Wymagania na poszczególne oceny – historia klasa IPobieranie 221.34 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar221.34 Kb.
1   2   3

6. Igrzyska olimpijskie

- sport w życiu Greków

- związek zawodów sportowych z religią

- przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

- greckie obiekty sportowe

- bohaterowie antycznych igrzysk


- zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 1896 r.

- poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski

- lokalizuje na mapie Olimpię

- wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom- zna wydarzenie związane z datą 393 r. n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: agon, hipodrom

- wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków

- opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich- charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków

- przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi
- określa rolę igrzysk olimpijskich w podtrzymywaniu jedności starożytnej Hellady

- omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć7. Kultura starożytnej Grecji

- teatr grecki

- literatura grecka

- malarstwo i rzeźba

- architektura

- najwięksi przedstawiciele kultury greckiej


- wyjaśnia, kim byli Homer i Fidiasz oraz podaje tytuły ich dzieł

- poprawnie posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, „Iliada”, „Odyseja”

- przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego

- prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej

- wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych


- zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.

- krótko charakteryzuje postaci: Sofoklesa, Arystofanesa i Myrona, wymieniając ich kluczowe dzieła

- poprawnie posługuje się terminami: skene, proskenion, orchestra, theatron, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe

- opisuje przebieg Wielkich Dionizji- wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim

- przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią

- opisuje wygląd teatru greckiego

- określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji

- podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków


- przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”

- wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego

- omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków


- porównuje społeczną rolę teatru w starożytnej Grecji i współcześnie
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć8. Filozofowie i wynalazcy

- filozofia grecka

- najsłynniejsze greckie szkoły

- matematyka

- historia i geografia

- najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej

- greckie wynalazki- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Sokrates, Platon, Arystoteles, Pitagoras, Herodot, Tukidydes, Archimedes

- poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika

- wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów

- opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej- zna wydarzenia związane z datami: VII–VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e.

- krótko charakteryzuje dokonania: Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Euklidesa, Klaudiusza Ptolemeusza

- poprawnie posługuje się terminami: Akademia Platońska, Liceum, klepsydra


- opisuje okoliczności narodzin filozofii

- przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich
- wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków

- ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki
- wskazuje kontynuację myśli filozoficznej starożytnych Greków we współczesnych systemach filozoficznych (na wybranych przykładach)
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć9. Podboje Aleksandra Macedońskie-go

- Grecja po wojnach perskich

- Aleksander Macedoński

- wyprawa Aleksandra przeciwko Persji

- imperium macedońskie

- kultura hellenistyczna

- państwa hellenistyczne- określa, kim byli i czym zasłynęli Filip II i Aleksander Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna

- lokalizuje na mapie Macedonię

- wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria- zna wydarzenia związane z datami: 334p.n.e., 333 r. p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. 338 r. p.n.e

- przedstawia dokonania Dariusza III

- poprawnie posługuje się terminami: Cheronea, węzeł gordyjski

- wyjaśnia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej

- podaje przyczyny i skutki podboju Persji przez Aleksandra


- opisuje proces tworzenia potęgi Macedonii przez Filipa II

- opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom

- omawia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją

- omawia organizację imperium macedońskiego

- podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej


- wyjaśnia znaczenie klęski Greków

w bitwie pod Cheroneą

- wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych

- ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów- dokonuje analizy upadku starożytnego świata Grecji i sukcesu Macedonii
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęćROZDZIAŁ III: IMPERIUM RZYMSKIE

1. Początki Rzymu

- Italia – położenie geograficzne i warunki naturalne

- legenda o założeniu Rzymu

- monarchia rzymska i jej upadek

- społeczeństwo Rzymu

- podbój Italii przez Rzymian


- zna wydarzenie związane z datą 753 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz

- lokalizuje na mapie Italię i Rzym

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii

- określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie

- wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie- zna wydarzenia związane z datami: 389 r. p.n.e., 509 r. p.n.e

- przedstawia postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa

- opowiada legendę o założeniu Rzymu

- poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, Galowie

- wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian


- omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie

- określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu

- podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie


- wymienia imiona królów panujących w Rzymie

- charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich

- przedstawia etapy podboju Italii

przez Rzymian

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia „pyrrusowe zwycięstwo”


- porównuje wpływ warunków naturalnych na kierunki rozwoju cywilizacji rzymskiej i greckiej
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć2. Republika rzymska

- ustrój państwa rzymskiego

- urzędnicy rzymscy

- zasady funkcjonowania republiki

- rola plebejuszy w państwie rzymskim- poprawnie posługuje się terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, konsul, pretor, cenzor, edyl, kwestor, trybun ludowy, veto

- omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu- poprawnie posługuje się terminami: kolegialność, dyktator, liktor

- przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej

- omawia zadania poszczególnych urzędników rzymskich


- wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską

- określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania

- podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu- analizuje istotę republiki rzymskiej jako formy państwa
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć3. Podboje Rzymu

- armia rzymska

- wojny punickie

- ekspansja Rzymu po wojnach punickich

- podbój Galii przez Juliusza Cezara- zna wydarzenia związane z datami: 264–241 r. p.n.e., 218–201 r. p.n.e., 149–146 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Hannibal, Juliusz Cezar

- poprawnie posługuje się terminami: legion, wojny punickie, Kartagina, Imperium Rzymskie

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich- zna wydarzenia związane z datami: 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., 52 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Scypion, Wercyngetoryks

- poprawnie posługuje się terminami: oddział inżynieryjny, Kanny, Zama, Alezja

- określa przyczyny i skutki wojen punickich

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian w II i I w. p.n.e.


- omawia przebieg wojen punickich

- opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty

- wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii


- prezentuje dokonania Hannibala i określa ich znaczenie

- charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian- dokonuje analizy porównawczej taktyki walki Rzymian, Greków i Macedończyków
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć4. Upadek republiki rzymskiej

- skutki podbojów rzymskich

- niewolnictwo

w Rzymie – powstanie Spartakusa

- kryzys republiki rzymskiej

- wojny domowe

- rządy Juliusza Cezara- zna wydarzenia związane z datami: 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Spartakus, Oktawian, Kleopatra

- poprawnie posługuje się terminami: prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, gladiator

- wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji

- wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy


- zna wydarzenia związane z datami: 71 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Pompejusz, Krassus, Marek Antoniusz

- poprawnie posługuje się terminami: triumf, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum

- omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie

- omawia skutki podbojów rzymskich

- podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej

- przedstawia sytuację niewolników w państwie rzymskim


- charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich

- opisuje przebieg pochodu triumfalnego

- wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów

- omawia przebieg powstania Spartakusa

- wymienia dokonania Juliusza Cezara

- przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry
- prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie

- lokalizuje na mapie miejsca bitew z okresu wojen domowych- dokonuje analizy porównawczej ustroju republiki rzymskiej sprzed i w trakcie dyktatury Gajusza Juliusza Cezara
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć5. Cesarstwo rzymskie

- organizacja i ustrój cesarstwa

- panowanie Oktawiana Augusta

- rozwój terytorialny cesarstwa

- rzymskie drogi

- barbarzyńscy


- określa, kim był i czym zasłynął Oktawian August

- poprawnie posługuje się terminami: pryncypat, cesarz, cesarstwo, barbarzyńcy

- określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego

- wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu

- wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa


- przedstawia dokonania Trajana

- poprawnie posługuje się terminami: pax romana, romanizacja, bursztynowy szlak, limes, Wał Hadriana, Dakowie

- lokalizuje na mapie bursztynowy szlak

- opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim

- wyjaśnia zasady pryncypatu

- omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami- omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych

- określa zakres władzy cesarza

- wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

- przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa- uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było „komedią republiki”

- omawia sposób funkcjonowania gospodarki- ocenia politykę cesarstwa w okresie pax romana
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć6. Życie w Wiecznym Mieście

- miasto Rzym

- domy Rzymian

- religia rzymska

- Forum Romanum

- architektura rzymska


- poprawnie posługuje się terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, westalki

- omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich

- wymienia rozrywki starożytnych Rzymian

- podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich- poprawnie posługuje się terminami: atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju

- opisuje wygląd starożytnego Rzymu

- opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina

- przedstawia system wierzeń rzymskich- określa warunki życia w mieście

- porównuje Forum Romanum z ateńską agorą

- określa podobieństwa między religią rzymską a grecką

- opisuje wygląd rzymskiej świątyni- wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian

- omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta

- wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów przejętego od ludności z terenów podbitych


- porównuje styl życia mieszkańca starożytnego Rzymu i starożytnych Aten
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć7. Osiągnięcia Rzymian

- związki między kulturą rzymską i grecką

- Koloseum

- akwedukty

- prawo rzymskie

- literatura rzymska


- określa, kim byli i czym zasłynęli: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz

- poprawnie posługuje się terminami: Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana

- wymienia osiągnięcia kultury

i architektury rzymskiej

- wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty

- podaje nazwy rzymskich zbiorów praw

- wymienia przedstawicieli rzymskiej literatury i historii


- zna wydarzenia związane z datami: 449 r. p.n.e., 125 r. n.e., 70–82 r. n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Galen, Wespazjan, Tytus, Justynian, Mecenas

- poprawnie posługuje się terminami: mozaika, mecenas

- przedstawia sposób budowy akweduktów

- omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie- wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską

- opisuje wygląd i funkcje Koloseum

- omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa

- wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii- wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych


- ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć8. Pierwsi chrześcijanie

- Palestyna w czasach rzymskich

- Jezus i jego nauki

- powstanie i rozwój chrześcijaństwa

- symbole chrześcijańskie

- zasady wiary chrześcijańskiej

- prześladowania pierwszych chrześcijan

- zwycięstwo religii chrześcijańskiej

- podziały w Kościele chrześcijańskim- zna wydarzenie związane z datą 7–4 r. p.n.e.

- opisuje działalność i znaczenie postaci: Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu

- poprawnie posługuje się terminami: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, Pismo Święte, Ewangelia, katolicy, papież

- charakteryzuje działalność Jezusa z Galilei

- wymienia imiona autorów Ewangelii

- omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej

- określa symbole chrześcijaństwa


- zna wydarzenia związane z datami: 303–304 r., 313 r., 392 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Trajan, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: chrystogram, teologia, sobór, heretyk, zabobon

- przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie

- lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e.


- określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian

- omawia działalność apostołów

- wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie

- podaje przyczyny prześladowań chrześcijan

- wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej

- podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu- opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia

- wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego
- ocenia rolę chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć9. Koniec świata starożytnego

- kryzys cesarstwa rzymskiego

- podział cesarstwa

- wędrówka ludów

- Hunowie

- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego


- zna wydarzenia związane z datami: 395 r., 476 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy

- wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią

- wymienia nazwy plemion barbarzyńskich atakujących cesarstwo

- lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów- zna wydarzenie związane z datą 451 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Atylla Dioklecjan Odoaker, Romulus Augustulus

- poprawnie posługuje się terminami: Wandal, Hun

- określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa

zachodniorzymskiego


- omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV w.

- wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim

- określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów

- opisuje tryb życia Hunów

- wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu


- charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza

- omawia symboliczne znaczenie daty 476 r.- dokonuje oceny wpływu wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku cesarstwa
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęćROZDZIAŁ IV: POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA

1. Bizancjum

- sytuacja w Bizancjum po upadku Rzymu

- panowanie Justyniana I Wielkiego

- wzrost znaczenia Konstantynopola

- Hagia Sophia

- kultura i nauka w Bizancjum

- początki rozłamu w Kościele chrześcijańskim- zna wydarzenie związane z datą 395 r.

- określa, kim był i czym zasłynął Justynian I Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, katolicyzm, prawosławie

- lokalizuje na mapie Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie

- wymienia nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana


- zna wydarzenia związane z datami: 330 r., 527 r.

- poprawnie posługuje się terminami: ogień grecki, ikona, bazylika

- prezentuje osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury i nauki

- określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola

- poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla poszczególnych odłamów Kościoła chrześcijańskiego


- opisuje okoliczności powstania Konstantynopola

- wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I Wielkiego

- omawia ustrój Bizancjum

- opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia

- wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym


- charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku Rzymu

- określa czynniki decydujące o sile militarnej Bizancjum

- przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po upadku cesarstwa zachodniorzymskie-go


- wskazuje różnice między Kościołem wschodnim a zachodnim
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć2. Początki islamu

- Arabowie

- działalność Mahometa

- islam – zasady wiary

- meczet


- podboje arabskie

- nauka i kultura Arabów- zna wydarzenie związane z datą 622 r.

- poprawnie posługuje się terminami: islam, Allach, muzułmanie, hidżra, Koran, meczet, minaret

- lokalizuje na mapie Półwysep Arabski oraz miasta: Mekkę i Medynę

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące na Półwyspie Arabskim

- opisuje warunki życia i zajęcia Arabów

- wymienia filary wiary arabskiej- zna wydarzenia związane z datami: 630 r., 632 r., 711 r.

- przedstawia dokonania Mahometa

- poprawnie posługuje się terminami: szariat, dżihad, świątynia Kaaba, kalif, arabeska

- wskazuje na mapie kierunki i zasięg podbojów Arabów

- prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki


- przedstawia okoliczności, w których doszło do powstania islamu

- opisuje wygląd meczetu

- omawia organizację państwa arabskiego

- charakteryzuje stosunek Arabów

do podbitych narodów


- określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju spuścizny starożytnych cywilizacji

- dostrzega znaczenie idei świętej wojny dla rozprzestrzeniania się religii arabskiej- charakteryzuje związki między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć
3. Państwo Franków

- Europa zachodnia po upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego

- Merowingowie i Karolingowie

- Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na zachodzie

- kultura, nauka i sztuka w państwie Franków- zna wydarzenie związane z datą 800 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Pepin Krótki, Karol Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: majordom, marchia, margrabia, hrabia, hrabstwo renesans karoliński

- lokalizuje na mapie pierwotne siedziby Franków

- opisuje życie codzienne i zajęcia Franków

- określa zasięg terytorialny państwa Franków

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego


- zna wydarzenia związane z datami: 496 r., 732 r., 814 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Chlodwig, Karol Młot, Einhard

- poprawnie posługuje się terminami: arianizm, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła, retoryka, dialektyka, kaligrafia, manuskrypt, miniatura

- wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga

- przedstawia rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego


- przedstawia sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

- omawia organizację państwa Franków

- opisuje sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów

- prezentuje dokonania Karola Wielkiego

- określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola


- wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers

- uzasadnia słuszność określenia renesans karoliński dla zmian

w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w.

- ocenia wpływ Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy- omawia związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć4. Rzesza Ottonów

- podział państwa Franków

- cesarstwo Ottonów

- Otton I i Otton III

- idea uniwersalizmu- zna wydarzenia związane z datami: 843 r., 962 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Otton I, Otton III

- poprawnie posługuje się terminami: traktat w Verdun, uniwersalizm

- wymienia postanowienia traktatu w Verdun

- lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego


- określa, kim byli i czym zasłynęli: Ludwik Pobożny, Ludwik Niemiecki, Karol Łysy, Lotar, Henryk II

- poprawnie posługuje się terminem: Rzesza Niemiecka,

- wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka

- omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I

- tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu


- przedstawia okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego

- omawia dokonania Ottona I i Ottona III

- opisuje politykę następców Ottona III


- charakteryzuje sytuację polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów

- ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy- ocenia znaczenie traktatu w Verdun

dla dalszych losów politycznych Europy


Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć5. Najazdy Normanów

- Normanowie – życie i zajęcia ludności

- religia Normanów

- podboje wikingów

- powstanie państw skandynawskich

- okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce


- określa, kim był i czym zasłynął Wilhelm Zdobywca

- poprawnie posługuje się terminem Normanowie (wikingowie)

- lokalizuje na mapie siedziby Normanów

- omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego

- opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej

- wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów

- wymienia państwa powstałe na terenie Skandynawii


- zna wydarzenie związane z datą 1066 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Leif Eriksson, Robert Giuscard

- poprawnie posługuje się terminami: runy, drakkary, snekkary, kościół klepkowy

- podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów

- omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła


- przedstawia system wierzeń Normanów

- opisuje wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich

- wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich

- opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce- prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich

- dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów- ocenia wpływ najazdów Normanów na kształt średniowiecznej Europy
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć6. Słowianie i Węgrzy

- wędrówka Słowian

- pierwsze państwa słowiańskie

- działalność Cyryla i Metodego

- najazdy Węgrów

- powstanie Rusi


- określa, kim byli i czym zasłynęli Cyryl i Metody

- poprawnie posługuje się terminem Słowianie

- dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową)

- wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier

- omawia warunki życia i zajęcia Słowian


- zna wydarzenia związane z datami: IV–V w., VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 1001 r.

- przedstawia dokonania postaci: Samona, Rościsława, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminami: głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole


- omawia organizację plemion słowiańskich

- wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego

- opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu- przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego

- charakteryzuje okoliczności powstania państwa ruskiego- porównuje warunki tworzenia się i rozwoju pierwszych państw słowiańskich
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć7. Między papiestwem a cesarstwem

- kryzys kościoła w X w.

- reforma kościoła

- schizma wschodnia

- spór o inwestyturę- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1054 r., 1122 r.

- przedstawia dokonania postaci: Grzegorza VII i Henryka IV

- poprawnie posługuje się terminami: schizma wschodnia, prawosławie, inwestytura, konkordat wormacki

- wymienia przejawy kryzysu

w Kościele w X w.

- lokalizuje na mapie Cluny

- wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego


- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1075 r., 1077r.

- określa, kim był i czym zasłynął Sylwester II

- poprawnie posługuje się terminami: Cluny, dyktat papieski, prawo kanoniczne, ekskomunika, prawosławie, Canossa, synod

- omawia przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców- charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w.

- omawia dokonania papieża Sylwestra II

- przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej

- opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany

- podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII


- wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę

- tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do Cannosy”- wskazuje i ocenia źródła konfliktów w Kościele w okresie wczesnego średniowiecza
Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna