Wymogi stawiane licencjackiej pracy dyplomowej na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztyniePobieranie 23.03 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar23.03 Kb.
Wymogi stawiane licencjackiej pracy dyplomowej

na Wydziale Biologii i Biotechnologii

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Praca licencjacka powinna mieć charakter naukowy i może być pracą przeglądową lub badawczą. Praca przeglądowa musi być co najmniej kompilacją danych ze źródeł naukowych. We Wstępie pracy powinien być sformułowany problem badawczy i jasno określony cel badań. Dalszą część wywodu należy podzielić na rozdziały i podrozdziały według merytorycznej treści. Tekst pracy powinien kończyć się rozdziałem Podsumowanie i Wnioski. Praca badawcza stanowi opis badań własnych i powinna zawierać następujące rozdziały: Wstęp (zawierający sformułowanie problemu badawczego i jasno określony cel pracy), Materiał i Metody
(z uwzględnieniem: zgody Lokalnej Komisji Etycznej na przeprowadzenie badań –
nr zgody; informacji o pozastatutowych źródłach finansowania badań), Wyniki, Dyskusja, Podsumowanie, Wnioski oraz Piśmiennictwo.

Uwagi edytorskie


 1. Strona tytułowa - według zalecanego wzoru (załącznik 1).

 2. Podziękowania i dedykacje – można umieszczać na nienumerowanych stronach po stronie tytułowej. Nie przewiduje się ich w egzemplarzach do Dziekanatu.

 3. Spis treścina stronie numerowanej.

 4. Abstrakt oraz temat pracy - w języku polskim i angielskim, maksymalnie do 250 słów według wzoru (załącznik 2).

 5. Tekst pracy: plik tekstowy w formacie WORD; wyjustowany; marginesy – prawy, górny i dolny - 2,5 cm, lewy - 3,5 cm; odstęp między wierszami 1,5; czcionka 12 pkt Times New Roman; tytuły rozdziałów wyróżnione czcionką pogrubioną 14 pkt; w przypadku bardziej złożonej struktury pracy zaleca się numerowanie rozdziałów i podrozdziałów; akapity wyróżnione tabulatorem 1,5 cm; łacińskie nazwy systematyczne kursywą; nazwiska autorów nazw systematycznych i autorów publikacji kapitalikami, inne wyróżnienia tekstu czcionka pogrubioną;. wszystkie skróty muszą być wyjaśnione przy ich pierwszym użyciu;

Powoływanie się na pozycje piśmiennictwa w tekście:

 • jeżeli w nawiasie, to nazwisko autora i data; poszczególne pozycje tego samego autora oddzielone przecinkami, nazwiska autorów i daty oddzielone średnikami, np.: (Dąbrowski 1999), (Dąbrowski 1999; Kowalski 2000),

(Dąbrowski 1999, 2000; Kowalski 2000)

 • jeżeli poza nawiasami, to nazwisko, a w nawiasie data, np. Kowalski (1999);

 • jeżeli jest dwóch autorów, to cytujemy następująco: (Dąbrowski
  i Kowalski 1999);

 • jeżeli jest więcej niż dwóch autorów, to cytujemy następująco: (Dąbrowski i in. 1999).

Szata graficzna – tabele i ryciny należy umieszczać w tekście i numerować cyframi arabskimi. Tytuły tabel należy umieszczać nad tabelą, a dodatkowe objaśnienia pod tabelą. Podpisy rycin powinno umieszczać się pod rysunkiem bądź zdjęciem. Ewentualne tablice ze zdjęciami należy numerować cyframi rzymskimi. W pracy badawczej podpisy rycin i tabel w języku polskim i angielskim.

 1. Piśmiennictwo – wykaz pozycji piśmiennictwa w porządku alfabetycznym należy umieścić w ostatnim rozdziale pracy. Opisy bibliograficzne należy wykonać według wzoru:

  • dla artykułu - Kamiński T., Siawrys G., Okrasa S., Przała J. 1999. Action of the opioid agonist FK 33-824 on porcine small and large luteal cells from the mid-luteal phase: effect on progesterone, cAMP, cGMP and inositol phosphate release. Anim. Reprod. Sci., 56: 245-257.

  • dla książki - Polakowski B. (red.). 1991. Botanika. PWN, Warszawa, 713ss.

  • dla rozdziału książki - Brylińska M., Bryliński E., Bnińska M. 1999. Tinca tinca (Linnaeus, 1758). W: Bănărescu P. (red.). The Freshwater Fishes of Europe. Cyprinidae. Aula Verlag, 2/I, 5/I: 229-302.

  • dla manuskryptu - Wojanowska T. 1977. Mszaki Lasku Bielańskiego. Mskr. pracy magisterskiej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 42 ss.
  • dla strony internetowejOstrowski M. 2006. Marzenie nanotechnologów: silnik protonowy bakterii Escherichia coli.


http://creationism.org.pl/artykuly/MOstrowski (02,2007).

 1. Spis tabel, rycin i tablic należy sporządzić według kolejności występowania
  w tekście.

 2. Ewentualne załączniki należy zamieszczać na końcu pracy.


Prace, które nie spełniają wymogów stawianych pracy licencjackiej

nie będą dopuszczane do egzaminu dyplomowego.Załącznik 1

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY LICENCJACKIEJ


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Biologii i Biotechnologii

Kierunek ……………………………

Numer albumu: ………

Imię i nazwisko autora

Tytuł pracy licencjackiej
praca licencjacka wykonana

w Katedrze/Zakładzie

Wydział/ /Instytut

UWM w Olsztynie/inna instytucja naukowa

pod kierunkiem

………………………………….
Olsztyn .....(rok)WZÓR ABSTRAKTU PRACY LICENCJACKIEJ

Załącznik 2ABSTRAKT*
TYTUŁ PRACY
Imię i nazwisko autora pracy
Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem ................................................

Katedra……………., Kierunek: ……………., Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu. Tekst abstraktu.
ABSTRACT
TITLE OF THE THESIS
Name and surname of the author
This bachelor’s thesis was written under the supervision of ..............................

Department of ……………….., Major: ...................................., Faculty of Biology and Biotechnology University of Warmia and Mazury in Olsztyn.


The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract. The text of the abstract.

* Abstrakt jest rodzajem streszczenia. Zasadniczym celem abstraktu jest przedstawienie w jasny sposób głównego wniosku (lub wniosków) omawianej pracy. Abstrakt musi być zwięzły i konkretny. Ze względu na ograniczoną liczbę słów, każde w nim jest ważne. Długość abstraktu określana jest zazwyczaj w liczbie słów. Przyjmuje się, że standardowo abstrakt powinien zawierać około 250, 300 lub (rzadziej) 500 słów i być spisany w jednym (lub max. dwóch) paragrafach. Na Wydziale Biologii i Biotechnologii zaleca się 250 słów.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna