Wymagania funkcjonalne I niefunkcjonalnePobieranie 0.56 Mb.
Strona7/14
Data28.04.2016
Rozmiar0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

1.9Portal Korporacyjny

1.9.1 Wygląd i logika działania

 1. Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zaprojektuje, wdroży i dostosuje intranetowy Portal Korporacyjny GUS rozumiany jako wewnętrzny serwis (strony w technologii internetowej), dzięki któremu za pomocą przeglądarki internetowej pracownik uzyskuje dostęp do firmowych informacji, aplikacji, dokumentów oraz poczty.

 2. Portal Korporacyjny musi zawierać stronę główną dostępną pod wskazanym adresem. Wszystkie moduły, aplikacje, witryny, obszary robocze itp. musza być podstronami strony głównej.

 3. Portal zostanie przez wykonawcę dostosowany w warstwie graficznej do wytycznych identyfikacji wizualnej firmy oraz musi umożliwić dostosowanie funkcjonalności do potrzeb poszczególnych oddziałów/komórek organizacyjnych.

 4. Dostęp do poszczególnych modułów/aplikacji/witryn czy obszarów roboczych będzie odbywał się za pomocą menu umieszczonego na stronie głównej.

 5. Strona główna Portalu musi zawierać m.in. następujące elementy:

a) informacje zamieszczane na Portalu,

b) odnośniki do modułów Portalu,

c) wyszukiwarkę Portalu,

d) odnośniki umożliwiające przejście do wybranych procesów pracy. 1. Strona główna Portalu musi zawierać następujące obszary:

a) obszar wspólny dla wszystkich jednostek Portalu,

b) obszar właściwej komórki organizacyjnej/oddziału,

c) witrynę osobistą pracownika.


 1. Portal musi udostępnić obszary funkcjonalne (witryny) odzwierciedlające strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, dokładny wygląd i zawartość poszczególnych obszarów zostanie zdefiniowany na etapie projektu technicznego:

a) obszar wspólny prezentowany każdemu użytkownikowi - publikacyjny, w którym prezentowane będą aktualności oraz nowe dokumenty przeznaczone dla użytkowników jak również umożliwiający przejście w prosty sposób do poszczególnych modułów PK oraz poszczególnych procesów biznesowych,

b) obszary robocze do pracy z dokumentami dla komórek organizacyjnych wraz z obszarem publikacyjnym,c) witryny osobiste użytkowników służące do publikowania pism oraz prezentowania zagregowanych informacji o przydzielonych użytkownikowi zadaniach związanych pismem, sprawą, procesem biznesowym, a także o zbliżającym się terminie realizacji zadania w całym portalu, tj. niezależnie od lokalizacji (witryn, procesów biznesowych), w których te informacje się znajdują, jak również zapewniające dostęp do indywidualnego kalendarza pracownika.

 1. Witryny osobiste w zakresie publikowania dokumentów prezentowane powinny być w trzech rodzajach widoków:

 1. widok publiczny, tzn. prezentowany każdemu użytkownikowi,

 2. widok prywatny, tzn. prezentowany tylko właścicielowi,

 3. widok współdzielony, tzn. prezentowany tylko członkom wybranej grupy, np. zespołu roboczego, w którego skład wchodzi właściciel witryny.

 1. Portal musi także zawierać obszary sieci społecznościowej umożliwiającej prowadzenie stron typu blog czy wiki, posiadających funkcjonalności takie jak, m.in., znaczniki czy klasyfikowanie dla opublikowanej treści.

 2. Portal musi stwarzać Zamawiającemu możliwość samodzielnej rozbudowy o nowe obszary zastosowań.


1.9.2Publikowanie i zarządzanie treścią

 1. System musi umożliwiać wprowadzanie i edycję treści przy wykorzystaniu przygotowanych szablonów lub dedykowanych modułów funkcjonalnych.

 2. System musi mieć możliwość wprowadzania i edycji treści w trzech trybach wyświetlania zawartości: zwykły tryb edycyjny (WYSIWYG), tryb HTML, tryb podglądu strony (preview). System nie może wymagać od autorów treści znajomości języka HTML lub innej specjalistycznej technologii prezentacji publikowanej treści.

 3. System musi umożliwiać proste publikowanie i zarządzanie co najmniej:

  1. komunikatami (krótki tekst formatowany),

  2. artykułami (dłuższy tekst formatowany),

  3. zbiorami łączy do stron WWW,

  4. zbiorami plików multimedialnych (zdjęcia, animacje, pliki audio, pliki wideo),

  5. wykazami osób/użytkowników systemu,

  6. wykazami terminów (kalendarz).

 1. System musi zapewnić możliwość komentowania i oceniania komunikatów czy artykułów.

 2. System musi umożliwiać automatyczną publikację daty wprowadzenia treści oraz autora publikacji.

 3. System musi umożliwiać dołączanie załączników do publikowanej treści.

 4. Moduł zapewni zaawansowane formatowania tekstu oraz tabel.

 5. Każdy edytowany element będzie mógł być wzbogacony przez - znajdujące się w katalogu lub nowe (wgrane z dysku lokalnego użytkownika) ilustracje.

 6. Użytkownik będzie mógł zdecydować o sposobie wyświetlania takiej ilustracji, tj. miejscu położenia, wielkości, sposobie wyrównania tekstu, podpisie, możliwości otwarcia powiększonej ilustracji w nowym oknie.

 7. System musi umożliwiać wstawienie odwołania w postaci linku do wybranych przez użytkownika innych treści.

 8. System musi umożliwiać użytkownikowi wskazanie miejsca publikacji treści.

 9. System musi umożliwiać wprowadzanie treści w zdefiniowanych, wybranych przez uprawnionego użytkownika sekcjach tematycznych.

 10. System musi umożliwiać ustalanie reguł i etapów akceptacji treści oraz ustalanie użytkowników do tej akceptacji uprawnionych.

 11. System musi umożliwiać monitorowanie statusu akceptacji treści (np. w przygotowaniu, zgłoszone do akceptacji, w trakcie weryfikacji, do poprawek, zaakceptowane, itp.).

 12. System musi umożliwiać publikację treści po zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika/użytkowników.

 13. System musi umożliwiać odesłanie treści do autora w celu wprowadzenia poprawek.

 14. System musi umożliwiać dołączanie komentarzy do statusu akceptacji treści.

 15. System musi umożliwiać zdefiniowanie reguł dostępności treści dla osoby lub grupy osób będących użytkownikami Systemu.

 16. System musi umożliwiać zdefiniowanie reguł dostępności treści w czasie - co najmniej: terminu początku poblikacji, terminu zakończenia publikacji, po upłynięciu okresu publikacji treść automatycznie przenoszona będzie do lokalnego repozytorium publikacji.

 17. System musi domyślnie wyświetlać wiadomości od najnowszej do najstarszej, zmiana sortowania będzie możliwa według dowolnego pola znajdującego się w widoku okna głównego.

 18. System musi umożliwiać wersjonowanie treści oraz przegląd historii wprowadzanych zmian, z możliwością przywracania i publikacji wybranej historycznej wersji treści.

 19. System musi umożliwiać modyfikację zarówno układu treści warstwy grupowej/korporacyjnej jak i warstwy indywidualnej.

 20. System musi umożliwiać tworzenie i dodawanie elementów funkcjonalnych do układu treści.

 21. System musi umożliwiać dodawanie gotowych elementów funkcjonalnych, takich jak np. kalendarz, wykaz dokumentów, lista zadań, lista odnośników, ankieta.

 22. System musi umożliwiać zarządzanie układem wizualnym poszczególnych elementów funkcjonalnych - przede wszystkim: umiejscowieniem elementu funkcjonalnego w obszarze publikowania, nazwą elementu funkcjonalnego czy widocznością elementu funkcjonalnego.

 23. System musi umożliwiać tworzenie i późniejsze wykorzystanie szablonów dla obszarów Systemu z predefiniowanym układem i wyglądem elementów funkcjonalnych.

 24. System musi umożliwiać publikowanie zdalnych portletów zgodnych z protokołem WSRP.

 25. System musi umożliwiać jednokrotne logowanie pomiędzy opublikowanymi portletami.1.9.3Repozytorium dokumentów portalu Korporacyjnego

 1. System musi oferować, pod postacią repozytorium dokumentów, możliwość przechowywania i zarządzania dokumentami wykorzystywanymi do pracy bieżącej i nie wchodzącymi w żadne procesy obiegu dokumentów.

 2. System musi umożliwiać utworzenie dowolnej liczby, niezależnych od siebie, repozytoriów dokumentów.

 3. System musi umożliwiać dostęp do repozytorium dokumentów poprzez konfigurowalny element funkcjonalny, z możliwością prezentacji wykazu dokumentów w postaci modyfikowalnej listy, którą można wykorzystać na dowolnej witrynie PK.

 4. System musi oferować możliwość zapamiętania zdefiniowanego sposobu prezentacji repozytorium dokumentów i możliwość zapisania tego sposobu w szablonach do wielokrotnego użycia – tzw. widokach, przy czym musi oferować możliwość zapamiętania co najmniej następujących informacji: występowanie i kolejność atrybutów, porządek sortowania dokumentów, ustawienia grupowania.

 5. Funkcjonalność repozytorium dokumentów musi być kompatybilna z ogólną funkcjonalnością Systemu w zakresie tworzenia i publikowania treści, oraz wsparcia pracy grupowej – w szczególności, repozytorium dokumentów musi umożliwiać co najmniej: wersjonowanie dokumentów, przegląd historii wprowadzonych zmian oraz pracę wielu osób nad jednym dokumentem.

 6. Repozytorium dokumentów musi mieć możliwość definiowania uprawnień dostępu do dokumentów w nim zgromadzonych, dla osób lub grup osób.

 7. Repozytorium dokumentów musi móc przechowywać dokumenty dowolnego typu, formatu i wielkości, przy czym musi być możliwość ustawiania ograniczeń/filtrów na każdą z tych cech.

 8. Repozytorium musi mieć możliwość ustawienia automatycznego powiadamiania (co najmniej za pośrednictwem e-mail) o zachodzących w nim zmianach – co najmniej o: nowym dokumencie i zmianie treści/atrybutów dokumentu.

 9. Portal musi umożliwić pracę z dokumentami w następującym zakresie:

  1. praca z dokumentami przechowywanych w repozytoriach portalu bezpośrednio z aplikacji pakietu biurowego (otwieranie/zapisywanie dokumentów, podgląd wersji i możliwość przywrócenia wersji, mechanizmy blokowania dokumentu przez użytkownika do wyłącznej edycji, edycja metadanych dokumentu),

  2. możliwość pracy off-line z dokumentami przechowywanymi w repozytoriach portalu,

  3. możliwość zarządzania uprawnieniami na poziomie całych lokalizacji, folderów lub pojedynczych dokumentów w repozytorium.

 1. Portal powinien umożliwiać przechowywanie w obszarach roboczych (witrynach) dokumentów wraz z ich metadanymi w strukturze drzewiastej (foldery i pliki). Zestaw metadanych skojarzonych z folderem lub dokumentem powinien zależeć wyłącznie od typu tego elementu, a nie lokalizacji, w której dokument został umieszczony.

 2. Portal powinien umożliwiać grupowe umieszczanie i pobieranie plików do/z portalu na zasadzie udziału sieciowego, metodą przeciągnij-i-upuść.

 3. Portal powinien umożliwiać użytkownikom definiowanie widoków w lokalizacjach przechowujących dokumenty, w ramach których istnieje możliwość ustalenia:

  1. które atrybuty folderów i dokumentów pojawią się jako kolumny widoku,

  2. według jakich kolumn dane w widoku będą sortowane lub grupowane,

  3. jakie kryteria muszą spełniać dokumenty (warunki na metadanych), aby się pojawiły w widoku,

  4. czy dokumenty mają być prezentowane wewnątrz folderów, czy w widoku „spłaszczonym” – na jednym poziomie.

 1. Portal powinien zapewniać łatwy mechanizm podłączania odnośników do elementów powiązanych, w tym innych dokumentów. Elementy powiązane powinny być wskazywane nie za pomocą wprowadzania tekstowego odnośnika URL (np. metodą kopiuj-wklej), ale w sposób graficzny, np. poprzez przeprowadzenie wyszukiwania i podłączenia wybranych wyników wyszukiwania jako elementów powiązanych.

 2. Portal powinien umożliwiać przekazywanie dokumentów do poszczególnych lokalizacji bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Portal musi udostępnić mechanizmy umożliwiające użytkownikom przekazywanie dokumentów wraz z metadanymi pomiędzy obszarami (witrynami) komórek organizacyjnych. Wskazywanie lokalizacji docelowej powinno być możliwe w sposób graficzny (np. struktura portalu w widoku drzewa), a nie poprzez wprowadzenie tekstowo URL.

 4. Portal musi udostępnić mechanizmy jednoznacznie identyfikujące dokument w portalu oraz pozwalające uzyskać trwały odnośnik do dokumentu, który pozostanie aktualny także w sytuacji, kiedy dokument zostanie przemieszczony pomiędzy różnymi lokalizacjami w portalu lub nazwa dokumentu ulegnie zmianie.

 5. System powinien pozwolić na otwieranie i zapisywanie dokumentów bezpośrednio do repozytorium z programów pakietu MS Office 2007/2010 (co najmniej: Word, Excel, PowerPoint) zainstalowanych na stacjach klienckich Zamawiającego.

 6. System musi mieć możliwość modyfikowania szablonu metadanych dokumentów - dodawanie nowych metadanych z poziomu administratora i automatyczne uwzględnianie tak dodanych dodatkowych pól w funkcjach wyszukujących dokumenty.

 7. System musi zapewnić możliwość zdefiniowania w systemie procesu zatwierdzania nowych lub modyfikowanych dokumentów. System musi umożliwiać poinformowanie użytkowników recenzujących materiały o oczekujących na nich elementach do zatwierdzenia i pozwala podjąć decyzję o ich publikacji lub odrzuceniu.1.9.4Praca grupowa

 1. System musi oferować możliwość utworzenia i zarządzania specjalnymi witrynami, zwanymi obszarami pracy grupowej, w których opublikowane będą treści/dokumenty przeznaczone tylko dla wydzielonej grupy użytkowników.

 2. Obszary pracy grupowej muszą być zgodne pod względem wizualnym oraz funkcjonalnym z całym systemem.

 3. Administracja obszarem pracy grupowej nie może wymagać od administratora tego obszaru zaawansowanej wiedzy technicznej i musi być realizowana w całości poprzez podstawowe funkcjonalności systemu.

 4. System musi oferować możliwość łatwego i swobodnego definiowania osób oraz grup osób, które mogą mieć dostęp do obszarów pracy grupowej, także w strukturach rozproszonych.

 5. System musi oferować możliwość swobodnego definiowania poziomów uprawnień do poszczególnych elementów funkcjonalnych obszaru pracy grupowej oraz do treści/dokumentów tam publikowanych.

 6. System zapewni generowanie powiadomień pocztą elektroniczną dla użytkowników grupy z informacją o publikacji/modyfikacji treści.

 7. System zapewni funkcjonalność alertów informujących o zmianie wcześniej zdefiniowanego fragmentu informacji bądź dodaniu nowych informacji. Alerty wysyłane muszą być np. za pomocą poczty e-mail bądź w formie okresowych zestawień, bądź pojedynczych komunikatów, informujących o konkretnej zmianie.

 8. System musi oferować domyślnie co najmniej następujące poziomy uprawnień do treści/dokumentów opublikowanych w obszarze pracy grupowej.

  1. poziom „Administratorzy” – pełny dostęp administracyjny do obszaru (co najmniej czytanie, zapis i możliwość zmian w układzie i podstawowej funkcjonalności obszaru pracy grupowej),

  2. poziom „Członkowie” – standardowy dostęp niezbędny do pracy z treściami/dokumentami (co najmniej czytanie i zapis),

  3. poziom „Czytający” – dostęp pozwalający tylko na przeglądanie zawartości obszaru pracy grupowej (tylko czytanie).

 1. System musi udostępniać możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników nad jednym dokumentem.

 2. System musi udostępniać mechanizmy zabezpieczające treści/dokumenty, opublikowane w obszarze pracy grupowej, przed przypadkowym nadpisaniem/usunięciem w przypadku dostępu wielu osób jednocześnie.

 3. System zapewni synchronizację wersji po zakończeniu pracy, tak by wszyscy mieli dostęp do najbardziej aktualnych wersji.

 4. System musi umożliwiać śledzenie zmian dokonywanych przez użytkowników przechowując informację co najmniej o autorze i czasie zmiany.

 5. System zapewni możliwość tworzenia obszaru roboczego dokumentu zawierającego narzędzia i informacje pomocne podczas wspólnej pracy nad dokumentem.

 6. System musi zapewnić mechanizmy pracy grupowej nad projektami dokumentów. W szczególności system umożliwi utworzenie witryny pracy grupowej nad dokumentem posiadającej co najmniej możliwości:

  1. określenia harmonogramu prac nad dokumentem,

  2. przypisania zadań,

  3. tworzenia dokumentów roboczych, załączników itp.,

  4. określenie norm, jakim powinien odpowiadać dokument.

 1. System zapewni funkcjonalności wspierające gromadzenie dokumentów, wsparcie komunikacji, planowanie zadań i wydarzeń.

 2. Moduł pracy grupowej zapewni mechanizm przepływu pracy.

 3. W ramach przepływu pracy w module pracy grupowej dokument może zostać przesłany do określonej osoby lub grupy osób w celu uzyskania recenzji i zatwierdzenia, a następnie, względem dokumentu mogą zostać wykonane akcje zależne od wyniku tego przepływu.

 4. Jeśli dokument zostanie zatwierdzony, jego stan może zostać zaktualizowany i dokument może zostać automatycznie skopiowany do repozytorium dokumentów.

 5. Jeśli dokument zostanie odrzucony, jego stan może pozostać niezmieniony i nie zostaną podjęte żadne dalsze akcje.

 6. W trakcie wykonywania przepływu pracy jego uczestnicy mogą wyświetlać stronę informującą o stanie przepływu, aby sprawdzić, którzy z uczestników ukończyli swoje zadania w ramach przepływu pracy.

 7. Gdy uczestnicy przepływu pracy ukończą swoje zadania w ramach przepływu pracy, zatwierdzając lub odrzucając dokument, przepływ pracy dobiega końca.

 8. W przepływie pracy automatycznie są wykonywane odpowiednie akcje w odniesieniu do dokumentu i do zdefiniowanych osób wysyłany jest alert z wynikiem przepływu pracy.


1.9.5Praca offline

 1. System musi umożliwić wybranym użytkownikom na korzystanie z witryn Portalu Korporacyjnego w trybie offline przy jednocześnie zachowanych funkcjach edycji.

 2. System musi pozwalać na początkowe pobranie określonej zawartości witryny oraz dostęp do niej w trybie offline.

 3. System musi zapewnić pełen dostęp do witryn współpracy zespołowej wliczając w to biblioteki dokumentów, listy i dyskusje.

 4. System musi umożliwić pracę nad dokumentami w zsynchronizowanej witrynie.

 5. System musi umożliwiać przeprowadzenie procesu synchronizacji (w obu kierunkach) w dowolnym momencie oraz sprawdzenie stanu ostatnio przeprowadzonej synchronizacji.


1.9.6Książka adresowa pracowników

 1. W Portalu Korporacyjnym GUS zostanie przygotowany moduł zawierający książkę teleadresową pracowników jednostek statystyki publicznej, do której dane będą automatycznie pobierane z katalogu LDAP.

 2. Książka adresowa będzie zawierała co najmniej następujące informacje:

 1. imię,

 2. nazwisko,

 3. stanowisko,

 4. jednostka/komórka organizacyjna,

 5. telefon wewnętrzny,

 6. telefon komórkowy,

 7. adres e-mail,

 8. miasto,

 9. lokalizacja biura (budynek, pokój).

 1. System musi umożliwić wyszukiwanie pracowników za pomocą okna zawierającego kryteria wyszukiwania, po wprowadzeniu danych dotyczących szukanej osoby zostaną wyświetlone wszystkie osoby spełniające odpowiednie kryteria domyślnie posortowane wg nazwiska. Kryteriami wyszukiwania mogą być wszystkie wartości, jakimi opisany jest pracownik.

 2. System musi umożliwić posortowanie wyników po dowolnej kolumnie.

 3. Wybranie odpowiedniej osoby spowoduje wyświetlenie okna zawierającego wszystkie informacje dotyczące danej osoby.

 4. System musi zapewnić prosty wydruk wyświetlonej listy pracowników oraz informacji o wybranej osobie.

 5. System musi umożliwiać definiowanie prywatnych list kontaktowych.

 6. System musi umożliwiać definiowanie dowolnej liczby list kontaktowych oraz udostępnianie ich zdefiniowanym grupom użytkowników.

Pobieranie 0.56 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna