Wymogi stawiane zakładom optycznym realizującym zlecenia na refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia środki pomocnicze z zakresu optyki okularowejPobieranie 13 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar13 Kb.

Załącznik nr 4c do „Informacji...”
Wymogi stawiane zakładom optycznym realizującym zlecenia na refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia środki pomocnicze z zakresu optyki okularowej.

Zakresem działania są wszystkie czynności niezbędne do całkowitego wykonania usługi,


a w szczególności :

 1. dokonanie niezbędnych pomiarów i dobór właściwych soczewek i pomocy optycznych;

 2. dopasowanie do warunków anatomicznych.


I WYMOGI LOKALOWE


 1. Warunki lokalowe:

  1. lokal musi spełniać odpowiednie wymogi sanitarne i BHP, stanowić jedną wyodrębnioną całość i składać się co najmniej z izby ekspedycyjnej i magazynu zapewniającego prawidłowe przechowywanie środków i materiałów, bez barier architektonicznych. Powierzchnia do obsługi uprawnionych musi wynosić minimum 10 m2;

  2. warunki przechowywania muszą być zgodne z zaleceniami producenta, a w szczególności muszą zapewnić pełną ochronę przed zmieszaniem z innymi wyrobami, zanieczyszczeniami mechanicznymi, utratą masy, zawilgoceniem, obcymi zapachami i itp.;

  3. w przypadku kiedy izby ekspedycyjne i magazyn/warsztat stanowią jedno pomieszczenie, magazyn/warsztat musi być wydzielony w sposób trwały;

  4. węzeł sanitarny;

  5. ściany i podłogi muszą być gładkie i łatwo zmywalne.
 1. Wyposażenie w sprzęt

W skład podstawowego wyposażenia wymienionych placówek, niezależnie od miejsca ich prowadzenia wchodzą :

  1. szafy ekspedycyjne, przeznaczone wyłącznie do przechowywania środków pomocniczych;

  2. stół ekspedycyjny;

  3. przyrządy do mierzenia temperatury i wilgotności pomieszczeń;

3. Miejsce świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia powinno być oznaczone na zewnątrz:II KWALIFIKACJE
Zakład optyczny zobowiązany jest zapewnić w każdym miejscu obsługi Świadczeniobiorców, w godzinach przyjęć, stałą obecność co najmniej jednego pracownika posiadającego dyplom mistrza optyki okularowej lub dyplom studium policealnego optyki okularowej oraz udokumentowany dwuletni staż pracy na stanowisku optyka okularowego, lub dyplom czeladnika bądź robotnika wykwalifikowanego, posiadającego udokumentowaną trzyletnią praktykę na stanowisku optyka okularowego.
W zakresie aplikacji leczniczych soczewek kontaktowych przy leczeniu stożka rogówki
i przy dużej anizometropii (łącznie z afakią) – Świadczeniodawca musi posiadać lub zatrudniać w każdym z miejsc, w godzinach przyjęć Świadczeniobiorców, lekarza, będącego specjalistą w dziedzinie okulistyki, posiadającego fachowe kwalifikacje
w zakresie aplikacji soczewek kontaktowych leczniczych, potwierdzone ukończeniem szkoleń, kursów i minimum dwuletni udokumentowany staż pracy w zakresie aplikacji soczewek.

III WYPOSAŻENIE ZAKŁADU W KAŻDYM Z MIEJSC OBSŁUGI ŚWIADCZENIOBIORCÓW


 1. Wyposażenie podstawowe:

szlifierka soczewek okularowych, dioptriomierz, centroskop, pupilometr, polaryskop, podgrzewacz opraw okularowych, kaseta okulistyczna, zestaw narzędzi ręcznych do montażu i naprawy ramek okularowych oraz tablice z optotypami umożliwiające sprawdzenie wykonanej pracy przy jej wydawaniu, oprawy okularowe i soczewki w podstawowym zakresie mocy.


 1. Wyposażenie ponadstandardowe:

Barwiarka do soczewek organicznych, rowkarka, automatyczna wiertarka i polerka do soczewek i opraw, lutownica elektryczna lub mikropalnik do lutowania ramek metalowych.

IV. WYMOGI DODATKOWE


 1. Świadczeniodawca realizujący zlecenia zobowiązany jest:

  • udzielić Świadczeniobiorcy na piśmie minimum rocznej gwarancji ich jakości oraz wydać dokument gwarancyjny (dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla których minister właściwy ds. zdrowia ustalił okres użytkowania dłużej niż rok) i pisemną instrukcję użytkowania,

  • udzielić Świadczeniobiorcy na piśmie minimum 3 miesięcznej gwarancji ich jakości oraz wydać dokument gwarancyjny ( dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla których minister właściwy ds. zdrowia ustalił okres użytkowania 1 rok) i pisemną instrukcję użytkowania.

 1. Środki pomocnicze muszą spełniać wymogi stawiane wyrobom medycznym zgodnie
  z aktualnymi aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.

 2. Komplet wymaganych dokumentów lub ich kopii, potwierdzonych za zgodność
  z oryginałem, musi znajdować się w każdym miejscu obsługi Świadczeniobiorców.

* Powyższe warunki określające wymagania jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w szczególności określające jego organizację i wyposażenie obowiązują do czasu wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozporządzenia na podstawie art. 159 ust. 5 stawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku


o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna