Wymagania funkcjonalne I niefunkcjonalne


Przechowywanie i analiza danychPobieranie 0.56 Mb.
Strona6/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

1.8 Przechowywanie i analiza danych
1.8.1 Kontrola i wersjonowanie

 1. System musi dysponować następującymi wbudowanymi mechanizmami:

  1. wyewidencjonowanie – blokada zapisu elementu na czas jego modyfikacji przez jednego z użytkowników,

  2. zatwierdzanie – blokada publikacji elementu, który nie uzyskał wcześniejszej akceptacji,

  3. wersjonowanie – mechanizm oznaczania kolejnych zmian, poprzez nadawanie automatycznego numeru dla całego zmienianego elementu, z możliwością podglądu i przywrócenia dowolnej wersji archiwalnej.

 2. System musi pozwalać na numerowanie wersji głównych i pomocniczych.

 3. System musi być wyposażony w mechanizmy umożliwiające wersjonowanie co najmniej następujących elementów:

  1. pism, w tym utworzonych przy użyciu aplikacji zewnętrznych,

  2. umieszczanych dokumentów,

  3. szablonów pism,

  4. definicji metadanych wykorzystywanych do opisu elementów,

  5. treści publikowanych w systemie (innych niż dokumenty).

 4. System musi umożliwiać przechowywanie informację o historii wszystkich czynności wykonanych przez użytkowników podczas pracy z dokumentami oraz podczas prowadzenia spraw.

 5. Uprawniony użytkownik, przeglądając udostępniony plik, musi mieć możliwość zapisania jego kopii na lokalnym dysku swego komputera.

 6. Wyewidencjonowany (edytowany) plik nie może być pobrany do edycji przez innych użytkowników, uzyskają oni jedynie prawo „do wglądu” do zawartości pliku.

 7. Na zbiorczej liście plik wyewidencjonowany oznaczony zostanie nazwą użytkownika, który aktualnie nad nim pracuje.

 8. Po wprowadzeniu zmian do pliku, może on być zwrócony i ponownie udostępniony do edycji dla pozostałych, uprawnionych do tego użytkowników. 

 9. System musi pozwalać na określenie osób mogących modyfikować dane w poszczególnych kolumnach list i bibliotek.

 10. System musi umożliwiać opcjonalne ukrywanie całych kolumn list i bibliotek wraz z nagłówkiem.

 11. System oprócz zarządzania uprawnieniami dostępu do poszczególnych elementów list lub bibliotek musi umożliwić nadawanie oraz odbieranie uprawnień do określonej kategorii danych (kolumn list lub bibliotek) co najmniej na następujących poziomach:

 1. edytowanie i wyświetlenie – pełny dostęp do danych z kolumny,

 2. wyświetlenie – może tylko oglądać dane a nie może ich edytować,

 3. brak dostępu

 1. System musi zabezpieczać chronione informacje przed niepowołanym dostępem co najmniej w:

 1. formularzach listy,

 2. alertach,

 3. widokach listy (biblioteki),

 4. microsoft Excel – eksport do Excel może być możliwy tylko dla tych danych, do których użytkownik ma dostęp,

 5. microsoft Access – eksport do Access może być możliwy tylko dla tych danych, do których użytkownik ma dostęp,

 6. usługach web services.

 1. Uprawnienia muszą być nadawane w samym systemie za pośrednictwem formularzy.

 2. Zdefiniowane prawa dostępu muszą objąć zarówno istniejące, jak i nowo tworzone widoki.1.8.2 Tworzenie raportów

 1. System musi być wyposażony w moduł pozwalający na tworzenie raportów w oparciu o podstawowe dane z użytkowania systemu (m.in. ilość odwiedzin, najczęściej przeglądane strony, zrealizowane sprawy, niewykonane zadania, itp.).

 2. System musi umożliwiać tworzenie raportów parametryzowanych, czyli takich, dla których część kryteriów jest predefiniowana, a część podawana przez użytkownika w momencie generowania raportu, przez przeszkolonych użytkowników bez konieczności używania języka SQL.

 3. Raporty z funkcjonowania systemu muszą być podzielone na co najmniej cztery podstawowe grupy:

  1. bezpieczeństwa – informacje o próbach naruszenia bezpieczeństwa danych, próbach nieautoryzowanego dostępu, próbach włamań do sytemu, komunikaty o błędach, stan wykonania backup-ów itd.,

  2. aktywności użytkowników – informacje o ilości logowań do systemu, czasie logowań, itp.,

  3. przepływów pracy – informacja o poziomie zaawansowania realizacji zadań i sprawy, uczestnikach, dokumentach itp.,

  4. wydajności systemu – informacje o czasach reakcji, wyszukiwania, zajętości zasobów, itp..

 1. System musi umożliwiać wykorzystanie, jako źródeł danych, baz danych przechowujących dane systemu, przy czym chodzi tu zarówno o bazę centralną, jak i bazy lokalne (o ile takie wystąpią).

 2. System musi umożliwiać definiowanie wielu takich źródeł danych (baz danych systemu) dla generowanych raportów.

 3. System musi umożliwiać tworzenie raportów zawierających na jednym zestawieniu/wydruku dane z wielu źródeł danych (baz danych systemu) jednocześnie.

 4. System musi umożliwiać zadawanie zapytań do bazy danych za pomocą języka SQL.

 5. System musi umożliwiać definiowanie raportu na podstawie obiektów biznesowych.

 6. System musi umożliwiać prezentację raportów w formie tabelarycznej.

 7. System musi umożliwiać prezentację raportów w formie graficznej.

 8. System musi umożliwiać prezentację raportów w formie tabel przestawnych.

 9. System musi umożliwiać generowanie raportów zawierających podsumowania częściowe i całkowite.

 10. System musi umożliwiać wydruk raportu.

 11. System musi umożliwiać zapis raportu do zewnętrznej relacyjnej bazy danych.

 12. System musi umożliwiać zapis raportu do pliku – m.in. do: .CSV, .XLS, .HTML, .PDF.

 13. System musi umożliwiać udostępnianie raportów na stronach portalu korporacyjnego wybranym użytkownikom lub grupom użytkowników.

 14. System musi umożliwiać zapisanie wyników raportu jako dokumentu i wprowadzenie go do obiegu dokumentów (dołączenie do procesów przepływu pracy, przypisanie do sprawy itd.).

 15. System musi umożliwiać wielokrotne tworzenie raportów w oparciu o zdefiniowane szablony – ręcznie przez użytkownika i automatycznie z możliwością zdefiniowania harmonogramu publikacji.

 16. System musi umożliwić przechowywanie listy wygenerowanych raportów wszystkich typów wraz z wskazanymi wygenerowanymi raportami z kopią ich zawartości przy uwzględnieniu zasad przechowywania zawartości, możliwych do zdefiniowania przez uprawnionego do tego użytkownika.

 17. System musi umożliwiać sortowanie danych w raporcie według dowolnej kombinacji prezentowanych wartości.

 18. System musi umożliwiać grupowanie danych w raporcie według dowolnej kombinacji prezentowanych wartości.

 19. System musi umożliwiać grupowanie danych według interwałów (np. miesięcy lub tygodni).

 20. System musi umożliwiać swobodną definicję kryteriów generowania raportu.

 21. System musi umożliwiać dowolną kombinację kryteriów za pomocą operatorów – co najmniej: „lub” oraz „i”.

 22. System musi umożliwiać zamieszczanie w wygenerowanym raporcie dowolnych atrybutów obiektów spełniających zadane kryteria.

 23. System musi umożliwić wykorzystanie SQL Server Reporting Services do wyświetlania raportów w osadzonych na niej (platformie portalowej) witrynach.

 24. System musi umożliwiać integrację publikowania podstawowych raportów z działania systemu dla kadry zarządzającej z funkcjonującym w statystyce centralnym serwerem raportów.

  1. system musi umożliwiać automatyczne wygenerowanie i zapisanie pliku w formacie HTML lub PDF w określonym katalogu na serwerze raportowym,

  2. Ilość i zawartość publikowanych raportów zostanie zdefiniowana na etapie projektowym.

1.8.3 Wyszukiwanie

 1. System musi umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie co najmniej następujących typów informacji: dokumentów, osób, treści opublikowanych na Portalu Korporacyjnym.

 2. System musi umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie informacji w oparciu o wskazane przez nich kryteria, w tym co najmniej kryteria: przynależności dokumentów, osób i treści opublikowanych wprost na PK do określonych kategorii tematycznych i formalnych.

 3. System musi umożliwiać wyszukiwanie wszystkich haseł wpisanych przez użytkownika i występujących w tekście, a także konkretnego ciągu haseł, jeśli jest wpisany w cudzysłów.

 4. System musi uwzględniać możliwość zastępowania części znaków znajdujących się w haśle (np. znakiem „*”).

 5. System musi umożliwiać definiowanie kryteriów wyszukiwania w dwóch trybach:

  1. tryb prosty, w którym kryteria wpisywane byłyby w jednym polu,

  2. tryb złożony, w którym możliwe byłoby zawężenie wyszukiwania tylko do zadanych kategorii, zadanych wartości dowolnych atrybutów szukanej informacji a także zadanego obszaru wyszukiwania (np. cały system, dana witryna z podstronami, dane repozytorium treści).

 1. Kryteria wyszukiwania muszą uwzględniać co najmniej takie operatory jak: równy, nie równy, zawiera, nie zawiera, większy od, mniejszy od, należy do (grupa osób/kategoria).

 2. Okno wyszukiwania prostego powinno być cały czas widoczne podczas pracy z systemem SII. Cały czas widoczny powinien być też przycisk umożliwiający przeście do formatki wyszukiwania zaawansowanego.

 3. Funkcja wyszukiwania prostego musi zapamiętywać przynajmniej 10 ostatnio wpisanych przez użytkownika wyrażeń lub słów oraz umożliwiać ich wybór z listy. Po wyborze szukane wyrażenie powinno być automatycznie wpisywane do okna wyszukiwania.

 4. System musi kontrolować poziom uprawnień dostępu do wyszukiwanej informacji - nie może w ogóle pokazywać treści, do której użytkownik nie ma wystarczających uprawnień dostępu.

 5. System musi prezentować wynik wyszukania w formie listy elementów z co najmniej: nazwą elementu, typem elementu, podanym odnośnikiem do lokalizacji elementu i, jeżeli to możliwe, to z fragmentem treści elementu lub z wybranymi metadanymi opisującymi element.

 6. System musi umożliwiać pogrupowanie wyniku wyszukania (listy elementów), co najmniej według typu elementu.

 7. System musi umożliwiać stronicowanie wyniku wyszukania (listy elementów) i definiowanie przez użytkownika liczby elementów pokazywanych na jednej stronie.

 8. System musi pokazywać całkowitą liczbę wyszukanych elementów.

 9. System musi mieć możliwość wyszukiwania „pełnotekstowego” w popularnych formatach plików, w szczególności w plikach pakietu Office, plikach XML, przeszukiwalnych PDF, plikach tekstowych oraz listach znajdujących się w repozytoriach dokumentów, witrynie czy grupie witryn.

 10. System musi mieć możliwość rozszerzenia wyszukiwania (w tym wyszukiwania pełnotekstowego – tam, gdzie to jest możliwe) na inne formaty plików, poprzez mechanizm "wtyczek" – gotowych komponentów, które dołącza się do systemu, w celu zwiększenia jego funkcjonalności.

 11. System musi mieć możliwość indeksowania zawartości portalu, w celu polepszenia szybkości wyszukiwania szczególnie często stosowanych fraz.

 12. System musi mieć możliwość gromadzenia i śledzenia statystyk wyszukiwanych fraz.

 13. System musi umożliwić kojarzenie alertów mailowych oraz mechanizmu RSS z wynikami wyszukiwania, w celu informowania użytkownika o pojawieniu się treści spełniającej zadane kryteria.

 14. System zapewni możliwość eksportu wyników wyszukiwania do pliku (w postaci dokumentu XML).1.8.4Indywidualny kalendarz pracownika


 1. System powinien udostępniać funkcję indywidualnego kalendarza każdego z pracowników.

 2. Kalendarz pracownika musi przedstawiać w formie graficznej informacje na temat nieobecności czy spotkań z podziałem co najmniej na: dzień, tydzień, miesiąc.

 3. Kalendarz pracownika musi umożliwiać wprowadzanie różnych rodzajów nieobecności i zajęć zarówno całodniowych jak i w określonym przedziale czasu, jak również pozwolić na zapisanie informacji o wydarzeniach cyklicznych.

 4. Kalendarz pracownika musi zapewnić funkcjonalność pozwalającą na automatyczne umieszczenie w nim informacji, np. o nieobecnościach, pozyskanych i przetworzonych w ramach procesów SEOD, np. wniosku urlopowego czy delegacji.

 5. Możliwość zapisania informacji w kalendarzu musi być dostępna w module zarządzania procesami podczas projektowania procesu.

 6. Kalendarz pracownika musi zapewnić interfejs graficzny umożliwiający ręczne wprowadzenie informacji niezbędnych do umieszczenia w kalendarzu np. planowane spotkania.

 7. Przy ręcznym wprowadzaniu informacji musi być możliwość określenia, czy informacja ta ma charakter publiczny, służbowy, czy prywatny. Domyślnym statusem nowo wprowadzanej informacji jest status służbowy.

 8. Kalendarz centralny pracownika musi być dostępny dla danego pracownika oraz jego przełożonych. Dodatkowo system musi umożliwić dodanie uprawnień w trybie edycji i do odczytu innym użytkownikom w zależności od potrzeb.

 9. Kalendarz pracownika musi posiadać co najmniej trzy widoki:

  1. prywatny – dostępny tylko dla użytkownika; zawierający wszystkie dane, w tym wprowadzone przez użytkownika informacje o charakterze prywatnym,

  2. służbowy – dostępny dla pracownika i jego przełożonych oraz pracowników kadr; zawierający wszystkie informacje pochodzące z procesów oraz inne oznaczone jako służbowe,

  3. publiczny – dostępny dla wszystkich innych użytkowników, zawierający informacje ogólne, np. o nieobecności, ale bez określania jej przyczyny, oraz informacje określone jako publiczne.

 1. System musi zapewniać dwustronną synchronizację elementów z używanym w środowisku Zamawiającego MS Outlook 2007/2010.

 2. System musi zapewniać przeglądanie kalendarzy pracowników jednostek statystyki publicznej.

 3. System musi umożliwiać planowanie spotkań z wieloma pracownikami.

 4. System musi umożliwić stworzenie dla każdego spotkania obszaru roboczego umożliwiającego co najmniej: organizację użytkowników, umieszczanie komunikatów, dodawanie dokumentów, ustalanie porządku spotkania, przydzielanie zadań.

 5. System musi zapewniać zaawansowane narzędzia do planowania terminów z wykorzystaniem danych zawartych w książce adresowej.

 6. System musi umożliwiać tworzenie zaawansowanych filtrów w oparciu o terminy, numery sal konferencyjnych i dane użytkowników.

 7. System musi zapewnić możliwość wysłania wiadomości e-mail i/lub umieszczenia powiadomienia w witrynie osobistej użytkownika, któremu w kalendarzu dodano, zmodyfikowano lub usunięto termin spotkania bądź inny termin lub wydarzenie.

 8. System musi zapewniać odnotowanie w kalendarzu użytkownika informacji o dokonanej przez niego rezerwacji sali konferencyjnej bądź innych wskazanych zasobów.

 9. System musi, w czasie zdefiniowanym przez użytkownika wprowadzającego informację o wydarzeniu, przypominać uczestnikom o zbliżającym się terminie tego wydarzenia.

 10. System musi automatycznie aktualizować informacje w kalendarzu w trybie rzeczywistym.

 11. System musi pozwolić na prosty dostęp uprawnionych użytkowników do raportów rozliczania czasu pracy generowanych w czasie rzeczywistym:

  1. ilości wolnych dni urlopowych pozostałych do wykorzystania do końca roku z podziałem na poszczególne typy dni urlopowych (np. wypoczynkowy, szkolny czy okolicznościowy),

  2. ilości nadgodzin/godzin do przepracowania w danym miesiącu,

  3. ilość nadgodzin/godzin przepracowanych w danym miesiącu,

  4. ilość nadgodzin/godzin do przepracowania w danym roku,

  5. ilość nadgodzin/godzin przepracowanych w danym roku,

  6. ilość godzin nieobecności w danym miesiącu (np. z tytułu urlopu, choroby czy delegacji),

  7. ilość dni nieobecności w danym roku z tytułu zwolnień lekarskich i zwolnień na opiekę nad chorym członkiem rodziny,

  8. innych raportów definiowanych za pomocą modułu tworzenia raportów.

 1. System musi umożliwić każdemu pracownikowi wypełnienie na koniec miesiąca rozliczenia czasu pracy zgodnie z przyjętym w statystyce wzorem, zawierającego informacje o nieobecnościach pozyskane z procesów SEOD.

 2. System musi pozwolić w prosty sposób na wydruk wygenerowanego podsumowania za dany miesiąc.

Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna