


Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)
Uczeń:


Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)
Uczeń potrafi to,
co na ocenę dopuszczającą, oraz:Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)
Uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, oraz:


Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)
Uczeń potrafi to, co
na ocenę dobrą, oraz:


1

Poznajmy się. Zapoznanie z regulaminem oceniania.brak

brak

brak

brak

2

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi.brak

brak

brak

brak

3

Sprawdzenie techniki czytania.• bardzo wolne tempo czytania

• liczne przekręcenia i błędy leksykalne

• zdarzają się fragmenty literowane, sylabizowane


• zdarzają się przekręcenia- zmieniona forma fleksyjna lub błędy leksykalne

• zaburzenia tempa- zbyt szybkie lub zbyt wolne

• stara się zwracać uwagę na intonację


• czyta płynnie, poprawnie, nie zmieniając form fleksyjnych czy wyrazów

• zwraca uwagę na odpowiednie tempo

• stara się zwracać uwagę na intonację i akcent zdaniowy


• czyta płynnie, poprawnie, nie zmieniając form fleksyjnych czy wyrazów

• zwraca uwagę na odpowiednie tempo

• zwraca uwagę na intonację i akcent zdaniowy


4-5

Utrwalenie zasad ortograficznych poznanych w szkole podstawowej.• z pomocą nauczyciela wskazuje zasady ortograficzne dotyczące ó-u , ż-rz

• z pomocą nauczyciela korzysta ze słownika ortograficzngo• z pomocą nauczyciela wskazuje zasady ortograficzne z: ó-u, ż-rz, ch-h

•potrafi skorzystać ze słownika ortograficznego, by wyszukać wyraz i znaleźć wyjaśnienie pisowni• pisze bezbłędnie tekst, w którym pojawiają się podstawowe zasady ortograficzne

• pisze bezbłędnie tekst, w którym pojawiają się podstawowe zasady ortograficzne

• podaje wyjątki od poznanych zasad6-7

Biblijna koncepcja stworzenia świata.• streszcza fragment „Księgi Rodzaju” o powstaniu świata

• wskazuje zdanie, które wielokrotnie pojawia się w tekście

• zapisuje w wyznaczonych miejscach na schematach określenia charakteryzujące Boga, świat i człowieka


• wymienia dzieła Boga i zadania wyznaczone poszczególnym stworzeniom

• tłumaczy, dlaczego człowiek pojawia się na końcu procesu stwarzania

• redaguje spójną wypowiedź na temat wizji idealnego świata


• uzasadnia istnienie harmonii i porządku w procesie stwarzania świata

• wyjaśnia termin werset• tłumaczy, w jakim celu zostały zastosowane powtórzenia w tekście

• redaguje spójną i poprawną językowo wypowiedź na temat wizji idealnego świata

8

Co powinniśmy wiedzieć o Biblii?• wskazuje, jak można podzielić Biblię

• wskazuje różnice między Starym a Nowym Testamentem• wskazuje autorstwo Pisma Świętego

• wymienia języki, w których powstała Biblia

• wymienia czas powstania dzieła• wymienia najstarsze tłumaczenia

• wyjaśnia, dlaczego stanowi inspirację dla artystów9

Jak zredagować opis dzieła sztuki?• wymienia rodzaje opisu

• nazywa emocje towarzyszące poszczególnym postaciom

• uzupełnia opis odpowiednimi wyrazami


• zaznacza w tekście fragmenty opisu i nazywa jego rodzaj

• przy pomocy nauczyciela wskazuje związki frazeologiczne określające emocje postaci ukazanych na ilustracjach

• zapisuje określenia przydatne do redagowania opisu dzieła sztuki


• podaje cechy opisu dzieła sztuki

• wskazuje słownictwo typowe dla opisu obrazu• redaguje opis dzieła sztuki zgodnie z instrukcją

10

Opisujemy fresk Michała Anioła „Stworzenie Adama”.• wymienia rodzaje opisu

• nazywa emocje towarzyszące poszczególnym postaciom

• opisuje obraz, ale w sposób chaotyczny


• redaguje opis dzieła sztuki zgodnie z instrukcją- uwzględnia wszystkie elementy, ale w sposób pobieżny

• potrafi podać kilka informacji dotyczących Michała Anioła

• dokonuje oceny dzieła


• redaguje opis dzieła sztuki zgodnie z instrukcją- uwzględnia większość elementów

• stosuje słownictwo typowe dla obrazu (pierwszy plan, kompozycja dynamiczna, otwarta)

• potrafi podać kilka informacji dotyczących Michała Anioła

• dokonuje oceny i uzasadnia ją• redaguje opis dzieła sztuki zgodnie z instrukcją- uwzględnia wszystkie elementy

• poprawnie stosuje słownictwo typowe dla obrazu (pierwszy plan, kompozycja dynamiczna, otwarta)

• potrafi podać kilka informacji dotyczących Michała Anioła oraz genezy „Stworzenia Adama”

• uwzględnia emocje, które budzi w nim dzieło

• dokonuje oceny dzieła i uzasadnia ją


11-12

Powstanie świata według mitologii.• wymienia utwory Jana Parandowskiego

• czyta ze zrozumieniem fragmenty „Mitologii” w tłum. J. Parandowskiego

• odszukuje w słowniku znaczenia podanych frazeologizmów związanych z mitologią


• łączy w pary imiona postaci z mitologii

• uzupełnia drzewo genealogiczne bogów greckich

• opisuje stosunki panujące w rodzinie przedstawionej w micie o początkach świata

• wyjaśnia różne znaczenia słowa mit, korzystając ze słownika języka polskiego
• krótko omawia postać Jana Parandowskiego

• ocenia relacje panujące w rodzinie przedstawionej w micie o początkach świata

• podaje wydarzenia, z którymi związane jest pochodzenie danych frazeologizmów

• wyjaśnia terminy: mit, mitologia

• redaguje zdania z różnymi znaczeniami słowa mit


• porównuje mit o powstaniu świata z biblijną wizją stworzenia

wyszukuje w tekście cytaty, które budują nastrój

13

Kim jest syn marnotrawny?• czyta ze zrozumieniem „Przypowieść o synu marnotrawnym”

• zapisuje określenia charakteryzujące bohaterów

• odczytuje dosłowny sens przypowieści


• opowiada krótko o losach młodszego syna

• formułuje opinię na temat zachowania ojca

• uzupełnia frazeologizmy i przysłowia pochodzące z Biblii

• spośród podanych cech wybiera te, które są charakterystyczne dla języka Biblii

• wskazuje na obrazie Rembrandta elementy, o których jest mowa w przypowieści


• przygotowuje dłuższą wypowiedź o losach młodszego syna z zachowaniem zasad poprawnej kompozycji

• ocenia, w jaki sposób ojciec traktuje marnotrawnego syna

• wyjaśnia terminy: przypowieść, alegoria, symbol

• tłumaczy, co znaczą frazeologizmy pochodzące z Biblii

• omawia sposób przedstawienia postaci, tła oraz kolorystyki na obrazie Rembrandta


• wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat zachowania ojca

• odczytuje symboliczny sens przypowieści

• samodzielnie wyjaśnia alegoryczne znaczenie postaci ojca i syna marnotrawnego

• redaguje opowiadanie z punktu widzenia danej postaci, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych oraz stosując bogate słownictwo
15

W starożytnym świecie.• ogólnie charakteryzuje epokę antyczną

• określa, na kiedy datowany jest początek i koniec starożytności

• wyjaśnia znaczenie i pochodzenie nazw epoki

• wymienia czołowych filozofów epoki starożytnej (Sokrates, Platon, Arystoteles, Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Zenon z Kition, Epikur)• wymienia główne etapy rozwoju filozofii starożytnej

• tłumaczy, na czym polega zasada symetrii i harmonii w sztuce

• omawia główne poglądy filozoficzne myślicieli epoki starożytnej (Sokrates, Zenon z Kition, Epikur)


• odszukuje w różnych źródłach informacje na temat gimnazjum w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie

• omawia główne poglądy filozoficzne myślicieli epoki starożytnej (Platon, Arystoteles, Tales z Miletu, Heraklit z Efezu)
• ocenia słuszność stwierdzenia Sokratesa i uzasadnia swoje zdanie


16

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest...” – biblijna pieśń pochwalna.• czyta ze zrozumieniem „Hymn o miłości”

• wymienia czyny i umiejętności, które bez miłości byłyby bezwartościowe

• uzupełnia schemat określeniami miłości występującymi w hymnie


• wyszukuje w tekście środki stylistyczne, za pomocą których została opisana miłość

• podaje różnice między zachowaniem dziecka i osoby dorosłej

• zabiera głos w dyskusji na temat tego, czym jest miłość w dzisiejszych czasach

• •tłumaczy termin hymn• wyjaśnia, dlaczego – zdaniem św. Pawła – miłość jest najważniejsza

• tłumaczy termin agape

• udowadnia, że pieśń św. Pawła jest hymnem


• określa, co symbolizują dzieciństwo i dorosłość

• aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat tego, czym jest miłość w dzisiejszych czasach17-18

O skutecznym porozumiewaniu się.• podaje przyczyny nieskutecznej komunikacji

• ustala, kto jest nadawcą i odbiorcą danej sytuacji komunikacyjnej

• wymienia uczestników komunikacji językowej

• zapisuje komunikaty przekazywane przez poszczególne emotikony

• określa nadawcę i odbiorcę tekstu oraz intencje nadawcy


• projektuje znak graficzny przekazujący określone informacje

• podaje dwie cechy, którymi powinien charakteryzować się czytelny piktogram

• dzieli poszczególne wypowiedzi według intencji

• rozpoznaje intencje podanych wypowiedzi

• układa wypowiedzi odpowiednio do wskazanych sytuacji

• wyjaśnia terminy: komunikacja językowa, komunikat, nadawca, odbiorca• wyjaśnia terminy: kontakt, kod, kontekst, intencja

• podaje trzy cechy, którymi powinien charakteryzować się czytelny piktogram

• układa wypowiedzi zgodne ze wskazanymi intencjami


• wymienia zasady językowego savoir-vivre’u związane z komunikacją językową

• układa wypowiedzi odpowiednio do wskazanych sytuacji komunikacyjnych, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną19

Sztuka sądzenia -Jan Parandowski, „Sąd Parysa”.• opowiada treść mitu

• podaje okoliczności i przyczynę sporu pomiędzy boginiami
• wyjaśnia pochodzenie Parysa i podaje przyczynę porzucenia go w górach

• wyjaśnia wyrażenie jabłko niezgody, korzystając w razie potrzeby ze słownika frazeologicznego

• wyjaśnia, kim była Temida


• przedstawia wybór Parysa - podaje przedstawione w tekście cechy bogów i z pomocą nauczyciela określa, o czym one mogą świadczyć

• bierze udział w klasowej dyskusji nad wartościami

•wymienia atrybuty Temidy i wyjaśnia ich znaczenie


• formułuje uzasadnienie wyboru Parysa oraz jego ocenę

• uzasadnia swoją ocenę wyboru Parysa

• określa, o czym mogą świadczyć cechy bogów przedstawione w tekście

• aktywnie bierze udział w klasowej dyskusji nad wartościami20

Historia Edypa - Jan Parandowski, „Edyp”.• opowiada treść mitu

• określa, które zdarzenie z mitu zostało przedstawione na obrazie Antoniego Brodowskiego
• z pomocą nauczyciela redaguje plan wydarzeń

• wymienia działania poszczególnych postaci i ocenia ich wpływ na przebieg zdarzeń


• wymienia uniwersalne prawdy i wartości zawarte w micie o Edypie

• wymienia elementy świadczące o tym, który moment mitu został ukazany na obrazie Antoniego Brodowskiego
• redaguje plan wydarzeń

• przygotowuje argumenty do dyskusji na temat, czy we współczesnym świecie dochodzi do konfliktów między prawem boskim i ludzkim

• wyjaśnia pojęcie fatum

• rozważa problem, czy człowiek ma zawsze wpływ na wydarzenia w jego życiu oraz jak wiedza o przyszłości mogłaby zmienić jego decyzje• uzasadnia, że prawdy i wartości przedstawione w micie o Edypie są uniwersalne i aktualne także w dzisiejszym świecie

• rozważa, czego mogą dotyczyć konflikty między prawem boskim i ludzkim we współczesnym świecie

• rzeczowo uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji na temat, czy człowiek ma zawsze wpływ na wydarzenia w jego życiu oraz jak wiedza o przyszłości mogłaby zmienić jego decyzje


21-22

O zmaganiach z przeciwnościami losu i walką z własną słabością. Jan Parandowski „Przygody Odyseusza”.• opowiada wybraną przygodę Odyseusza

• wyszukuje w diagramie imiona bohaterów, korzystając z książki

• z pomocą nauczyciela korzysta ze słownika frazeologicznego, by wyjaśnić znaczenie frazeologizmów


• opowiada 3 przygody Odyseusza

• streszcza wybrany fragment

• wyszukuje w diagramie imiona bohaterów , korzystając z książki, wyjaśnia, kim byli

• rozumie i poprawnie stosuje frazeologizmy: między Scyllą a Charybdą, koń trojański, syreni śpiew

•nazywa uczucia bohatera podczas podróży

• nazywa cechy bohatera• opowiada treść lektury

• wyjaśnia znaczenie terminu: odyseja

• podaje przykłady osób, które w dążeniu do celu przypominają Odyseusza


• wymienia utwory literackie, w których pojawia się motyw wędrówki

• podaje przykłady bohaterów literackich przypominających swym postępowaniem Odyseusza23

Trudny powrót. Homer „Odyseja”.• czyta ze zrozumieniem fragment „Przepowiedni Tejrezjasza”

• podaje nadawcę i adresata tekstu

• wymienia tytuły utworów Homera


• wyjaśnia, kim w mitologii greckiej był Tejrezjasz

• układa pytania skierowane do bohatera utworu

• przedstawia w postaci komiksu wybrane zdarzenie z wędrówki Odyseusza

• wyjaśnia, czym jest epos, podaje 3 jego cechy• opowiada o sytuacji ukazanej na obrazie Herberta Jamesa Drapera z punktu widzenia jednego z towarzyszy Odyseusza

• podaje pozostałe cechy eposu• wymienia utwory literackie lub filmy, w których pojawia się motyw wędrówki

• zestawia sytuację ukazaną na obrazie Herberta Jamesa Drapera z fragmentem „Mitologii” Jana Parandowskiego24-26

Diagnoza na wejściu i omówienie jej wyników.brak

brak

brak

brak

27

Biblia – księga nad księgami. Roman Brandstaetter „Biblio, ojczyzno moja”.• wymienia utwory Romana Brandstaettera

• wskazuje podmiot liryczny

• wyjaśnia, do kogo i z jakiego powodu zwraca się podmiot liryczny

• wymienia rodzaje liryki• określa, czy osobę mówiącą w wierszu można utożsamić z autorem

• omawia znaczenie Biblii w życiu podmiotu lirycznego

• wskazuje w tekście anaforę i uosobienie


• podaje elementy biografii poety oraz wskazuje fragmenty wiersza świadczące o tym, że podmiot liryczny jest tożsamy z autorem

• tłumaczy terminy: anafora, liryka pośrednia i bezpośrednia

• opisuje obraz Berthy Herkomer


• określa funkcję anafory w przeczytanym tekście

• redaguje wypowiedź będącą rozwinięciem myśli zawartej w wybranej sentencji i zawierającą odpowiedź na pytanie, czy wiara pomaga w życiu28

Historia biblijnych braci. Kazimiera Iłłakowiczówna „Kain i Abel”.• wymienia podstawowe informacje biograficzne z życia Kazimiery Iłłakowiczówny

• porównuje biblijną historię Kaina i Abla z wersją ukazaną w wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny
• określa, kim jest podmiot mówiący w wierszu

• wskazuje słabość i siłę bohaterów tekstu

• intepretuje zakończenie wiersza

• wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego piętno kainowe

• opisuje uczucia, jakie wywołała w nim litografia Marca Chagalla


• odnajduje w albumach sztuki obrazy nawiązujące do tematyki biblijnej i ocenia, na ile obrazy te są wierne tekstowi

• zapisuje w pięciu zdaniach wnioski dotyczące analizy obrazów

• układa z wyjaśnionym frazeologizmem zdanie odnoszące się do czasów współczesnych


• wyjaśnia wpływ konstrukcji podmiotu mówiącego na interpretację wydarzeń

• interpretuje znaczenie inicjalnych wersów zwrotek w kontekście prawdy o świecie i ludziach
29

Redagujemy opis.• wymienia rodzaje opisu

• nazywa emocje towarzyszące poszczególnym zachowaniom

• uzupełnia opis odpowiednimi wyrazami


• rozpoznaje rodzaj opisu dominujący w tekście

• zaznacza w tekście fragmenty opisu i nazywa jego rodzaj

• przy pomocy nauczyciela wskazuje związki frazeologiczne określające emocje postaci ukazanych na ilustracjach

• zapisuje określenia przydatne do redagowania podanych rodzajów opisu

• redaguje opis przedmiotu


• podaje cechy poszczególnych rodzajów opisu

• wyjaśnia różnice między opisem obiektywnym i subiektywnym oraz statycznym i dynamicznym

• wskazuje związki frazeologiczne określające podane emocje


• redaguje opis przedmiotu lub dzieła sztuki zgodnie z instrukcją

30

Symbolika jaskini Platona. Jostein Gaarder. „Świat Zofii”.• wymienia utwory Josteina Gaardera

• krótko opowiada o życiu w jaskini i poza nią

• odczytuje tekst na poziomie dosłownym


• tworzy notatkę na temat życia oraz

myśli filozoficznej Sokratesa i Platona

• przy pomocy nauczyciela określa przenośne znaczenie elementów składających się na parabolę jaskini

• redaguje opis sytuacji

• uczestniczy w zabawie: Jaka to sentencja?, próbując odgadnąć myśli znanych filozofów na podstawie ilustracji


• krótko omawia postać Josteina Gaardera

• redaguje i uzasadnia własną opinię na temat koncepcji Platona

• wyczerpująco opisuje życie w jaskini i poza nią


• redaguje dynamiczny opis sytuacji, przestrzegając norm kompozycyjnych i językowych


31

O czasowniku.• odróżnia formy nieosobowe czasownika od osobowych

• redaguje zdania z czasownikami w trybie rozkazującym

• odnajduje w tekście osobowe i nieosobowe formy czasownika

• tworzy formy nieosobowe czasownika zakończone na -no, -to• określa formy gramatyczne czasownika

• uzupełnia zdania czasownikami w odpowiedniej formie

• tworzy związki frazeologiczne z podanymi czasownikami

• redaguje tekst z użyciem wybranych frazeologizmów

• pisze poprawnie przeczenie nie oraz cząstkę by z czasownikiem


redaguje instrukcję, w której wykorzystuje czasowniki w trybie rozkazującym

• sporządza notatkę z zastosowaniem nieosobowych form czasownika
• określa formy gramatyczne czasownika

• redaguje tekst z użyciem wszystkich utworzonych frazeologizmów

• wyjaśnia znaczenie czasownika jako części mowy

• wyjaśnia zasady pisowni przeczenia nie oraz cząstki by z różnymi formami czasownika32-33

Pisał, został napisany, czyli o stronach czasownika.• stosuje w zdaniach czasowniki w stronie biernej


• przekształca zdania, zmieniając formy strony biernej na stronę czynną

• układa zdania z czasownikami w stronie czynnej i biernej oraz z formami zakończonymi na -no, -to
• wyjaśnia różnicę między stroną czynną a bierną oraz czasownikami przechodnimi i nieprzechodnimi

• redaguje notatkę prasową, używając form zakończonych na -no, -to
• redaguje opis, używając czasowników w stronie czynnej i biernej

• przekształca wypowiedzenia, aby uniknąć dwuznaczności
34

Sprzątał, sprzątał, wreszcie sprzątnął, czyli o czasownikach dokonanych i niedokonanych.•dokonuje podziału na czasowniki dokonane i niedokonane

•wskazuje różnice miedzy czasownikami dokonanymi i niedokonanymi

• podaje formy czasowników dokonanych do niedokonanych i odwrotnie


• wyjaśnia cechy gramatyczne czasowników dokonanych i niedokonanych


Pobieranie 322.19 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna