Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław zapytanie ofertowePobieranie 55.02 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar55.02 Kb.

Wrocław, dnia 15.03.2012r.

Nr sprawy: 1/03/2012/060/09

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 29-31,


53-609 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na zakup podręczników.

 1. Przedmiot zamówienia: podręczniki według załącznika nr 1, bądź ich nowsze wydania.

 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4 Drukowane książki.

 3. Wszelkie zapytania dotyczące oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.celeda@wsb.wroclaw.pl nie później niż do 2 dni przed dniem upływu terminu ostatecznego złożenia ofert.

 4. Kryteria wyboru ofert (maksymalnie można uzyskać 100 punktów): cena (brutto) – 100% kryterium. W trakcie wyboru ofert pod uwagę będą brane tylko te, które zawierają wszystkie podręczniki wymienione w załączniku numer 1, chyba, że w drodze korespondencji zamawiający wyrazi zgodę wszystkim oferentom na niezamieszczanie którejś pozycji ze względu na jej niedostępność na rynku.

 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

 6. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać faxem na nr (077) 401 94 48 lub mailem (scan) na adres radoslaw.rybczynski@wsb.wroclaw.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu ul. Kośnego 72, 45-372 Opole w Kancelarii, do 23 marca 2012 roku, do godziny 15.30. W przypadku wysłania oferty faxem lub mailem proszę niezwłocznie oryginał oferty wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 7. W razie konieczności wykonawcy mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od 15 marca do 23 marca 2012 r. (ul. Kośnego 72, 45-372 Opole w Kancelarii).

 8. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu 23 marca 2012r.

 9. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 26 marca 2012 r.

 10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Katarzyna Celeda, 45-372 Opole, ul. Kośnego 72, tel. 077–401 94 15 lub katarzyna.celeda@wsb.wroclaw.pl

 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do dostarczenia książek na adres : 45-372 Opole, ul. Kośnego 72, w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/03/2012/060/09Świadczenie:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4 Drukowane książki
Lp.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

L.Egz.

1

Ani bezrobocie ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, 2008

Jules Gazon, tł. Krzysztof Malaga

PWN

3

2

Bezrobocie wyzwaniem współczesności, 2009

Tomasz Budnikowski

Instytut Zachodni

3

3

Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, 2010

Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska

UMCS

3

4

Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2009

Eugeniusz Kwiatkowski

PWN

3

5

Ekonomia społeczna, Toruń 2009

Z. Narski

Wyd. Adam Marszałek

3

6

Europejskie prawo spółek, 2010

Adam Opalski

LexisNexis

2

7

Europejskie prawo spółek. Zbiór aktów prawnych. Edycja sądowa, 2011 r., ISBN 9788325526726

Adam Opalski

C. H.. Beck

2

8

Filozofia dla menedżerów. Od Talesa do Wittgensteina, Warszawa 2009

J. Marx

Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska

5

9

Finanse publiczne i prawo finansowe

Kosikowski C., Ruśkowski E

Wolters Kluwer Polska

3

10

Finanse publiczne, 2012, Stan prawny na 20.12.2011 r.

red. Rudnik R

Wolters Kluwer Polska

3

11

Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wyd. 3, zm. I uaktual., dodruk, 2011. ISBN 9788301157326

S. Owsiak

PWN

5

12

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, 2008,

pod red. P. Wachowiak

Stowarzyszenie Księgowych Polskich

3

13

Historia filozofii dla wszystkich, Warszawa 2004

M. Vogt

Wyd. Klub dla Ciebie

2

14

Kodeksy etyczne w Polsce

G. Sołtysiak

ALMAMER W. Sz. E.

3

15

Kompendium wiedzy o logistyce, wyd. 4 zm., 2010

pod red. E. Gołembskiej

PWN

3

16

Konstytucyjny system organów państwowych

Red. Ewa Gdulewicz

Oficyna Wydawnicza Verba

10

Zleceniodawca:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

REGON 931893307

NIP 894-24-50-411Warunki, które ma spełniać złożona oferta:
Sposób płatności: przelew – do 30 dni od daty wystawienia faktury, płatność jednorazowa.

Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/03/2012/060/09


FORMULARZ OFERTY


 1. Dane wykonawcy:

Nazwa:

Adres siedziby:

NIP:

REGON:


Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia jakim są zestaw podręczników według załącznika nr 1 za:

  nazwa

  cena brutto

  Podręczniki
  wartość zamówienia
  wartość zamówienia słownie
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

 4. Oświadczam, że nie jestem powiązany ze Zleceniodawcą kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zleceniodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniodawcy czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegającej w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika ;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa: w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………...., dn. ………… ....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionejProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna