Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław zapytanie ofertowePobieranie 57.56 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar57.56 Kb.
Wrocław dn. 22.11.2010 r.

Nr sprawy: 19/10/2010/1/POKL/4.1.1/2010Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 29-31,


53-609 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na zakup podręczników.

 1. Przedmiot zamówienia: podręczniki według załącznika nr 1, bądź ich nowsze wydania.

 2. Wszelkie zapytania dotyczące oferty należy przesłać na adres e-mail: kancelaria.opole@wsb.wroclaw.pl ( w temacie wiadomości proszę wpisać nr zapytania ofertowego), nie później niż do 2 dni przed dniem upływu terminu ostatecznego złożenia ofert.

 3. Kryteria wyboru ofert (maksymalnie można uzyskać 100 punktów): cena (brutto) – 100% kryterium. W trakcie wyboru ofert pod uwagę będą brane tylko te, które zawierają wszystkie podręczniki wymienione w załączniku numer 1, chyba, że w drodze korespondencji zamawiający wyrazi zgodę wszystkim oferentom na niezamieszczanie którejś pozycji ze względu na jej niedostępność na rynku.

 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

 5. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać faxem na nr (077) 451 39 25 lub mailem (scan) na adres kancelaria.opole@wsb.wroclaw.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu ul. Kośnego 72, 45-372 Opole w Kancelarii, do 28 listopada 2010 roku,
  do godziny 15.30. W przypadku wysłania oferty faxem lub mailem proszę niezwłocznie oryginał oferty wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 6. W razie konieczności oferenci mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej
  do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od 22 - 28 listopada 2010 r.
  (ul. Kośnego 72, 45-372 Opole w Kancelarii).

 7. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu 29 listopada 2010 r.

 8. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 29 listopada 2010 r.

 9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Galla, 45-372 Opole,
  ul. Kośnego 72, tel. 077–401 94 08 lub kancelaria.opole@wsb.wroclaw.pl

 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany
  do dostarczenia książek na adres : 45-372 Opole, ul. Kośnego 72, w terminie do 21 dni od daty powiadomienia o rozstrzygnięciu postępowania.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 19/10/2010/1/POKL/4.1.1/2010Świadczenie:


L.p.

TYTUŁ

AUTOR

WYDAWNICTWO

ILOŚĆ SZTUK

1

WOJNA MARKETINGU Z ZARZĄDZANIEM

Ries Al, Ries Laura

PWE

5

2

Wskaźniki w analizie działalności przedsiębiorstwa

Steven M. Bragg

Wolters kluwer

5

3

Współczesne koncepcje i metody zarządzania

Kazimierz Zimniewicz

PWE

5

4

Zachowania człowieka w organizacji

Barbara Kożusznik

PWE

5

5

Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki

Bolesław Rafał Kuc, Joanna Moczydłowska

DIFIN

5

6

ZARYS ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. UJĘCIE MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE

Szymanowski Wacław, pawłowska Bożena, Strychalska-Rudzewicz Anna

PWE

5

7

Zarządzanie Działalnością Innowacyjną

Red. Lidia Bałoń

PLACET

5

8

Zarządzanie i planowanie marketingowe z CD-ROM

Andrzej Pomykalski

PWN

5

9

Zarządzanie jakością Teoria i praktyka

Adam Hamrol, Władysław Mantura

PWN

5

10

Zarządzanie kluczowe koncepcje

John R. Schermerhorn

PWE

5

11

Zarządzanie łańcuchami dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia

Witkowski Jarosław

PWE

5

12

Zarządzanie marketingiem

Knecht Zdzisław

C.H.Beck

5

13

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE W TWORZENIU WARTOŚCI PRODUKTU

Makarski Sylwester

WUR – Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

5

14

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie

Elżbieta Skrzypek, Mariusz Hofman

wolters kluwer polska

5

15

Zarządzanie produkcją Produkt, technologia, organizacja

Edward Pająk

PWN

5

16

Zarządzanie projektami

Marek Pawlak

PWN

10

17

Zarządzanie Projektami Sztuka Przetrwania

Richard Jones

MT Biznes

5

18

Zarządzanie projektami 

Trocki Michał, Grucza Bartosz, Ogonek Krzysztof 

PWE

5

19

Zarządzanie projektami 

Pawlak Marek 

PWE

5

20

Zarządzanie projektami 

Harvard Business School Press 

HELION

5

21

Zarządzanie projektami Nie ryzykuj - zastosuj skuteczne i sprawdzone narzędzia zarządzania projektami 

Mingus Nancy 

HELION

5


Zleceniodawca:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

REGON 931893307

NIP 894-24-50-411Warunki, które ma spełniać złożona oferta:
Sposób płatności: przelew – do 30 dni od daty wystawienia faktury, płatność jednorazowa.

Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 19/10/2010/1/POKL/4.1.1/2010


FORMULARZ OFERTY


 1. Dane oferenta:

Nazwa:

Adres siedziby:

NIP:

REGON:


Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia jakim są zestaw podręczników według załącznika nr 1 za:

  nazwa

  cena brutto

  Podręczniki
  wartość zamówienia
  wartość zamówienia słownie
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

…………...., dn. ………… ....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionejProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna