Wymagania ofertowePobieranie 347.27 Kb.
Strona2/2
Data07.05.2016
Rozmiar347.27 Kb.
1   2


ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY

UMOWA

Nr / LOG/ 2015


zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:


a:


zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:


W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:


§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż LEKÓW według załącznika do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.§ 2

 1. Całkowita wartość Umowy określonej w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę:

........................................ zł netto (słownie: .......................................................................................................) ........................................ zł brutto (słownie: ....................................................................................................).

 1. Wartość brutto zawiera wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu Umowy do siedziby Kupującego (komora dostaw Apteki Szpitalnej, 5WSzKzP – SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1–3, 30–901 Kraków), zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

 2. Ilości towaru w pakiecie (lub w pakietach) mają charakter orientacyjny. Przy ustalaniu zakresu wykonania umowy uwzględnia się tylko ogólną wartość pakietu (lub pakietów).

 3. Zgodnie z prawem opcji, określonym na etapie SIWZ niewykonanie przez Kupującego umowy w zakresie do 50% wartości umowy brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 4. W przypadku niewyczerpania w okresie umowy wartości umowy brutto, Kupujący uprawniony będzie na podstawie oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 do przedłużenia terminu wykonywania dostaw do czasu pełnego wykonania umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni.

 5. Przedmiot Umowy, Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć w opakowaniu, opłata za opakowanie wliczona jest w cenę.

§ 3

 1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przelewem na konto bankowe Sprzedającego w terminie 60 dni.

 2. Strony w czasie obowiązywania umowy mogą zmieniać formy zapłaty faktur. Zmiana musi być dokonana pod rygorem nieważności na piśmie podpisanym przez obie strony.

 3. Płatności za zrealizowane dostawy, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedającego wraz z dołączonym do faktury zestawieniem materiałowym.

 4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, właściwy dla danej dostawy, będzie dostarczony razem z towarem, stanowiącym przedmiot tej dostawy.

 5. Niedostarczenie, wraz z towarem, dokumentu, o którym mowa w ust. 3 lub dostarczenie tego dokumentu z niepełnymi informacjami, o których mowa w ust. 4, spowoduje zwrot przedmiotu dostawy na koszt Sprzedającego.

 6. Ceny jednostkowe netto, o których mowa w Formularzu Ofertowym nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania Umowy.

 7. Sprzedający może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

 8. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy Sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

 10. Za dzień zapłaty strony uznają dzień polecenia przez Kupującego dokonania przelewu.

§ 4

 1. Dostawy Przedmiotu Umowy wymienionego w § 1 będą realizowane sukcesywnie przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy na podstawie pisemnego zamówienia /faks/ złożonego przez uprawnionego pracownika Kupującego. Zamówienia realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwa) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

 2. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 24 godzin (dotyczy dni roboczych), na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie przez upoważnionego pracownika Kupującego i potwierdzonego na piśmie.

 3. Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówionych dostaw nie można dzielić.

 4. Przedmiot niniejszej Umowy, określony w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, będzie posiadał termin ważności : ........................ (min 12 miesięcy).

§ 5

 1. Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności lub gwarancji.

 2. Reklamacje ilościowe, Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie w terminie nie później niż 10 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu dostawy.

 3. Reklamacje jakościowe, Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu (pisemnie wraz z ich udokumentowaniem) w terminie ważności reklamowanego przedmiotu dostawy.

 4. Sprzedający zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez nadanie faksu): w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany Przedmiot Umowy na wolny od wad w terminie kolejnych 5 dni roboczych, licząc od dnia nadania odpowiedzi; w przypadku nie przyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania takiego działania wraz z wyjaśnieniem. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 5 dni roboczych, jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym zobowiązanie się do wymiany przedmiotu dostawy objętego reklamacją na wolny od wad(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia), na koszt Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację, wniesioną przez Kupującego.

§ 6

 1. Dostawy nastąpią do komory dostaw Apteki Szpitalnej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1 – 3, 30 – 901 Kraków.

 2. Dostawy Przedmiotu Umowy nastąpią na koszt i ryzyko Sprzedającego.

 3. Przy odbiorze dostawy Kupujący sprawdzi ilość faktycznie dostarczonego asortymentu i potwierdzi jego odbiór.

§ 7

 1. Sprzedający, oświadcza, że posiada aktualny dokument, potwierdzający, że Przedmiot niniejszej Umowy, o którym mowa w załączniku do Umowy – opis przedmiotu zamówienia , dla pozycji, które tego wymagają spełnia wymagania przewidziane w Ustawie z 20 maja 2010 roku – o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), a także w ustawie z 6 września 2001 roku – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2001 nr 126, poz. 882, 1382) oraz ustawy z 20 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 882) o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U. 2007 nr 75 poz. 492), a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.

 2. Sprzedający, w ciągu całego okresu realizacji dostaw na rzecz Kupującego, na pisemne wezwanie Kupującego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, zobowiązuje się przedłożyć wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1 – pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 8

Niniejsza Umowa rozwiązuje się:

1/ z upływem 3 ( trzech ) miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem § 2 ust. 5

lub


2/ z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z § 2 ust. 1.

§ 8

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.§ 9

 1. Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku:

 1. nieterminowej 2–krotnej realizacji dostaw bądź opóźnienia w realizacji pojedynczej dostaw trwającego dłużej niż 7 dni;

 2. dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

 3. innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania Umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej jego złożenie.

§ 10

 1. Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

 1. 0,2 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy,

 2. 0,2 % całkowitej wartości brutto umowy w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu objętej reklamacją,

 3. 10 % wartości brutto umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w § 9 ust. 1 pkt 1)-3) niniejszej Umowy.

 1. Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

§ 11

Strony Umowy ustalają, iż w stosunku do Sprzedającego wyłącza się możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej Umowy bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.§ 12

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 13

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest ..................................................................§ 14

Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Sprzedający, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą: • wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego,

 • zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

 • zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

 • omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

 • mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

 • jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego

 • innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

 • w zakresie przewidzianym w § 3 ust. 7,9 niniejszej umowy

§ 15

Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.


Załącznik do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCYNr sprawy 135/LOG/5WSzKzP SP–ZOZ/2015

Wymagania ofertowe –zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 29 stycznia 2004
: attachments
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
attachments -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
attachments -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
attachments -> Numer lekcji Poniedziałek
attachments -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
attachments -> Uniwersytet marii curie-skłodowskiej w lublinie
attachments -> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tel/Fax (091) 45 35 554, (091) 48 56 625 irfar sebastian Faryniarz Kom. 0601 78 48 00, 0605 04 80 80 ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin


1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna