Wymagania na ocenę dopuszczającą w kl. I – profil rozszerzonyPobieranie 35.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.19 Kb.
Wymagania na ocenę dopuszczającą w kl. I – profil rozszerzony
- wymienić główne kierunki rozwoju nauk przyrodniczych i biologii

- wyliczyć kolejne poziomy organizacji materii żywej

- porównać cechy materii ożywionej i nieożywionej

- definiować termin: gatunek biologiczny

- wymienić, rodzaje systemów klasyfikacyjnych

- uzasadnić celowość stosowania nomenklatury binominalnej

- omówić budowę komórki prokariotycznej na przykładzie bakterii

- omówić środowiska życia i formy morfologiczne bakterii

- omówić sposoby odżywiania się i oddychania prokariotów oraz środowisko ich życia

- omówić rozmnażanie się bakterii

- podać przykłady chorób bakteryjnych roślin, zwierząt i ludzi

- omówić budowę i wymienić charakterystyczne cechy wirusów

- podać przykłady chorób wirusowych roślin, zwierząt i ludzi

- wymienić i omówić źródła oraz drogi zakażeń wirusowych

- uporządkować etapy infekcji wirusowej

- wymienić charakterystyczne elementy budowy komórki eukariotycznej

- omówić podstawowe funkcje życiowe protistów

- wyjaśnić główne założenia teorii endosymbiozy

- omówić sposoby rozmnażania się protistów

- definiować terminy: mejoza post- i pregamiczna, sporofit, gametofit, gametangia, sporangia

- omówić podstawowy model przemiany pokoleń

- wyjaśnić, co to jest gamia oraz wymienić rodzaje gamii u protistów

- podać przykłady chorób wywoływanych przez pierwotniaki, wymienić źródła oraz drogi zakażeń

- charakteryzować główne grupy protistów i wymienić przedstawicieli

- wymienić rodzaje organów roślinnych

- podać przykłady adaptacji morfologicznej i anatomicznej roślin do życia w warunkach

środowiska lądowego

- omówić środowisko i wymagania życiowe mszaków

- charakteryzować budowę morfologiczną i anatomiczną mszaków

- definiować pojęcia: splątek, przemiana pokoleń, jednopienność, dwupienność

- omówić cykl rozwojowy mszaków

- wymienić rodzime gatunki mszaków

- zdefiniować termin: tkanka

- omówić lokalizację, budowę oraz funkcje poszczególnych tkanek roślinnych

- klasyfikować tkanki roślinne według kryterium pochodzenia lub funkcji

- wymienić główne linie rozwojowe paprotników

- wymienić pospolite i chronione gatunki paprotników

- omówić środowisko i wymagania życiowe paprotników

- charakteryzować budowę morfologiczną i anatomiczną paprotników

- opisać przystosowania paprotników do środowiska lądowego

- wymienić cechy charakteryzujące sporofit i gametofit paprotników

- wyjaśnić przebieg cyklu życiowego paproci jednako- i różnozarodnikowych

- wyjaśnić rolę paprotników w powstawaniu złóż węgla

- wymienić rodzaje i omówić budowę oraz funkcje organów roślin nasiennych

- omówić typy systemów korzeniowych, liści i ulistnienia

- rozpoznawać pospolite gatunki nago- i okrytonasiennych

- omówić środowisko i wymagania życiowe nasiennych

- wyjaśnić mechanizm warunkujący przyrost wtórny korzenia oraz łodygi na grubość

- definiować pojęcia: kwiat, kwiatostan, zapylenie, zapłodnienie, zalążek, woreczek zalążkowy, łagiewka pyłkowa, pyłek

- omówić cykl rozwojowy rośliny nago- i okrytozalążkowej

- definiować pojęcia: bielmo pierwotne i wtórne, nasienie, owoc

- omówić budowę nasienia oraz sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych

- podać przykłady gospodarczego wykorzystywania nasion i owoców

- definiować pojęcia: obupłciowość, samozapylenie, zapylenie krzyżowe, przedsłupność,

przedprątność

- wymienić i rozróżnić elementy anatomiczne kwiatu roślin nago- i okrytozalążkowych

- klasyfikować kwiatostany, owoce i nasiona

- określić warunki kiełkowania nasion

- opisać mechanizm podwójnego zapłodnienia

- porównać budowę roślin jedno- i dwuliściennych

- definiować pojęcia: plecha, strzępka, plektenchyma, mikoryza ekto- i endotroficzna

- opisać środowisko, wymagania życiowe grzybów, typy grzybni

- wymienić podstawowe funkcje życiowe grzybów

- wymienić i opisać sposoby rozmnażania się grzybów

- klasyfikować zarodniki

- podać przykłady wykorzystania grzybów

- wymienić i rozróżnić gatunki grzybów trujących

- ocenić biocenotyczne znaczenie porostów jako organizmów pionierskich

- definiować pojęcia: symbioza, mutualizm, helotyzm

- omówić budowę, środowisko i tryb życia porostów

- definiować pojęcia: ontogeneza, filogeneza, obojnactwo, rozdzielnopłciowość, zwierzęta pierwo- i wtórouste

- wyjaśnić, na czym polegają procesy bruzdkowania, gastrulacji i organogenezy

- określić, z którego listka zarodkowego wykształcają się wybrane tkanki i narządy

- omówić budowę, środowisko i tryb życia gąbek

- wymienić sposoby rozmnażania się gąbek

- wymienić i rozróżnić typy komórek występujących u gąbek

- wyjaśnić, dlaczego gąbki zaliczamy do dwuwarstwowców oraz zwierząt beztkankowych

- zdefiniować termin: tkanka

- wyliczyć typy tkanek zwierzęcych

- omówić charakterystyczne cechy budowy oraz funkcje poszczególnych rodzajów tkanek zwierzęcych

- podać cechy budowy, rodzaje i występowanie tk. nabłonkowej

- wymienić swoiste cechy tkanki łącznej

- wyliczyć elementy tworzące krew

- omówić biologiczne funkcje krwi i limfy

- scharakteryzować przystosowania w budowie krwinek do pełnionych przez nie funkcji

- wymienić typy tkanek mięśniowych i podać miejsce ich występowania

- omówić charakterystyczne cechy budowy oraz funkcji tkanek mięśniowych

- zdefiniować terminy: neuron, miocyt, synapsa, homeostaza,

- podać funkcje neuronów i komórek glejowych

- narysować i opisać schemat neuronu oraz określić kierunek przepływu impulsów nerwowych

- omówić środowisko, tryb życia parzydełkowców

- porównać plan budowy polipa i meduzy

- omówić budowę morfologiczną i anatomiczną parzydełkowców

- klasyfikować parzydełkowce

- omówić środowisko i tryb życia płazińców

- wymienić przykładowe gatunki należące do robaków płaskich

- omówić budowę morfologiczną i anatomiczną płazińców

- definiować pojęcia: hermafrodytyzm, żywiciel pośredni i żywiciel ostateczny

- omówić cykle rozwojowe wybranych pasożytów człowieka należących do płazińców

- wymienić przystosowania płazińców w budowie i fizjologii związane z pasożytniczym trybem

życia

- przewidywać możliwość zarażenia się pasożytami- wymienić i omówić cechy obleńców

- omówić środowisko i tryb życia nicieni (obleńców)

- zdefiniować terminy: rozdzielnopłciowość, dymorfizm płciowy, pasożyt mono- i polikseniczny

- podać przykłady gatunków należących do nicieni

- omówić budowę morfologiczną i anatomiczną nicieni

- wymienić pasożytnicze gatunki obleńców

- omówić cykle rozwojowe wybranych pasożytów człowieka należących do nicieni

- definiować pojęcia: celoma, metameria homonomiczna i heteronomiczna, cefalizacja

- omówić budowę morfologiczną i anatomiczną pierścienic na przykładzie dżdżownicy

- omówić środowisko i tryb życia pierścienic

- wymienić przykłady gatunków należących do pierścienic

- ocenić rolę pierścienic w środowisku

- omówić środowisko i tryb życia mięczaków

- scharakteryzować budowę zewnętrzną i wewnętrzną mięczaków (na przykładzie ślimaka)

- charakteryzować gromady mięczaków i podać ich przedstawicieli

- porównać plan budowy ślimaków, małży i głowonogów

- omówić środowisko i tryb życia poszczególnych gromad stawonogów

- wymienić przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne stawonogów do życia w wodzie i na lądzie

- omówić budowę morfologiczną i anatomiczną skorupiaków, owadów, pajęczaków i wijów

- wymienić pospolite gatunki skorupiaków, pajęczaków, wijów i owadów

- wyjaśnić rolę biologiczną stawonogów ze szczególnym uwzględnieniem owadów

- definiować pojęcia: przeobrażenie niezupełne, przeobrażenie zupełne, linienie, partenogeneza,

heterogonia

- omówić środowisko, tryb życia, charakterystyczne cechy i przedstawicieli szkarłupni

- omówić środowiska tryb życia i charakterystyczne cechy kręgowców

- definiować pojęcia: zwierzęta pierwouste i wtórouste

- wymienić charakterystyczne cechy strunowców

- omówić środowisko, budowę morfologiczną, anatomiczną, fizjologię i tryb życia lancetnika

- omówić środowisko i tryb życia ryb

- omówić budowę i fizjologię gromady ryb

- charakteryzować przystosowania w budowie ciała i fizjologii ryb do życia w wodzie

- omówić gospodarcze znaczenie ryb

- wymienić gatunki ryb słodkowodnych i morskich

- omówić środowisko i tryb życia płazów

- wymienić i omówić charakterystyczne cechy budowy i fizjologii płazów

- definiować terminy: koloaka, skrzek, zapłodnienie zewnętrzne i wewnętrzne

- opisać mechanizm rozrodu i rozwoju płazów

- wymienić gatunki płazów

- omówić środowisko i tryb życia gadów współczesnych

- wymienić błony płodowe i omówić ich funkcje

- wyjaśnić, dlaczego gady zaliczamy do owodniowców

- wyjaśnić, na czym polega zjawisko linienia u gadów

- omówić morfologię, anatomię i fizjologię gadów

- analizować biologię rozrodu i rozwoju gadów

- wymienić gatunki gadów

- omówić środowisko i tryb życia ptaków

- definiować pojęcia: gniazdowniki, zagniazdowniki

- analizować przystosowania morfologiczne, anatomiczne i fizjologiczne ptaków do lotu

- opisać biologię rozrodu ptaków

- charakteryzować wybrane rzędy i gatunki ptaków

- ocenić biologiczne i gospodarcze znaczenie ptaków

- wymienić charakterystyczne cechy ssaków- charakteryzować wybrane rzędy i gatunki ssaków

- podać znaczenie biologiczne i gospodarcze znaczenie ssaków
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna