Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław zapytanie ofertowePobieranie 45.91 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.91 Kb.

Wrocław, dnia 03.03.2010

Nr sprawy: 1/03/2010/446/ET

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na dostawę książek do kierunku Logistyka 1. Przedmiot zamówienia: książki do kierunku Logistyka (szczegółowe wymagania - załącznik nr 1).

 2. Kryteria wyboru ofert : (maksymalnie można uzyskać 100 punktów)

- cena (brutto) – 100% kryterium

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać faxem na nr (071) 733 64 43 lub mailem (scan) na adres ewat@wsb.wroclaw.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A pokój nr 103, do 10.03.2010 roku, do godziny 15.00. W przypadku wysłania oferty faxem lub mailem proszę niezwłocznie oryginał oferty wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

W razie konieczności oferenci mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od 03.03.2010 do 10.03.2010 (ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A, pokój 103). 1. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu 11.03.2010 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

 1. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 12.03.2010r.

 2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Ewa Talaga, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, budynek A, pokój nr 103, tel. (071) 376 23 65 fax. (071) 733 64 43, e-mail: ewat@wsb.wroclaw.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/03/ 2010/446/ETŚwiadczenie:

Dostawa książek do kierunku Logistyka


Zleceniodawca:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

REGON 931893307

NIP 894-24-50-4111. Warunki, które ma spełniać złożona oferta:
Zamówienie obejmuje dostawę niżej wymienionych książek:

L.P.

Nazwa

Ilość sztukProcesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu Scala. Tom 1: Wprowadzenie teoretyczne, P. Fajfer i in., Wydaw. Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2009.

10Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu Scala. Tom 2: Materiały szkoleniowe, P. Fajfer i in., Wydaw. Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2009.

10Controlling w zarządzaniu logistyką: controlling operacyjny, controlling procesów, controlling zasobów / Bogusław Śliwczyński. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2007

10Infrastruktura magazynowa i transportowa / Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2009

30Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych / Piotr Cyplik, Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2008

30Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania / Alicja Maleszka, Edmund Łagowski. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2009

30Zarządzanie łańcuchem dostaw / Ireneusz Fechner. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2007

25Ekonomika transportu / Edward Mendyk. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2009.

50

Sposób płatności za dostawę książek do kierunku Logistyka: przelew – 30 dni od daty wystawienia faktury.

Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Termin dostawy podręczników dla kierunku Logistyka: do dnia 23.03.2010 r.

Cena ma obejmować transport książek do budynku A Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 29-31, 53-609 Wrocław

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 1/03/ 2010/446/ET


FORMULARZ OFERTY


 1. Dane oferenta:

Nazwa:

Adres siedziby:NIP:

REGON:


Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia jakim jest dostawa książek do kierunku Logistyka

L.P.

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa brutto

Cena łączna bruttoProcesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu Scala. Tom 1: Wprowadzenie teoretyczne, P. Fajfer i in., Wydaw. Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2009.

10

Procesowe zarządzanie w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu Scala. Tom 2: Materiały szkoleniowe, P. Fajfer i in., Wydaw. Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań 2009.

10

Controlling w zarządzaniu logistyką: controlling operacyjny, controlling procesów, controlling zasobów / Bogusław Śliwczyński. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2007

10

Infrastruktura magazynowa i transportowa / Łukasz Wojciechowski, Adam Wojciechowski, Tadeusz Kosmatka. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2009

30

Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych / Piotr Cyplik, Danuta Głowacka-Fertsch, Marek Fertsch. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2008

30

Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania / Alicja Maleszka, Edmund Łagowski. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2009

30

Zarządzanie łańcuchem dostaw / Ireneusz Fechner. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2007

25

Ekonomika transportu / Edward Mendyk. - Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki, 2009.

50
Suma:

Cena łączna brutto z transportem:………..


 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 1. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

…………...., dn. ………… ....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionejProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna