Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław zapytanie ofertowePobieranie 28.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar28.36 Kb.

Wrocław, dnia 28.04.2010r.

Nr sprawy: 2/04/2010/060/09

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Fabrycznej 29-31,


53-609 Wrocław, zaprasza do złożenia oferty na zakup podręczników.

 1. Przedmiot zamówienia: podręczniki według załącznika nr 1, bądź ich nowsze wydania.

 2. Wszelkie zapytania dotyczące oferty należy przesłać na adres e-mail: katarzyna.celeda@wsb.wroclaw.pl nie później niż do 2 dni przed dniem upływu terminu ostatecznego złożenia ofert.

 3. Kryteria wyboru ofert (maksymalnie można uzyskać 100 punktów): cena (brutto) – 100% kryterium.

 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

 5. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać faxem na nr (077) 451 39 25 lub mailem (scan) na adres radoslaw.rybczynski@wsb.wroclaw.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Opolu ul. Kośnego 72, 45-372 Opole w Kancelarii, do 04 maja 2010 roku, do godziny 15.30. W przypadku wysłania oferty faxem lub mailem proszę niezwłocznie oryginał oferty wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście.

 6. W razie konieczności oferenci mogą otrzymać kserokopię dokumentacji koniecznej do przygotowania oferty w siedzibie Zleceniodawcy w dniach od 28 kwietnia do  04 maja 2010 r. (ul. Kośnego 72, 45-372 Opole w Kancelarii).

 7. Termin dokonania oceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej upływa w dniu 04 maja 2010 r.

 8. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Informacja ta dotrze do Wykonawcy nie później niż 05 maja 2010 r.

 9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Katarzyna Celeda, 45-372 Opole, ul. Kośnego 72, tel. 077–401 94 15 lub katarzyna.celeda@wsb.wroclaw.pl

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 2/04/2010/060/09Świadczenie:


L.p.

TYTUŁ

Autor

Wydawnictwo

L. egz.

1.

"Language to go" poziom elementary

Simon le Maistre, Carina Lewis

Longman/Pearson

22

2.

"Language to go" poziom intermediate

Araminta Crace, Robinb Wileman

Longman/Pearson

18

3.

Total English" pre-intermediate Student's book

Richard Acklam, Araminta Crace

Longman/Pearson

2

4.

"Total English" pre-intermediate Teacher's book. + Test Master CD-ROM

Richard Acklam, Araminta Crace

Longman/Pearson

1


Zleceniodawca:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31

53-609 Wrocław

REGON 931893307

NIP 894-24-50-411Warunki, które ma spełniać złożona oferta:


Sposób płatności: przelew – do 30 dni od daty wystawienia faktury, płatność jednorazowa.

Związanie złożoną ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: 2/04/2010/060/09


FORMULARZ OFERTY


 1. Dane oferenta:

Nazwa:

Adres siedziby:

NIP:

REGON:


Osoba uprawniona do kontaktowania się ze Zleceniodawcą (imię i nazwisko, telefon, mail):

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia jakim są zestaw podręczników według załącznika nr 1 za:

  nazwa

  cena brutto

  Podręczniki
  wartość zamówienia
  wartość zamówienia słownie
 2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

…………...., dn. ………… ....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionejProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna