Wyszukuje informacje zawarte w tekście N. KleinbaumPobieranie 135.42 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar135.42 Kb.
Uzasadnienie oceny niedostatecznej dla uczniów klasy I Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą. Nie potrafi wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami. • wyszukuje informacje zawarte w tekście N.Kleinbaum Stowarzyszenie umarłych

 • poetów

 • wyszukuje w słowniku ortograficznym zasadę dotyczącą sposobów poprawnego zapisu nazw stowarzyszeń i organizacji

 • bierze udział w dyskusji na temat: lepiej żyć w grupie czy w samotności?

 • charakteryzuje główną bohaterkę fragmentu powieści Klasa pani Czajki

 • wie, co to jest bunt

 • zna przyczyny i skutki buntu

 • zna schemat komunikacji

 • określa rodzaje narracji w tekście

 • nazywa emocje towarzyszące bohaterce

 • pisze kartkę z pamiętnika

 • rozumie cel prowadzenia pamiętnika

 • dostrzega różnice między wizerunkiem współczesnego gimnazjalisty a uczniami z dawnych epok

 • bierze udział w dyskusji:

 • rozróżnia odmiany języka

 • podaje przykłady każdej z odmian języka

 • wyróżnia działy gramatyki

 • wyjaśnia, czym zajmują się fonetyka, morfologia i składnia

 • wyjaśnia pojęcia :charyzma, dyskusja, polemika, demokracja ,grupa nieformalna, fanklub, stowarzyszenie, powieść młodzieżowa ,bunt, pokora, pycha, szacunek, kultura osobista, język komunikat, nadawca, odbiorca, mowa ciała, pamiętnik, dziennik, blog, narrator, autorefleksja, redaktor, wydawca ,reporter, grafik, artykuł, slang, żargon, gramatyka, fonetyka, morfologia, fleksja, składnia, norma

 • językowa, błąd językowy

 • wyjaśnia, jaka była przyczyna powstania mitów

 • analizuje schemat tworzenia opisu

 • sporządza opis miejsca, przeżyć lub przedmiotu

 • wypisuje z zamieszczonego w podręczniku fragmentu imiona herosów

 • opowiada mit o Tezeuszu i Ariadnie

 • charakteryzuje rodzaje literackie przyporządkowuje gatunki literackie do

 • rodzajów

 • opowiada mit o Dedalu i Ikarze wyjaśnia frazeologizm

 • ikarowe loty

 • opisuje i analizuje obrazy – Ch. P. Landona Dedal i Ikar oraz P. Bruegla UpadekIkara

 • podaje, jakie jest aktualne stanowisko nauki w sprawie historyczności Troi

 • pisze wypracowanie w oparciu o wnioski z dyskusji

 • dostrzega związki obrazów z treścią mitu

 • dostrzega elementy wspólne dla opowiadania Iwaszkiewicza Ikar itreści mitu o Dedalu i

 • Ikarze

 • analizuje i interpretuje wiersz T. Różewicza Prawa i obowiązki

 • określa główny temat Iliady

 • analizuje i ocenia postępowanie Hektora

 • tworzy charakterystykę porównawczą bohaterów Iliady

 • określa funkcje zastosowanych we fragmencie Iliady środków artystycznych

 • wyodrębnia z artykułu K. Pytki jego główne tezy i argumenty

 • pisze opowiadanie o przygodach Odysa z perspektywy członka Ch.P. Landona Dedal i Ikar oraz P. Bruegla Upadek Ikara

 • określa punkt widzenia z jakiego został przedstawiony na obrazie P. Bruegla moment upadku Ikara

 • omawia uniwersalizm mitu o Dedalu i Ikarze

 • rozumie, na czym polega tzw. kwestia homerycka omawia funkcję, jaką pełniły eposy Homera w starożytności

 • wyodrębnia z tekstu Iliady (pożegnanie Hektora z Andromachą) argumenty Andromachy i

 • Hektora

 • dostrzega podobieństwo w kreacji współczesnych superbohaterów oraz Achillesa i Hektora

 • ocenia zachowanie Achillesa i Hektora w czasie pojedynku opisanego w Iliadzie

 • wyciąga i analizuje wnioski z porównania narracji Iliady i Odysei

 • redaguje tekst prasowy dlaczego dla człowieka podróżowanie jest ważne?

 • dostrzega różnice w znaczeniu podróży w świecie starożytnym – statycznym i współczesnym mobilnym

 • objaśnia, na czym polega funkcja sztuki w micie o Orfeuszu

 • inscenizuje Wywiad z Atropos

 • redaguje na podstawie wiersza Szymborskiej własne pytania do Atropos

 • omawia, czym powodowane jest ludzkie dążenie do zbadania wyroków przeznaczenia

 • rozpoznaje intencjęwypowiedzi

 • bierze udział w dyskusji na temat: który z bohaterów, Achilles czy Hektor, jest mi bliższy?

 • określa sposób narracji w Iliadzie Homera

 • określa formę tekstu K. Pytki Achilles żyje!

 • tworzy na podstawie tekstu M. Kłańskiej ramowy plan wydarzeń Odysei

 • wyjaśnia znaczenie frazeologizmów: syreni śpiew, znajdować się między Scyllą a Harybdą

 • wyjaśnia czym są synonimy i antonimy

 • analizuje tekst fragmentu Odysei określa sposób prowadzenia narracji

 • opowiada mit o Orfeuszu i Eurydyce

 • tworzy plan ramowy mitu

 • opisuje na podstawie mitu o Orfeuszu królestwo Hadesu

 • określa cechy podmiotu lirycznego w utworze

 • rozróżnia znaczenia homonimów

 • porównuje narracje Iliady i Odysei

 • ocenia w oparciu o fragment Odysei (przygoda z Cyklopem) zachowanie Odysa

 • pisze tekst do gazetki szkolnej

 • nadaje swojemu artykułowi tytuł

 • analizuje pytania Wywiadu z Atropos Szymborskiej

 • dostosowuje pytania wywiadu do charakteru rozmowy

 • omawia wybrane osobliwości w odmianie rzeczowników

 • wyjaśnia pojęcia: panteon, dekonstrukcja mitu, odpowiedzialność, honor, porównanie homeryckie, spryt, zemsta, paradoks, interview

 • dyskutuje na temat postawy Orfeusza

 • analizuje i interpretuje obraz J.B.C. Corota Orfeusz wyprowadzający Eurydykę z podziemi

 • interpretuje wiersz W. Szymborskiej Wywiad z Atropos

 • odpowiada samodzielnie na pytania postawione przez poetkę w Wywiadzie z Atropos

 • pisze charakterystykę Atropos na podstawie wiersza Szymborskiej

 • wymienia zasadyprowadzenia wywiadu

 • wymienia cechy rzeczownika

 • wyjaśnia, jaką funkcję pełni rzeczownik

 • określa rodzaje rzeczownika

 • odmienia rzeczowniki przez przypadki

 • stosuje zasady pisowni rzeczowników z partykułą nie

 • stosuje zasady pisowni rzeczowników wielkimi i małymi literami

 • wyjaśnia pojęcia: mitologia, mit, mitograf, opis, epika, liryka, dramat, rodzaj literacki, gatunek literacki, epos, epitet, porównanie, pytanie retoryczne, wykrzyknienie, charakterystyka porównawcza, synonimy, antonimy homonimy, statyczny, mobilny, nagłówek, tytuł, wywiad, fatum, rzeczownik, deklinacja

 • potrafi powiedzieć, na czym polega zasadniczy podział Biblii

 • określa nadawcę i adresata wypowiedzi w pieśni Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie

 • wyodrębnia w wyrazie rdzeń i formanty

 • rozpoznaje wyraz podstawowy i wyrazy pochodne

 • tworzy parafrazy słowotwórcze wyrazów pochodnych

 • porównuje dwa biblijne opisy stworzenia człowieka

 • dostrzega podobieństwa i różnice w obu opisach stworzenia człowieka

 • opowiada biblijną historię Adama i Ewy

 • odróżnia fikcję literacką od kłamstwa w Pamiętnikach Adama i Ewy M. Twaina

 • omawia na czym polegają i czemu służą analiza i interpretacja wiersza

 • rozpoznaje i opisuje podmiot liryczny w utworze lirycznym

 • wymienia rodzaje liryki

 • analizuje utwór liryczny

 • wyszukuje, rozpoznaje i charakteryzuje środki stylistyczne w utworze lirycznym

 • tworzy plan szczegółowy przypowieści o synu marnotrawnym

 • określa okoliczności powstania przypowieści

 • bierze udział w dyskusji na temat słuszności zachowań bohaterów przypowieści

 • wyjaśnia znaczenie najpopularniejszych związków frazeologicznych

 • korzysta ze słownika frazeologicznego

 • wskazuje w wierszu J. Pasierba Przypowieść o Ojcu aluzje do tekstu biblijnego

 • analizuje poszczególne strofy wiersza Pasierba pod względem obecności środków stylistycznych

 • wymienia rodzaje słowników

 • omawia rodzaje słowników i umiejętnie z nich korzysta

 • wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu analizy tekstu prozatorskiego

 • stosuje te pojęcia w analizie tekstu

 • wyszukuje w tekście powieści Quo vadis fragmenty dotyczące życia mieszkańców stolicy Imerium Rzymskiego

 • wyszukuje w tekście powieści fragmenty mówiące o życiu chrześcijan w starożytnym Rzymie

 • bierze udział w dyskusji na temat: wartości pogańskie czy chrześcijańskie – do których bliżej nam i naszemu światu

 • wymienia funkcje czasownika

 • odmienia poprawnie czasowniki przez osoby

 • określa tryb, aspekt i liczbę czasownika

 • dokonuje charakterystyki Marka Winicjusza

 • wyszukuje w tekście powieści fragmenty, które pozwalają scharakteryzować bohatera

 • określa, na czym polegała przemiana Marka Winicjusza

 • omawia cechy powieści historycznej

 • wskazuje w Quo vadis elementy charakterystyczne dla powieści historycznej

 • omawia funkcję, jaką pełnią imiesłowy

 • rozpoznaje imiesłowy

 • podaje podział imiesłowów

 • wskazuje charakterystyczne dla rycerza atrybuty oraz elementy wyglądu i

 • stroju

 • charakteryzuje przymiotnik jako część mowy

 • stopniuje przymiotniki

 • dobiera sposób stopniowania do rodzaju przymiotnika

 • stosuje zasady pisowni partykuły nie z przymiotnikami

 • wyszukuje w tekście Pieśni o Rolandzie fragmenty, które charakteryzują głównych bohaterów

 • analizuje zachowanie i wygląd kobiet przedstawionych w zamieszczonym w podręczniku fragmencie Krzyżaków

 • wyodrębnia z tekstu legendy o św. Mikołaju autorstwa J. de Voragine’a zjawiska fantastyczne

 • wymienia cechy idealnego władcy

 • bierze udział w dyskusji: czy średniowieczny wzór władcy sprawdziłby się w naszych czasach?

 • wymienia podstawowe cechy opowiadania charakteryzuje postaci Leonarda da Vinci i Mikołaja Kopernika na podstawie tekstów A. Klubównej i M.J. Gelba zamieszczonych w

 • podręczniku

 • analizuje reakcje społeczne wobec wybitnych jednostek w oparciu o tekst S. Nasar Człowiek pięknego umyłu

 • rozpoznaje intencje utworu J. Kochanowskiego Do gór i lasów

 • analizuje i nazywa środki stylistyczne

 • rozpoznaje wypowiedź prasową

 • analizuje język wypowiedzi prasowej

 • określa tematykę utworu Kochanowskiego Z Anakreonta i analizuje ten utwór

 • analizuje postępowanie bohaterów fragmentu Władcy Pierścieni zamieszczonego w podręczniku

 • analizuje wiersz J. Twardowskiego Śpieszmy się...

 • wymienia charakterystyczne cechy trenu

 • określa podmiot liryczny i rodzaj liryki w Trenach J. Kochanowskiego

 • analizuje listy Oskara do Pana Boga (na podstawie utworu E.E. Schmitta Oskar i pani Róża)

 • charakteryzuje Oskara i panią Różę (na podstawie utworu Schmitta)

 • analizuje Pieśń IX Kochanowskiego

 • analizuje rozmowę Sokratesa z uczniami (na podstawie zamieszczonego w podręczniku fragmentu Fedona)

 • wymienia rodzaje liczebnika

 • umie poprawnie odmienić liczebniki

 • omawia funkcję, jaką pełni w wypowiedzi liczebnik

 • wyodrębnia w tekście poetyckim rymy

 • określa rodzaj rymów

 • rozróżnia wiersz regularny od nieregularnego

 • rozpoznaje wiersz wolny

 • analizuje teksty kultury:

 • Na toż H. Morsztyna i

 • obraz H.B. Griena trzy etapy życia kobiety

 • odróżnia subiektywizm od obiektywizmu

 • analizuje tekst felietonu M. Piątkowskiej Grube

 • charakteryzuje bohaterkę Pamiętnika księżniczki

 • bierze udział w dyskusji na temat: czy moda jest wyznacznikiem piękna?

 • określa, na czym polega specyfika dramatu jako rodzaju literackiego

 • wskazuje we fragmencie Skąpca Moliera elementy dramatu (dialogi, monologi, didaskalia, sceny, akty)

 • wyodrębnia z tekstu dramatu fragmenty służące charakterystyce Harpagona

 • charakteryzuje tytułowego bohatera dramatu Skąpiec

 • analizuje zachowanie Harpagona

 • opowiada i analizuje mit o Midasie

 • bierze udział w dyskusji: czy żądza pieniądza stanowi zagrożenie dla człowieka?

 • określa tematykę i

 • nastrój wiersza Woltera

 • analizuje utwór Wolera Wiersz nad nieszczęściem Lizbony

 • wskazuje pytania retoryczne

 • określa funkcje, jakie pełnią zaimki

 • omawia podział zaimków

 • rozróżnia poszczególne typy zaimków

 • podaje zasady odmiany zaimków

 • odmienia zaimki rzeczowne, przymiotne i liczebne przez przypadki

 • analizuje utwór A. Naruszewicza Balon

 • podaje cechy

 • poszczególnych

 • nieodmiennych części mowy

 • określa, jakie funkcje

 • pełnią w wypowiedzi

 • poszczególne

 • nieodmienne części

 • mowy

 • omawia podziały, jakim podlegają nieodmienne części mowy

 • analizuje utwór Gałczyńskiego Prośba o wyspy szczęśliwe

 • określa adresata i nadawcę w wierszu Gałczyńskiego

 • określa nastrój tego wiersza

 • rozpoznaje w nim środki stylistyczne

 • omawia różne rodzaje notatek

 • charakteryzuje społeczność Eldorado

 • analizuje zachowanie Kandyda jego towarzyszy

 • analizuje fragment powieści Orwella Rok 1984

 • określa rodzaje wypowiedzeń

 • rozróżnia wypowiedzenia oznajmujące, pytające, rozkazujące i wykrzyknikowe

 • rozumie, na czym polega dydaktyzm bajki

 • rozpoznaje intencje wypowiedzi

 • bierze udział w dyskusji: czy można skutecznie uczyć, bawiąc?
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto
 • określa cel, dla którego bohaterowie Władcy much postanowili zorganizować

 • społeczność

 • wymienia grupy, do których należy lub może należeć

 • opisuje wydarzenie będące źródłem konfliktu opisanego we fragmencie książki M.M. Piekarskiej Klasa pani Czajki

 • odnajduje w zamieszczonym w podręczniku fragmencie tej powieści cechy powieści młodzieżowej

 • wyróżnia poszczególne elementy kompozycji artykułu prasowego

 • określa zasady posługiwania się slangiem

 • klasyfikuje błędy językowe

 • określa rodzaje błędów w wypowiedzi

 • wyjaśnia pojęcia: fotoreporter, redaktor techniczny, layout, kultura banału

 • tworzy drzewo

 • genealogiczne bogów

 • greckich na podstawie

 • tekstu Bogowie z

 • podręcznika

 • analizuje zachowanie bohaterów mitu o Tezeuszu u Ariadnie

 • omawia wyznaczniki poszczególnych rodzajów literackich

 • określa tematykę utworu W. Gomulickiego Wolna wola

 • wskazuje elementy nawiązania utworu

 • Gomulickiego do mitu o Dedalu i Ikarze

 • analizuje obrazy – Ch.P. Landona Dedal i Ikar oraz P. Bruegla Upadek Ikara

 • dostrzega związkiobrazów z treścią mitu

 • dostrzega elementy wspólne dla opowiadania Iwaszkiewicza Ikar i treści mitu o Dedalu i

 • Ikarze

 • analizuje i interpretuje wiersz T. Różewicza Prawa i obowiązki

 • określa główny temat Iliady

 • analizuje i ocenia postępowanie Hektora

 • tworzy charakterystykę porównawczą bohaterów Iliady

 • określa funkcje zastosowanych we fragmencie Iliady środków artystycznych

 • wyodrębnia z artykułu K. Pytki jego główne tezy i argumenty

 • pisze opowiadanie o przygodach Odysa z perspektywy członka

 • jego załogi

 • rozróżnia znaczenia homonimów

 • porównuje narracje Iliady i Odysei

 • ocenia w oparciu o fragment Odysei (przygoda z Cyklopem) zachowanie Odysa

 • analizuje pytania Wywiadu z Atropos Szymborskiej

 • dostosowuje pytania wywiadu do charakteru rozmowy

 • omawia wybrane osobliwości w odmianie rzeczowników

 • wyjaśnia pojęcia: panteon, dekonstrukcja mitu, odpowiedzialność, honor, porównanie , spryt,

 • zemsta, paradoks, intervie

 • wymienia w kolejności podanej w Biblii elementy światatworzonego przez Boga

 • wskazuje różnice w opisie stworzenia człowieka względem innych elementów świata analizuje i interpretuje pieśń Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie

 • odnajduje w tekście Kochanowskiego elementy wymienione w biblijnym opisie stworzenia świata

 • nazywa uczucia nadawcy wobec adresata w utworze Kochanowskiego

 • tworzy drzewo genealogiczne rodziny wyrazów

 • analizuje tzw. drugi opis stworzenia człowieka

 • odnajduje w tekstach M. Twaina (Pamiętniki Adama i Ewy) i K .I. Gałczyńskiego (Żarłoczna Ewa) nawiązania do Biblii

 • wskazuje źródło humoru we fragmentach utworów Twaina i Gałczyńskiego

 • wymienia i charakteryzuje narzędzia analizy utworu lirycznego

 • posługuje się wybranymi pojęciami z zakresu analizy wiersza

 • rozpoznaje rodzaj liryki

 • określa rodzaj metafory

 • analizuje język i treść przypowieści o synu marnotrawnym

 • analizuje postawy bohaterów przypowieści

 • używa poprawnie frazeologizmów

 • porównuje treść wiersza Pasierba z biblijną przypowieścią

 • interpretuje wiersz

 • omawia cele tworzenia słowników

 • wyjaśnia, w jakim celu korzysta się ze słowników

 • rozpoznaje gatunek utworu prozatorskiego

 • wymienia najważniejsze fakty z życia autora powieści Quo vadis

 • omawia genezę Quo vadis

 • wymienia formy rozrywki starożytnych Rzymian

 • charakteryzuje mieszkańców starożytnego Rzymu

 • analizuje zachowanie rzymian w obliczu katastrofy opisanej w Quo vadis

 • określa różnice między sposobami życia Rzymian i chrześcijan

 • określa rodzaj charakterystyk powieści Sienkiewicza Quo vadis

 • selekcjonuje teksty prasowe do gazetki pod kątem ich ważności i atrakcyjności

 • dobiera ilustracje odpowiednie do prezentowanego materiału i profilu gazetki

 • rozpoznaje imiesłowy w wypowiedzi i potrafi określić ich rodzajów w tekście

 • wymienia warunki, jakie musiał spełnić mężczyzna, rycerzem

 • wskazuje w postępowaniu Zbyszka z Krzyżaków elementy odpowiadające etosowi rycerskiemu

 • porównuje życiorys świętego (na podstawie Złotej legendy) z opowieściami o rycerzach

 • analizuje strukturę opowiadania Ewy Nowackiej Dar Pani Jeziora

 • pisze opowiadanie na dowolny temat

 • tworzy na postawie wiersza P. Słoty spis średniowiecznych zasad zachowania się przy

 • stole

 • dostrzega na podstawie fragmentów tekstów S. Nasar, A. Klubówny i M.J. Gelba podobieństwa i różnice w życiu zwykłych ludzi i geniuszy

 • charakteryzuje podmiot liryczny utworów J. Kochanowskiego

 • omawia funkcję środków stylistycznych

 • wymienia możliwe źródła szczęścia dla współczesnego człowieka

 • omawia swoją hierarchię wartości

 • ocenia zachowanie bohaterów noweli Sokół

 • analizuje intencje wypowiedzi poszczególnych postaci z fragmentu powieści M. Musierowicz

 • zamieszczonego w podręczniku

 • pisze opowiadanie na dowolny temat

 • określa funkcje i charakter środkówstylistycznych

 • wyjaśnia sens maksymy: Śpieszmy się kochać ludzi– tak szybko odchodzą

 • analizuje i interpretuje Odę X Horacego

 • wskazuje elementy wspólne dla pieśni IX Kochanowskiego i Ody X Horacego

 • charakteryzuje i ocenia postawy Sokratesa i jego rozmówców (na podstawie fragm. Fedona)

 • omawia funkcję rymów

 • wyjaśnia pojęcie konceptu

 • rozpoznaje koncept w utworach

 • wskazuje źródło humoru w aforyzmach S.J. Leca

 • wyjaśnia, jak rozumie piękno

 • wyodrębnia elementy wspólne dla utworu Morsztyna Na toż i obrazu Griena Trzy etapy życia kobiety

 • określa charakter wypowiedzi prasowej

 • wskazuje stereotyp jako źródło braku akceptacji swojego wyglądu ze strony bohaterki

 • Pamiętnika księżniczki

 • wyjaśnia, jaką funkcję pełni ornamentyka

 • dostrzega i wskazuje źródło humoru w kreacji Harpagona

 • wymienia cechy charakteru wspólne dla Midasa i Harpagona

 • ocenia słuszność kary, jak spadła na Midasa

 • określa, jakiej sfery życia dotyczą pytania retoryczne w utworze Woltera Wiersz nad nieszczęściem Lizbony

 • stosuje poprawnie zaimki we własnych wypowiedziach

 • określa stosunek podmiotu lirycznego utworu Balon Naruszewicza do wynalazków nauki

 • określa kompozycję tekstu Pietrasińskiego

 • charakteryzuje „umysł płytki” i „umysł głęboki”

 • omawia funkcje poszczególnych środków stylistycznych w utworze Gałczyńskiego

 • charakteryzuje wyspy szczęśliwe

 • wskazuje w utworze Gałczyńskiego metafory

 • określa cel tworzenia notatek

 • tworzy notatkę w formie planu, mapy myśli, wykresu i tabeli

 • pisze wypracowanie na temat: co mogę zrobić, żeby świat był lepszy?

 • przekształca zdania złożone na zdania pojedyncze i zdania pojedyncze łączy w zdania złożone

 • omawia podział wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi

 • rozpoznaje rodzaj wypowiedzenia ze względu na cel wypowiedzi

 • dostrzega podobieństwa i różnice w bajkach Ezopa i La Fontaine’a

 • wyodrębnia w bajce elementy dydaktyczne i humorystyczne

 • odczytuje alegorie

 • wskazuje i wyjaśnia morał

 • określa, na czym polega nowatorstwo bajek Krasickiego
 • uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeżeli spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą i dostateczną, a ponadto

 • rozumie, na czym polega przesłanie Keatinga z powieści Stowarzyszenie umarłych poetów

 • argumentuje zasadność przynależenia do zorganizowanej grupy

 • uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji na temat: lepiej żyć w grupie czy w samotności?

 • wyciąga wnioski z dyskusji

 • określa rodzaj postawy, jaką przyjęła bohaterka powieści Klasa pani Czajki wobec nauczycielki

 • określa, jakie warunki muszą być spełnione, by komunikat został odebrany przez odbiorcę

 • wyjaśnia, na czym polegają różnice między pamiętnikiem a dziennikiem

 • wskazuje cechy bloga określa cele, do których dąży gimnazjalista

 • określa zakres tematyczny gazetki szkolnej

 • analizuje struktury artykułu prasowego

 • tworzy słownik zwrotów znanego sobie slangu lub żargonu

 • wyciąga wnioski z dyskusji na temat: slang – moda czy potrzeba wymienia najważniejsze zabytki antyku

 • wskazuje najważniejsze źródła wiedzy o mitach

 • dostrzega związki mitu o Tezeuszu z historią przedstawioną przez Herberta w tekście

 • Minotaur

 • wskazuje w tekście Herberta przykłady ironii

 • określa charakter tekstu Herberta

 • omawia przesłanie wiersza Gomulickiego Wolna wola

 • interpretuje obrazy Ch.P. Landona Dedal i Ikar oraz P. Bruegla Upadek Ikara

 • określa punkt widzenia z jakiego został przedstawiony na obrazie P. Bruegla moment upadku Ikara

 • omawia uniwersalizm mitu o Dedalu i Ikarze

 • rozumie, na czym polega tzw. kwestia homerycka

 • omawia funkcję, jaką pełniły eposy Homera w starożytności

 • wyodrębnia z tekstu Iliady (pożegnanie Hektora z Andromachą) argumenty Andromachy i Hektora

 • dostrzega podobieństwo w kreacji współczesnych superbohaterów oraz Achillesa i Hektora

 • ocenia zachowanie Achillesa i Hektora w czasie pojedynku opisanego w Iliadzie

 • wyciąga i analizuje wnioski z porównania narracji Iliady i Odysei

 • redaguje tekst prasowy

 • dyskutuje na temat postawy Orfeusza

 • analizuje i interpretuje obraz J.B.C. Corota Orfeusz wyprowadzający Eurydykę z podziemi

 • interpretuje wiersz W. Szymborskiej Wywiad z Atropos

 • odpowiada samodzielnie na pytania postawione przez poetkę w Wywiadzie z Atropos

 • wyjaśnia, dlaczego Biblia jest nazywana świętą księgą

 • określa, jak ważną rolę w dziejach kultury europejskiej odegrałaBiblia

 • omawia funkcje powtórzeń w biblijnym opisie stworzenia świata

 • analizuje i interpretuje fresk Michała Anioła Stworzenie Adama

 • analizuje i interpretuje obraz A. Dürera Adam iEwa

 • określa charakter zmian dokonanych przez Twaina i Gałczyńskiego w ich utworach względem Biblii

 • dostrzega uniwersalny i kulturotwórczy charakter biblijnej historii Adama i Ewy

 • omawia różne rodzaje metafor

 • buduje własne metafory

 • dostrzega uniwersalizm postaw i sytuacji przedstawionych w przypowieści o synu

 • marnotrawnym

 • analizuje i interpretuje dzieła Rembrandta (Powrót syna marnotrawnego) iMalczewskiego (Powrót syna marnotrawnego)

 • omawia różnice w malarskiej interpretacji sceny powrotu syna na obrazach Rembrandta i

 • Malczewskiego

 • wskazuje różnice między utworem Pasierba i tekstem przypowieści biblijnej

 • nazywa postawę ojca

 • dostrzega metaforyczny sens utworu Pasierba

 • odczytuje w słowniku wszystkie informacje dotyczące danego hasła

 • określa okoliczności powstania utworu

 • uwzględnia wpływ genezy na interpretację dzieła

 • omawia znaczenie powieści Quo vadis dla kultury polskiej i światowej

 • podaje nazwisko reżysera przynajmniej jednej z ekranizacji Quovadis

 • określa ramy czasowe epoki i podaje charakterystyczne cechy średniowiecza

 • wymienia najwybitniejszych przedstawicieli średniowiecza i ichnajważniejsze dzieła

 • wie, skąd wywodzi się nazwa średniowiecze

 • układa kodeks rycerski w oparciu o tekst Pieśni o Rolandzie

 • określa, jaką funkcję pełni hiperbolizacja w tekście literackim

 • zestawia zachowania i obyczaje bohaterów Krzyzaków ze współczesnymi standardami relacji

 • towarzyskich

 • ocenia zachowanie bohaterów Krzyżaków

 • dostrzega parodystyczny charakter utworu Cervantesa Don Kichot

 • wskazuje elementy świata przedstawionego, które zostały sparodiowane

 • określa, jak ważnym elementem kultury średniowiecza była religia

 • dostrzega wspólne elementy w kreacji rycerza, władcy i świętego

 • wyjaśnia, czemu służy przesadna fantastyka w średniowiecznych opisach życia świętych

 • wyjaśnia cel idealizacji króla

 • określa, na czym polega językowa specyfika tekstów średniowiecznych
 • określa w przybliżeniu ramy czasowe renesansu

 • wymienia nazwiska głównych postaci epoki i przynajmniej jedno dzieło każdego z nich

 • określa centrum zainteresowań najwybitniejszych przedstawicieli epoki renesansu

 • rozróżnia rodzaje podróży ze względu na jej cel

 • tworzy określa cechy geniuszy,które mu imponują

 • wskazuje dzieła Horacego jako źródło inspiracji dla Jana Kochanowskiego

 • rozpoznaje w Pieśni świętojańskiej o sobótce opis tradycji ludowej

 • tworzy scenariusz rozmowy

 • wchodzi w rolę jednego z bohaterów fragmentu powieści Władca Pierścieni

 • wskazuje te elementy biografii J. Twardowskiego, które mogą mieć znaczenie dla interpretacji utworu Śpieszmy się...

 • wyjaśnia, na czym polega nowatowrstwo trenów Kochanowskiego

 • wyjaśnia, na czym polega uniwersalizm trenów Kochanowskiego

 • łączy cechy podmiotu lirycznego trenów Kochanowskiego z biografią ich autora

 • omawia rolę, jaką w całości cyklu Trenów na podstawie tekstów z podręcznika plany dnia L. da Vinci i M. Kopernika pełni Tren XIX

 • określa sens przesłania płynącego z Pieśni IX Kochanowskiego i Ody XHoracego

 • podaje najważniejsze fakty z życia Sokratesa

 • rozumie sens sentencji: wiem, że nic nie wiem

 • omawia funkcje rytmiki w wierszu

 • wyodrębnia cząstki rytmiczne wiersza wymienia typowe dla baroku dzieła sztuki

 • rozpoznaje cechy charakterystyczne dla sztuki barokowej

 • omawia, jakie jest źródło konceptu w poezji

 • wyjaśnia, jaką funkcję w utworze pełni koncept
 • omawia rolę, jaką odgrywa piękno w życiu człowieka

 • określa na podstawie reprodukcji dzieł sztuki barokowe kanony piękna

 • zauważa dystans, jaki mieli artyści baroku do kategorii piękna

 • charakteryzuje świat opisany przez bohaterkę powieści Poczwarka

 • dostrzega różnice w kreacji światów przedstawionych w powieści Terakowskiej

 • pisze wypracowanie na temat współczesnych kanonów piękna

 • wskazuje bogactwo jako jedną z dominujących cech barokowej stylistyki

 • formułuje argumenty broniące i oskarżające bohatera dramatu Moliera Skąpiec

 • ocenia stopień szkodliwości zachowania Harpagona

 • wyraża swoją opinię na temat Harpagona

 • wyciąga wnioski z nauki płynącej z mitu o Midasie

 • uzasadnia cel komicznej kreacji Harpagona

 • omawia zagrożenia, jakie czyhają na ludzi zaślepionych żądzą bogactwa

 • podaje w przybliżeniu ramy czasowe oświecenia w Europie i w Polsce

 • wymienia najwybitniejszych ludzi epoki oświecenia i ich największe dzieła

 • analizuje związek wiersza Woltera z historycznymi wydarzeniami z Lizbony

 • dostrzega w wierszu Woltera odwołania do myśli baroku

 • wskazuje w wierszu Naruszewicza odwołania do mitologii

 • definiuje określenie piękny umysł w rozumieniu Pietrasińskiego

 • wymienia znane sobie postacie literackie, które można określić mianem umysłu głębokiego lub umysłu płytkiego

 • interpretuje motyw „wysp szczęśliwych”

 • charakteryzuje antyutopijną wizję świata na podstawie utworu Orwella

 • wskazuje opisane w powieści Orwella metody inwigilacji

 • porównuje Rok 1984 z Kandydem

 • charakteryzuje bajki Krasickiego w kontekście utworów Ezopa i La Fontaine’a

 • wyjaśnia, na czym polega uniwersalizm bajek Krasickiego


ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczen, który spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą, dostateczną i dobrą, a ponadto


 • dostrzega różnice i podobieństwa w opisach literackim i filmowym fabuły Stowarzyszenia umarłych poetów

 • rozumie znaczenie mowy ciała

 • dokonuje autorefleksji

 • tworzy plan pracy redakcji

 • udowadnia, że język jest żywą strukturą

 • objaśnia, na czym polega aktualność mitu o Tezeuszu i Ariadnie

 • wyjaśnia odniesienia do treści mitu o Dedalu i Ikarze i obrazu Bruegla w tekstach Iwaszkiewicza i Różewicza

 • dostrzega przesunięcia znaczeniowe w zakresie synonimów

 • omawia nawiązania do Odysei we współczesnych tekstach literackich

 • wypowiada się na temat dlaczego dla człowieka podróżowanie jest ważne?

 • dostrzega różnice w znaczeniu podróży w świecie starożytnym – statycznym i współczesnym – mobilnym

 • objaśnia, na czym polega funkcja sztuki w micie o Orfeuszu

 • inscenizuje Wywiad z Atropos

 • redaguje na podstawie wiersza Szymborskiej własne pytania do Atropos

 • omawia, czym powodowane jest ludzkie dążenie do zbadania wyroków przeznaczenia

 • rozpoznaje intencję wypowiedzi

 • wymienia najważniejsze dzieła kultury, które

 • tematyką nawiązują do Biblii

 • określa główne cechy Boga w oparciu o analizę opisu stworzenia świata

 • porównuje kolejność stwarzania świata według Biblii i według opracowań naukowych

 • analizuje i interpretuje sposób przedstawienia Boga-Architekta na francuskiej miniaturze zamieszczonej w podręczniku

 • dostrzega związki kompozycji pieśni Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie z biblijnymi psalmami

 • uzasadnia, że człowiek jest według Biblii najwspanialszym dziełem Boga

 • próbuje określić przyczyny upadku pierwszych ludzi

 • rozpoznaje w tekście Gałczyńskiego znamiona prowokacji

 • wyjaśnia, jaką funkcję pełnią w wierszu poszczególne rodzaje metafor

 • określa pochodzenie danego związku frazeologicznego

 • dostrzega analogie między zachowaniami starożytnych Rzymian i ludzi współczesnych

 • określa, czym są wartości chrześcijańskie

 • nadaje tekstom i ilustracjom układ dostosowany do makiety gazetki szkolnej

 • dostrzega we współczesnej kulturze elementy kultury rycerskiej

 • odpowiada na pytanie: czy rycerski etos jest wciąż aktualny?

 • zauważa synkretyzm cech rycerza i świętego w konstrukcji osobowego wzoru władcy

 • omawia charakter średniowiecznej literatury świeckiej (na podstawie utworu P. Słoty)

 • porównuje średniowieczny savoirvivre ze współczesnymi zasadami ogłady towarzyskiej rozpoznaje elementy charakterystyczne dla renesansu w dziełach architektonicznych i malarskich

 • wskazuje przyczyny, które powodują, że człowiek podróżuje

 • wyjaśnia, na czym polega uniwersalizm postaw Leonarda da Vinci i Mikołaja Kopernika

 • wymienia nazwiska kilku współczesnych ludzi uznanych za geniuszy

 • wskazuje różnice i podobieństwa między wybitnymi ludźmi renesansu a współczesnymi geniuszami

 • wskazuje w Odzie X Horacego elementy epikurejskie

 • dostrzega w tekstach Kochanowskiego elementy epikurejskie

 • dostrzega uniwersalizm słów z utworu Twardowskiego

 • wskazuje podobieństwa i różnice Trenu XIX do pozostałych znanych mu utworów cyklu Trenów

 • wskazuje te cechy pani Róży z utworu E.E. Schmitta, które umożliwiły jej porozumienie z Oskarem

 • tworzy testament Oskara

 • dostrzega związki przesłania z utworu Kochanowskiego ze stoicyzmem

 • dostrzega charakterystyczny dla Sokratesa sposób prowadzenia dysputy filozoficznej pisze utwór z konceptem

 • dostrzega różnice między barokowym i współczesnym rozumieniem bogactwo

 • rozpoznaje w argumentacji podmiotu lirycznego wiersza Woltera przejawy racjonalizmu

 • wyjaśnia sens odwołań do mitologii i natury w wierszu Balon Naruszewicza

 • wyjaśnia, na czym polega utopijny charakter wizji kraju Eldorado

 • wskazuje różnice między utopią i antyutopiąocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania edukacyjne na oceny dopuszczającą, dostateczną , dobrą i bardzo dobrą, a ponadto


 • wyjaśnia na czym polega uniwersalizm postaci skąpca z dramatu Moliera

 • wymienia, na podstawie powieści Orwella, charakterystyczne cechy nowomowy

 • dostrzega różnice w pojmowaniu kategorii piękna przez twórców barokowych i ludzi współczesnych

 • dostrzega analogie i różnice w opisach życia chrześcijan w Quo vadis i Dziejach apostolskich

 • wskazuje różnice i podobieństwa między wybitnymi ludźmi renesansu a współczesnymi geniuszami

 • wykazuje samodzielność myślenia w analizie wytworów kultury oraz wnikliwością w wyciąganiu wniosków dotyczących życia społecznego i politycznego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna