Wymagania funkcjonalne I niefunkcjonalnePobieranie 0.56 Mb.
Strona4/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.5 Administrowanie


 1. System musi umożliwić zarządzanie całym środowiskiem oraz zapewnić analizę i optymalizację wydajności, dostępności i bezpieczeństwa.

 2. System musi umożliwiać zbudowanie własnych zasad dla zarządzania dostępnością, bezpieczeństwem, wydajnością.

 3. System musi umożliwiać rozpoznanie konfiguracji farmy SII i graficzne zarządzanie serwerami SII z poziomu jednej konsoli zarządzania

 4. System musi umożliwiać zarządzanie w graficzny sposób poszczególnymi witrynami oraz kolekcjami witryn.

 5. System będzie oferował portal webowy do kontroli informacji umieszczonych na serwerach farmy np. rodzaje plików, największe witryny, największe bazy danych z zawartością witryny.

 6. System musi umożliwiać historyczne zbieranie informacji o konfiguracji oraz zawartości farmy.

 7. System pozwoli na identyfikowanie witryny lub kolekcji witryn zawierających najwięcej danych.

 8. System będzie pokazywać statystyki zmian oraz przyrostu informacji na serwerach SII.

 9. System umożliwi raportowanie aktywności użytkowników na poszczególnych witrynach.

 10. System musi oferować przejrzysty dostęp do funkcji administrujących SII z poziomu konsoli graficznej realizowany poprzez bezpośrednie linki do natywnych komend SII.

 11. System będzie umożliwiał tworzenie polityk konfigurujących dostęp do witryn oraz podstawowych ustawień na serwerach SII.

 12. System dostarczy wyspecjalizowaną usługę, która umożliwi przeprowadzanie audytu zmian na serwerach/witrynach/obiektach SII.

 13. System musi oferować raporty dotyczące poprawności konfiguracji farmy, użytkowników lub grup użytkowników, zmian w dokumentach, listach, witrynach oraz kolekcjach witryn.

 14. System będzie wykorzystywać bazę MS SQL Server 2008/2008R2, której licencję Zamawiający posiada, do przechowywania informacji historycznych.

 15. System musi wspierać instalację środowiska na komputerach z systemem Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7 oraz Windows 2003/2008/2008 R2.

1.6Zarządzanie procesami pracy

1.6.1 Wymagania ogólne

 1.  W ramach rozbudowy systemu SII wykonawca dostarczy niezbędne komponenty (w tym licencje) i wdroży zintegrowany z Portalem Korporacyjnym GUS system do zarządzania procesami pracy (System Elektronicznego Obiegu Dokumentów GUS).

 2. SEOD musi zapewnić obsługę następujących procesów:

  1. proces podstawowy (kancelaryjny) – punkt 3 załącznika nr 8,

  2. procesy dedykowane – np. punkty 4-6 załącznika nr 8 oraz inne przewidziane przez Zamawiającego do samodzielnego wdrożenia w terminie późniejszym.

 3. Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań na wdrożenie SEOD w pełnym zakresie funkcjonalnym na dwa sposoby:

  1. Dostarczenie jednych licencji pozwalających wdrożyć podpunkty a i b punktu F02.05.002 spełniających wszystkie Wymagania Zamawiającego. W tym wypadku wdrożenie zarówno procesu podstawowego jak i pozostałych procesów odbywa się dzięki tym samym licencjom, a dostarczony produkt musi spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego.

  2. dostarczenia osobnych licencji na wdrożenie procesów z podpunktów a i b punktu F02.05.002. W tym wypadku licencje na podpunkt a muszą spełniać tylko wymagania na wdrożenie procesu podstawowego (kancelaryjnego) bez wszystkich wymagań z punktu 1.1.7, natomiast licencje na wdrożenie procesów z podpunktu b (dedykowanych) punktu F02.05.2002 muszą spełniać wszystkie wymagania punktu 1.1.7 Zarządzanie procesami pracy.

 4. System musi umożliwiać obsługę przepływu pracy (BPM) – automatycznie przemieszczać pisma pomiędzy użytkownikami systemu zgodnie ze zdefiniowaną wcześniej ścieżką procedowania pism.

 5. System musi umożliwiać uczestnictwo użytkowników w procesach, m.in. wyświetlać i realizować zadania w procesie, z poziomu Portalu Korporacyjnego lub w środowisku zintegrowanym z Portalem Korporacyjnym.

 6. System musi umożliwić dostosowanie samodzielnie, przez Zamawiającego, wdrożonych procesów do zmieniających się warunków organizacyjnych i prawnych oraz pozwalać na optymalizację procesów.

 7. System musi zapewnić możliwość udokumentowania procesów w formie modeli (map procesów) i zestawu niezbędnych do opisania procesu informacji, w tym opisu poszczególnych kroków.

 8. System musi umożliwić zdefiniowanie zestawu kluczowych wskaźników, mierników procesu (KPI) niezbędnych do monitorowania ich efektywności aby osiągnąć założone cele dla poszczególnych procesów.

 9. System musi umożliwiać dostęp do statystyk każdego z przepływów pracy np. średni czas wykonania, łączna liczba uruchomień, czy liczba przepływów pracy w toku.

 10. System musi umożliwić prowadzenie pomiaru poszczególnych procesów, analizowania danych uzyskanych z pomiarów w porównaniu z KPI i możliwość optymalizacji oraz ciągłego doskonalenia procesów.

1.6.2 Zarządzanie procesami

 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument opisujący sposób (metodykę) klasyfikacji procesów wspierającą pracowników Zamawiającego w samodzielnej identyfikacji kluczowych procesów.

 2. Wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 8 procesy wykonawca podda analizie, opisze i wykona model w standardzie BPMN, wyznaczy mierniki oraz wdroży w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów GUS.

 3. Wykonawca wdroży wskazane procesy w sposób wystarczający do samodzielnego monitoringu, analizy i zarządzania przez pracowników Zamawiającego z wykorzystaniem dostarczonych narzędzi.

 4. Wykonawca na potrzeby Zamawiającego przygotuje dokument „Szablon opisu procesu” (karta procesu). W dokumencie muszą się znaleźć informacje (wytyczne) pozwalające pracownikom Zamawiającego na:

  1. opisanie procesu;

  2. wyznaczenie celu(ów) procesu;

  3. opracowanie wskaźników i mierników procesu przy czym mierniki procesu mogą bazować na wielu źródłach danych, pozyskanych z systemów przetwarzających dane w ramach procesu, dzięki badaniom ankietowym itp.;

  4. agregowanie danych z pomiarów w celu przedstawienia informacji zarządczej.

1.6.3 Portal procesów

 1. Wykonawca, korzystając z funkcjonalności Portalu Korporacyjnego GUS, przygotuje i odda Zamawiającemu Portal Procesów.

 2. Celem udostępnienia Portalu Procesów jest zapewnienie pracownikom Zamawiającego nieograniczonego dostępu do informacji o bieżącym kształcie procesów, planowanych i implementowanych zmianach, zapewnienie prostego i szybkiego kontaktu z właścicielami procesów oraz budowanie zaufania do realizowanego przedsięwzięcia procesowego.

 3. Portal Procesów musi być dostępny dla każdego uwierzytelnionego pracownika Zamawiającego.

 4. Na Portalu Procesów publikowana będzie dokumentacja procesowa zdefiniowanych procesów wraz z mapami procesów w formacie html.

 5. Portal procesów musi zapewniać możliwość zróżnicowanych rodzajów uprawnień:

 1. administrator (zarządzanie Portalem),

 2. autor (publikowanie dokumentacji),

 3. użytkownik zwyczajny (wgląd do dokumentacji).

 1. Portal musi umożliwić zarządzanie wersjami dokumentacji procesowej.

 2. Portal musi umożliwić dodawanie komentarzy do dokumentacji przez użytkowników (np. pomysłów na usprawnienie procesu).

 3. Portal musi umożliwić definiowanie obiegu informacji zawartych w komentarzach (np. kolejne stopnie akceptacji).

1.6.4 Wymagania szczegółowe

1.6.4.1 Mapowanie/Modelowanie procesów


 1. System musi umożliwiać obsługę przepływu pracy (BPM) – automatycznie przemieszczać sprawy pomiędzy użytkownikami systemu zgodnie ze zdefiniowaną wcześniej ścieżką procedowania sprawy.

 2. System musi pozwalać na definiowanie zarówno procesów powiązanych z dokumentem jak i nie powiązanych.

 3. System musi posiadać graficzny interfejs (modeler) zintegrowany z interfejsem SII, dostępny przez przeglądarkę, pozwalający na projektowanie (modelowanie) oraz automatyzowanie wdrożenia procesów bez konieczności pisania kodu.

 4. Modeler musi działać na zasadzie wizualnego kreatora przepływów pracy zapewniającego mechanizmy integracji i dodatkowe funkcje budowy zaawansowanych workflow.

 5. System musi umożliwiać tworzenie workflow dla witryn, typów zawartości oraz zestawów dokumentów.

 6. System musi zawierać repozytorium obiektów, modeli, kształtów i łączników.

 7. System musi zapewniać dostępność podstawowych kategorii elementów graficznych jak:

  1. elementy aktywne,

  2. połączenia,

  3. miejsca realizacji procesu,

  4. artefakty.

 1. System musi umożliwić zarządzanie wszystkimi obiektami i połączeniami w ramach modelu z jednego miejsca.

 2. System musi umożliwić automatyczne układanie i porządkowanie obiektów oraz połączeń na modelach.

 3. System musi umożliwiać tworzenie map procesów na zasadzie „drag and drop”.

 4. System musi umożliwić stosowanie łączników poprzez wybranie obiektu początkowego i końcowego.

 5. System musi umożliwić tworzenie zarówno poziomych jak i pionowych torów odzwierciedlających komórki organizacyjne lub role, realizujące poszczególne kroki procesu.

 6. System musi umożliwić umieszczanie nazw poszczególnych torów..

 7. System musi zapewnić możliwość kopiowania lub wycinania i wklejania torów wraz z ich zawartością.

 8. System musi zapewniać mechanizmy walidacji poprawności projektowanego procesu (poprawność i kompletność), tj. sprawdzenie, czy procedura nie zawiera martwych punktów albo zakleszczeń.

 9. System musi posiadać mechanizmy obsługi procesów zapewniające możliwość definiowania logicznych warunków (reguł biznesowych), które mogą mieć wpływ i korzystają z danych wprowadzanych przez użytkownika poprzez formularze, jak również zebranych w czasie trwania procesu.

 10. System musi zapewniać operacje na datach oraz operacje matematyczne, wstrzymanie (np. podczas czekania na aktualizację) czy zatrzymanie procesu.

 11. System musi umożliwiać dołączenie dokumentów i plików w dowolnym momencie przebiegu procesu.

 12. System musi pozwalać na określenie akcji rozpoczęcia i zakończenia procesu (wyzwalacze), etapów realizacji procesu oraz warunków uruchomienia danego etapu – zasad regulujących przejścia pomiędzy etapami.

 13. System musi dawać możliwość zdefiniowania jako wyzwalacza faktu pojawienia się dokumentu określonego typu np. formularza (schemat dokumentu powiązany z procesem).

 14. System musi pozwalać na zdefiniowanie podprocesów możliwych do ponownego (wielokrotnego) wykorzystania.

 15. System musi pozwalać na przydzielenie czynności do jednej bądź do wielu osób z grupy osób, które mogą ją wykonać oraz musi pozwalać na zdefiniowanie reguł biznesowych, które taką grupę pozwolą wybrać (np. grupa z AD, pracownicy komórki organizacyjnej).

 16. System musi zapewnić metody integracji z zewnętrznymi danymi lub procesami oraz pozwalać w prosty sposób (bez pisania kodu) na integrację co najmniej dla web services oraz używanych u Zamawiającego MS SLQ (2005 i nowsze) i BizTalk Server (2006 i nowsze).

 17. System musi umożliwić zakładanie terminów i zadań w Exchange Server.

 18. System musi umożliwić automatyczne i cykliczne uruchamianie procesów.

 19. System musi umożliwiać dodawanie/aktualizowanie/usuwanie grup członków i członkowstw w grupach użytkowników SII.

 20. Lista akcji możliwych do wykorzystania podczas budowania procesu musi obejmować co najmniej:

 1. zapis i odczyt z bazy danych (co najmniej używane u Zamawiającego MS SQL 2005 i nowsze);

 2. wywołanie usługi sieciowej (web service);

 3. wysłanie wiadomości e-mail;

 4. połączenie zarówno odbierające, jak i przekazujące dane z/do bibliotek i list Portalu Korporacyjnego GUS;

 5. tworzenie i usuwanie list;

 6. ewidencjonowanie i wyewidencjonowanie elementów;

 7. zapis informacji w module Indywidualnego kalendarza pracownika;

 8. złożenie podpisu elektronicznego akceptującego krok w procesie przy użyciu komponentu do podpisu;

 9. tworzenie zadań dla uczestników procesu;

 10. otwarcie, zapisanie zmian, usunięcie istniejącego dokumentu;

 11. utworzenie dokumentu (według wskazanego schematu);

 12. zapis danych zebranych za pomocą formularza;

 13. wyliczanie pól w oparciu o dane wprowadzone podczas definiowania procesu lub zebrane podczas realizacji workflow;

 14. zmiana zawartości pól lub wartości atrybutów dokumentów lub spraw w oparciu o dane wprowadzone podczas definiowania procesu lub zebrane podczas realizacji workflow;

 15. wygenerowanie nowej sprawy;

 16. zarejestrowanie pisma w sprawie;

 17. ustawianie uprawnienia do elementu.

 1. System musi wspierać reguły w procesie służące do kierowania jego przebiegiem co najmniej następujące typy reguł:

 1. reguły przepływu definiują rozwidlenia i połączenia przepływów między czynnościami za pomocą operacji XOR, OR, AND oraz złożonych operacji warunkowych na stanie procesu;

 2. zdarzenia (początkowe, pośrednia i końcowe), przy czym konieczne jest uwzględnienie typów zdarzeń takich jak: nieokreślone, wysłanie/odebranie wiadomości, zasada, czas, anulowanie, zerwanie (terminacja), wyjątek/usterka, kompensacja, łącze do i wielokrotne,

 3. reguły kierowania wytyczają, kto (użytkownik, grupa lub rola) powinien wykonać daną czynność w procesie;

 4. reguły wyjątków (razem z odliczaniem czasu) decydują, kiedy należy podjąć kroki w procesie związane z występującym wyjątkiem;

 5. zdarzenia wywołujące wskazują, który proces należy wywołać, gdy przyjdzie wyznaczone zdarzenie.

 6. reguły Service Level Agreement (SLA) oceniają kluczowe wskaźniki (KPI) procesu względem określonych progów i wyzwalają zawiadomienia lub zdarzenia, gdy te zostaną przekroczone.

 1. System musi zapewniać następujące mechanizmy dotyczące liczności wykonawców:

  1. wielu wykonawców;

  2. wielu wykonawców, liczność ustalana w czasie definiowania procesu;

  3. wielu wykonawców, liczność ustalana w czasie wykonywania procesu;

  4. wielu wykonawców bez informacji o ich liczności.

 1. System musi umożliwiać określenie czasu wykonania czynności (zadania) oraz całego procesu w przypadku ograniczeń czasowych.

 2. System musi umożliwiać wyświetlenie w kolejnych aktywnościach (krokach) procesu informacji o złożonych wcześniej podpisach elektronicznych.

 3. System musi dawać możliwość obsługi zdarzeń błędów i kompensacji – zachowanie procesu w przypadku błędnych sytuacji musi być możliwe do zaprojektowania.

 4. System musi zapewnić możliwość zarówno ręcznego jak i automatycznego numerowania kroków procesu.

 5. System musi zapewnić możliwość przypisania do czynności procesu danych/informacji dodatkowych, co najmniej:

 1. czas trwania czynności;

 2. systemy informatyczne wspierające realizację kroku;

 3. opisy czynności;

 4. klasyfikacja czynności (np. manualna, automatyczna);

 5. definiowanie odniesień do dokumentów zewnętrznych (pliki, linki URI) zawierających dodatkowe informacje odnośnie czynności.

 6. definiowanie dokumentów (wejście, wyjście, dokumenty powiązane) wykorzystywanych w czynności.

 7. komentarze dotyczące czynności.

 1. System musi umożliwić definiowanie wymaganych atrybutów.

 2. System musi umożliwić przypisanie do punktów decyzyjnych procesu danych/informacji dodatkowych:

 1. wyjść tak/nie,

 2. wyjść prawda/fałsz,

 3. samodzielne zdefiniowanie innych typów wyjść,

 4. definiowanie algorytmu dla każdego z wyjść na podstawie:

   • wartości progowych (np. kosztu),

   • zależności od innych kroków procesu.

 1. System musi umożliwić podpięcie linków do zewnętrznych dokumentów/aplikacji, adresów URI dla poszczególnych elementów modelu.

 2. System musi umożliwić zdefiniowanie czynników uruchamiających przebieg procesu dla punktu startowego np. zakończenie innego procesu.

 3. System musi umożliwić zdefiniowanie czynników kończących przebieg procesu dla punktu końcowego.

 4. System musi zapewnić dostępność pomocy dla poszczególnych typów obiektów oraz atrybutów.

 5. System musi zapewnić możliwość definiowania statusu modelu (wersja robocza, do przeglądu, produkcyjna, archiwalna).

 6. System musi zapewnić możliwość zapoznania się z historią zmian modelu.

 7. System musi zapewnić wsparcie dla zarządzania wersjami oraz akceptacji modeli i ich definicji, w celu dalszego procedowania procesu zgodnie z definicją, która obowiązywała w momencie jego startu.

1.6.4.2 Publikacja

 1. System musi zapewnić możliwość zapisu modelu do co najmniej następujących standardów:

 1. PDF,

 2. HTML,

 3. plików graficznych (JPEG lub PNG).

 1. System musi zapewnić odwzorowanie przejść do podprocesów i powiązań miedzy procesami i obiektami poprzez hyperlinki w generowanym HTML.

 2. System musi zapewniać tworzenie szablonów dokumentacji procesowej.

1.6.4.3 Analiza procesów

 1. System musi zapewniać możliwość śledzenia zdefiniowanych parametrów procesów (KPI).

 2. System musi pozwalać na analizę już wykonanych procesów, w celu zwiększenia efektywności pracy.

 3. System musi zapewnić symulację przebiegu procesu wraz z obserwowaniem wybranych parametrów symulacji i sygnalizowaniem wąskich gardeł.

 4. System musi umożliwić raportowanie zrealizowanych symulacji co najmniej:

 1. czas trwania przejścia całego procesu;

 2. czas trwania poszczególnych kroków.

 1. System musi zapewnić możliwość eksportu raportów do MS Excel.

 2. System musi umożliwić raportowanie z wykorzystaniem raportów standardowych.

1.6.4.4 Zarządzanie procesami

 1.  Moduł definiowania procesów musi zapewnić możliwość zarządzana procesami, dzięki czemu możliwe będzie wywoływanie, zarządzanie i monitorowanie stopnia wykonania czynności i działań oraz utrzymywanie definicji procesów.

 2. Moduł definiowania procesów musi posiadać interfejs panelu dla kadry zarządzającej zapewniający intuicyjny podgląd kluczowych danych związanych z procesami.

 3.  Zarządzanie procesami musi być możliwe poprzez graficzny interfejs użytkownika.

 4. Moduł definiowania procesów musi zapewnić import danych w formie XML.

 5. Moduł definiowania procesów musi zapewnić możliwość obrazowania kontrolowanych KPI w formie dashboardu zawierającego graficzne oraz/lub tabelaryczne zestawienie danych.

 6. Moduł definiowania procesów musi zapewnić możliwość tworzenia różnych widoków dashboardu np. ze względu na rolę.

 7. Moduł definiowania procesów musi zapewnić możliwość filtrowania danych oraz wyników analiz.

 8. Moduł definiowania procesów musi umożliwić wyświetlanie wyników wielu analiz jednocześnie.

 9. Moduł definiowania procesów musi umożliwić udostępnianie wyników analiz innym użytkownikom.

 10. Moduł definiowania procesów musi zapewnić różne formaty publikacji wyników analiz, co najmniej:

 1. HTML,

 2. PDF.

 1. Moduł definiowania procesów musi posiadać system monitorowania i powiadamiania o parametrach krytycznych procesów.

 2. Moduł definiowania procesów musi posiadać mechanizm eksportowania danych w formie XML.

 3. Moduł definiowania procesów musi posiadać silnik wykonywania procesów obejmujący wstrzymywanie/wznawianie realizacji instancji procesu.

 4. Moduł definiowania procesów musi umożliwić śledzenie statusów konkretnych obiegów dokumentów lub spraw.

 5. Moduł definiowania procesów musi umożliwić delegowanie przypisanych na użytkownika akcji (np. na czas nieobecności).

1.6.4.5 Inne wymagania

 1. Oferowane rozwiązanie musi zapewnić dostęp do pracy w systemie wszystkim uwierzytelnionym pracownikom Zamawiającego.

 2. W przypadku licencjonowania rozwiązania Zamawiającemu przekazane zostaną licencje na środowisko produkcyjne i testowe pozwalające na bezterminowe użytkowanie dostarczanych rozwiązań.

 3. W przypadku licencjonowania rozwiązania dla projektantów procesów Zamawiającemu zostanie przekazanych 10 licencji pozwalających na nieograniczone czasowo użytkowanie.
Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna