Wymagania ofertowePobieranie 347.27 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2016
Rozmiar347.27 Kb.
  1   2

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Pion Logistyki tel/fax (12) 630 80 59 Czynne: pn. – pt.: 7:30 – 15:05WYMAGANIA OFERTOWE

SPRAWA Nr 135/LOG/5WSzKzP – SP ZOZ/2015

1. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59,REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWA LEKÓW, w podziale na pakiety szczegółowo opisane w Załączniku nr 1

b/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

c/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

d/Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

a/Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.

b/Dokumenty w postępowaniu składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt 3 niniejszego rozdziału.

c/Wymaga się, aby oferta byłą złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert - zaleca się, aby Oferent zamieścił ofertę wraz z wszystkimi załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana następująco:5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ

30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1 – 3

SPRAWA Nr 135/LOG/5WSzKzP /2015

Nie otwierać przed dniem…………… roku, godz. …..

oraz będzie posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej opóźnienia.

d/Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.

e/Oferent ma prawo przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu 3, przy czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.

f/Oferty złożone po terminie, zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

g/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 3 (słownie: trzech miesięcy) od dnia podpisania umowy.5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

a/ O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który :

1.Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3.Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 2

c/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d/ Koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – do pakietów których to dotyczy/

e/Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.


Uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:

■ Robert Wojtasz – Apteka Szpitalna, tel. (12) 630-80-62, zagadnienia merytoryczne.8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 32 (Komenda) Kancelaria Główna

Termin złożenia oferty upływa w dniu 29 października 2015 roku, godz. 12:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 29 października 2015 roku, godz. 12:30

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Głównej

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:Cena – 100% znaczenia

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiającemu zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania: www.5wszk.com.pl (dział OGŁOSZENIA).

Załączniki: • Załącznik nr 1 formularz cenowy

 • Załącznik nr 2 formularz ofertowy

 • Załącznik nr 3 umowa


ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje wchodzące w skład poszczególnych pakietów (części zamówienia) – pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Zamawiający za część zamówienia rozumie pakiet, tak więc, nie zobowiązuje wykonawców do sumowania cen za części zamówienia bowiem dopuszcza możliwość złożenia oferty w każdym pakiecie (części) wybranym przez wykonawcę.


4. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko w niektórych pakietach, wypełnia, zgodnie z instrukcją, jedynie tabele dla pakietów, których dotyczy oferta. Natomiast w tabelach dotyczących pakietów, w których Wykonawca oferty nie składa, może pominąć (w ogóle nie zamieszczać) tych tabeli w złożonej ofercie albo wpisać po nazwie pakietu nad tabelą: „nie dotyczy” lub przekreślić te tabele. Jednakże, jeżeli Wykonawca pozostawi w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZU CENOWYM, niewypełnione tabele dla pakietów, w których oferty nie składa, czyli nie zamieści w odpowiednich miejscach sformułowania: „nie dotyczy” lub nie dokona przekreślenia, nie wywoła to żadnych skutków negatywnych dla Wykonawcy (np. odrzucenia oferty), gdyż zapisy te będą bezprzedmiotowe – Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca w tym pakiecie nie składa oferty.

5. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa / nr katalogowy”, dla każdej pozycji pakietu, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz numeru katalogowego; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.PAKIET 1

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Enoxaparin sodium 40mgx10 amp-strz

op.

120
2

Enoxaparin sodium 60mg x10 amp-strz

op.

90
3

Enoxaparin sodium 80mg x 10 amp-strz

op.

10RazemPAKIET 2

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Nadoparyna 9500jm/ml a 5 ml+ zestaw do podawania x 10 fiol.

op.

2
2

Nadroparina 7600j/0,8ml x 10 amp-strz.

op.

5
3

Nadroparine 2850j/0,3ml. X 10 amp-strzk.

op.

15
4

Nadroparine 3800j/0,4ml. X 10 amp-strzk.

op.

30
5

Nadroparine 5700j/0,6ml. X 10 amp-strzk.

op.

10
6

Fondoparyna 2,5mg/0,5ml x 10 amp-strzyk.

op.

1RazemPAKIET 3

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Płyn do irygacji Natrium chloratum 0,9% a 3000 ml

szt.

200RazemPAKIET 4

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Witaminy dla dorosłych rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie 0,75g fl.10 ml a 10 fiol./amp

op.

4RazemPAKIET 5

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Glucosum 5% a 100ml z gumowym korkiem lub z dwoma niezależnymi portami

szt.

300RazemPAKIET 6

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Pantoprazol 40mg x 1fiol.

szt.

800
2

Pantoprazol 20mg x 28 tabl

op.

200
3

Pantoprazol 40mg x 28 tabl

op.

20RazemPAKIET 7

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Hydroxyetyloceluloza kukurydziana 10%, w 0,9% Nacl a 500ml butelka z portami

szt.

20
2

Hydroxyetyloceluloza kukurydziana 6%,130/04 w 0,9% Nacl a 500ml

szt.

80RazemPAKIET 8

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 625mg x 14 tabl

op.

10
2

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 1000mg x 14 tabl

op.

80
3

Amoxicilin + Clavulanic acid 1,2g -1 fiolka

szt.

3000RazemPAKIET 9

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Ketoprofenum 50mg x 30 kaps.

op.

40
2

Ketoprofenum a 2ml x 10 amp.

op.

164
3

Ketoprofenum 100mg x 30 tabl.

op.

60RazemPAKIET 10

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Aminokwasy specjalistyczne wątrobowe 8% a 500ml

szt.

60RazemPAKIET 11

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Altacet tabl. x 6 szt.

op

20
2

Altacet żel. 75 g

op

40
3

Pefloxacinum 0,4g x 10 tabl.

op.

10RazemPAKIET 12

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Dobutamina 250mg -fiolka

szt.

500RazemPAKIET 13

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Propofol 1% fiol w emulsji MCT/LTC x 5 fiol.

op.

80RazemPAKIET 14

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Carvedilolum 6,25mg x 30 tabl

op.

40
2

Carvedilolum 12,5mg x 30 tabl

op.

15
3

Carvedilolum 25mg x 30 tabl

op.

2RazemPAKIET 15

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Omeprazol 40mg -1 fiolka.

szt.

800
2

Omeprazol 20mg x 28 tabl

op.

200RazemPAKIET 16

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Rivanol 0,1% a 500 ml

szt

30
2

Woda utleniona 3% a 500 ml

szt

100
3

3 % woda borowa a 200 ml

szt

30
4

Glucosum subst. a 75 g

szt

300
5

Puder płynny z anestezyna a 100g

szt

20
6

2 % sol. Spir. Gencjani a 20 ml

szt

3
7

2 % wodne sol. Gencjani a 20 ml

szt

3
8

Monural a 3G

szt

2
9

Haloperidol 5mg/1ml 10amp

szt

50RazemPAKIET 17

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Glycophos a 20ml x 10 amp

szt.

4RazemPAKIET 18

L.p

NAZWA MATERIAŁU

j.m

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wart. Netto

Stawka VAT

Wart. brutto

Nazwa handlowa/ nr katalogowy

1

Acetylcysteina 200 mg x 20 saszet.

op.

4
2

Acid. Tranexamicum 100mg/ml a 5ml x 5amp

op.

80
3

Acid. Tranexamicum 500mg x 20tabl

op.

20
4

Acidum valproicum + Natrii valproas 300mg x 30tabl

op.

60
5

Acidum valproicum + Natrii valproas 500mg x 30saszet.

op.

1
6

Acidum valproicum + Natrii valproas 500mg x 30tabl

op.

60
7

Adenosine 3mg/1ml x 6 amp.

op.

2
8

Amiodaron 0,15g/3ml x 6 amp

op.

60
9

Atenololum 25mg x 60 tabl

op.

1
10

Atenololum 50mg x 30 tabl

op.

5
11

Betaxolol 20mg x 28tabl.

op.

5
12

Clopidogrel 300 mg x 30tabl.

op.

2
13

Clopidogrelum 75mg x 28 tabl

op.

10
14

Depakine 0,4g x 4 fiol

op

4
15

Dextromethorphan 15mg x 30tabl.

op.

20
16

Drotaverina 40mg x 5 amp.

op.

130
17

Drotaveryna 40mg x 20tabl

op.

40
18

Isosorbidi mononitras 100mg ret. x 30 tabl.

op.

1
19

Isosorbidi mononitras 10mg x 60 tabl

op.

1
20

Isosorbidi mononitras 20mg x 60 tabl

op.

1
21

Isosorbidi mononitras 40 mg x 30 tabl

op.

1
22

Isosorbidi mononitras 60mg ret. x 30 tabl.

op.

1
23

Levofloksacyna 5mg/ml a 100ml

szt.

7
24

Resonium 454 g

op.

4
25

Teicoplanina 400 mg x 1 fiolka

szt

2Razem
ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY

Oferent

Zamawiający

Nazwa,siedziba:

fax:


telefon:

e-mail:


REGON:

NIP:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3

30-901 KrakówSkładamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

DOSTAWY LEKÓW”

i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

 1. Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

PAKIET NR 1

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 2

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 3

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 4

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 5

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 6

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 7

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 8

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 9

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 10

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 11

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 12

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 13

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 14

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 15

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 16

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 17

netto: słownie:

brutto: słownie:

PAKIET NR 18

netto: słownie:

brutto: słownie:


 1. Cena brutto zawiera koszt przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

 1. Poszczególne zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 1. Towar objęty zamówieniem będzie posiadał termin ważności: ................. (min 12 miesięcy) od daty dostawy.

 1. Oświadczamy, że

 1. załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

 2. w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy,

 3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Wymaganiom ofertowym.

 4. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem,

 5. posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia,

 6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 7. jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 1. Termin płatności – 60 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.

 1. Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

 1. Załącznik nr 1 zawierająca szczegółowe określenie ceny;

 2. .............................................................................................................. ;Podpis Oferenta: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin


  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna