Wymagania na poszczególne oceny – historia klasa IPobieranie 221.34 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar221.34 Kb.
  1   2   3
Wymagania na poszczególne oceny – historia klasa I


Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

Co to jest historia?

- historia jako nauka

- definicja źródeł historycznych

- podział źródeł historycznych

- archeologia jako nauka pomocnicza historii

- epoki historyczne

- dawne sposoby mierzenia czasu- poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, nasza era, przed naszą erą, wiek

- dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych

- podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych

- określa wiek danego wydarzenia- poprawnie posługuje się terminami: archeologia, epoki historyczne, chronologia, prahistoria

- wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność

- umiejscawia wydarzenia w odpowiedniej epoce historycznej


- wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa

- wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu

- określa ramy chronologiczne epok historycznych


- omawia rolę źródeł historycznych

w procesie poznawania dziejów

- rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

1. Prahistoria człowieka

- pochodzenie człowieka

- ewolucja człowieka i jej etapy

- cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych

- osiągnięcia człowieka pierwotnego- poprawnie posługuje się terminami: australopitek, homo sapiens, koczowniczy tryb życia

- wskazuje na mapie kolebkę ludzkości
- poprawnie posługuje się terminami: homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, ewolucja, paleolit

- wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka

- opisuje warunki życia ludzi

w czasach prahistorycznych

- podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych


- określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka

- podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych

i ich umiejętności

- wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego
- omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka

- wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody

- wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi


- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć


2. Czas wielkich przemian

- wpływ zmian klimatu na życie człowieka

- rewolucja neolityczna

- początki rolnictwa i hodowli

- pierwsze osady

- budowle megalityczne

- początek metalurgii- poprawnie posługuje się terminami: rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, epoka brązu, epoka żelaza

- przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu

- podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób


- poprawnie posługuje się terminami: neolit, megalit

- określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej

- opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną

- omawia sposób wytopu brązu i żelaza
- przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego

- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej

- wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej

- wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły

w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- charakteryzuje wygląd osad neolitycznych

- opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych


- uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły

w życiu człowieka w okresie neolitu


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć3. W kraju Sumerów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii

- powstanie pierwszych państw

- organizacja państwa Sumerów

- osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej- poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo

- lokalizuje na mapie Mezopotamię

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii

- wymienia osiągnięcia Sumerów- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Żyzny Półksiężyc, król-kapłan, zikkurat

- określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii

- opisuje wygląd miast sumeryjskich- charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii


- omawia organizację państwa Sumerów

- przedstawia związek między budową

i utrzymaniem sieci irygacyjnej

a powstaniem pierwszych państw
- wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć4. Babilonia i Asyria

- państwo babilońskie

- Hammurabi i jego kodeks prawny

- Babilon

- państwo asyryjskie

- organizacja armii asyryjskiej


- poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm

- określa, kim był i czym zasłynął Hammurabi

- lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie

- omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego
- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan

- określa, kim byli czym zasłynęli: Nabuchodonozor II, Sargon II Wielki, Asurbanipal


- omawia organizację państwa babilońskiego

- prezentuje najważniejsze fakty

z historii Asyrii i Babilonii

- interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej

- wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej


- ocenia starożytny system prawny

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów


- wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć5. W Egipcie faraonów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Egiptu

- Nil i jego rola

- organizacja państwa egipskiego

- społeczeństwo starożytnego Egiptu- poprawnie posługuje się terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon

- lokalizuje na mapie Egipt

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II

- charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego

- określa zakres władzy faraona


- wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej

- omawia organizację państwa egipskiego

- opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II


- uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem Nilu”

- tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego

- prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e.


- wskazuje i ocenia źródła potęgi starożytnego Egiptu
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć6. Piramidy, mumie i hieroglify

- religia Egipcjan

- wiara w życie pozagrobowe

- osiągnięcia cywilizacji egipskiej

- pochówek zmarłych – mumifikacja, grobowce, piramidy- poprawnie posługuje się terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, hieroglify

- wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich

- przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r. p.n.e., 1313 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: sfinks, Dolina Królów

- podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich


- wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich

- omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan

- podaje przyczyny mumifikacji zwłok

- tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy
- wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów

- opisuje etapy procesu mumifikacji

- określa cechy religii starożytnego Egiptu


- ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć7. Starożytny Izrael

- powstanie państwa Izrael

- położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny

- panowanie Dawida i Salomona

- niewola babilońska

- judaizm

- Biblia


- poprawnie posługuje się terminami: Hebrajczycy, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon

- lokalizuje na mapie Izrael

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny- określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego

- poprawnie posługuje się terminami: Kanaan, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza

- przedstawia dokonania Cyrusa II Wielkiego

- opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej- wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg

- omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona

- przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego

- charakteryzuje system wierzeń Izraelitów
- opisuje okoliczności powstania państwa Izrael

- określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków

- omawia różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych


- ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą: aktywność w czasie zajęć8. Indie i Chiny

- położenie geograficzne i warunki naturalne Indii i Chin

- powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huang-ho i Jangcy

- buddyzm

- hinduizm

- organizacja państwa chińskiego

- konfucjanizm

- osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin


- określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin

- poprawnie posługuje się terminami: Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński

- lokalizuje na mapie Indie i Chiny

- omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej

- wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej


- poprawnie posługuje się terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, terakotowa armia, humanitaryzm

- zna i krótko charakteryzuje postaci Buddy i Konfucjusza- przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów

- opisuje organizację państwa chińskiego

- wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego

- charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza
- porównuje założenia buddyzmu i hinduizmu

- prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie
- ocenia wpływ konfucjanizmu na budowę Cesarstwa Chińskiego
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć9. Od rysunków naskalnych do alfabetu

- ewolucja pisma

- rodzaje pisma

- materiały piśmiennicze

- alfabet

- osiągnięcia Fenicjan


- poprawnie posługuje się terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, papirus, alfabet, Fenicjanie

- wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne

- podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności


- podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma

- określa rolę pisma w starożytności

- opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan


- wyjaśnia przyczyny powstania pisma

- przedstawia historię pisma

- opisuje sposób produkcji papirusu


- tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym

- ocenia znaczenie powstania pisma

dla rozwoju cywilizacji ludzkiej


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęćROZDZIAŁ II: ANTYCZNA GRECJA

1. Świat Hellenów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- zajęcia Hellenów

- organizacja miast-państw

- kultura minojska i mykeńska

- czynniki jednoczące Greków

- kolonizacja grecka
- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- poprawnie posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia

- lokalizuje na mapie Grecję

- opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji- określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej

- poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska

- wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej


- wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej

- opisuje wygląd greckiej polis

- wymienia przyczyny kolonizacji greckiej


- charakteryzuje kulturę minojską

i mykeńską

- tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora

- przedstawia przebieg kolonizacji greckiej
- określa czynniki jednoczące Greków
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć2. Demokra-tyczne Ateny

- zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej

- społeczeństwo Aten

- instytucje władzy w Atenach

- ostracyzm

- wygląd starożytnych Aten


- poprawnie posługuje się terminami: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), Akropol

- lokalizuje na mapie Ateny

- wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis

- określa, które warstwy społeczne posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione
- zna wydarzenie związane z datą 508 r. p.n.e.

- przedstawia dokonania Peryklesa

- poprawnie posługuje się terminami: demagog, strateg, ostracyzm, agora

- charakteryzuje społeczeństwo Aten

- opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków

- omawia cechy charakterystyczne demokracji- wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną

- wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm

- opisuje wygląd starożytnych Aten


- prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej

- ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej- formułuje wnioski dotyczące wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć3. W starożytnej Sparcie

- Sparta

- mieszkańcy Sparty

- ustrój Sparty

- wychowanie spartańskie

- obyczaje Spartan


- poprawnie posługuje się terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie

- lokalizuje na mapie Spartę

- opisuje życie i zajęcia Spartan

- omawia charakterystyczne cechy ustroju Sparty

- tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie


- określa, kim był i czym zasłynął Likurg

- poprawnie posługuje się terminami: geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe

- omawia zadania organów władzy w polis

- charakteryzuje społeczeństwo spartańskie

- wyjaśnia znaczenie powiedzeń: „z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”


- określa rolę i zadania królów spartańskich

- tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety

- przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego

- wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten
- dokonuje oceny ustroju Sparty

- przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia

- ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan


- wskazuje genezę różnic ustrojowych starożytnej Grecji
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć4. Wojny perskie

- armia grecka

- skutki wojen grecko-perskich

- organizacja armii greckiej

- przyczyny konfliktów

grecko-perskich

- przebieg wojen Greków z Persami

- najsłynniejsi dowódcy greccy


- zna wydarzenie związane z datą VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: hoplita, falanga, Persja, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje

- lokalizuje na mapie Persję i Grecję

- wymienia główne przyczyny wojen grecko-perskich

- wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew


- zna wydarzenia związane z datami: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.

- wymienia dokonania i wyjaśnia znaczenie postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa

- analizuje przyczyny wojen grecko-perskich

- poprawnie posługuje się terminami: hoplon, Nieśmiertelni, triera

- opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków


- omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity

- opisuje wygląd triery

- przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego

- wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”

- podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego


- omawia dokonania greckich dowódców

- wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego

- ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami

- tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków- określa wpływ wojen grecko-perskich na późniejsze dzieje starożytnej Grecji
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć5. Wierzenia starożytnych Greków

- bogowie greccy

- świątynie i obrzędy

- wyrocznia

- Akropol

- mitologia grecka


- poprawnie posługuje się terminami: Olimp, wyrocznia, Akropol, mit, heros

- lokalizuje na mapie Olimp i Delfy

- podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali

- wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich- poprawnie posługuje się terminami: tytani, Pytia

- charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków

- wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw


- określa rolę wyroczni w życiu Greków

- opisuje wygląd ateńskiego Akropolu

- wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu

- tłumaczy, na czym polega postawa prometejska- tłumaczy rolę mitów w życiu Greków

- odszukuje w mitach wartości uniwersalne- omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna