Wymagania funkcjonalne I niefunkcjonalnePobieranie 0.56 Mb.
Strona3/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.3Architektura systemu


 1. Rozbudowywany o nowe elementy System musi stanowić zbiór wielu niezależnych modułów, które - w zależności od nadanych uprawnień - mogą być zarządzane niezależnie od siebie.

 2. System musi umożliwić utworzenie i niezależną konfigurację obszarów roboczych poszczególnych komórek organizacyjnych pod względem:

a) dostępnych typów dokumentów i ich metadanych,

b) dostępnych przepływów pracy i ich skojarzeń z typami dokumentów,c) użytkowników posiadających odpowiednie poziomy uprawnień do wykonywania operacji i dostępu do danych w ramach obszaru.

 1. System musi pozwalać na organizację informacji w biblioteki dokumentów i listy (mogące przechowywać co najmniej: terminy kalendarza, zadania, kontakty), umożliwiając ich udostępnianie i wymianę w systemie i poprzez MS Outlook 2007/2010.

 2. System musi umożliwić tworzenie zestawów dokumentów o wspólnym zbiorze atrybutów, organizować je w foldery, udostępniać widoki typu drzewo oraz umożliwiać przydzielanie metadanych do dokumentów i folderów.

 3. System musi być wyposażony w katalog witryn wchodzących w jego skład.

 4. System musi udostępniać mechanizmy:

  1. współpracy między działami/zespołami,

  2. zarządzania zawartością,

  3. implementowania procesów pracy, w tym przepływu dokumentów i spraw,

  4. dostępu do informacji niezbędnych do realizacji założonych celów i procesów.

 5. Architektura systemu musi umożliwiać osadzenie nowej funkcjonalności, w szczególności nowych typów pism i nowych procesów, bez rozbudowy portalu o dodatkowe witryny nie wynikające ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

 6. System musi zapewnić przechowywanie całej zawartości portalu (strony, dokumenty, konfiguracja) we wspólnym dla całego serwisu systemie bazodanowym.

 7. System będzie posiadał możliwość rozbudowy poprzez udostępnienie otwartego API.

 8. System musi umożliwiać modyfikację przez administratora systemu (bez udziału dostawcy oprogramowania); modyfikacje powinny obejmować zmianę wyglądu szablonów, tworzenie nowych klas dokumentów i spraw, modyfikowanie i budowanie procesów pracy, struktury organizacyjnej firmy i innych modułów.

 9. System musi się charakteryzować elastyczną konfiguracją zapewniającą przystosowanie systemu do zmian zachodzących w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.

1.4Interfejs użytkownika

1.4.1Funkcjonalność interfejsu


 1. Portal musi zapewnić przejrzystą nawigację pozwalającą przemieszczać się pomiędzy obszarami funkcjonalnymi, w tym pomiędzy witrynami obszarów komórek organizacyjnych, i umożliwiać każdemu użytkownikowi przejście „na skróty” do witryny jego komórki organizacyjnej. 

 2. Użytkownik musi mieć łatwy dostęp do wszystkich informacji (np. plików) potrzebnych do wykonania zadania.

 3. Sposób prezentacji informacji musi być adekwatny do potrzeb zadania.

 4. System musi umożliwiać użytkownikowi wykonanie wszystkich czynności, potrzebnych do wykonania zadania.

 5. Potwierdzenia z systemu muszą odnosić się do treści aktualnie wykonywanego zadania.

 6. System musi obsługiwać polskie znaki diakrytyczne.

 7. System nawigacji opierać powinien się na wcześniej zdefiniowanych szablonach zawierających strukturę nawigacji.

 8. System musi wyświetlać daty w formacie zdefiniowanym przez uprawionego do tego administratora.

 9. System zapewni możliwość dostosowania wyświetlanych elementów do indywidualnych (definiowanych) preferencji użytkowników.

 10. System musi umożliwiać nawigowanie pomiędzy elementami interfejsu zarówno przy użyciu myszki, jak i klawiatury.

 11. System musi umożliwiać wprowadzanie danych przez wklejenie ze schowka systemowego Windows.

 12. System musi umożliwiać kopiowanie danych do innych aplikacji przy użyciu schowka systemowego Windows.

 13. W ramach interfejsu użytkownika układ wizualny portalu będzie można zmieniać na poziomach:

  1. globalnym (statystyki publicznej),

  2. jednostki statystyki publicznej (np. GUS, US, CIS),

  3. komórki organizacyjnej (np. departamentu GUS),

  4. grupy roboczej,

  5. indywidualnego użytkownika.

 1.  Na poziomie globalnym Administratorzy muszą mieć możliwość zdefiniowania podstawowego układu Portalu wraz z określeniem:

 1. układu i zawartości bloków w zakresie wspólnym, obowiązkowym dla wszystkich użytkowników Portalu i niemożliwym do zmiany przez administratorów lokalnych, kierowników grup roboczych ani indywidualnych użytkowników,

 2. domyślnego, szablonowego układu i zawartości bloków dla całości statystyki publicznej, który może podlegać modyfikacji przez administratorów lokalnych, kierowników grup roboczych i użytkowników z zachowaniem obowiązkowej konfiguracji lokalnej.

 1.  Na poziomie jednostki statystyki publicznej administratorzy lokalni muszą mieć możliwość zdefiniowania układu lokalnego Portalu wraz z określeniem:

 1. układu i zawartości bloków w zakresie wspólnym, obowiązkowym dla wszystkich użytkowników Portalu w ramach jednostki i niemożliwym do zmiany przez indywidualnych użytkowników,

 2. domyślnego, szablonowego układu i zawartości bloków dla użytkowników Portalu w ramach jednostki, który może podlegać modyfikacji przez użytkowników z zachowaniem obowiązkowej konfiguracji.

 1.  W witrynie osobistej użytkownika powinny znajdować się sprawy, dokumenty i zadania, którymi ma zająć się aktualnie zalogowana osoba, z możliwością przefiltrowania tej listy według dowolnych kryteriów (wartości metadanych).

 2. W witrynie osobistej użytkownika będzie mozliwość prowadzenia przez użytkowników swojej strony domowej (profilu użytkownika) pozwalającej na umieszczanie zawartości z róznych obszarów, aktualizowanie informacje o użytkowniku, łączenie się z innymi uzytkownikami w grupy.

 3. System umożliwi integrację w witrynie osobistej użytkownika przydzielonych zadań albo poprzez umieszczenie zadań na tej samej liście co zadań z systemu SII albo poprzez obudowanie portalu samoobsługowego innego systemu w witrynie użytkownika.

 4. W ramach projektu wykonawca zintegruje z witryną osobistą użytkownika portal samoobsługowy systemu zarządzania tożsamością, użytkownikami i rolami w zakresie prezentowania przydzielonych zadań a także inne portale wskazane na etapie projektu technicznego np. Service Desk.

 5.  System musi umożliwiać zdefiniowanie zawartości okien na podstawie rodzaju obiektów (wiadomości, inne obiekty, sprawy).

 6.  Użytkownik musi mieć możliwość otwierania wielu spraw, dokumentów, wiadomości jednocześnie w oddzielnych oknach/zakładkach przeglądarki bez konieczności ponownego logowania się do systemu. Musi istnieć możliwość zdefiniowania z poziomu administracyjnego systemu maksymalnej ich ilości lub braku limitu.

 7.  System musi zapewnić możliwość ustawienia dla wszystkich przycisków i nagłówków kolumn interfejsu etykiet (tzw hint’ów), wyświetlanych w momencie naprowadzenia na nie wskaźnika myszy, zawierających informację o ich przeznaczeniu lub zawartości.

 8.  Skróty, akronimy (skróty od pierwszych liter nazwy), kody i inne dane alfanumeryczne muszą być używane w taki sam sposób w całym systemie, ponadto:

  1. muszą być łatwe do odczytania i zrozumienia,

  2. muszą przestrzegać znanych konwencji.

 1.  Ikony, symbole i inne informacje graficzne muszą być używane w całym systemie w taki sam sposób, ponadto:

  1. muszą być łatwe do zrozumienia i odczytania,

  2. muszą przestrzegać znanych konwencji.

 1.  Ten sam typ informacji (np. instrukcje, menu, komunikaty, tytuły, nagłówki) musi pojawiać się zawsze:

  1. w tym samym miejscu na ekranie,

  2. w tej samej oprawie graficznej (ramka itp.).

 1.  Sposób (metoda) wprowadzania danego typu informacji musi być taki sam w całym systemie.

 2.  Sposób wyboru różnych opcji (np. z menu) powinien być taki sam w całym systemie.

 3.  Gdy używana jest klawiatura, w całym systemie te same klawisze muszą być używane stale do tych samych funkcji.

 4.  Musi występować taka sama kolejność i ten sam sposób wykonywania podobnych powiązanych ze sobą operacji (np. uaktualnienie i kasowanie danych, rozpoczynanie i kończenie transakcji).

 5.  Sposób, w jaki system reaguje na określone działania użytkownika, powinien być zawsze taki sam.

 6.  System stosować będzie ogólnie przyjęty format danych (np.kodu pocztowego), a ich format wyświetlania musi być zgodny z formatem, w jakim dane są wprowadzane do systemu.

 7.  Informacje muszą być prezentowane i pobierane przez system w takich jednostkach, jakie w zadaniu stosuje użytkownik (np. centymetry, złotówki).

 8. Kolejność i format wydrukowanych informacji muszą być zgodne ze sposobem ich wyświetlania na ekranie.

 9.  Właściciel witryny może określić sposób umieszczenia witryny w katalogu (np. witrynę w katalogu zobaczą jedynie ci użytkownicy, których uprawnienia pozwalają na dostęp do niej).

 10. System musi mieć możliwość przypisania motywu kolorystycznego / graficznego do witryny.


1.4.2Potwierdzenia informacyjne


 1.  Instrukcje i komunikaty wyświetlane przez system muszą być :

  1. zwięzłe i zachęcające do działania,

  2. związane z wykonywanymi czynnościami,

  3. dostarczać wszystkich wymaganych informacji,

  4. treściwe i dokładne.

 1.  Instrukcje i podpowiedzi muszą wyraźnie sugerować, co należy robić.

 2.  Musi być jasno określone, jakie funkcje systemu i czynności są dla użytkownika dostępne w każdej fazie pracy.

 3.  Musi być jasno określone, co użytkownik powinien zrobić, aby uruchomić poszczególne informacje (np. jakie opcje wybrać, które klawisze przycisnąć).

 4.  Musi być jasno określone, jakie system daje możliwości wykorzystania skrótów klawiaturowych, komend i klawiszy funkcyjnych.

 5.  Odpowiedź systemu musi być zawsze odpowiednia do wprowadzonych przez użytkownika danych lub wykonanych czynności.

 6.  System musi jasno informować o zakończeniu zadanych mu operacji (pomyślnym i niepomyślnym).

 7.  System musi natychmiast informować o wszelkich przeszkodach w pracy, jednocześnie podając, jakie dane lub polecenia użytkownika są aktualnie wykonywane.

 8.  Komunikaty o błędach muszą określać:

  1. gdzie pojawiły się błędy,

  2. jakiego rodzaju są to błędy,

  3. dlaczego się pojawiły.

 1.  Komunikaty o błędach muszą zawierać czytelną informację, jakie działania powinien podjąć użytkownik w celu wyeliminowania błędu bądź też gdzie może znaleźć informacje dotyczące danego tematu lub z kim powinien się skontaktować w celu rozwiązania problemu.


1.4.3 Elastyczność i kontrola użytkownika


 1.  System musi dawać możliwość łatwego odwrócenia efektu wykonanej czynności i cofnięcia się do poprzedniego etapu pracy lub poprzedniego ekranu (np. w przypadku mylnie wykonanej czynności).

 2.  Efekt cofnięcia wykonanej pracy musi dać się ponownie odwrócić (powrót do stanu pierwotnego).

 3.  System musi umożliwiać pracę przy użyciu skrótów klawiaturowych, klawiszy funkcyjnych itp. wszędzie, gdzie jest to potrzebne.

 4.  Użytkownik musi mieć pełną kontrolę nad kolejnością pozyskiwania informacji z systemu lub wykonywania ciągu czynności.

 5.  Użytkownik powinien móc przeglądać sekwencje czynności (ekranów) w obu kierunkach.

 6.  System musi zapewnić możliwość łatwego powrotu do głównego menu z dowolnej części systemu.

 7.  Użytkownik musi łatwo przechodzić między dowolnymi częściami systemu zależnie od potrzeb.

 8.  System powinien podawać domyślne wartości często używanych danych.

 9.  Użytkownik, tam gdzie to wskazane, powinien móc wybrać pomiędzy ręcznym wprowadzaniem danych a wykorzystaniem wartości domyślnych.

 10.  Użytkownik musi mieć możliwość poprawiania wartości domyślnych podawanych przez system.

 11. W całym systemie pola, służące do wprowadzania danych, muszą być, o ile jest to możliwe, wyposażone w maski wprowadzania.

 12. W całym systemie pola, służące do wprowadzania danych, muszą być, o ile to możliwe, wyposażone w rozwijane listy słownikowe.  

 13.  Użytkownik musi mieć możliwość swobodnego ustalania, jak nazywać i organizować informacje do późniejszego wykorzystania (np. pliki, katalogi).1.4.4 Zapobieganie i kontrola błędów


 1.  System powinien samoczynnie weryfikować dane wprowadzone przez użytkownika zanim zostaną one przetworzone.

 2.  System musi jednoznacznie i natychmiast informować użytkownika o wykryciu błędu.

 3.  System musi informować użytkownika, kiedy rozmiar wprowadzonych danych przekracza ilość dostępnego miejsca (np. ilość znaków).

 4.  Użytkownik musi być w stanie sprawdzić całość wprowadzonych danych zanim zostaną one zapisane lub przetworzone.

 5.  Użytkownik musi mieć możliwość łatwego poprawiania błędów.

 6.  System musi prosić użytkownika o potwierdzenie wszystkich działań, które nie są odwracalne lub mogą powodować poważne skutki.

 7. System musi być zabezpieczony przed efektami ubocznymi zmian dokonanych w innych jego częściach.

 8.  System musi uniemożliwiać użytkownikom wykonanie działań, do których nie mają oni uprawnień.


1.4.5 Klarowność wizualna


 1.  Każdy ekran (lub okno) musi być łatwo rozpoznawalny dzięki swojemu nagłówkowi, tytułowi lub opisowi.

 2. Ważne informacje muszą być wyróżnione na ekranie (np. pozycja kursora, instrukcje, komunikaty o błędach).

 3.  Kolory w całym systemie muszą być używane w ten sam sposób (np. komunikaty o błędach zawsze podświetlane w tym samym kolorze).

 4.  Informacje muszą być zorganizowane logicznie na ekranie (np. menu zorganizowane według prawdopodobnej kolejności wyboru czynności lub lista alfabetyczna).

 5.  Różne typy informacji muszą być na ekranie wyraźnie od siebie oddzielone (np. instrukcje, opcje, wyświetlanie danych).

 6. Jeśli na ekranie są wyświetlane duże ilości informacji, muszą być one wyraźnie podzielone na sekcje.

 7. Jasne kolory muszą być wyświetlane na ciemnym tle i na odwrót.

 8. Standardowym sposobem prezentowania tekstu musi być zastosowanie czarnej (lub ciemnej) czcionki na jasnym tle.

 9.  Kolumny danych muszą być na ekranie odpowiednio ułożone (np. kolumny danych alfanumerycznych wyrównane do lewej, kolumny liczb całkowitych wyrównane do prawej).

 10.  Informacje podane na ekranie muszą być ogólnie łatwe do oglądania i czytania.

 11.  Ekrany (okna) muszą pojawiać się w logicznej kolejności.

 12.  Na ekranie musi być łatwo odnaleźć wymagane informacje.

 13.  Tam, gdzie jest to istotne, kolory powinny być używane zgodnie z tradycyjnymi skojarzeniami.


1.4.6 Przejrzystość sytemu
 1.  Musi być jasno określone, jaki jest stan i postęp zadań wykonywanych przez system.

 2.  Musi być jasno określona kolejność czynności, jakie użytkownik powinien wykonać, aby zakończyć zadanie.

 3.  Gdy użytkownik ma do wyboru kilka opcji, musi być jasno określone, co każda z nich znaczy.

 4.  Musi być jasno określone, w której części systemu aktualnie pracuje użytkownik.

 5.  Musi być jasno określone, jak zmiany wprowadzone w jednej części systemu wpływają na pracę innych części systemu.


1.4.7Prowadzenie i wsparcie użytkownika


 1.  Zamawiający wymaga, aby w system wbudowane było narzędzie „Pomoc” dostępne dla użytkowników, zapewniające pomoc kontekstową.

 2.  Zawartość pomocy on-line dostępnej z poziomu Systemu i samouczka musi odnosić się do typowych zadań wykonywanych przez użytkownika.

 3.  Jeżeli sekwencje zadań są szczególnie długie, muszą być one podzielone na odpowiednio mniejsze bloki czynności.

 4.  Użytkownik musi mieć możliwość uruchomienia systemu pomocy z dowolnego miejsca w systemie.

 5.  Musi być jasno określone, jak się dostać i wydostać z systemu pomocy.

 6.  Treść informacji pomocy musi być jasno podana, bez przerywania aktualnej czynności użytkownika. Kiedy użytkownik potrzebuje pomocy, system musi jasno prezentować możliwe do wykonania działania w odniesieniu do aktualnych czynności wykonywanych przez użytkownika.

 7.  Kiedy użytkownik korzysta z pomocy, musi on mieć możliwość łatwego znalezienia potrzebnej informacji bezpośrednio, bez konieczności przeglądania pozostałych, nie związanych z jego problemem.

 8.  Wszystkie dostępne formy prowadzenia użytkownika oraz pomocy powinny być związane z aktualnie wykonywanym zadaniem użytkownika. Nie powinno to zmniejszać możliwości dostępu do całej pomocy systemu.


Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna