Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomocePobieranie 1.63 Mb.
Strona1/10
Data29.04.2016
Rozmiar1.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Przetarg nieograniczony

Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomoce
metodyczno - dydaktyczne oraz ich wysyłka do wskazanych przez Zamawiającego ośrodków. 1. Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust. 1Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

Oświadczenie


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomoce metodyczno-dydaktyczne oraz ich wysyłka do wskazanych przez Zamawiającego ośrodków (znak postępowania: BG-WZP-311-59/…/08), oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) jako Wykonawca:


 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał  techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

..............................., dn. ......................... ...............................................................


Podpis osób uprawnionych

do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy /pieczątki

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.


 1. Formularz ofertowyNazwa /pieczęć Wykonawcy


.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa
OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wyposażenie polonistyk i lektoratów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich w podręczniki i inne pomoce metodyczno-dydaktyczne oraz ich wysyłka do wskazanych przez Zamawiającego ośrodków (znak postępowania: BG-WZP-311-59/…/08), oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jak niżej:

Cena oferty (brutto) ……………………………zł
słownie złotych brutto:
………………………………........................................................................................................
(w tym koszty wysyłki).
Wyliczenie ceny oferty wg Formularza cenowego

Wartość brutto zawiera wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający za realizację przedmiotu zamówienia (w tym: podręczniki i inne pomoce metodyczno-dydaktyczne, podatek VAT, koszty wysyłki).


OŚWIADCZAMY, ŻE:

  1. zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  2. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

  3. akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  4. uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

 1. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 2. Oferta została złożona na … stronach, ponumerowanych od nr …….. do nr ………….

 3. Załączniki:

 1. ……………………………………………………………………………………..

 2. ……………………………………………………………………………………..

 3. ……………………………………………………………………………………..

 4. ……………………………………………………………………………………..


Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę:

.....................................................................................................................................................

NIP ....................................................... REGON ....................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

....................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy: .........................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...................................................................................................................................................

Numer telefonu: 0 (…..) ..................................... numer faksu: 0 (…..) ....................................

e-mail .......................................................................................................................................
.............................., dn. ......................... ...............................................................

Podpis osób uprawnionych

do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy /pieczątki

 1. Formularz cenowy
 1. Ambasada RP w Erewaniu – Armenia

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Uczymy się polskiego – kurs j. polskiego na DVD

Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa12

Polska sztuka ludowa, A. Jackowski

PWN 2002


2

3

Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, J. Stanisław Mędak,

Uniwersytet Jagielloński – Kraków 19954

4

O ekonomii po polsku, Magdalena Szelc-Mays

Universitas, Kraków 199915

Miło mi Panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych, Barbara Serafin, Aleksandra Achtelik

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 20011


6.

Współczesny słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, S. Chwatow, M. Timoszuk

Wydawnictwo REA, Warszawa207

Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, Kompakt plus, S. Chwatow, M. Timoszuk

Wydawnictwo REA, Warszawa108

Język polski, Anna Dąbrowska

Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 199839

Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Urszula Dobesz

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004310

Survival Polish, Andrzej Kopczyński, Alina Wójcik

Wiedza Powszechna 20063


11

Powiedz to po polsku, Katarzyna Drwal-Straszakowa, Waldemar Martyniuk

Universitas, Kraków 20063


12

Atlas geograficzny Polski,

DEMART


8Razem brutto


 1. Włochy

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych (z CD), A. Madeja, B. Morcinek

Katowice 2007, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe102

Co z czym?, S. Mędak

Universitas, Kraków 200243

Liczebnik też się liczy, S. Mędak

Universitas, Kraków 200444

Iść czy jechać?, J. Pyzik

Universitas, Kraków 200345

W świecie polszczyzny. Podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokajowców (z CD), S. Mędak

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 200757

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, K. Mosiołek-Kłosińska

Wydawnictwo Felberg SJA28

Współczesny słownik języka polskiego, B. Dunaj

Langenscheidt19

Inny słownik języka polskiego, M. Bańko

Wydawnictwo PWN110

Polszczyzna na co dzień, M. Bańko

Wydawnictwo PWN111

Słownik nazw własnych, J. Grzenia

Wydawnictwo PWN112

Słownik peryfraz czyli wyrażeń umownych, M. Bańko

Wydawnictwo PWN113

Duży słownik polsko-włoski, włosko-polski

Langenscheidt114

Słownik włosko-polski i polsko-włoski, E. Jamrozik

Delta


1Razem brutto 1. Archangielsk – Rosja

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Kiedyś wrócisz tu, tomy 1 i 2, E.G. Dąmska, E. Lipińska

Universitas, Kraków 200410

2

Liczebnik też się liczy, St. Mędak

Universitas, Kraków 2004103

Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-sementyczne z czasownikami ruchu, J. Pyzik

Universitas, Kraków 2003104

Nie ma róży bez kolców, E. Lipińska

Universitas, Kraków 1999105

Język polski dla początkujących. Ćwiczenia dla początkujących, M. Pasieka

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2001106

Wybieram gramatykę. Gramatyka języka polskiego w praktyce, tomy 1 i 2, M. Kita

Uniwersytet Śląski, Katowice 19982

7

Śpiewająco po polsku, A. Majkiewicz

Uniwersytet Śląski, Katowice 200628

Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów, E. Bajor, E. Madej

Uniwersytet Śląski, Warszawa-Łódź 199929

Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, M. Kita

Uniwersytet Śląski, Katowice 2002210

Kultura polska. Silva rerum, R. Cudak, J. Tambor

Śląsk, Katowice 2002211

Bliżej Polski. Wiedza o Polsce i jej kulturze, tom 1, A. Butcher, B. Guzik-Świca, A. Laskowska-Mańko

UMCS , Lublin 2003212

W świecie polszczyzny, St. Mędak

Kielce 2007213

Słownik odmiany rzeczowników polskich, St. Mędak

Universitas, Kraków 2005214

Praktyczny słownik form koniugacyjnych czasowników polskich, St. Mędak

Universitas, Kraków 2005215

Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średniozaawansowany i zaawansowany, U. Dobesz

Uniwersytet Wrocławski., Wrocław 2004216

Przewodnik po egzaminach certyfikowanych, E. Lipińska, A. Seretny

Universitas, Kraków 2005117

A to Polska właśnie. Język Polski, Anna Dąbrowska

Wydawnictwa Dolnośląskie, Wrocław10Razem brutto


 1. Ambasada RP w Mińsku, Białoruś

Lp.

Tytuł, Autor, Wydawnictwo

Ilość egz.

Cena jednostkowa brutto PLN

Wartość brutto PLN

1

Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. cz. 2, U. Czarnecka, Gaszyńska M.

Kraków 199212

Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. cz. 1, U. Czarnecka, Gaszyńska M.

Kraków 199013

Człowiek i jego świat w słowach i tekstach, M. Kita, A. Skudrzykowa,

Katowice 20033


4

Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców, E. Lipińska

Universitas Kraków1

5

Śpiewająco po polsku, A. Majkiewicz, J. Tambor

Katowice 20042


6

Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik studenta, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog15


7

Hurra!!! Po polsku 1. Zeszyt ćwiczeń, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog28

Hurra!!! Po polsku 1. Podręcznik nauczyciela, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog1


9

Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik studenta, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog15


10

Hurra!!! Po polsku 2. Zeszyt ćwiczeń, A. Burkat, A. Jasińska

Wydawnictwo Prolog2


11

Hurra!!! Po polsku 2. Podręcznik nauczyciela, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz

Wydawnictwo Prolog112

Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, S. Mędak

UJ Kraków 19952


13

A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego, A. Seretny

Universitas Kraków 20032


14

Wśród ludzi i ich spraw, E. Bojar, E. Madej

WING Łódź 200610

15

Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski, E. Lipińska

Universitas Kraków2

16

Polski mniej obcy, A. Madeja, B. Morcinek

Katowice 200710Razem brutto

Pobieranie 1.63 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna