Wymogi publikacji w czasopiśmie „Studenckie Zeszyty Naukowe” Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej uj teksty nadsyłane do „Studenckich Zeszytów Naukowych”Pobieranie 28.68 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.68 Kb.
Wymogi publikacji w czasopiśmie „Studenckie Zeszyty Naukowe”

Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

Teksty nadsyłane do „Studenckich Zeszytów Naukowych” powinny spełniać następujące wymogi:


1. Wielkość tekstu: artykuły do 1 arkusza wydawniczego – 40 tys. znaków; recenzje do 5 stron – 9 tys. znaków; sprawozdania, komentarze, opinie – do 5 stron (9 tys. znaków);

2. Czcionka: Times New Roman;

3. Rozmiar: 12;

4. Interlinia: 1,5 wiersza;

5. Marginesy 2,5 cm z obu stron;

6. Wyjustowanie obustronne.
Zasady sporządzania bibliografii i przypisów
Adresy bibliograficzne:
KSIĄŻKA AUTORSKA

[dane spisujemy z karty tytułowej dzieła, nie z okładki!!!]

Inicjał imienia, kropka, nazwisko (bez spacjowania!), przecinek, tytuł (kursywą bez cudzysłowu, chyba że w tytule pojawia się inny tytuł, który bierzemy w cudzysłów), przecinek (antykwą!), [tłum./przeł., przecinek, tom II, przecinek, część I, przecinek, wydanie III, przecinek], miejsce wydania, bez przecinka, rok wydania, kropka. [Ewentualnie – ale konsekwentnie! – po miejscu wydania stawiamy dwukropek i podajemy nazwę wydawnictwa, po niej przecinek i rok wydania].
J. Szymak-Reiferowa, Czytając Brodskiego, Kraków 1998.

J. Kapuścik, Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.


praca zbiorowa:

Historia literatury rosyjskiej XX wieku, praca zbiorowa pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997.
Artykuł (rozdział autorski) w tomie prac / w pracy zbiorowej:

Inicjał imienia, kropka, nazwisko (bez spacjowania!), przecinek, tytuł (kursywą bez cudzysłowu, chyba że w tytule pojawia się inny tytuł, który bierzemy w cudzysłów), przecinek (antykwą!), [w:] bez przecinka, tytuł książki (kursywą), przecinek (antykwą!), pod red., bez przecinka, inicjał imienia, kropka, nazwisko, przecinek, miejsce wydania, bez przecinka, rok wydania, przecinek, s. 111–119, kropka.


E. Korpała-Kirszak, Adelajda Gercyk. Próba portretu, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 139–146.

P. Fast, Realizm socjalistyczny, [w:] Historia literatury rosyjskiej XX wieku, praca zbiorowa pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997, s. 329–370.


Artykuł w serii wydawniczej lub zeszytach naukowych,

których poszczególne tomy mają własne tytuły:

Inicjał imienia, kropka, nazwisko (bez spacjowania!), przecinek, tytuł (kursywą bez cudzysłowu, chyba że w tytule pojawia się inny tytuł, który bierzemy w cudzysłów), przecinek (antykwą!), [w:] bez przecinka, tytuł książki (kursywą), przecinek, nawias okrągły, bez spacji, =, bez spacji tytuł serii lub nazwa ZN, przecinek, z./t. 25, zamknąć nawias, dalej jak w przypadku pracy zbiorowej.
W. Piotrowski, Jesienin a Klujew. Specyficzny aspekt literaturoznawczej recepcji ostatniego dwudziestolecia, [w:] Współczesna literatura radziecka z perspektywy trzydziestolecia (1956–1986), (=Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, t. 12), pod red. G. Porębiny, Katowice 1988, s. 107–116.

E. Papla, Z przemian w narracji lirycznej. (Na przykładzie poezji akmeistów), [w:] O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej, cz. II, (=Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DCCXLI: Prace historycznoliterackie, z. 60), pod red. R. Łużnego, Warszawa–Kraków 1986, s. 50.


Artykuł w zeszytach naukowych:

Inicjał imienia, kropka, nazwisko (bez spacjowania!), przecinek, tytuł (kursywą bez cudzysłowu, chyba że w tytule pojawia się inny tytuł, który bierzemy w cudzysłów), przecinek (antykwą!), w cudzysłowie nazwa zeszytów (ewentualnie – kursywą tytuł serii), przecinek, nr/t./z. 22, przecinek, pod red. i dalej jw.


J. Smaga, Aktualny stan teorii realizmu socjalistycznego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, DCCXXXVII: Prace historycznoliterackie, z. 57, pod red. M. Tatary, Warszawa–Kraków 1985, s. 157.
Artykuł w czasopiśmie:

Inicjał imienia, kropka, nazwisko (bez spacjowania!), przecinek, tytuł (kursywą bez cudzysłowu, chyba że w tytule pojawia się inny tytuł, który bierzemy w cudzysłów), przecinek (antykwą!), w cudzysłowie tytuł czasopisma, bez przecinka, rok wydania, przecinek, nr 1, przecinek, s. 123–132, kropka.


K. Pietrzycka-Bohosiewicz, Nowa proza o wojnie. Gieorgij Władimow: „Generał i jego armia”, „Slavia Orientalis” 1998, nr 4, s. 585–600.
W gazecie: jw. tylko przed rokiem wydania (najczęściej też zamiast numeru) wstawiamy – po przecinku – datę dzienną (miesiąc zapisujemy albo słownie, albo cyfrą rzymską, albo arabską: 27 marca 2004; 27 III 2004; 27. 03. 2004):
G. Przebinda, Ciche Sanctus. Po śmierci Alfreda Schnittke, „Tygodnik Powszechny”, 16 VIII 1998, s. 14.
Przypisy:
– Pierwsze powołanie się na źródło: jw.;

– Cytowanie innej pracy autora z poprzedniego przypisu – zamiast powtórzenia nazwiska: idem – его же / eadem – ее же / iidem – их же (r. męski) / eaedem – их же (r. żeński), dalej jw.;

– Odesłanie do pracy przywołanej w poprzednim przypisie: Ibidem, s. 233 / Там же, с. 233;

– Kolejne przywołanie pracy (z przypisu wcześniejszego, lecz nie bezpośrednio poprzedzającego): skrócony zapis (z zachowaniem interpunkcji jw.): inicjał imienia, nazwisko, początek tytułu (kursywą), wielokropek, przecinek (antykwą!), s. 231.;


H. Waszkielewicz, Motyw „starej Rusi” w literaturze modernizmu rosyjskiego, [w:] Literatura rosyjska. Nowe zjawiska. Reinterpretacje, (=Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1508), pod red. B. Stempczyńskiej, Katowice 1995, s. 75.

2 Eadem, Рассказ Ивана Бунина „Игнат” в переводе Марии Лесневской, [w:] Иван Бунин и его время, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2001, s. 126.

3 Ibidem, s. 124.

4 A. Gildner, Awangarda rosyjska z perspektywy 1994 roku, [w:] Literatura rosyjska..., s. 110.

5 H. Waszkielewicz, Рассказ Ивана Бунина..., s. 125.
Wszelkie „informacje techniczne” (t. [tom], r. [rocznik], nr, ks. [księga], z. [zeszyt], wyd., red./pod red., tłum. // т., №, кн., изд., ред., пер. // Vol., Band, no., Ed., hrsg., tr. itp.) spisujemy z karty tytułowej i podajemy w wersji językowej cytowanego źródła.
UWAGA! Informację o cytowanej stronie podajemy w języku pracy (przy powoływaniu się na źródła innojęzyczne w pracach po polsku informację o stronicach podajemy w języku polskim – s.; w pracach pisanych po rosyjsku: с. itp.); ta sama zasada dotyczy [w:] w pracach po polsku i в кн.: w pracach po rosyjsku:
W pracach po polsku:

И. А. Бунин, Горький, [w:] Максим Горький: pro et contra, Санкт-Петербург 1997, s. 109–116.

Б. Явценко, І ще про автентичність „Слова о полку Ігоревім”, „Слово і час” 2003, № 7, s. 30–34.

D. A. Frick, Meletij Smotryc’kyj and the Ruthenian Question in the Early Seventeenth Century, „Harvard Ukrainian Studies” 1984, vol. VIII, no. 3/4, s. 351–375.

E. Korpała-Kirszak, Adelajda Gercyk. Próba portretu, [w:] Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, s. 139–146.
W pracach po rosyjsku:

И. А. Бунин, Горький, в кн.: Максим Горький: pro et contra, Санкт-Петербург 1997, с. 109–116.

Б. Явценко, І ще про автентичність „Слова о полку Ігоревім”, „Слово і час” 2003, № 7, с. 30–34.

D. A. Frick, Meletij Smotryc’kyj and the Ruthenian Question in the Early Seventeenth Century, „Harvard Ukrainian Studies” 1984, vol. VIII, no. 3/4, c. 351–375.

E. Korpała-Kirszak, Adelajda Gercyk. Próba portretu, в кн.: Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998, c. 139–146.
Jeśli nie zaznaczono: „bez spacji”, po każdym wyrazie lub znaku przestankowym wstawiamy spację.

Między inicjałami imienia i patronimicum robimy spację. (А. С. Пушкин).

„m.in.” piszemy bez spacji.

Jeśli nie cytujemy dosłownie, a jedynie odsyłamy do jakiegoś tekstu, przed adresem bibl. w przypisie stawiamy: Por. / Zob. / Patrz: (np. Szerzej na ten temat zob. / patrz: D. A. Frick, Meletij Smotryc’kyj…, s. 352–354). W pracach po rosyjsku: См.: / ср.: (np. См.: D. A. Frick, Meletij Smotryc’kyj…, с. 352–354)Pracę piszemy z jednej strony kartki, drugą zostawiając wolną. Całość justujemy. Piszemy w akapitach (pamiętając o wcięciach akapitowych!!!). Dłuższe cytaty wyróżniamy, zapisując je od nowej linijki po podwójnej interlinii – to samo po cytacie.
W pracach nie stosujemy rozstrzelenia wyrazów przez wstawianie spacji między litery (tzw. spacjowanie)! Jeśli chcemy zastosować takie wyróżnienie:

1) Podświetlamy słowo (jeśli stoi po nim jakiś znak przestankowy, nie podświetlamy ostatniej litery słowa: np. G. Przebinda,);

2) Naciskamy na pasku narzędzi (góra ekranu) „Format”;

3) W oknie, które się pojawi, naciskamy „Czcionka”;

4) W kolejnym oknie naciskamy „Odstępy między znakami”;

5) W oknie „Wielkość” (obok „Odstęp”) wpisujemy np. 2 i naciskamy klawisz „Enter” lub potwierdzamy kliknięciem myszki „OK”;

6) W efekcie otrzymujemy: G. Przebinda,
Nie przesuwamy wyrazów na właściwe miejsce przez wielokrotne naciskanie spacji lub tabulatora! Jeśli chcemy wyśrodkować – naciskamy ikonkę „Wyśrodkuj” na pasku narzędzi. Naciskając ikonki „Wyrównaj do prawej” lub „Wyrównaj do lewej” przesuwamy tekst do prawego lub lewego marginesu.

Jeśli chcemy przesunąć słowo w nietypowe miejsce (np. pod motto w ¾ szerokości strony), używamy opcji formatowania akapitu (po kliknięciu na pasku narzędzi „Format”, następnie „Akapit” regulujemy „Wcięcia z lewej”, wpisując np. 10 i uzyskujemy następujący efekt:)Aleksander Puszkin
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna