Wymagania taktyczno-technicznePobieranie 25.63 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar25.63 Kb.
Załącznik nr 8 do SIWZ

Sprawa nr 123/2014
WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE

do realizacji zadaniaPrzedmiot umowy:

 • Naprawy awaryjne pozostałego sprzętu WE (odbiorniki, namierniki).

Gestor – Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów SZ1

Centralny Organ Logistyczny (COL) – Szefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia SZ2

 1. Wymagania szczegółowe

 1. Naprawa awaryjna sprzętu WE będzie polegała na usuwaniu powstałych
  w trakcie eksploatacji uszkodzeń i niesprawności, powodujących wadliwą pracę Stacji.

 2. Usuwanie uszkodzeń realizowane będzie przez naprawę lub wymianę wadliwego elementu, pakietu, podzespołu, zespołu na sprawny z zasobów Wykonawcy bez dokonywania zmian konstrukcyjnych w urządzeniu, w celu utrzymania stacji w sprawności technicznej.

 3. Naprawione elementy, pakiety, podzespoły, zespoły muszą być sprawne
  i posiadać parametry techniczne zawarte w dokumentacji zakładowej.

 4. Regulacje parametrów i strojenia (kalibracja) po naprawie, konserwacji powinny być wykonane według warunków technicznych określonych
  w dokumentacji technicznej urządzeń.

 5. Uszkodzone nośniki danych pozostają własnością SZ i przekazywane są Użytkownikowi.

 1. Zasady realizacji umowy

 1. Powiadomienie Wykonawcy o wystąpieniu uszkodzenia oraz prowadzenie korespondencji powinno odbywać się w formie pisemnej lub elektronicznej.

 2. Usługa powinna być realizowana na terenie Użytkownika w miejscu dyslokacji sprzętu.

 3. W przypadku konieczności naprawy urządzeń w zakładzie Wykonawcy ewentualny przejazd urządzenia lub przewóz elementów w celu naprawy
  w zakładzie Wykonawcy organizuje i ubezpiecza Wykonawca.

 4. Reakcja Wykonawcy na zawiadomienie Użytkownika o uszkodzeniu lub wadliwej pracy urządzenia powinna nastąpić niezwłocznie po powiadomieniu przez Użytkownika (fax), nie później jednak niż do 2 dni roboczych od powiadomienia.

 5. Łączny czas konserwacji, naprawy uszkodzonego urządzenia nie może przekroczyć 14 dni od chwili akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy i przekazania go Wykonawcy. Czas ten nie dotyczy sytuacji,
  w której Wykonawca zmuszony jest dostarczyć części zamienne
  z zagranicy.

 6. W przypadku braku części w zasobach Wykonawcy i konieczności sprowadzenia ich z zagranicy, Wykonawca zobowiązany jest do sprowadzenia brakujących części.

 7. W wypadkach szczególnych, gdy w związku z koniecznością dostarczenia nowych części bądź podzespołów, czas naprawy urządzenia przekroczyłby 45 dni, dopuszcza się przy wykonywaniu naprawy wykorzystanie zasobów Zestawu Części Zamiennych (ZCzZ) znajdujących się przy sprzęcie, na warunkach określonych w Umowie.

 8. Pracownicy Wykonawcy realizujący Umowę powinni posiadać poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz zaświadczenia
  o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 9. Wykonawca nie może rozwiązać umowy dotyczącej naprawy, w odniesieniu do żadnego urządzenia, które jest w trakcie naprawy i jest niesprawne.

 10. W celu zapewnienia odpowiedniej, jakości usług wymagane jest, aby system zarządzania jakością Wykonawcy spełniał wymagania zwarte w normie AQAP 2130 lub ISO 9001 u Wykonawców z którymi Polska nie ma podpisanego porozumienia MOU.

 11. Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegać będą nadzorowaniu jakości realizowanemu przez właściwe dla siedziby Wykonawcy Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.

 1. Warunki gwarancji

 1. W wypadku wymiany elementów wadliwych na nowe Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na ich bezawaryjną pracę na okres określony w umowie, ale nie krótszy niż 12 miesięcy.

 1. Inne postanowienia

 1. Umowę należy zawrzeć na okres jednego roku, stosownie do środków finansowych.

 2. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności z zastrzeżeniem, że zmiany skutkujące zmianą terminu realizacji umowy i wartości umowy wymagają formy aneksu.

 3. Zamawiający zastrzega sobie z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych RP możliwość wprowadzenia, za zgodą Wykonawcy, korzystnych dla siebie zmian w ilości wykazanego sprzętu będącego przedmiotem umowy.

 4. Wykonawcę należy zobowiązać do okresowego (kwartalnego) przedstawienia sprawozdań obejmujących zakres oraz koszty napraw.

 5. Obowiązki Zamawiającego wynikające z tytułu zapewnienia urządzeniom właściwego środowiska pracy, zapewnienia Wykonawcy pełnego
  i bezpiecznego dostępu do urządzeń niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi, a także ochrony informacji niejawnych do jakich Wykonawca będzie miał dostęp w związku z realizacją Umowy, wykonuje Użytkownik (jednostka wojskowa). W tym celu na żądanie Zamawiającego Użytkownik przedstawi konkretne zapisy, które znajdą się w treści Umowy,
  w części dotyczącej Ochrony Informacji Niejawnych

 6. Obowiązki Zamawiającego wynikające z tytułu nadzoru nad realizacją umowy sprawuje COL - SESŁIiWE IWsp SZ.

 7. Obieg dokumentów płatniczych i potwierdzających wykonanie przedsięwzięć, a także częstotliwość i sposób rozliczania się, strony umowy ustalą w procesie negocjacyjnym.

 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego w wyniku zaniedbania lub niewłaściwej eksploatacji urządzenia, kosztami naprawy zostanie obciążony Użytkownik po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

 9. Umową należy objąć następujący sprzęt WE:

  1. JW. 3411:

   1. Namiernik radiowy pasma UKF TC-5400 – 7 szt.;

   2. Szerokopasmowy system namierzania pasma TCI-802C – 4 szt.;

   3. Odbiorniki radiowe – 139 szt.:

    1. IC-7800 – 4szt.;

    2. IC-R 8500 – 60 szt.;

    3. IC-756 PROIII – 12 szt.;

    4. LCR-3400 – 37 szt.;

    5. LCR-2400 – 25 szt.;

    6. QUADRUS – 1 szt.

  2. JW 5699:

   1. Mobilny Zestaw Rozpoznania Radiowego SIGINT – 1 kpl.;

   2. Namiernik Radiowy Pasma KF PA-010 – 5 kpl.;

   3. System łączności satelitarnej GIGATUNE – 1 kpl.;

   4. Zautomatyzowany system rozpoznania radiowego GORYCZNIK – 1 kpl.;

   5. Odbiorniki R&S – 81 szt.:

    1. EK 070 – 2 szt.;

    2. EK 890 – 39 szt.;

    3. EK 895 – 34 szt.;

    4. EK 896 – 4 szt.;

    5. ESMC – 1 szt.;

    6. ESM 500A – 1 szt.

   6. Pole antenowe RCO Przasnysz.

  3. JW 3868:

   1. Namiernik DDF-195 – 3 szt.;

   2. Odbiorniki R&S – 58 szt.:

    1. EB 200 – 6 szt.;

    2. EK 890 – 13 szt.;

    3. EK 895 – 36 szt. (18 szt. luzem + 25 szt. w ukompletowaniu aparatowni ARO KZ);

    4. EK 896 – 1 szt.;

    5. ESMC – 1 szt.;

    6. ESM 500 – 1 szt.

   3. Odbiorniki radiowe – 58 szt.:

    1. IC-7800 – 30 szt.;

    2. IC-756 PRO – 15 szt.;

    3. IC-8500 – 9 szt.;

    4. IC-9500 – 4 szt.

   4. Kontener Rozpoznania Elektronicznego SROKOSZ – 1 szt.;

   5. Zintegrowana Platforma Rozpoznania HORUS – 1 zest.;

   6. Demodulator cyfrowy UDC – 1 zest.;

   7. System MORŚWIN – 1 zest.

  4. JW 4118:

   1. Odbiorniki radiowe – 26 szt.;

    1. IC-R9500 – 22 szt.;

    2. IC-R8500 – 4 szt..

   2. Namiernik radiowy UKF JU-70 – 2 szt.;

   3. Zestaw analizy i namierzania sygnałów radiolokacyjnych NELS – 2 zest.;

   4. Zestaw analizy sygnałów radarowych SAER – 1 szt.;

   5. Stanowisko analizy poemisyjnej sygnałów radiolokacyjnych SAPSR – 1 szt.;

   6. Okrętowy zestaw rozpoznania OSRE/KenBIT – 1 kpl.;

  • Głowica optoelektroniczna AGILE 2M-P – 1 zest..

1 Decyzja Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z 24.12.2013r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

2 Jak przypis1

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna