Wymagania funkcjonalne I niefunkcjonalne


Wymagania szczegółowe dla procesówPobieranie 0.56 Mb.
Strona11/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

1.14 Wymagania szczegółowe dla procesów

1.14.1 Pytanie do GUS


 1. System zapewni obieg dokumentów w procesie „Pytanie do GUS”, realizowanym przez Departament Informacji GUS, zdefiniowanym na schemacie znajdującym się w Załączniku nr 8 oraz według zamieszczonych poniżej funkcjonalności.

 2. System musi zapewnić utworzenie rejestru Pytań do GUS.

 3. System musi zapewnić przypisanie referentom DI uprawnień do poszczególnych rekordów w rejestrze.

 4. System musi umożliwić zadanie Pytania do GUS na dedykowanym formularzu, dostępnym z poziomu Portalu Informacyjnego GUS.

 5. System musi umożliwić import danych z dedykowanego formularza do odpowiadających im pól w rejestrze.

 6. System musi umożliwić wprowadzanie do rejestru, przez uprawnionych referentów DI, pytań wpływających w inny sposób, niż za pomocą dedykowanego formularza (fax, e-mail).

 7. System musi zapewniać nadanie nowemu pytaniu kolejnego numeru w rejestrze.

 8. System musi zapewniać powiadamianie referentów DI o nowych pytaniach.

 9. System musi zapewniać wsparcie wysyłania do klienta odpowiedzi w formie e-maila oraz wydruk udzielonej odpowiedzi.

 10. System musi umożliwiać opublikowanie pytania i udzielonej na nie odpowiedzi w module Najczęściej zadawane pytania FAQ w Portalu Informacyjnym GUS.

 11. System musi umożliwiać skierowanie pytania - przez uprawnionego referenta DI - na proces związany z udostępnianiem danych statystycznych.

 12. System musi umożliwiać wyszukiwanie pytań według zdefiniowanych kryteriów.

 13. System musi umożliwiać generowanie statystyk dotyczących ilości i tematyki wpływających pytań.1.14.2Udostępnianie danych statystycznych


 1. System zapewni obieg dokumentów w procesie „Udostępnianie danych statystycznych” (z wyłączeniem zamówień odpłatnych), realizowanego przez jednostki statystyki publicznej, zdefiniowanego na schemacie znajdującym się w Załączniku nr 8 oraz według zamieszczonych poniżej funkcjonalności.

 2. System musi zapewnić utworzenie rejestru zamówień na dane statystyczne – z uwagi na ilość wpływających zamówień oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.

 3. System musi zapewnić zaewidencjonowanie wszystkich zamówień na dane statystyczne (w tym zamówień płatnych) i obsługiwane ich z poziomu aplikacji „Rejestr zamówień na dane statystyczne”.

 4. System musi umożliwić stworzenie w rejestrze obowiązkowych pól związanych z realizacją zamówienia: dane zlecającego zamówienie, jednostka przypisana do obsługi zamówienia, częstotliwość (przy zamówieniach cyklicznych), sposób realizacji, wyliczenie kosztów zamówienia, status realizacji zamówienia.

 5. System musi zapewnić migrację danych z funkcjonującej obecnie w Departamencie Informacji GUS aplikacji „Rejestr zamówień GUS”, opartej o bazę MySQL.

 6. System musi zapewnić migrację danych z baz danych funkcjonujących w urzędach statystycznych (m.in. xls, mdb).

 7. System musi umożliwić nadawanie pracownikom jednostek statystyki publicznej uprawnień do poszczególnych rekordów w rejestrze.

 8. System musi umożliwić złożenie zamówienia na dane statystyczne na dedykowanym formularzu, dostępnym z poziomu Portalu Informacyjnego GUS, z możliwością wyboru jednostki statystyki publicznej, do której kierowane jest zamówienie.

 9. System musi zapewniać import danych z dedykowanego formularza do odpowiednich pól w rejestrach zamówień na dane statystyczne poszczególnych jednostek.

 10. System musi umożliwiać wprowadzanie do rejestrów jednostek statystyki publicznej, przez uprawnionych pracowników jednostek statystyki publicznej, zamówień wpływających w inny sposób, niż za pomocą dedykowanego formularza (fax, e-mail).

 11. System musi zapewniać nadanie nowemu zamówieniu kolejnego numeru w rejestrze.

 12. System musi zapewniać dołączenie do sprawy skanu pisma, faxu lub e-maila z zamówieniem.

 13. System musi posiadać system podpowiedzi (połączony z metadanymi zamówienia) ułatwiający dekretację zamówienia w systemie.

 14. System musi zapewniać przypisanie kolejnego wpływającego pisma do istniejącej już sprawy związanej z zamówieniem.

 15. System musi zapewniać powiadamianie pracowników statystyki publicznej o nowych zamówieniach do dekretacji i realizacji (dyrektorów, kierowników komórek/referentów w DI i urzędach statystycznych).

 16. System musi umożliwić określanie poziomów dostępu do zamówienia dla określonych osób (np. do realizacji, do wiadomości).

 17. System musi umożliwić zaawansowane wyszukiwanie zamówień według zdefiniowanych kryteriów.

 18. System musi umożliwić generowanie statystyk dotyczących zamówień, m.in. ilość zamówień na jednostkę statystyki publicznej, ilość zamówień na komórkę/referenta, ilość zamówień w podziale na statusy zamówienia, tematy itd.

 19. System musi umożliwić utworzenie bazy osób i instytucji zamawiających dane statystyczne.

 20. System musi umożliwić utworzenie i wykorzystywanie bazy szablonów pism, z możliwością automatycznego wypełniania szablonu danymi teleadresowymi Zamawiającego oraz treścią odpowiedzi.

 21. System musi umożliwić wydawanie poleceń i określanie terminu realizacji zamówienia.

 22. System musi zapewniać monitorowanie terminów realizacji zamówień oraz powiadomienia w przypadku ich przekroczenia.

 23. System musi umożliwić oznaczenie zamówień, których termin realizacji dobiega końca się jako spraw pilnych.

 24. System musi umożliwić sporządzanie raportów zamówień przeterminowanych, pilnych i ich wydruk.

 25. System musi zapewniać wsparcie wysyłania odpowiedzi na zamówienia na dane statystyczne za pomocą faxu i e-maila, bezpośrednio z systemu.

 26. System musi zapewniać skierowanie zamówienia na dane statystyczne na proces „Pytanie do GUS”.

 27. System musi umożliwić skierowanie zamówienia na dane statystyczne do innej jednostki statystyki publicznej.

 28. System musi umożliwić publikowanie statusu realizacji sprawy (podpięcie informacji o statusie) poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Portalu Informacyjnego GUS w celu sprawdzenia przez składającego zamówienie statusu sprawy.1.14.3 Wymagania ogólne dla procesów związanych z dyscypliną pracy

 1. System zapewni dla wszystkich pracowników jednostek statystyki publicznej obieg dokumentów w procesach związanych z procesami związanymi z dyscypliną pracy, realizowanymi w jednostkach statystyki publicznej, zdefiniowanymi na schematach znajdujących się w Załączniku nr 8 (właściwych dla GUS) oraz według zamieszczonych poniżej funkcjonalności.

 2. System musi umożliwiać pracownikom wypełnienie elektronicznych formularzy a następnie edycję danych właściwych dla danego procesu. System w tym celu musi umożliwić wykorzystanie danych systemowych:

 1. imię i nazwisko,

 2. komórka organizacyjna,

 3. stanowisko,

 4. bieżąca data.

 1. System musi umożliwić weryfikację informacji (np. o ilości dostępnego urlopu) i wprowadzenie w momencie zakończenia procesu informacji do systemu HR (np. informacji o przydzielonym urlopie) właściwych dla danego procesu.

 2. System musi aktualizować indywidualny kalendarz pracownika na podstawie danych uzyskanych w trakcie procesów. System musi zaznaczać w kalendarzu:

  1. nieobecności zarówno całodniowe jak i w określonych godzinach z uwzględnieniem przyczyn tych nieobecności,

  2. pracę wykonaną poza godzinami służbowymi,

  3. fakt sprawowania zastępstwa (kiedy i za kogo),

  4. termin zaplanowanego przez pracownika urlopu i delegacji,

  5. Inne wynikające z przebiegu procesów.


1.14.4 Proces delegacji

 1. System zapewni możliwość edytowania na formularzu delegacji następujących elementów:

 1. miejsca przeznaczenia delegacji,

 2. terminu rozpoczęcia i zakończenia delegacji,

 3. określenia środka transportu,

 4. wartości wnioskowanej do wypłacenia zaliczki,

 5. miejsc wyjazdu i przyjazdu,

 6. dat wyjazdu i przyjazdu,

 7. godzin wyjazdu i przyjazdu,

 8. kosztów przejazdów,

 9. wyliczanie kosztów delegacji i ich składowych (ryczałty, diety itp).

 1. System zapewni możliwość automatycznego przekazywania delegacji do zatwierdzenia.

 2. System zapewni możliwość generowania zastępstw w związku z zaakceptowaniem delegacji, musi przy tym  automatycznie przekierowywać zadania przydzielone osobie zastępowanej (zarówno dekretowane na nią jak i wynikające ze zdefiniowanych procesów) na osobę zastępującą i automatycznie nadawać jej uprawnienia do dokumentów związanych z tymi zadaniami (w takim zakresie, jaki przysługiwał osobie zastępowanej).

 3. System zapewni możliwość automatycznego zapisania w indywidualnym kalendarzu pracownika dni zaakceptowanej delegacji jako dni nieobecności w pracy.

 4. System zapewni możliwość modyfikacji terminów delegacji i modyfikacji liczby dni delegacji a także usunięcia delegacji.

1.14.5 Obsługa wniosku urlopowego

 1. System zapewni automatyczną weryfikację dostępności urlopu do wykorzystania na podstawie przechowywanych w systemie HR danych na temat:

 1. liczby dni przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

 2. liczby dni przysługującego pracownikowi urlopu szkoleniowego (przyznanego na podstawie Umowy o skierowanie na studia),

 3. liczby dni przysługującego pracownikowi urlopu okolicznościowego, wynikającego z ogólnych przepisów prawa/(np. ślub własny lub dziecka, zgony),

 4. liczby dni przysługującego pracownikowi urlopu dodatkowego (np. urlop kombatancki, orzeczenie o niepełnosprawności etc) wynikającej z przepisów prawa,

 5. liczby dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do lat 14,

 6. liczby wykorzystanych dni urlopu (z uwzględnieniem rodzaju urlopu),

 7. planu urlopów (dla urlopów dłuższych niż 10 dni).

 1. Wprowadzenie zmian w danych dotyczących liczby dni przysługującego pracownikowi urlopu musi być możliwe bez wprowadzania zmian w oprogramowaniu.

 2. W przypadku zmian liczby przysługującego urlopu dotyczących wielu pracowników (np. wskutek zmiany przepisów prawa) musi istnieć możliwość zaktualizowania danych dla wszystkich pracowników, których dotyczy zmiana, jednocześnie.

 3. Listę urlopów oraz przysługujące ilości dni system za każdym razem musi pobrać z systemu HR.

 4. System zapewni możliwość modyfikacji terminów urlopu i modyfikacji liczby dni urlopu.

 5. System zapewni możliwość automatycznego zapisania w indywidualnym kalendarzu pracownika dni zaakceptowanego urlopu jako dni przewidywanej nieobecności w pracy.

 6. System zapewni możliwość edytowania wniosku urlopowego.

 7. System zapewni możliwość zatwierdzenia wniosku urlopowego według przygotowanej ścieżki obowiązującej dla danego pracownika.

 8. System zapewni możliwość generowania zastępstw w związku z zaakceptowaniem wniosku urlopowego, musi przy tym  automatycznie przekierowywać zadania przydzielone osobie zastępowanej (zarówno ręczne jak i wynikające ze zdefiniowanych procesów) na osobę zastępującą i automatycznie nadawać jej uprawnienia do dokumentów związanych z tymi zadaniami (w takim zakresie, jaki przysługiwał osobie zastępowanej).1.14.6 Zgłaszanie uwag do Projektu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

 1. System zapewni obieg dokumentów w procesie „Zgłaszanie uwag do PBSSP”, realizowanym przez jednostki statystyki publicznej, zdefiniowanym na schemacie znajdującym się w Załączniku nr 8 oraz według zamieszczonych poniżej funkcjonalności.

 2. System musi zapewnić możliwość wypełnienia formularza zgłoszenia uwag dostępnego z poziomu ESP dla użytkowników spoza jednostek statystyki publicznej.

 3. System musi zapewnić możliwość wypełnienia formularza zgłoszenia uwag dostępnego z poziomu aplikacji przez pracownika wewnętrznego dla zgłoszeń przekazanych w inny sposób niż przez formularz elektroniczny.

 4. System musi zapewnić możliwość obsługi pełnej ścieżki procesu zgodnie ze zdefiniowanym schematem procesu.

 5. System musi zapewnić podpięcie słowników pod formularz wspomagający wypełnienie poszczególnych pól.

 6. System musi zapewnić automatyczną podpowiedź pracownikowi dekretującemu ścieżkę dekretacji na podstawie rodzaju badania.

 7. System automatycznie powiadomi uprawnionych użytkowników o wpłynięciu nowej uwagi, dekretacji bądź stanowiska do uwagi.

 8. System wyśle automatyczne potwierdzenie składającemu uwagę o przyjęciu uwagi.

 9. System musi umożliwić wydruk raportu z uwagami.

 10. System musi zapewnić ewidencjonowanie uwag w formie zestawienia dostępnego dla upoważnionych użytkowników.

 11. Rejestr musi umożliwić wyszukanie sprawy wg zdefiniowanych kryteriów.

 12. Dane z formularza muszą automatycznie trafić do odpowiadających im pól w rejestrze.

 13. System musi umożliwić zadekretowanie uwag do odpowiednich osób w celu zajęcia stanowiska do uwag.

 14. System musi umożliwić wprowadzanie stanowisk do uwag przez zadekretowane osoby.

 15. System musi umożliwić generowanie statystyk m.in. ilości złożonych uwag do punktów PBSSP.

 16. System musi umożliwić pokazanie zgłaszającemu uwagę statusu rozpoczętej przez niego sprawy.

 17. System musi umożliwić monitorowanie terminów realizacji spraw oraz powiadomienie w przypadku ich przekroczenia.

 18. System musi umożliwić zamknięcie raportu i zablokowanie możliwości edycji poszczególnych pól przez upoważnionych użytkowników w momencie zakończenia prac nad procesem.

 19. System musi umożliwić generowanie i wydruk raportów zbiorczych.1.14.7 Raporty z przebiegu badań


 1. System zapewni obieg dokumentów w procesie „raporty z przebiegu badań”, realizowanym przez jednostki statystyki publicznej, zdefiniowanym na schemacie znajdującym się w Załączniku nr 8 oraz według zamieszczonych poniżej funkcjonalności.

 2. System musi zapewnić możliwość wypełnienia formularzy zgłoszenia uwag dla badań i zgłoszenia uwag do badań zbiorczych dostępnych z poziomu Portalu Korporacyjnego dla użytkowników z jednostek statystyki publicznej.

 3. System musi umożliwiać zapisanie roboczej wersji formularza i wielokrotne edytowanie przed wysłaniem.

 4. System musi umożliwiać podpięcie słowników pod formularz wspomagający wypełnienie poszczególnych pól.

 5. System musi zapewniać podpowiedź pracownikowi dekretującemu zgodnie z punktem badania.

 6. System musi zapewnić możliwość obsługi pełnej ścieżki procesu zgodnie ze zdefiniowanym schematem procesu.

 7. System musi automatycznie powiadamiać uprawnionych użytkowników o wpłynięciu nowej uwagi, dekretacji bądź stanowiska do uwagi.

 8. System musi automatycznie wysyłać potwierdzenie składającemu uwagę o przyjęciu raportu.

 9. System musi umożliwiać wydruk raportu.

 10. System musi zapewnić ewidencjonowanie uwag w formie rejestru dostępnego dla upoważnionych użytkowników.

 11. Rejestr musi umożliwić wyszukanie sprawy według zdefiniowanych kryteriów.

 12. Dane z formularza muszą automatycznie trafić do odpowiadających im pól w rejestrze.

 13. System musi umożliwiać scalenie raportów z badań zbiorczych przekazanych przez poszczególne Urzędy Statystyczne (dla tego samego badania zbiorczego) w jeden raport kierowany do dekretacji.

 14. System musi umożliwiać zadekretowanie uwag do odpowiednich osób w celu zajęcia stanowiska do uwag.

 15. System musi umożliwiać wprowadzenie stanowisk do uwag przez zadekretowane osoby.

 16. System musi umożliwiać generowanie statystyk, m.in. ilości złożonych uwag.

 17. System musi zapewnić monitorowanie terminów realizacji spraw oraz powiadomienie w przypadku ich przekroczenia.

 18. System musi umożliwiać zamknięcie raportu i zablokowanie możliwości edycji poszczególnych pól poprzez upoważnionych użytkowników w momencie zakończenia prac nad procesem.

 19. System musi umożliwiać generowanie i wydruk raportów zbiorczych.


1.14.8 Opracowywanie wzorów formularzy statystycznych

 1. System zapewni obieg dokumentów w procesie „wzory formularzy statystycznych”, realizowanym przez jednostki statystyki publicznej, zdefiniowanym na schemacie znajdującym się w Załączniku nr 8 oraz według zamieszczonych poniżej funkcjonalności.

 2. System musi zapewnić przechowywanie dokumentów z wzorami formularzy w centralnym repozytorium z podziałem (co najmniej) na poszczególne roczniki.

 3. System musi zapewnić przechowywanie dokumentów dodatkowych (instrukcji, wytycznych) w oddzielnym repozytorium dla dokumentów nie biorących udziału w procesie.

 4. System musi zapewnić możliwość nadawania użytkownikom zróżnicowanych praw dostępu i widoczności do plików z wzorami formularzy, w oparciu o następujące role:

    1. administratorzy zatwierdzający wzory formularzy,

    2. graficy,

    3. autorzy formularzy,

    4. współautorzy formularzy,

    5. organizatorzy,

    6. przedstawiciele Gabinetu Prezesa.

 1. System musi zapewnić możliwość przydzielania do każdego dokumentu osobno, odpowiedzialnych za niego użytkowników, w oparciu o wymienione wyżej role 1-6.

 2. System musi zapewnić możliwość oznaczenia dokumentów dodatkowymi atrybutami np. komentarz, rok, informacja o typie wersji (ostateczna, robocza).

 3. System musi zapewnić możliwość wieloetapowej pracy w grupie nad jednym dokumentem wzoru formularza.

 4. System musi zapewnić możliwość dynamicznego określania następnego etapu procesu (udostępnienia dokumentu dla dowolnej innej roli w procesie).

 5. System musi zapewnić możliwość dodania komentarza w momencie wskazania następnego etapu procesu (wiadomość do kolejnego użytkownika).

 6. System musi zapewnić automatyczne powiadamianie użytkownika, co najmniej poprzez e-mail, o udostępnionym mu dokumencie (wskazaniu jako wykonawcy kolejnego etapu procesu), wraz z pokazaniem mu wprowadzonego komentarza (wiadomości od poprzedniego użytkownika).

 7. System musi zapewnić możliwość ograniczenia jednoczesnego dostępu do dokumentu wzoru formularza – widoczny tylko dla aktualnie przypisanego, w danym etapie procesu, użytkownika.

 8. System musi zapewnić możliwość modyfikacji wprowadzonego do systemu dokumentu wzoru formularza z poziomu interfejsu systemu.

 9. System musi zapewnić wersjonowanie dokumentów wzorów formularzy z zapewnieniem historii wersji i możliwości ich przywrócenia.

 10. System musi zapewnić możliwość dodania i podglądu komentarzy do wersji.

 11. System musi zapewnić możliwość archiwizacji zatwierdzonych wzorów formularzy, po wcześniejszym ich zatwierdzeniu przez Administratora zatwierdzającego.

 12. System musi zapewnić wymuszenie wskazania osoby zatwierdzającej w momencie zatwierdzania dokumentu.

 13. System musi zapewnić możliwość wycofania z archiwum dokumentu ze wzorem formularza i przywrócenie go do obiegu, z jednoczesnym wycofaniem jego zatwierdzenia.

 14. System musi zapewnić możliwość ograniczenia widoczności i dostępu do archiwum dokumentów – pełna kontrola tylko dla roli Administratora zatwierdzającego; pozostałe role – tylko podgląd.

 15. System musi zapewnić zapamiętanie atrybutów dokumentu i przypisanych do dokumentu osób, w momencie przenoszenia dokumentu do archiwum i wycofywania go z archiwum.
Pobieranie 0.56 Mb.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna